Каталог: Државна комисија за спречување корупција

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на РМ во Бугарија


Марјан Ѓорчев [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на РМ во Кралството Норвешка


Серџим Мухамед [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на РМ во Соединети Американски Држави


Васко Наумовски [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Анкетни листови


Активни [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Амбасадор > Амбасада на РМ во Црна Гора


Михајло Трпкоски [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Геронтолошки завод “13 Ноември“


Салија Љатиф Петрушовска [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Здравствен дом Кратово


Мирјанка Ефремова [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Здравствен дом Ресен


Сања Андоновска [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Универзитетски институт за позитрон – емисионска томографија


Ана Угриноска [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар „Св. Пантелејмон“ Скопје


Амела Цана [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Центар за јавно здравје Битола


Елизабета Крстева [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Државен Испитен Центар


Лидија Ѓошевска [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Државен инспекторат за градежништво и урбанизам


Димитар Гакев [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Државен пазарен инспекторат


Зоран Маџовски [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Институт за акредитација


Теодор Шутаров [02 септември, 2018]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Заменик на министер

Претседател на совет

Неизвршен член на Одбор на Директор

Извршен директор

Заменик на генерален секретар

Државен секретар

Министер за внатрешни работи

Член на програмски совет

Член на УО и Директор

Раководител

Министер

Генерален секретар

ВД Член

Јавен обвинител

Вонреден и ополномошен амбасадор

Национален кординатор за имплементација на НПНРНК

Ректор

Претседател на управен одбор

Директор

Член на Училишен одбор

Гувернер

Претставник на Град Скопје

Директор на поштенски операции

Управител

Директор за правни и општи работи и член на УО

Пратеник

ВД Амбасадор

Заменик координатор

Министер за финансии

Судија

Декан

Заменик Народен правобранител

ВД Замеик на главниот ревизор

Генерален директор

ВД Председател

Амбасадор

Директор на подружница

Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство

Неизвршен член на Одбор на Директори

Нотар

Министер за локална самоуправа

В.Д.Организациски Директор

Потпретседател

Заменик на претседател на управен одбор

Потпретседател на управен одбор

Проректор

Извршен член на Одбор на директори

Член на управен одбор

Продекан

Главен оперативен директор

ВД Заменик на директор

Вицегувернер

ВД Директор

Национален кординатор за намалување на ризици од несреќи и катастрофи

Директор за маркетинг и продажба

Член на совет

Заменик Претседател на Владата на РМ задолжен за европски прашања

ВД Член на Управен одбор

Координатор

Министер за одбрана

Национален координатор за интегрирано гранично управување

Заменик на Претседателот на Владата и министер за финансии

Претседател на Република Македонија

Советник (Претседател)

Организациски Директор

Комисионер (член)

претседател на суд

Член на комисија за жалби

Заменик генерален секретар

Член на одбор

Заменик државен правобранител

Заменик на Претседател

Заменик генерален директор

Директор - владин агент

Претседател на училишен одбор

Министер за труд и социјална политика

Главен ревизор

Раководител на Ревизорско тело

Јавен обвинител на Република Македонија

Заменик виш јавен обвинител

Министер за надворешни работи

Заменик претседател на Влада на РМ задолжен за спроведување на рамковниот договор

Директор за економски и финансиски работи

Заменик основен јавен обвинител

Министер за образование и наука

Градоначалник

Член на надзорен одбор

Заменик јавен обвинител

Народен правобранител

Претставник во совет

Виш јавен обвинител

Претседател на УО и Генерален директор

Член на совет на експерти

Заменик главен државен ревизор

Генерален директор и Претседател на управен одбор

Член на комисија

Портпарол

ВД Медицински директор

Државен правобранител

Министер за транспорт и врски

ВД Градоначалник

Извршител

Претставник во училишен одбор

Генерален конзул

надворешен член на државен совет

Член

Претседател

Надворешен член на Совет на експерти

Член на одбор на директори

Генерален извршен директор

Член на УО и Директор на Подружница ОПМ

Министер за информатичко општество и администрација

Неизвршен член

висок воен преставник на Република Македонија во Нато

Основен јавен обвинител

Дополнителен Заменик на Министерот

ВД Управител

Секретар

Претседател на надзорен одбор

Министер за економија

Заменик главен ревизор

неизвршен директор

ВД Декан

Претседател на комисија за жалби

Министер за култура

Советник

Министер без ресор

Анкетни листови

Министер за животна средина и просторно планирање

Претседател на Одбор на Директори

Министер за правда

заменик претседател на надзорен одбор

Национален координатор за подготовка на РМ за членство во НАТО

Специјален Јавен Обвинител

Судија - поротник

Директор за маркетинг и продажба и член на Управен одбор

Директор за правни и општи работи

Министер за здравство

Прв извршен член на одбор на директори и Генерален директор

Специјален претставник на Владата на Р.М. за НАТО интеграција

Капетан

ВД Јавен обвинител

Заменик на директор

Директор за финансии

член на Советот за образование на возрасните

Главен државен ревизор

член на Одбор за контрола на материјално финансиско работење

Прв генерален директор