Каталог: Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Општа болница Кочани


Александар Серафимов [08 јули, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈКП Кале


Мунир Бастри [08 јули, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈОУ Дом за стари лица „ СЈУ РАЈДЕР“ Битола


Јулијана Котевска [08 јули, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈП за комунални дејности Комуналец Гевгелија


Златко Зумров [08 јули, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Македонија


Иле Митковски [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството


Андреа Соколовски [10 мај, 2018]

Елгафар Јусуфи [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Агенција за промоција и подршка на туризмот


Љупчо Јаневски [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Агенција за регулирање на железничкиот сектор


Ивана Анѓеловска [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Биро за развој на образованието


Зеќирија Хасипи [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Државен девизен инспекторат


Неваип Исмаил [08 јули, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > НУ Центар за култура - “Браќа Миладиновци“ - Струга


Николина Велкоска Глигороска [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ОЈУДГ Астибо Штип


Билјана Трајчевска [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Основно училиште “Кочо Рацин“ Дојран


Цветанка Аризанова [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > СОУ „Љупчо Сантов“ - Кочани


Игор Христов [08 јули, 2018]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

ВД Директор

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Струмица

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Крива Паланка

Културно информативен центар „Романса“- Македонска Каменица

НУ Центар за култура - “Браќа Миладиновци“ - Струга

ООУ „Братство“ Скопје

Биро за развој на образованието

ЈП „Паркови и зеленило“ Скопје

ОУ „Даме Груев“ с. Смилево Демир Хисар

ЈП Градски паркинг - Скопје

ООУ Јоаким Крчовски Крива Паланка

ЈЗУ Здраствен Дом - Виница

ЈП Стрежево

Фонд за здравствено осигурување на Македонија

Воспитно поправен дом Тетово

Дирекција за радијациона сигурност

Основно училиште “Гоце Делчев“ - Ресен

ЈПКР „УСЛУГА“ БЕРОВО

ООУ Александар Македонски-Скопје

ЈПКД Плаваја ПО Радовиш

ЈЗУ Психијатриска болница Демир Хисар

ЈКП,,Пела Хигиена,,Могила

ЈКП Комуналец Свети Николе

ОУ Блаже Конески Скудриње

ОСМУ „Д-р Јован Калаузи“ - Битола

КПУ Затвор Струмица

ООУ Славејко Арсов Штип

Археолошки музеј на Македонија

ЈЗУ Центар за јавно здравје Охрид

ООУ,,Единство,, с.Октиси,Струга

ЈП Комуналец Кавадарци

НУ Музеј - Гевгелија

ОУ Ѓерѓи Пулески

Државен инспекторат за земјоделство

ЈЗУ Здравствен дом Прилеп

ОУ „Јосип Броз Тито“ село Жировница

Средно училиште “Таки Даскало“ - Битола

НУ Завод за заштита на споменици од културата и музеј - Штип

ОУ „Мехмет Дерала“ - с.Градец

ЈЗУ Градска општа болница “8-ми Септември“

ООУ Славко Лумбарковски Новаци

Агенција за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој

ЈП за водостопанство „Лисиче“ Велес

Основно училиште „Св.Климент Охридски“ - Охрид

ЈП Комуналец Кр.Паланка

ООУ „Стојан Бурчевски - Буридан“ - село Иванковци

ОУ Работнички универзитет „Крсте Мисирков“ - Кичево

ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија

ЈКП “Дервен“ Велес

Основно училиште “Св. Кирил и Методиј“ - с.Иловица

СОУ „Димитар Мирасчиев“ Штип

Државен инспекторат за животна средина

МЈП “Проаква“ - Струга

Агенција за управување со одземен имот

ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка биохемија

ЈУ Дом за доенчиња и мали деца - Битола

ЈП Градски пазар -Охрид

ООУ „Ванчо Китанов“ - Пехчево

ЈОУ Дом за стари лица „ СЈУ РАЈДЕР“ Битола

НУ Музеј на Македонија

Агенција за регулирање на железничкиот сектор

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Крушево

ЈУ Национален Парк Маврово

Економски институт - Скопје

ЈП “Пелагонија“ - Кривогаштани

НУ Центар за култура “Трајко Прокопиев“ - Куманово

НУ Народен театар - Битола

ЈОУДГ 11 Септември Ресен

ОУ „Димитар Влахов“ - с.Љубојно

ЈЗУ Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија

ЈКП Водовод Битола

ЈЗУ Општа болница Кавадарци

ЈКП Комуналец - Пехчево

Институт за акредитација

ОУ „Гоце Делчев“ - Битола

Јавна установа Завод за заштита и рехабилитација „Бања Банско“ Струмица

ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања

ЈП Водовод и канализација Скопје

Државен архив

Општински ученички дом „Лазар Лазаревски“ - Велес

Агенција за катастар на недвижности

ЈП за државни патишта

ЈОУДГ „Прва Радост“

Државен девизен инспекторат

ЈКПД „Комуна“-Ново Село

ЈКП Долнени

ОУ „Илинден“ - Крива Паланка

ООУ Кирил и Методиј Прилеп

Државен инспекторат за градежништво и урбанизам

Дом на млади - Штип

НУ Музеј на тетовскиот крај - Тетово

Основно училиште “Тодор Ангелевски“ - Битола

КЈП Нискоградба Битола

ЈП за стопанисување со шуми “Македонски шуми“

ЈП Студенчица - Кичево

Агенција за промоција и подршка на туризмот

Дирекција за технолошки индустриски развојни зони

ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство „Мајка Тереза“ Скопје

ЈЗУ Здравствен Дом „Железничар“

ЈКП Комуналец - Крива Паланка

НУЦК Јордан Хаџи Констадинов Џинот, Велес

Управа за хидрометеоролошки работи

НУ Центар за култура "Бели Мугри"

