Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Директор

Државна комисија за спречување корупција > Директор > АД ЕСМ Подружница ХЕЦ Тиквеш - Кавадарци


Ѓоко Ташев [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > АД ЕСМ „Подружница ЕНЕРГЕТИКА“


Далибор Богдановски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > АД МЕПСО


Гоце Талевски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > АД ТЕЦ “Неготино“


Јане Стоименов [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Агенција за администрација


Абдуш Демири [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги


Зоран Трајчевски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Агенција за електронски комуникации


Јетон Акику [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Агенција за иселеништво на РСМ


Слободан Близнаковски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Агенција за лекови и медицински средства


Лирим Шабани [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Агенција за млади и спорт


Наумче Мојсовски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Агенција за остварување на правата на заедниците


Еран Куртиш [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Агенција за планирање на просторот


Андријана Андреева [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија


Шенаси Џеладини [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Агенција за филм на Република Северна Македонија


Бојан Лазаревски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Агенција за храна и ветеринарство


Николче Бабовски [04 јануари, 2022]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Директор

Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на РМ

СОУ АТА Центар Жупа

СОУ „ Кочо Рацин “ Св.Николе

КПД од отворен вид Струга

ЈП “Исар“

Агенција за лекови и медицински средства

Државен инспекторат за техничка инспекција

Дом на културата “Злетовски рудари“ - Злетово

Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија

НУ Центар за култура - “Браќа Миладиновци“ - Струга

ЈЗУ Здравствен дом Пробиштип

ДУФК ,,Методи Митевски-Брацо" Скопје

ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата - Козле

НУ Центар за култура "Бели Мугри"

ООУ „СВ КИРИЛ и МЕТОДИЈ “ БОСИЛОВО

ЈЗУ Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија

ООУ Димче А. Габерот - Демир Капија

ЈКП “Плавија’’ Радовиш

СУГС Лазар ТАнев Скопје

НУ Центар за култура „Кочо Рацин“ Кичево

ООУ Св. Климент Охридски - Делчево

ООУ Рајко Жинзифов Скопје

АД Водостопанство на РМ - Подружница Берово

Државен студентски дом „ СКОПЈЕ “ Скопје

СОСУ Илинден - Илинден,Скопје

ЈДГ „8-ми Март“ Скопје

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Струга

Основно училиште “Мануш Турновски“ - Ново Село

Основно училиште “Кочо Рацин“ Дојран

ЈПКР “Услуга“

ЈЗУ Здраствен Дом Неготино

Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати

Национална установа Охридско лето

Институт за акредитација

СЕОУ „Гостивар„

ЈОУДГ Борис Трајковски- Демир Капија

Биро за застапување на РМ пред Европскиот суд за човекови права

ЈПКР „УСЛУГА“ БЕРОВО

ЈОУДГ Росица Скопје

ОУ „Никола Парапунов“ село Драгоброште

ЈП,,ЕРЕМЈА,, - Вевчани

ООУ „Даме Груев“ Свети Николе

АД Аеродроми на РСМ

Основно училиште “Рамиз - Хамид“ - Скопје

Државен пазарен инспекторат

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Македонски Брод

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Кичево

СОУ„Ѓорче Петров“ - Крива Паланка

ЈОУДГ Виножито

Државна Фитосанитарна лабораторија

ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија

ЈЗУ Општа болница Струга

Локална библиотека Гоце Делчев - Велес

ООУ,,Гоце Делчев,,-Неготино

ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични респираторни неспецифични и алергиски

