Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Генерален секретар

Државна комисија за спречување корупција > Генерален секретар > Јавно обвинителство на Република Македонија


Митко Митревски [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Генерален секретар > Агенција за администрација


Димитар Каранфиловски [04 јануари, 2022]

Миланчо Успрцов [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Генерален секретар > Влада на Република Северна Македонија


Мухамед Зеќири [04 јануари, 2022]

Драги Рашковски [11 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Генерален секретар > Државен завод за ревизија


Александар Поповски [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Генерален секретар > Државна изборна комисија


Добре Јанчев [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Генерален секретар > Државна комисија за жалби по јавни набавки


Светислав Радовиќ [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Генерален секретар > Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен


Жаклина Костова [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Генерален секретар > Државна комисија за спречување на корупцијата


Ирена Поповска [04 јануари, 2022]

Розета Трајан [11 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Генерален секретар > Државно правобранителство


Андријана Сливовска [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Генерален секретар > Инспекциски совет


Даниела Рендевска [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Генерален секретар > Народен правобранител


Демир Хамити [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Генерален секретар > Уставен суд на Република Македонија


Александар Лазов [04 јануари, 2022]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Генерален секретар

Државно правобранителство

Врховен Суд на Република Македонија

Совет на јавни обвинители на РМ

Државен завод за ревизија

Инспекциски совет

Универзитет „Мајка Тереза“ - Скопје

Државна комисија за жалби по јавни набавки

Совет на јавни обвинители на РСМ

Народен правобранител

Агенција за администрација

Собрание на Република Северна Македонија

Јавно обвинителство на Република Македонија

Собрание на Република Македонија

Уставен суд на Република Македонија

Државна изборна комисија

Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен

Претседател на Република Северна Македонија

Судски совет на Република Северна Македонија

Државна комисија за спречување на корупцијата

Судски совет на Република Македонија

Влада на Република Македонија

Кабинет на Претседател на РМ

Влада на Република Северна Македонија

Комисија за заштита на конкуренцијата