Каталог: Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈП Комунален сервис - Валандово


Петар Зајков [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈП Улици и патишта - Скопје


Бобан Црничиќ [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Гевгелија


Васка Илиева [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈУДГ 25 Мај


Весна Саревска [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > КПД Затвор Штип


Мики Тодоров [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > КПУ Казнено-поправен дом Идризово


Александар Донев [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Локална установа народен музеј - Велес


Марин Клифов [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > НУ Историски музеј - Крушево


Јоргу Папакоча [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ОСМУ „Д-р Јован Калаузи“ - Битола


Наташа Илиева [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ОУ Браќа Миладиновци с.Царев Двор, Ресен


Магдалена Касовска [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ОУ Народен музеј - Свети Николе


Александар Данев [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > СОУ Јане Сандански - Штип


Маја Гичева [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > СОУ Јосиф Јосифовски - Гевгелија


Тони Аврамов [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > СУГС Гимназија „Никола Карев“


Вјенцеслав Рангелов [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Управа за јавни приходи


Фарук Омери [25 октомври, 2020]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

ВД Директор

ООУ Јоаким Крчовски Крива Паланка

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Крива Паланка

ЈП ТУРИЈА п.о. Василево

Културно информативен центар „Романса“- Македонска Каменица

НУ Центар за култура - “Браќа Миладиновци“ - Струга

ООУ „Братство“ Скопје

Биро за развој на образованието

ЈП „Паркови и зеленило“ Скопје

ЈП Комуна Крушево

ЈЗУ Специјализирана болница за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања

ОУ „Даме Груев“ с. Смилево Демир Хисар

ЈЗУ Завод за физикална медицина и рехабилитација

ЈП „КОМУНАЛЕЦ “ ГОСТИВАР

СОЗУ „Кузман Шапкаров“ - Битола

ЈЗУ Здраствен Дом - Виница

ЈП Стрежево

Управа за електронско здравство

ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „ МАКЕДОНИЈА ПАТ “

ЈЗУ Специјана болница по ортопедија и трауматологија „Св.Еразмо“

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Пробиштип

Фонд за здравствено осигурување на Македонија

Воспитно поправен дом Тетово

Дирекција за радијациона сигурност

Основно училиште “Гоце Делчев“ - Ресен

ЈПКР „УСЛУГА“ БЕРОВО

ООУ Александар Македонски-Скопје

ЈПКД Плаваја ПО Радовиш

ЈЗУ Психијатриска болница Демир Хисар

ЈКП,,Пела Хигиена,,Могила

СОУ Јосиф Јосифовски - Гевгелија

ЈКП Комуналец Свети Николе

ОУ Блаже Конески Скудриње

ОСМУ „Д-р Јован Калаузи“ - Битола

ООУ Мирче Ацев - Ѓорче Петров

ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на РМ

КПУ Затвор Струмица

ООУ Славејко Арсов Штип

Археолошки музеј на Македонија

ЈЗУ Центар за јавно здравје Охрид

ООУ,,Единство,, с.Октиси,Струга

ЈП Комуналец Кавадарци

НУ Музеј - Гевгелија

ОУ Ѓерѓи Пулески

ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија

ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза

ЈЗУ Здравствен дом Прилеп

ОУ „Јосип Броз Тито“ село Жировница

Средно училиште “Таки Даскало“ - Битола

НУ Завод за заштита на споменици од културата и музеј - Штип

Агенција за филм на Република Северна Македонија

ОУ „Мехмет Дерала“ - с.Градец

НУ Уметничка галерија Тетово

ЈЗУ Градска општа болница “8-ми Септември“

ООУ Славко Лумбарковски Новаци

Агенција за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој

ООУ „ Блаже Конески“ Прилеп

ЈП за водостопанство „Лисиче“ Велес

Основно училиште „Св.Климент Охридски“ - Охрид

ЈП Комуналец Кр.Паланка

ООУ „Стојан Бурчевски - Буридан“ - село Иванковци

ОУ Работнички универзитет „Крсте Мисирков“ - Кичево

ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија

НУ Конзерваторски центар - Гостивар

ЈКП “Дервен“ Велес

Основно училиште “Св. Кирил и Методиј“ - с.Иловица

СОУ Јосип Броз Тито - Битола

СОУ „Димитар Мирасчиев“ Штип

Државен инспекторат за животна средина

МЈП “Проаква“ - Струга

Агенција за управување со одземен имот

ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка биохемија

ЈУ Дом за доенчиња и мали деца - Битола

ЈП Градски пазар -Охрид

ООУ „Ванчо Китанов“ - Пехчево

ЈОУ Дом за стари лица „ СЈУ РАЈДЕР“ Битола

НУ Музеј на Македонија

Агенција за регулирање на железничкиот сектор

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Крушево

ЈУ Национален Парк Маврово

Економски институт - Скопје

НУ Центар за култура “Трајко Прокопиев“ - Куманово

НУ Народен театар - Битола

ЈОУДГ 11 Септември Ресен

ОУ „Димитар Влахов“ - с.Љубојно

ОУ „БРАТСТВО ЕДИНСТВО “ ОХРИД

ЈКП Водовод Битола

ЈЗУ Општа болница Кавадарци

ЈКП Комуналец - Пехчево

ЈОУДГ „Рахилка Гонева“ Свети Николе

Институт за акредитација

ОУ „Гоце Делчев“ - Битола

ЈЗУ Здраствен Дом Неготино

Јавна установа Завод за заштита и рехабилитација „Бања Банско“ Струмица

ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања

ЈП Водовод и канализација Скопје

Центар за стручно образование и обука

Државен архив

Општински ученички дом „Лазар Лазаревски“ - Велес

Агенција за катастар на недвижности

ОУ Никола Карев Кочани

ЈП за државни патишта

Основно училиште “Ванчо Николески“ - с.Лескоец

ЈП Градски Гробишта Охрид

ЈП Градски паркинг - Скопје

ЈОУДГ „Прва Радост“

Државен девизен инспекторат

ЈКПД „Комуна“-Ново Село

ЈКП Долнени

ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клиники центар

ЈЗУ Спец болница за превенција, лекување и рехабилитација на хронични, респираторни и алергиски заб.

ОУ „Илинден“ - Крива Паланка

ООУ Кирил и Методиј Прилеп

Државен инспекторат за градежништво и урбанизам

Дом на млади - Штип

НУ Музеј на тетовскиот крај - Тетово

Основно училиште “Тодор Ангелевски“ - Битола

КЈП Нискоградба Битола

ЈП за стопанисување со шуми “Македонски шуми“

ЈП Студенчица - Кичево

Центар за социјални работи Битола

Агенција за промоција и подршка на туризмот

Централен регистар на РМ

ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство „Мајка Тереза“ Скопје

ЈЗУ Здравствен Дом „Железничар“

ЈКП Комуналец - Крива Паланка

ЈКП „ ЛОЗОВО“ ЛОЗОВО

СУГС Лазар ТАнев Скопје

НУЦК Јордан Хаџи Констадинов Џинот, Велес

Управа за хидрометеоролошки работи

НУ Центар за култура "Бели Мугри"