ООУ Браќа Миладиновци- Аеродром Скопје

ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство

ЈП Градски пазар -Охрид

СОУ „Наум Наумовски-БОРЧЕ“ ПРОБИШТИП

ЈЗУ Универзитетска клиника за токсикологија

ООУ Кирил и Методиј Стајковци-Скопје

ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија

Општинска Установа Дом на култура „Јане Сандански“ ПЕХЧЕВО

ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и ТБЦ - Јасеново

СОУ „Димитар Мирасчиев“ Штип

НУ Библиотека “Гоце Делчев“ - Штип

ООУ Св.Кирил и Методиј - Македонска Каменица

ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија

Јавно претпријатие за стопанисување со спортска сала Риниа - Гостивар

НУ Спомен куќа Мајка Тереза, Скопје

СОУ „Цар Самоил“ Ресен

КПУ Идризово

ЈП за комунални дејности КОМУНАЛЕЦ Гевгелија

Агенција за филм на Република Македонија

СОУ Нико Нестор Струга

ЈУ „Конкресен центар Александар Македонски “ Скопје

Државен санитарен и здравствен инспекторат

ЈОУ Детска градинка „Естреја Овадија Мара“

ЈКП Комуналец - Пехчево

Гостиварски Театар - Гостивар

НУ Музеј Д-р.Никола Незлобински

ЈУ Зоолошка градина на град Скопје

ЈКП Водовод Битола

Агенција за филм на Република Северна Македонија

Национална агенција за европски образовни програми и мобилност

ЈЗУ Ценхтар за јавно зддравје Охрид

АСУЦ „Боро Петрушевски“ - Скопје

ООУ “Св.Кирил и Методиј“ - Велес

ОЈУ Детска градинка “Димче Мирчев“

ЈЗУ Здравствен дом Прилеп

ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза

СОУ „Св.Наум Охридски“ - Македонски Брод

ООУ „Гоце Делчев“ - Штип

ООУ „Кирил и Методиј“ - Скопје

ООУ Гоце Делчев Аеродром

ЈП за стопанисување со шуми “Национални шуми“

НУ Музеј - Гевгелија

ЈОУДГ Ангел Шајче Куманово

ООУ Кочо Рацин - Кратово

ЈУ Национален Парк Маврово

НУ Музеј на Македонија

ООУ „Невена Георгиева Дуња“ - Скопје

НУ Центар за култура “Ацо Шопов“ - Штип

УД „Боро Менков“

Ученички дом “Лазар Лазаревски“

ЈОУДДГ Планински Цвет - Вевчани

ЈКП „Чист Ден“ Ранковце, Крива Паланка

Управа за водење на матични книги

Државен студентски дом „ Никола Карев “ - Охрид

Јавна установа Завод за заштита и рехабилитација Бања Банско Струмица

ООМУ „Енвер Стафаи“ Гостивар

Здравствен дом „Нада Михајлова“

НУ Музеј на македонската борба за државност и самостојност

ЈУДГ,,БУБА МАРА,,ОА Скопје

Основно училиште “Св. Кирил и Методиј“ - с.Иловица

ПОУ “Св. Климент Охридски“ - Ново Село

ЈПКД Огражден Босилово

ЈКП,,Пела Хигиена,,Могила

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Виница

ЈЗУ Здравствен дом “Прим. Д-р Ѓорѓи Гаврилски“ Свети Николе

ЈП за стопанисување со спортски сали и спортски објекти - Кисела Вода

Институт за социолошки и политичко правни истражувања - Скопје

КПУ Затвор Тетово

Институт за Фолклор „ Марко Цепенков“

ЈОУДГ Срничка Скопје

ОУ „Малина ПОПИВАНОВА“ Кочани

ДМУЦ Сергех Михајлов Штип

ООУ „Пере Тошев“ Росоман

Македонска Опера и Балет

Основно училиште “Христијан Тодоровски Карпош“

Институт за стандардизација на РМ

ОЈУДГ „Рахилка Гонева“ Свети Николе

ООУ “Манчу Матак“ Кривогаштани

ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања

ЈП за Пасишта

ЈЗУ Универзитетска клиника за максилофацијална хирургија

ЈЗУ Здравствен дом Велес

ЈП Хидросистем Злетовица

Јавна општинска установа библиотека „Искра“ - Кочани

ОСМУ „Никола Штејн“ - Тетово

ЈПКД Комуналец Гевгелија

ЈУ Центар за социјална работа Демир Хисар

Управа за финансиска полиција

Центар за култура Ацо Караманов Радовиш

СОУ Кочо Рацин - Гимназија, Велес

Јавна општинска установа детска градинка Пролет - Скопје

Државен инспекторат за земјоделство

Агенција за подршка на претприемништвото на РМ

Завод за рехабилитација на деца со оштетен слух, говор и глас - Кочо Рацин - Битола

ООУ Коле Неделковски Скопје

ООУ „ ДАМЕ ГРУЕВ “ ГРАДСКО

ЈУ Национален Парк „Галичица“

ОСУ „Ацо Русковски“-Берово

АД ЕЛЕМ Подружница РЕК Осломеј-Кичево

ЈП Службен весник на РСМ

Агенција за промоција и подршка на туризмот

СОУ “Исмет Јашари“ - Липково

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Гостивар

НУЦК „Никола Јонков Вапцаров“ - Делчево

ДСУ Лазар Личеноски - Скопје

Државен комунален инспекторат

ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија

Биро за развој на образованието

ООУ Глигор Прличев Скопје

ООУ Даме Груев - с. Ерџелија, Свети Николе

Агенција за млади и спорт

Државен инспекторат за транспорт

ЈПКД „Брегалница“ Делчево

ЈПЕко - Струга

ОУ “Манчу Матак“ Кривогаштани

НУ Албански театар - Скопје

Управа за хидрометеоролошки работи

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Битола

ЈКП Комуналец Свети Николе

ОЕМУЦ Св. Наум Охридски - Охрид

КПУ Затвор Струмица

Средно училиште на Град Скопје “Димитар Влахов“

СОУ „Маврово-Ростуше“, село Ростуше

КПУ Затвор Битола

Државно училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид “Димитар Влахов“ - Скопје

