Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Генерален секретар

Државна комисија за спречување корупција > Генерален секретар > Влада на Република Македонија


Драги Рашковски [29 декември, 2017]

Кирил Божиновски [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Генерален секретар > Врховен Суд на Република Македонија


Милица Николовска [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Генерален секретар > Државна изборна комисија


Добре Јанчев [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Генерален секретар > Кабинет на Претседател на РМ


Борис Јосифовски [06 март, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Генерален секретар > Собрание на Република Македонија


Цветанка Иванова [02 октомври, 2017]

Жарко Денковски [19 ноември, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Генерален секретар > Уставен суд на Република Македонија


Александар Лазов [19 ноември, 2016]

Оливера Филиповска [03 април, 2016]

Каталози