Каталог: Државна комисија за спречување корупција > ВД Медицински директор

Државна комисија за спречување корупција > ВД Медицински директор > ЈЗУ Здравствен дом Скопје


Виктор Исјановски [15 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Медицински директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за Неврологија


Иван Барбов [11 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Медицински директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за Неврохирургија


Владимир Рендевски [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Медицински директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство


Викторија Јовановска [18 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Медицински директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања


Саша Јовановска Мишевска [25 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Медицински директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија


Сашко Јовев [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Медицински директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести


Христијан Дума [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Медицински директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија


Стојан Бајрактаров [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Медицински директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за уво, грло и нос


Јане Нетковски [25 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Медицински директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија


Ирина Пановска Ставридис [18 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Медицински директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за хируршки болести “Св. Наум Охридски“


Љубен Арсенков [28 април, 2020]

Иван Спировски [18 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Медицински директор > ЈЗУ Универзитетски институт за позитронско – емисиона томографија


Ана Угринска [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Медицински директор > ЈЗУ Универзитетски институт за радиологија Скопје


Даниел Ѓурчинов [06 декември, 2019]

Каталози