Агенција за иселеништво на РСМ

Посебно основно училиште „Иднина“

ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести

Дирекција за радијациона сигурност

ОУ Славејко Арсов с. Подмочани

ООУ,,Гоце Делчев,, - Свети Николе

ЈП Штип - Проект

ООУ “Св. Климент Охридски“ - село Драслајца

ЈОУ Дом за стари лица Зафир Сајто Куманово

ЈЗУ Здравствен Дом „Др Иван Георгиев“- Пехчево

Основно училиште „Кузман Јосифоски - Питу“ - Кичево

ЈП “Пелагонија“ - Кривогаштани

ЈКП Комуналец - Прилеп

ОЈУДГ „7 Септември“ Пехчево

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Кавадарци

ЈЗУ Центар за јавно здравје - Штип

ЈУ Национален Парк „Пелистер“

Државен студентски дом „ Доне Божинов“ Пробиштип

СУГС Сарај-Скопје

Управа за семе и саден материјал

ООУ “Св. Климент Охридски“ Драчево

Јавна установа за деца детска градинка на о.Центар „13 ноември“

КПУ Затвор Куманово

ООУ Св. Климент Охридски - Драчево

Агенција за вработување на РМ

АД ЕЛЕМ Подружница Енергетика

Институт за трансфузиона медицина - ЈЗУ Универзитетска клиника за ревматологија

Биро за јавни набавки

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Берово

СОТУ „Ѓорги Наумов“ БИТОЛА

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Делчево

ООУ „Лазо Ангеловски“ Скопје

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Прилеп

ЈП ТУРИЈА п.о. Василево

НУ Центар за култура Марко Цепенков Прилеп

ЈП Нискоградба Битола

ООУ Луиѓ Гуракуќи Желино

ДМБУЦ „Илија Николовски - Луј“ - Скопје

ОУ „Крсте Петков Мисирков“ Оризари, Кочани

Економски институт - Скопје

Центар за стручно образование и обука

Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Државен студентски дом „Браќа Миладиновци“ Штип