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Делчево

Агенција за храна и ветеринарство

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Берово

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Штип

СОУ „ Кочо Рацин “ Св.Николе

ООУ „СТРАШО ПИНЏУР “ ВЕВЧАНИ

Завод за деца со посебни потреби „Кочо Рацин“ - Битола

ЈУ Младински културен центар

Управа за финансиско разузнување

ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија

ЈП Паркови и зеленило - Скопје

Дом на Култура „Бранд Петрушев“ - Богданци

Партизански дом “Сандево“

ООУ „ Блаже Конески“ ВЕЛЕС

ЈЗУ Здравствен дом Велес

ЈЗУ Здравствен дом Демир Хисар

НУ Драмски театар - Скопје

СОУ „Гошо Викентиев“ - Кочани

Основно училиште “Христијан Тодоровски Карпош“

Управа за заштита на културното наследство

ЈП Паркиралишта Струмица

ЈКП Мирмбајтја - Желино

ЈКП „КОМУНАЛЕЦ “ Битола

ЈКП Комуналец - Демир Хисар

ЈЗУ Центар за јавно здравје Струмица

Просторен информативен систем

ЈЗУ Општа болница Гевгелија

ЈКП „Чист Ден“ Ранковце, Крива Паланка

ЈЗУ Клиничка болница “Д-р Трифун Пановски“ Битола

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Гостивар

ОУ „Крсте Петков Мисирков“ Оризари, Кочани

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Прилеп

ЈЗУ Здравствен дом Битола

ЈУ Детски дом „11 Октомври“ - Скопје

НУ Центар за култура „Григор Прличев“ - Охрид

Државен инспекторат за локална самоуправа

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Македонски Брод

ЈЗУ Универзитетска клиника за Неврологија

ЈКП Гази Баба 2007 - Скопје

Македонска Опера и Балет

СОУ Нико Нестор Струга

Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Македонија

Дирекција за заштита и спасување

ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија

ЈУ Специјален завод - Демир Капија

Биро за метрологија

ОУ „Гоце Делчев“ - Демир Хисар

НУ Центар за култура - Битола

ОЈУ Детска градинка „Детелинка“ - Крива Паланка

ЈОУДДГ Планински Цвет - Вевчани

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Скопје

ЈОУ Детски градинка “Втори септември“

ЈП Паркинзи на Општина Центар

Јавна општинска установа за деца - детска градинка Бамби

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Радовиш

ООУ “Св. Кирил и Методиј“ - село Иловица

ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија

ЈП за комунални дејности и инфраструктура - Кратово

ЈЗУ Здравствен дом Кочани

ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци - Скопје

ЈП,,ЕРЕМЈА,, - Вевчани

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Ресен

ЈЗУ Здраствена станица “Железара“- Скопје

Национална установа Охридско лето

Основно училиште “Кочо Рацин“ Дојран

ООУ Гоце Делчев Босилово

Државен пазарен инспекторат

ООУ „Тошо Арсов“ - Штип

СОЗУ „Кузман Шапкаров“ - Битола

ЈЗУ Општа болница Прилеп

ЈУ од областа на здраството за потребите на ЈЗУ Универзитетски клиники, завод и ургентен центар

Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на РМ

ЈПКД „Маврово“

СОТУ „Ѓорги Наумов“ БИТОЛА

ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух,говор и глас-Скопје

ООУ Димитар Влахов Штип

СОУ Јосип Броз Тито - Битола

КПУ Затвор Скопје

ЈП Охридски Комуналец - Охрид

Јавно сообраќајно претпријатие - Скопје

ЈП Службен весник на РМ

ЈЗУ Општа болница Охрид

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Кавадарци

ЈЗУ Центар за јавно здравје Битола

ЈЗУ Здравствен дом Скопје

ЈЗУ Здраствен дом - Пехчево

НУ за управување со археолошкиот локалитет Стоби

Универзитет Св. Кирил и Методиј

Централен регистар на РМ

ЈП за комунални дејности Комуналец „Полин“

ЈОУД Детска градинка “Мајски цвет“, Битола

ЈЗУ Завод за физикална медицина и рехабилитација

ЈКП Кале

ЈЗУ Здравствен дом Струга

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи- Свети Николе

ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Кратово

НУЦК„ АЦО ЃОРЧЕВ“ Неготино

ООУ Никола Петров Русински

ЈОУДГ Авионче - О.Петровец

ЈП за јавни паркиралишта„Паркизни“ на Општина Центар

ОУ Никола Карев Кочани

ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клиники центар

НУ Театар Комедија - Скопје

ЈОУ Дом за стари лица Киро Крстески - Платник, Прилеп

ЈУ Центар за социјална работа Демир Хисар

ЈЗУ Општа болница Кичево

ОУ Денче Дејаноски Маврови Анови

КЈП Водовод - Кочани

ЈЗУ Општа болница Гостивар

ЈЗУ завод за кардиоваскуларни заболувања Охрид

ЈЗУ Клиничка болница Штип

Музеј на Град Скопје

ЈЗУ Здравствен дом “Прим. Д-р Ѓорѓи Гаврилски“ Свети Николе

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Битола

Агенција за разузнавање

ЈП за просторни и урбанистички планови - Прилеп

ЈП Комунална хигиена - Скопје

ЈЗУ Општа болница Куманово

ЈЗУ Здравствен дом Гостивар

ЈУДГ Раде Јовчевски Корчагин Скопје

ЈКП Пролетер Ресен

СОУ „Миле Јаневски - Џингар“ - Македонска Каменица

ОУ “Гоце Делчев“ - Виница

ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија

ЈУДОДГ „Вера Циривири Трена“ - Штип

ООУ Браќа Миладиновци - с.Жван

Агенција за стокови резерви

КПД Затвор Штип

ЈЗУ Општа болница Кочани

СОУ „Цар Самоил“ Ресен

ЈОУДГ Царка Андреевска Кратово

НУ Македонска филхармонија

ЈП Доминг

ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и ТБЦ “Лешок“

ЈЗУ Универзитетска клиника за хируршки болести “Св. Наум Охридски“

ООУ „Петар Мусев“ - Богданци

ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство

ЈЗУ Центар за јавно здравје - Скопје

ОУ „ Св. Климент Охридски“ - Битола

ЈОУ Детска градинка “Мајски цвет“, Битола

ЈЗУ Здравствен дом Гоце Делчев - Делчево

ОУ „Малина Попиванова“ - Кочани

Фонд за иновации и технолошки развој

СОУ„Ѓорче Петров“ - Крива Паланка

НУ Музеј на современата уметност - Скопје

ЈКП „Никола Карев“ - Пробиштип

Биро за регионален развој

ЈЗУ Универзитетска клиника за токсикологија

Основно училиште “Мануш Турновски“ - Ново Село

ЈП за управување и заштита на повеќенаменско подрачје “Јасен“

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Гевгелија

НУ Центар за култура „Кочо Рацин“ Кичево

ОУ „ Крсте П. Мисирков“ Оризари

Агенција за лекови и медицински средства

ОУ „БРАТСТВО ЕДИНСТВО “ ОХРИД

Државен инспекторат за шумарство и ловство

ЈЗУ Здравствен дом Пробиштип

Средно општинско економско училиште “Јане Сандански“ - Битола

Агенција за млади и спорт

ЈЗУ Општа болница Велес

Дом на културата “Илинден“ - Демир Хисар

ЈЗУ Клиничка болница - Тетово

ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични респираторни неспецифични и алергиски