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Делчево

Агенција за храна и ветеринарство

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Берово

ЈЗУ Здравствен дом Струмица

Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Штип

ЈКП Водовод Илинден

СОУ „ Кочо Рацин “ Св.Николе

ЈЗУ Општа болница Прилеп

ООУ „СТРАШО ПИНЏУР “ ВЕВЧАНИ

ЈП Пазари - Битола

ЈП „Солидарност“ - Виница

Завод за деца со посебни потреби „Кочо Рацин“ - Битола

ЈОУ Дом на културата 25 Мај

ЈУ Младински културен центар

ЈП “Пелагонија“ - Кривогаштани

ЈУ Специјален завод - Демир Капија

Основно училиште “Дебрца“- с. Белчишта

ЈП Паркови и зеленило - Скопје

Дом на Култура „Бранд Петрушев“ - Богданци

Партизански дом “Сандево“

ООУ „ Блаже Конески“ ВЕЛЕС

ЈЗУ Здравствен дом Велес

ЈЗУ Здравствен дом Демир Хисар

НУ Драмски театар - Скопје

СОУ „Гошо Викентиев“ - Кочани

Основно училиште “Христијан Тодоровски Карпош“

ОУ Кочо Рацин с. Ивањевци

ЈЗУ Здравствен дом Ресен

ЈП Паркиралишта Струмица

ЈКП Мирмбајтја - Желино

ЈКП „КОМУНАЛЕЦ “ Битола

ЈКП Комуналец - Демир Хисар

НУ Музеј на македонската борба за државност и самостојност

ЈЗУ Центар за јавно здравје Струмица

НУ Кинотека на Република Северна Македонија

ЈЗУ Општа болница Гевгелија

ЈКП „Чист Ден“ Ранковце, Крива Паланка

ЈКП „Пиша„

ЈЗУ Клиничка болница “Д-р Трифун Пановски“ Битола

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Гостивар

ОУ „Крсте Петков Мисирков“ Оризари, Кочани

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Прилеп

ЈП Службен весник на РСМ

ЈОУ Зоолошка градина - Битола

ЈЗУ Здравствен дом Битола

ЈУ Детски дом „11 Октомври“ - Скопје

ОУ Браќа Миладиновци с.Царев Двор, Ресен

Државен инспекторат за локална самоуправа

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Македонски Брод

ЈЗУ Универзитетска клиника за Неврологија

ЈКП Гази Баба 2007 - Скопје

Македонска Опера и Балет

СОУ Нико Нестор Струга

ЈУ Центар за социјална работа Виница

Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Македонија

Институт за Фолклор „ Марко Цепенков“

ЈЗУ Универзитетски институт за позитронско – емисиона томографија

Дирекција за заштита и спасување

ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија

ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија

ЈП за енергетика ВЕЛЕС-ГАС - Велес

Биро за метрологија

ОУ „Гоце Делчев“ - Демир Хисар

НУ Центар за култура - Битола

ОЈУ Детска градинка „Детелинка“ - Крива Паланка

ЈУДГ Виножито

ЈОУДДГ Планински Цвет - Вевчани

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Скопје

ЈОУ Детски градинка “Втори септември“

ЈЗУ Завод за Нефрологија Струга

ЈП Паркинзи на Општина Центар

Јавна општинска установа за деца - детска градинка Бамби

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Радовиш

ООУ “Св. Кирил и Методиј“ - село Иловица

ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија

ЈОУДГ Виножито

ЈП за комунални дејности и инфраструктура - Кратово

ЈКП Студеничани, О.Студеничани

ЈЗУ Здравствен дом Кочани

Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија

ЈУ Центар за образование на возрасните

ОЈУ Детска градинка “Димче Мирчев“

ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци - Скопје

ЈП,,ЕРЕМЈА,, - Вевчани

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Ресен

ООУ „Гоце Делчев“ - Босилово

Национална установа Охридско лето

Основно училиште “Кирил и Методиј“ - село Стајковци

Основно училиште “Кочо Рацин“ Дојран

ООУ Гоце Делчев Босилово

Државен пазарен инспекторат

ООУ „Тошо Арсов“ - Штип

НУ Центар за култура Марко Цепенков Прилеп

ЈУ од областа на здраството за потребите на ЈЗУ Универзитетски клиники, завод и ургентен центар

Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на РМ

ЈПКД „Маврово“

СОТУ „Ѓорги Наумов“ БИТОЛА

ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух,говор и глас-Скопје

ООУ Димитар Влахов Штип

СУГС „Др.Панче Караѓозов“ - Скопје

ООУ Св.Кирил и Методиј - Македонска Каменица

ЈЗУ Завод за рехабилитација Отешево

КПУ Затвор Скопје

ЈП Охридски Комуналец - Охрид

ЈП за благосостојба на животни скитници ЛАЈКА

Јавно сообраќајно претпријатие - Скопје

Управа за наменско призводство

ЈЗУ Општа болница Струга

ЈП Службен весник на РМ

ЈЗУ Општа болница Охрид

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Кавадарци

ЈЗУ Центар за јавно здравје Битола

ЈП за јавни паркиралишта Велес-Паркинг

ЈЗУ Здравствен дом Скопје

ЈЗУ Здраствен дом - Пехчево

НУ за управување со археолошкиот локалитет Стоби

Универзитет Св. Кирил и Методиј

СЕОУ „Гостивар„

ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“

Дирекција за технолошки индустриски развојни зони

ЈП за комунални дејности Комуналец „Полин“

ОУ Мехмет Дерала - с.Градец

СОУ Јане Сандански - Штип

ЈЗУ Здравствен дом - Тетово

ООУ Војдан Чернодрински Скопје

ЈКП Кале

ЈЗУ Здравствен дом Валандово

ЈЗУ Здравствен дом Струга

ЈП ЕРЕМЈА - Вевчани

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи- Свети Николе

ООМУ Ристо Јуруков - Кочани

ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Кратово

НУ Историски музеј - Крушево

НУЦК„ АЦО ЃОРЧЕВ“ Неготино

Јавна установа за деца детска градинка на о.Центар „13 ноември“

ЈУДГ 25 Мај

ООУ Никола Петров Русински

ЈОУДГ Авионче - О.Петровец

ЈП за јавни паркиралишта„Паркизни“ на Општина Центар

Управа за финансиско разузнување

Дом на култура Билјана Беличанец - Скопје

НУ Театар Комедија - Скопје

НУ Центар за култура „Григор Прличев“ - Охрид

ООУ „Ванчо Прке“ - Штип

ЈОУ Дом за стари лица Киро Крстески - Платник, Прилеп

ЈУ Центар за социјална работа Демир Хисар

ЈЗУ Општа болница Кичево

ОУ Денче Дејаноски Маврови Анови

КЈП Водовод - Кочани

НУ Археолошки музеј на Република Северна Македонија

ООУ “Манчу Матак“ Кривогаштани

ЈЗУ Општа болница Гостивар

ЈП Погребални услуги - Свети Николе

ЈЗУ завод за кардиоваскуларни заболувања Охрид

ЈЗУ Клиничка болница Штип

Музеј на Град Скопје

ЈЗУ Здравствен дом “Прим. Д-р Ѓорѓи Гаврилски“ Свети Николе

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Битола

Агенција за разузнавање

ЈЗУ Универзитетска клиника за хирургија на лице,вилици и врат - максилофасцијална хирургија

