Каталог: Државна комисија за спречување корупција

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на РМ во Велика Британија


Александра Миовска [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на РМ во Република Полска


Васил Пановски [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Анкетни листови


Активни [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Битола


Дивна Живорадиќ Најдовска [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Здравствен Дом Кичево


Џабир Бајрами [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Здравствен дом - Тетово


Борислав Јоргаќиевски [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод


Жарко Симески [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза


Арбен Љабеништа [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Институт за јавно здравје на РМ


Шабан Мемети [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство „Мајка Тереза“ Скопје


Башким Исмаили [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за хируршки болести “Св. Наум Охридски“


Иван Спировски [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар „Св. Пантелејмон“ Скопје


Амела Цана [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на РМ


Сами Рушиди [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Државен студенски дом „НХ ОРДЕ ЧОПЕЛА“ - Прилеп


Филип Секулоски [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Институт за социолошки и политичко правни истражувања - Скопје


Бојана Наумовска [07 февруари, 2019]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Заменик на министер

Претседател на совет

Неизвршен член на Одбор на Директор

Извршен директор

Заменик на генерален секретар

Државен секретар

Министер за внатрешни работи

Член на програмски совет

Член на УО и Директор

Раководител

Генерален секретар

Претседател на Одбор на Директори

ВД Член

Јавен обвинител

Вонреден и ополномошен амбасадор

Национален кординатор за имплементација на НПНРНК

Ректор

Претседател на управен одбор

Директор

Член на Училишен одбор

Гувернер

Претставник на Град Скопје

Директор на поштенски операции

Управител

Директор за правни и општи работи и член на УО

Пратеник

ВД Амбасадор

Заменик координатор

Министер за финансии

Судија

Декан

Заменик Народен правобранител

ВД Замеик на главниот ревизор

Генерален директор

ВД Председател

Амбасадор

Јавен обвинител на Република Македонија

Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство

Неизвршен член на Одбор на Директори

Нотар

Министер за локална самоуправа

В.Д.Организациски Директор

Потпретседател

Заменик на претседател на управен одбор

Потпретседател на управен одбор

Проректор

Извршен член на Одбор на директори

Член на управен одбор

Продекан

Главен оперативен директор

ВД Заменик на директор

Вицегувернер

ВД Директор

Национален кординатор за намалување на ризици од несреќи и катастрофи

Директор за маркетинг и продажба

Член на совет

Градоначалник

Заменик Претседател на Владата на РМ задолжен за европски прашања

ВД Член на Управен одбор

Координатор

Министер за одбрана

Раководител на Ревизорско тело

Заменик на Претседателот на Владата и министер за финансии

Претседател на Република Македонија

Советник (Претседател)

Организациски Директор

Комисионер (член)

претседател на суд

Член на комисија за жалби

Заменик генерален секретар

Член на одбор

Заменик државен правобранител

Заменик на Претседател

Заменик генерален директор

Директор - владин агент

Претседател на училишен одбор

Министер за труд и социјална политика

Главен ревизор

Национален координатор за интегрирано гранично управување

Директор на подружница

Заменик виш јавен обвинител

Министер за надворешни работи

Заменик претседател на Влада на РМ задолжен за спроведување на рамковниот договор

Директор за економски и финансиски работи

Заменик основен јавен обвинител

Министер за образование и наука

Дополнителен Заменик на Министерот

Член на надзорен одбор

Заменик јавен обвинител

Народен правобранител

Претставник во совет

Виш јавен обвинител

Претседател на УО и Генерален директор

Член на совет на експерти

Заменик главен државен ревизор

Генерален директор и Претседател на управен одбор

Член на комисија

Надворешен член на Совет на експерти

ВД Медицински директор

Државен правобранител

Министер за транспорт и врски

ВД Градоначалник

Извршител

Претставник во училишен одбор

Генерален конзул

надворешен член на државен совет

Член

Претседател

Портпарол

Прв генерален директор

Член на одбор на директори

Генерален извршен директор

Член на УО и Директор на Подружница ОПМ

Министер за информатичко општество и администрација

Неизвршен член

висок воен преставник на Република Македонија во Нато

Директор за финансии

ВД Управител

Секретар

Претседател на надзорен одбор

Министер за економија

Началник

неизвршен директор

ВД Декан

Претседател на комисија за жалби

Министер за култура

Советник

Министер без ресор

Анкетни листови

Министер за животна средина и просторно планирање

Министер

Министер за правда

заменик претседател на надзорен одбор

Национален координатор за подготовка на РМ за членство во НАТО

Специјален Јавен Обвинител

Судија - поротник

Директор за маркетинг и продажба и член на Управен одбор

Директор за правни и општи работи

Министер за здравство

Прв извршен член на одбор на директори и Генерален директор

Специјален претставник на Владата на Р.М. за НАТО интеграција

Капетан

ВД Јавен обвинител

Заменик на директор

Основен јавен обвинител

Заменик главен ревизор

Главен државен ревизор

член на Одбор за контрола на материјално финансиско работење

член на Советот за образование на возрасните