Каталог: Државна комисија за спречување корупција

Државна комисија за спречување корупција > Административен службеник ниво А1 > Министерство за економија


Фазмена Чекиќ Дуровиќ [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на РСМ во Република Албанија


Данчо Марковски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на РСМ при Светата Столица - Ватикан


Марија Ефремова [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на Република Северна Македонија во Холандија


Бети Јачева [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на Република Северна Македонија во Чешка Република


Сашко Тодоровски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на Република Северна Македонија во Грција - Атина


Лидија Бошковска [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на Република Северна Македонија во Косово


Шпреса Јусуфи [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Постојана мисија на Република Северна Македонија при Меѓународните организации во Виена


Игор Џундев [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Анкетни листови


Активни [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Декан > Технолошко металуршки факултет Скопје


Благој Ризов [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Декан > Факултет за применети информатички технологии при Универзитет „Св.Апостол Павле“ - Охрид


Дијана Цапеска Богатиноска [04 јануари, 2022]

Јане Бакрески [04 јануари, 2022]

Мерсиха Исмајлоска [04 јануари, 2022]

Устијана Р.Шикоска [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Агенција за енергетика на Република Северна Македонија


Дарио Николовски [04 јануари, 2022]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

член на Одбор за евалуација на високото образование

надворешен научен соработник за надворешна и внатрешна политика на ПРСМ

Заменик на министер

Претседател на совет

член на Совет за статистика

Неизвршен член на Одбор на Директор

Претставник на акциите и уделите стекните по основ на државен капитал

Извршен директор

помошник секретар

Заменик на генерален секретар

Претседател на Одбор за контрола на материјано - финансиско работење

Член на УО и Директор на Подружница ОПМ

Државен секретар

ВД Државен секретар

Министер за внатрешни работи

Член на програмски совет

Член на УО и Директор

Претседател на Сенат

Раководител

Генерален секретар

Претседател на Одбор на Директори

Дирекот на ИТ и ТК

ВД Член

Јавен обвинител

Вонреден и ополномошен амбасадор

Национален координатор за спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам

Национален кординатор за имплементација на НПНРНК

Ректор

Претседател на управен одбор

Директор

Член на Училишен одбор

Гувернер

Член на совет на ннститут за акредитација на РСМ

Претставник на Град Скопје

Директор на поштенски операции

Заменик координатор

Директор за правни и општи работи и член на УО

Пратеник

ВД Амбасадор

Заменик на главен државен ревизор

Министер за финансии

Судија

Декан

Заменик Народен правобранител

ВД Замеик на главниот ревизор

член на Комитет за заеднички стручно дисциплински и образовни прашања

Генерален директор

ВД Председател

Административен службеник ниво А1

Амбасадор

Јавен обвинител на Република Македонија

Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство

Национален координатор за одговорно владеење и транспарентост

Неизвршен член на Одбор на Директори

министер за политички систем и односи меѓу заедниците

Нотар

Министер за локална самоуправа

В.Д.Организациски Директор

Потпретседател

Заменик на претседател на управен одбор

Потпретседател на управен одбор

Проректор

Извршен член на Одбор на директори

Член на управен одбор

член на Совет за граѓански надзор над ОТА

Продекан

Главен оперативен директор

ВД Заменик на директор

Вицегувернер

ВД Директор

Национален кординатор за намалување на ризици од несреќи и катастрофи

Декан на филмска академија

Заменик генерален директор

Заменик на Претседателот на Владата задолжен за економски прашања

Заменик член на управен одбор

Заменик Претседател на Владата на РМ задолжен за европски прашања

Член на надзорен одбор за контрола за финансиско материјално работење

Член на совет

Член на стручна комисија од областа на фитофармацевтските производи

Заменик на Претседател на Владата на РСМ задолжен за борба против корупцијата и криминалот

член на Заедничкиот интердисциплинарен комитет на експерти за историски, археолошки и образовни праш

ВД Член на Управен одбор

Координатор

Министер за одбрана

Раководител на Ревизорско тело

Заменик на Претседателот на Владата и министер за финансии

Претседател на Република Македонија

Советник (Претседател)