Јавна установа за деца - Детска градинка „Детска радост“ - Скопје

ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија-Скопје

ЈП за стопанисување со спортски објекти “Парк Спорт“

ССОУ Коле Неделковски - Велес

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Тетово

ООУ„Страшо Пинџур“-Карбинци

Рударско-енергетски комбинат Осломеј

ЈПКД „Росоман“ Росоман

Фонд за пензиско и инвалидско осигурување

ЈОУДГ Ацо Караманов Радовиш

ООУ „Гоце Делчев“ - Босилово

ЈП Комуналец Битола

ООУ “Атанас Нивичански”- Нова Маала

Управа за прашање на борците и воените инвалиди

НУ Завод и музеј - Прилеп

НУ Завод и музеј - Штип

НУ за управување со археолошкиот локалитет Стоби

Агенција за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на РСМ

Библиотека “Браќа Миладиновци“

НУ Народен театар - Битола

ЈУ Центар за образование на возрасните

ООУ „25 Мај“ , Скопје

ЈЗУ Здравствен дом Скопје

ОУ Мехмет Дерала - с.Градец

ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија

Царинска управа на Република Македонија

ЈЗУ Здравствен дом Куманово

ООУ„СТИВ НАУМОВ“ - Скопје

Основно училиште “Јонче Смугрески“

МАРНЕТ

Државен девизен инспекторат

ОУ “Св. Кирил и Методиј“ - Кочани

Средно општинско училиште “Јане Сандански“ - Штип

ЈЗУ Геронтолошки завод “13 Ноември“

Агенција за регулирање на железничкиот сектор

Дом на културата “Илинден“ - Демир Хисар

Дирекција за безбедност на класифицирани информации

Основно училиште “Ванчо Николески“ - с.Лескоец

Студентски дом „Кочо Рацин“-Битола

Агенција за управување со одземен имот

ООУ “Св. Наум Охридски“ с.Булачани,Скопје

ЈОУДГ Калинка-Валандово

ЈЗУ Клиника за пулмологија и алергологија

Средно општинско економско училиште “Јане Сандански“ - Битола

Државен инспекторат за животна средина

ЈП Комунална хигиена - Скопје

Македонски железници транспорт АД

Дирекција за заштита на лични податоци

СОУ „Ристе Ристески Ричко“ - Прилеп

Биро за метрологија

ЈОУДГ Гоце Делчев

Државен архив

ОУ Наим Фрашери, Неготино Полошко

СОУ Орде Чопела Прилеп

ЈКП Водовод Илинден

ЈП Пазаришта

ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија

ООУ „Вера Циривири - Трена“ Скопје

ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија

ОУ „Димитар Влахов“ - с.Љубојно

ЈУ Центар за социјални работи Ресен

Основно училиште “Тодор Ангелевски“ - Битола

ЈЛБ Илинден - Делчево

Академија за судии и јавни обвинители на РМ

ОУ Неџати Зекирија

ЈЗУ Здравствен дом Академик проф. Д-р „Димитар Арсов“ Крива Паланка

Агенција за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој

Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер

СОУ „Гошо Викентиев“ - Кочани

ООУ Свети Климент Охридски - Македонски брод

НУЦК АНТОН ПАНОВ Струмица

ЈЗУ Општа болница Кочани

ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски“ Куманово

ДУЦОР “Партенија Зографски“ - Скопје

ООУ „Светозар Марковиќ“ Старо Нагоричане

АД МЕПСО- Подружница ОПЕЕ-Скопје

ЈОУ Зоолошка градина - Битола

НУ Библиотека “Кочо Рацин “- Тетово

Основно училиште “Јонче Смугрески“ - с.Обршани

ЈП за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на РМ

Управа за сигурност во железничкиот систем

Државен Испитен Центар

ЈП за изградба, одржување и користење на јавни паркинг простории - Струмица

ООУ Герас Цунев - Просениково

ЈОУДГ Детска радост - Гевгелија

Јавна општинска установа за деца - Детска градинка „Ангел Шајче“ - Куманово

Основно училиште “Рилиндија“

Јавна општинска установа за деца - детска градинка „Ѕвездички“ Чешиново

ООУ “Св. Кирил и Методиј“ - село Иловица

СОУ „Љупчо Сантов“ - Кочани

Археолошки музеј на Македонија

Јавна општинска установа за деца - детска градинка Бамби

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Радовиш

Агенција за иселеништво на РМ

ЈЗУ Завод за здравствена заштита Битола

ООУ „Ванчо Китанов“ - Пехчево

ООУ „Гоце Делчев“, Василево

ЈОУ Детски градинка “Втори септември“

ЈУДГ Раде Јовчевски Корчагин Скопје

СОУ Јосиф Јосифовски - Гевгелија

ООУ 11 Октомври - Куманово

НУ Спомен куќа Тодор Проески - Крушево

НУ Манифестација “Струшки вечери на поезијата“

УКИМ Институт за сточарство

ОСУ „Јовче Тесличков“-Велес

НУ Кинотека на Република Северна Македонија

ООУ Христијан Тодоровски Карпош С.Драгоманце-Старо Нагоричане

АД ТЕЦ “Неготино“

ООУ,,Страшо Пинџур,,-Неготино

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Дебар

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија

НУЦК „Ило Антески-Смок“-Тетово

Биро за регионален развој

