Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Генерален директор

Државна комисија за спречување корупција > Генерален директор > ЈКП “Дервен“ Велес


Фиданчо Цековски [12 ноември, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Генерален директор > АД за поштенски сообраќај “МАКЕДОНСКА ПОШТА“


Фаадис Реџепи [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Генерален директор > АД Водостопанство на РМ


Иљми Селами [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Генерален директор > АД ТЕЦ “Неготино“


Небојша Стојановиќ [20 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Генерален директор > АД за аеродромски услуги „Аеродроми на Македонија“


Виктор Петрушевски [11 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Генерален директор > АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост


Шеваљ Цеку [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Генерален директор > Агенција за цивилно воздухопловство


Горан Јандреоски [02 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Генерален директор > МИА


Драган Антоновски [11 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Генерален директор > Македонска Опера и Балет


Васо Ристов [18 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Генерален директор > Македонски железници транспорт АД


Љубиша Ристиќ [02 октомври, 2017]

Каталози