Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > ЈЗУ Здраствен дом „Др- Панче Караѓозов“


Снежана Трајковска [08 јули, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на РМ во Народна Република Кина


Илија Исајловски [12 јули, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на РМ во Бугарија


Благој Ханџиски [17 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на РМ во Велика Британија


Јован Донев [20 октомври, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на РМ во Државата Израел


Петар Јовановски [17 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на РМ во Египет


Велибор Топалоски [01 февруари, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на РМ во Италијанска Република


Оливер Шамбевски [20 октомври, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на РМ во Казахстан


Илија Псалтиров [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на РМ во Кралството Норвешка


Серџим Мухамед [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на РМ во Соединети Американски Држави


Васко Наумовски [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на РМ во Сојузна Република Германија


Сашо Марковски [22 јули, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на РМ во Шведска


Александра Наќева Ружин [02 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на РМ при Светата Столица


Звонимир Јанкулоски [29 октомври, 2017]

Ѓоко Ѓорѓевски [02 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Министерство за надворешни работи


Тони Димовски [12 јули, 2016]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Амбасадор

Амбасада на РМ во Италијанска Република

Амбасада на Република Северна Македонија во Република Полска

Амбасада на РМ во Кралството Норвешка

Амбасада на РМ во Кралството Белгија

Амбасада на РМ во Катар

Амбасада на РМ во Република Полска

Амбасада на Република Северна Македонија во Холандија

Амбасада на Република Северна Македонија во Република Словенија

Амбасада на Република Северна Македонија во Катар

Амбасада на РМ во Србија

Амбасада на РМ во Казахстан

Амбасада на Република Северна Македонија во Косово

Амбасада на РМ во Шведска

Амбасада на Република Северна Македонија во Шведска

Амбасада на РМ во Египет

Амбасада на РСМ во Велика Британија

Амбасадор, Шеф на Мисијата на Р.М при НАТО во Брисел

Амбасада на РМ во Австралија

Амбасада на РСМ во Босна и Херцеговина

Амбасада на РСМ во Република Албанија

Амбасада на Република Северна Македонија во Обединети Арапски Емирати

Министерство за надворешни работи

Амбасада на РМ во Јапонија

ООУ Ѓорѓија Пулевски

Амбасада на РМ во Руската Федерација

Мисија на РМ при Европската Унија

Амбасада на РМ при Светата Столица

Постојана мисија на Република Северна Македонија при Меѓународните организации во Виена

Амбасада на Република Северна Македонија во Сојузна Република Германија

Амбасада на РМ во Република Турција

Амбасада на Република Северна Македонија во Чешка Република

Амбасада на РСМ во Државата Израел

Амбасада на РМ во Државата Израел

ОУ „Крсте П. Мисирков“ - с.Бистрица

Канцеларија за врски на РМ во Република Грција

Амбасада на РМ во Чешка Република

Постојана мисија на РМ при Меѓународните организации во Виена

Амбасада на РМ во Кралството Шпанија

Амбасада на РМ во Косово

Амбасада на РМ во Естонија

Амбасада на Република Северна Македонија во Република Турција

ЈЗУ Здраствен дом „Др- Панче Караѓозов“

Амбасада на РМ во Обединети Арапски Емирати

Амбасада на Република Северна Македонија во Кралството Шпанија

Амбасада на РМ во Велика Британија

Амбасада на РСМ во Кралството Данска

Амбасада на РМ во Народна Република Кина

Амбасада на РМ во Кралството Данска

Мисија на РМ при НАТО

Амбасада на РСМ при Светата Столица - Ватикан

Амбасада на РСМ во Бугарија

Амбасада на РМ во Република Словенија

Амбасада на РМ во Босна и Херцеговина

Амбасада на РСМ во Египет

Амбасада на Република Северна Македонија во Грција - Атина

Амбасада на РМ во Бугарија

Амбасада на Република Северна Македонија во Кралството Норвешка

Амбасада на РМ во Сојузна Република Германија

Амбасада на РМ во Соединети Американски Држави

Амбасада на Република Северна Македонија во Србија