ЈЗУ Институт за јавно здравје на РМ

ООУ „Ванчо Прке“ - Штип

ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Битола

ЈЗУ Здравствен дом Ресен

НУ Филмски Центар Вардар Филм - Македонија

Народен музеј Свети Николе

ООУ „Никола Карев“ - Пробиштип

ЈЗУ Геронтолошки завод “13 Ноември“

НУ Ансамбл „ТАНЕЦ“ - Скопје

ООУ „Коле Канински“ Битола

НУ Завод за заштита на споменици од културата и музеј - Охрид

Управа за животна средина

ОУ „Кочо Рацин“ - село Блатец

ГОБ„ 8-ми Септември “ Скопје

ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар „Св. Пантелејмон“ Скопје

Фонд за пензиско и инвалидско осигурување

КПУ Затвор Битола

ЈП Билјанини Извори - Охрид

ЈЗУ Завод за рехабилитација Отешево

СУГС Цветан Димов - Скопје

ЈП Нискоградба Битола

ООУ „Кирил и Методиј “ Свети Николе

ЈОУДГ 11-ти Октомври

ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата - Козле

Управа за јавни приходи

НУ Конзерваторски центар -Скопје

СОУ „ Перо Наков“ Куманово

СУГС Гимназија „Раде Јовчевски-Корчагин“ Скопје

НУ Центар за култура - Крива Паланка

ЈОУ Библиотека Искра Кочани

ЈП “Исар“

Дирекција за безбедност на класифицирани информации

Геолошки завод на Република Македонија

ЈП Калин Камен Крива Паланка

НУ Природонаучен музеј на Македонија - Скопје

ЈПКР “ Комунален сервис “ - Валандово

ОСУ „Ацо Русковски“-Берово

ЈЗУ Универзитетска клиника за државна кардиохирургија

Филмски фонд на РМ

ЈЗУ Здравствен дом- Охрид

ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија

Државен студентски Дом Скопје

СОУ Крсте Петков Мисирков, Демир Хисар

ЈП Македонска Радиодифузија

ООУ Ванчо Прке Делчево

НУ Библиотека „Св.Климент Охридски“ - Скопје

ЈЗУ Центар за јавно здравје - Тетово

НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј-ОХРИД

ЈЗУ Здравствен дом Радовиш

Државен завод за статистика

ЈЗУ Универзитетска клиника за Неврохирургија

НУ Кинотека на Македонија

ЈУДГ,,БУБА МАРА,,ОА Скопје

КПУ Казнено поправен дом Штип

ЈП Пакинзи на Општина Центар

УКИМ Институт за сточарство

ОУ Народен музеј - Свети Николе

Управа за водење на матични книги

ОЈУДГ Астибо Штип

ЈКП “Сопиште“

ЈУ Државен испитен центар

ЈЗУ Здравствен дом Крушево

Државен управен инспекторат

ЈП „КОМУНАЛЕЦ “ ГОСТИВАР

Служба за просторен информативен систем

ООУ „ ДАМЕ ГРУЕВ “ ГРАДСКО

НУ Центар за култура „ АЦО ЃОРЧЕВ “ Неготино

СОУ “Коле Нехтенин“ - Штип

ЈЗУ Здравствен дом Кратово

Државен Испитен Центар

ЈКПД „Облешево-Чешиново“

СОУ „Наум Наумовски - Борче“ - Крушево

