Каталог: Државна комисија за спречување корупција > ВД Претседател

Државна комисија за спречување корупција > ВД Претседател > Виш управен суд


Анита Данилова [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Претседател > Врховен Суд на Република Македонија


Фаик Арслани [18 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Претседател > Основен суд Берово


Илија Стојанов [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Претседател > Основен суд Битола


Дејан Крстанов [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Претседател > Основен суд Велес


Александар Шопов [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Претседател > Основен суд Виница


Васка Петрова [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Претседател > Основен суд Кичево


Баки Алили [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Претседател > Основен суд Кочани


Зоран Глигоров [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Претседател > Основен суд Неготино


Ацо Анѓелковски [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Претседател > Основен суд Прилеп


Јане Тренчевски [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Претседател > Основен суд Скопје 2


Илир Сулејмани [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Претседател > Основен суд Тетово


Томислав Бошковски [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Претседател > Основен суд Штип


Емил Пилатов [01 септември, 2019]

Каталози