ЈП за просторни и урбанистички планови - Прилеп

ЈП Комунална хигиена - Скопје

ЈЗУ Општа болница Куманово

ЈЗУ Здравствен дом Гостивар

ЈОУД Детска градинка “Мајски цвет“, Битола

ОУ “Гоце Делчев“ - Виница

ЈЗУ Здравствен дом „д-р Хаим Абраванел“- Битола

ЈОУДГ Срничка Скопје

ЈКП Пролетер Ресен

СОУ „Миле Јаневски - Џингар“ - Македонска Каменица

ЈЗУ Здраствен дом „Др- Панче Караѓозов“

Агенција за стокови резерви

КПУ Казнено-поправен дом Идризово

Државен инспекторат за земјоделство

ЈУДОДГ „Вера Циривири Трена“ - Штип

ООУ Браќа Миладиновци - с.Жван

ЈЗУ Здраствена станица “Железара“- Скопје

КПД Затвор Штип

ЈЗУ Здравствен Дом Кичево

ЈЗУ Општа болница Кочани

Гостиварски Театар - Гостивар

СОУ „Цар Самоил“ Ресен

ЈОУДГ Царка Андреевска Кратово

НУ Македонска филхармонија

СУГ Гимназија „Никола Карев“

ЈП Доминг

ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и ТБЦ “Лешок“

Просторен информативен систем

НУ Центар за култура - Крива Паланка

ООУ „Петар Мусев“ - Богданци

ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство

ЈЗУ Центар за јавно здравје - Скопје

ОУ „ Св. Климент Охридски“ - Битола

ЈОУ Детска градинка “Мајски цвет“, Битола

ЈЗУ Здравствен дом Гоце Делчев - Делчево

ОУ „Малина Попиванова“ - Кочани

Фонд за иновации и технолошки развој

СОУ„Ѓорче Петров“ - Крива Паланка

ЈП Колекторски систем

НУ Музеј на современата уметност - Скопје

ЈКП „Никола Карев“ - Пробиштип

Биро за регионален развој

ЈЗУ Универзитетска клиника за токсикологија

Основно училиште “Мануш Турновски“ - Ново Село

ЈП за управување и заштита на повеќенаменско подрачје “Јасен“

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Гевгелија

НУ Центар за култура „Кочо Рацин“ Кичево

ОУ „ Крсте П. Мисирков“ Оризари

Агенција за лекови и медицински средства

ЈЗУ Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија

Државен инспекторат за шумарство и ловство

ЈЗУ Здравствен дом Пробиштип

Средно општинско економско училиште “Јане Сандански“ - Битола

ЈУДГ „Гонча Туфа“ - Крушево

Агенција за млади и спорт

ЈЗУ Општа болница Велес

Дом на културата “Илинден“ - Демир Хисар

ЈЗУ Клиничка болница - Тетово

ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични респираторни неспецифични и алергиски

