Каталог: Државна комисија за спречување корупција > ВД Медицински директор

Државна комисија за спречување корупција > ВД Медицински директор > ЈЗУ Здравствен дом Скопје


Виктор Исјановски [15 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Медицински директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за Неврологија


Иван Барбов [11 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Медицински директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство


Викторија Јовановска [18 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Медицински директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија


Сашко Јовев [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Медицински директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести


Христијан Дума [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Медицински директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија


Стојан Бајрактаров [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Медицински директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за уво, грло и нос


Јане Нетковски [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Медицински директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија


Ирина Пановска Ставридис [18 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Медицински директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за хируршки болести “Св. Наум Охридски“


Иван Спировски [18 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Медицински директор > ЈЗУ Универзитетски институт за позитронско – емисиона томографија


Ана Угринска [01 септември, 2019]

Каталози