Организациски Директор

член на управен одбор и Извршен директор за финансиски работи, правни работи, развој и инвестиции

Комисионер (член)

претседател на суд

Член на комисија за жалби

Заменик генерален секретар

ВД Претседател

Главен ревизор

Член на одбор

Заменик државен правобранител

Заменик на Претседател

заменик претседател на управен одбор

Директор - владин агент

Претседател на училишен одбор

Министер за труд и социјална политика

Неизвршен член на Совет на Народната банка на РСМ

Национален координатор за интегрирано гранично управување

висок воен преставник на Република Македонија во Нато

Претседател на надзорен одбор

Заменик виш јавен обвинител

Министер за надворешни работи

Заменик претседател на Влада на РМ задолжен за спроведување на рамковниот договор

Директор за економски и финансиски работи

Заменик основен јавен обвинител

Министер за образование и наука

Дополнителен Заменик на Министерот

Шеф на кабинет на премиерот на Влада на РМ

Заменик на шефот на Канцеларијата

Член на надзорен одбор

Координатор на Комитет именуван од Владата

Директор на подружница

Член на стручна комисија

Заменик јавен обвинител

Градоначалник

Директор за маркетинг и продажба

Началник

Народен правобранител

Претставник во совет

Виш јавен обвинител

член на орган за внатрешна контрола

Претседател на УО и Генерален директор

Член на совет на експерти

медицински директор

Заменик главен државен ревизор

член на одбор за надзор на материјално финансиска контрола

Генерален директор и Претседател на управен одбор

Председател на Уставен суд на РСМ

Член на комисија

Портпарол

Председател на Судски совет на РСМ

Државен правобранител

Советник на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија

министер без ресор задолжен за регулатива за подобрување на инвестициската клима за домашните претп.

Шеф на кабинет

Заменик на директор

Извршител

Претставник во училишен одбор

Генерален конзул

член на Совет за граѓански надзор

надворешен член на државен совет

Член

ВД Организациски директор

Претседател

Началник на Ј-5/ Генералштаб на Армијата

Надворешен член на Совет на експерти

Прв генерален директор

Член на одбор на директори

посебен советник

Генерален извршен директор

Член на Управен одбор и заменик на генерален директор

Независен член на Надзорен одбор

ВД Медицински директор

Заменик Национален Координатор за Спречување на Насилен Екстремизам

Министер за информатичко општество и администрација

Неизвршен член

Управител

Основен јавен обвинител

ВД Управител

Секретар

заменик член

Министер за економија

Национален координатор за развој на културата и меѓуресорската соработка

Специјален претставник на Владата за Бугарија

неизвршен директор

ВД Раководител

Министер за транспорт и врски

ВД Заменик координатор

ВД Декан

Претседател на комисија за жалби

ВД Проректор

Министер за култура

Советник

Министер без ресор

Анкетни листови

Министер за животна средина и просторно планирање

Министер

Министер за правда

заменик претседател на надзорен одбор

ВД Градоначалник

Секретар за мониторинг и поддршка на институциите при реализација на програмата за работа на Владата

Национален координатор за подготовка на РМ за членство во НАТО

Специјален Јавен Обвинител

Претседател на комисија за право на поврат на средствата

заменик шеф на Канцеларијата на Претседателот на Влада

Судија - поротник

Директор за маркетинг и продажба и член на Управен одбор

Директор за правни и општи работи

Министер за здравство

ВД Претседател на совет

Прв извршен член на одбор на директори и Генерален директор

Специјален претставник на Владата на Р.М. за НАТО интеграција

Капетан

ВД Јавен обвинител

Дополнителен замник на министерот

Нотар за подрачјето на Основен суд Прилеп

Член на национален одбор на Македонската рамка на квалификаци

Член на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на РСМ

Директор за финансии

Заменик главен ревизор

Специјален советник

член на државен совет за превенција на детско престапништво

Главен државен ревизор

член на Одбор за контрола на материјално финансиско работење

член на Советот за образование на возрасните