ЈЗУ Институт за јавно здравје на РМ

ЈЗУ Центар за јавно здравје Прилеп

ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Битола

Управа за заштита на културното наследство

НУ Филмски Центар Вардар Филм - Македонија

Народен музеј Свети Николе

ООУ „Никола Карев“ - Пробиштип

ЈЗУ Геронтолошки завод “13 Ноември“

НУ Ансамбл „ТАНЕЦ“ - Скопје

ООУ „Коле Канински“ Битола

НУ Завод за заштита на споменици од културата и музеј - Охрид

Управа за животна средина

ОУ „Кочо Рацин“ - село Блатец

ООУ Дане Крапчев Скопје

ГОБ„ 8-ми Септември “ Скопје

ООУ Љубен Лапе - Скопје

ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар „Св. Пантелејмон“ Скопје

Фонд за пензиско и инвалидско осигурување

ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инжинеринг - Битола

КПУ Затвор Битола

ЈП Билјанини Извори - Охрид

Јавна установа за деца - Детска градинка „Детска радост“ - Скопје

СУГС Цветан Димов - Скопје

ЈП Нискоградба Битола

ООУ „Кирил и Методиј “ Свети Николе

ЈОУДГ 11-ти Октомври

ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата - Козле

Управа за јавни приходи

СУГС Гимназија „Никола Карев“

НУ Конзерваторски центар -Скопје

СОУ „ Перо Наков“ Куманово

СУГС Гимназија „Раде Јовчевски-Корчагин“ Скопје

ЈЗУ Универзитетска клиника за хируршки болести “Св. Наум Охридски“

ЈОУ Библиотека Искра Кочани

ЈП “Исар“

Дирекција за безбедност на класифицирани информации

Геолошки завод на Република Македонија

ЈП Калин Камен Крива Паланка

НУ Природонаучен музеј на Македонија - Скопје

ЈПКР “ Комунален сервис “ - Валандово

ОСУ „Ацо Русковски“-Берово

ЈЗУ Универзитетска клиника за државна кардиохирургија

ЈП Дрисла

Филмски фонд на РМ

ЈЗУ Здравствен дом- Охрид

ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија

Државен студентски Дом Скопје

СОУ Крсте Петков Мисирков, Демир Хисар

ЈП Македонска Радиодифузија

ООУ Ванчо Прке Делчево

НУ Библиотека „Св.Климент Охридски“ - Скопје

ЈЗУ Центар за јавно здравје - Тетово

ЈЗУ Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина “13 Ноември“ Скопје

НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј-ОХРИД

ЈЗУ Здравствен дом Радовиш

Државен завод за статистика

ЈЗУ Универзитетска клиника за Неврохирургија

НУ Кинотека на Македонија

ЈУДГ,,БУБА МАРА,,ОА Скопје

Дом на култура “Драги Тозија“ Ресен

КПУ Казнено поправен дом Штип

ЈП Пакинзи на Општина Центар

УКИМ Институт за сточарство

ОУ Народен музеј - Свети Николе

Управа за водење на матични книги

ОЈУДГ Астибо Штип

ЈКП “Сопиште“

ЈУ Државен испитен центар

ЈЗУ Здравствен дом Крушево

НУ Центар за култура “Ацо Шопов“ - Штип

Државен управен инспекторат

Локална установа народен музеј - Велес

Служба за просторен информативен систем

ООУ Кочо Рацин - Кратово

ООУ „ ДАМЕ ГРУЕВ “ ГРАДСКО

НУ Центар за култура „ АЦО ЃОРЧЕВ “ Неготино

СОУ “Коле Нехтенин“ - Штип

ЈЗУ Здравствен дом Кратово

Државен Испитен Центар

ЈКПД „Облешево-Чешиново“

СОУ „Наум Наумовски - Борче“ - Крушево

ЈУ Национален Парк „Галичица“

Медицински симулациски центар

ЈЗУ Универзитетска клиника за Урологија

ЈУ Зоолошка градина на град Скопје

ЈКП Комуналец „Полин“

ЈП Нискоградба Охрид

ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија

ЈП “Комунална Чистота“ Богданци

СОУ „Ванчо Прке“ - Виница

ЈП Камена Река

Агенција за филм на Република Македонија

Агенција за остварување на правата на заедниците

ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија

Управа за извршување на санкции

Институт за социолошки и политичко правни истражувања - Скопје

ОУ „Крсте П. Мисирков“ - с.Бистрица

НУ Библиотека “Гоце Делчев“ - Штип

ЈЗО Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања

Јавна установа Завод за заштита и рехабилитација Бања Банско Струмица

ЈП Улици и патишта - Скопје

Библиотека Страшо Пинџур Неготино

ЈП за комунални дејности „Комуна“ - Крушево

ЈКП Петровец

Агенција за електронски комуникации

Основно училиште “Блаже Конески“

ЈП Градски паркинг и зеленило Гостивар

ОУ „Раде Кратовче“ - Кочани

ООУ „Браќа Миладиновци“ - Пробиштип

СУГС 8-ми Септември - Скопје

СОУ „Љупчо Сантов“ - Кочани

ЈЗУ Центар за јавно здравје Кочани

ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес

НУ Театар за деца и младинци - Скопје

ОУ Браќа Рамиз-Хамид

ООУ „Гоце Делчев“ - Штип

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Куманово

Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството

ООУ “Св.Кирил и Методиј“ - Велес

Агенција за вработување на РМ

ЈП Комуналец Кичево

Биро за застапување на РМ пред Европскиот суд за човекови права

ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести

ООУ„Страшо Пинџур“-Карбинци

АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ООУ Гоце Делчев Гостивар

ЈП за стопанисување со спортски објекти “Парк Спорт“

ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод

ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија-Скопје

ООУ Св. Климент Охридски - Делчево

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Струмица

ЈЗУ Здравствен дом - Вевчани

ЈЗУ Здравствен дом Берово

Основно училиште “Браќа Миладиновци“

Биро за судски вештачења

ЈЗУ Завод за здравствена заштита Велес

Биро за јавни набавки

НУ Турски театар - Скопје

ЈУ Центар за традиоционална кинеска медиина - Штип

Агенција за планирање на просторот

ЈП за стопанисување со шуми “Национални шуми“

ЈУДГ Раде Јовчевски Корчагин Скопје

Средно општинско училиште “Јане Сандански“ - Штип

ОУ Григор Прличев

ОУ Даме Груев

ЈП за комунални дејности Комуналец Гевгелија

НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Прилеп

Државен студенски дом „НХ ОРДЕ ЧОПЕЛА“ - Прилеп

ЈКП Комуналец - Прилеп

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Кочани

ЈЗУ Универзитетски институт за позитрон – емисионска томографија

ЈКП Водовод и канализација Прилеп

ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија

Средно општинско училиште “Киро Спанџов-Брко“ - Кавадарци

Педагошка служба

Агенција за вработување на РСМ

Посебно основно училиште „Иднина“

ЈП Комунален сервис - Валандово

ООУ „Раметула Амети“ село Чифлик

ЈОУДГ „Весело Штркче“