ЈУ Национален Парк „Галичица“

Медицински симулациски центар

ЈЗУ Универзитетска клиника за Урологија

ЈУ Зоолошка градина на град Скопје

ЈКП Комуналец „Полин“

ЈП Нискоградба Охрид

ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија

ЈП “Комунална Чистота“ Богданци

СОУ „Ванчо Прке“ - Виница

ЈП Камена Река

Агенција за филм на Република Македонија

Агенција за остварување на правата на заедниците

ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија

Управа за извршување на санкции

Институт за социолошки и политичко правни истражувања - Скопје

ОУ „Крсте П. Мисирков“ - с.Бистрица

НУ Библиотека “Гоце Делчев“ - Штип

ЈЗО Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања

Јавна установа Завод за заштита и рехабилитација Бања Банско Струмица

ЈП за комунални дејности „Комуна“ - Крушево

ЈКП Петровец

Агенција за електронски комуникации

Основно училиште “Блаже Конески“

ЈП Градски паркинг и зеленило Гостивар

ОУ „Раде Кратовче“ - Кочани

ООУ „Браќа Миладиновци“ - Пробиштип

СОУ „Љупчо Сантов“ - Кочани

ЈЗУ Центар за јавно здравје Кочани

ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес

НУ Театар за деца и младинци - Скопје

ОУ Браќа Рамиз-Хамид

ООУ „Гоце Делчев“ - Штип

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Куманово

Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството

ООУ “Св.Кирил и Методиј“ - Велес

Агенција за вработување на РМ

ЈП Комуналец Кичево

Биро за застапување на РМ пред Европскиот суд за човекови права

ООУ„Страшо Пинџур“-Карбинци

ЈП за стопанисување со спортски објекти “Парк Спорт“

ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија-Скопје

ООУ Св.Кирил и Методиј - Македонска Каменица

ЈЗУ Здравствен дом - Вевчани

ЈЗУ Здравствен дом Берово

Основно училиште “Браќа Миладиновци“

Биро за судски вештачења

ЈЗУ Завод за здравствена заштита Велес

Биро за јавни набавки

ЈУ Центар за традиоционална кинеска медиина - Штип

Агенција за планирање на просторот

Средно општинско училиште “Јане Сандански“ - Штип

ОУ Даме Груев

ЈП за комунални дејности Комуналец Гевгелија

НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Прилеп

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Кочани

ЈЗУ Универзитетски институт за позитрон – емисионска томографија

ЈКП Водовод и канализација Прилеп

ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија

Средно општинско училиште “Киро Спанџов-Брко“ - Кавадарци

Педагошка служба

Посебно основно училиште „Иднина“

ООУ „Раметула Амети“ село Чифлик