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Неготино

НУ Македонска филхармонија

НУ Центар за култура “Трајко Прокопиев“ - Куманово

ЈП Комуналец Кр.Паланка

ООУ Јохан Хајнрих Песталоци- Скопје

ЈОУДГ Мајски Цвет Скопје

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Гевгелија

ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија

НУ Драмски театар - Скопје

ООУ „Борис Трајковски“ - Моноспитово

ЈП Плачковица Карбинци

ЈП Комунална чистота

КПД Затвор Штип

ОУ Александар Турунџев С.Кукуречани

Геолошки завод на Република Македонија

ОМУ„Ристо Јуруков“ Кочани

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Штип

ЈОУ за деца - Детска градинка „Гонча Туфа“ - Крушево

ЈУ Младински културен центар

ЈЗУ Здраствена станица “Железара“- Скопје

Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците

Завод за социјални дејности-Скопје

Биро за лекови

Културно информативен центар на РМ во Софија

СОУ Коста Сусинов - Радовиш

ЈУ Центар за социјални работи - Пробиштип

Основно училиште “Кирил и Методиј“ село Стојаково

ЈОУ Библиотека „ИСКРА“ КОЧАНИ

НУ Македонски народен театар

ООУ Ѓорѓија Пулевски

НУ Историски музеј - Крушево

АД “Пазари“

ЈЗУ Универзитетска клиника за Неврологија

ЈКП „Пиша„

ЈЗУ Специјализирана болница за нефрологија - Струга

НУ Конзерваторски центар -Скопје

ОУ „Ѓорче Петров“ Долнени

Агенција за разузнавање

ЈОУДГ 8-ми Април Ш.Оризари-Скопје

НУ Завод за заштита на споменици од културата и музеј - Струмица

Дом на култура “Драги Тозија“ Ресен

ООУ Гоце Делчев Прилеп

АД ЕСМ „Подружница ЕНЕРГЕТИКА“

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Струмица

АД Електрани на Македонија - ЕЛЕМ

СОУ „Кирил и Методиј“ Неготино

Основно училиште “Браќа Миладиновци“

Агенција за електронски комуникации

ООУ „Раметула Амети“ село Чифлик

ЈЗУ Психијатриска болница Негорци

КЈП Водовод - Кочани

ОУ Сали Лиси

ООУ 26 Јули - Скопје

ГОБ„ 8-ми Септември “ Скопје

ЈП за стопанисување со шуми “Македонски шуми“

АД Водостопанство - подружница ТИКВЕШ

Основно училиште “Дебрца“- с. Белчишта

НУ Музеј Неготино

Државен студентски Дом Скопје

СОУ Гимназија Славчо Стојменски

ЈП за стопанисување со спортски објекти Радовиш 2014 Радовиш

ЈЗУ Клиничка болница - Тетово

ООУ „Кирил и Методиј“ - Свети Николе

Државен инспекторат за градежништво и урбанизам

Управа за заштита на културното наследство

ЈКП „Лиќени Треска“ - Сарај, Скопје

ООУ Тоде Хаџи-Тефов Кавадарци

Управа за безбедност и котрарзузнавање

ЈЗУ Здраствен Дом - Виница

Државен инспекторат за труд

НУ Национален конзерваторски центар

СОЕПТУ „Кузман Јосифовски Питу“ Прилеп

Управа за наменско призводство

ЈП „Кратово“ Кратово

ЈОУДГ Авионче - О.Петровец

МИА

ЕМО Охрид АД

ЈКП Илинден

Општинска установа Дом на култура „Злетовски Рудар“

ЈЗУ Здравствен дом - Вевчани

Основно училиште “Христо Узунов“ - Охрид

ЈКП Пазари - Прилеп

НУ Филхармонија на РСМ

Основно училиште “Манчу Матак“

ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух,говор и глас-Скопје

ОМУ„Ристо Јурулов“

Библиотека Страшо Пинџур Неготино

ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија

ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп

Државен ученички дом “Мирка Гинова“

ООУ Ванчо Прке Делчево

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Крива Паланка

Општински ученички дом „Лазар Лазаревски“ - Велес

Основно училиште “Св. Климент Охридски“ - Ново Село

ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ - Кочани

Агенција за администрација

СУГС Цветан Димов - Скопје

ОМУ Методи Патче Охрид

ООУ Кочо Рацин Прилеп

ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ

НУ Завод и музеј - Битола

ЈНУ Институт за духовно културно наследство на Албанците-Скопје

Средно училиште “Таки Даскало“ - Битола

ЈП Национални Шуми

Основно училиште “Св. Наум Охридски“ - с. Пештани

ООУ „Св. Климент Охридски“ Делчево

ОСЕУ 8 Септември Тетово

ООУ Кочо Рацин, Петровец

ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести

Оперативна техничка Агенција

ООУ „Јордан Хаџи Констадинов Џинот“, Велес

ЈОУДГ „Кокичиња“ села Таринци

ЈП “Комуна“ Ново Село

Фитосанитарна управа

СУГС „Браќа Миладиновци“ - Скопје

Основно училиште “Кочо Рацин“ - с. Петровец

НУ Театар комедија - СОНК

Универзитет,,Св.Кирил и Методиј,,Економски Институт

ЈП Комуналец Неготино

ЈЗУ Завод за рехабилитација Отешево

ЈКП “Сопиште“

ЈОУДГ Сонце - Ново Село

Фонд за иновации и технолошки развој

ЈКП “Козјак“

ЈЗУ Општа болница Охрид

СОУ Јосип Броз Тито - Битола

ООУ „Кирил Пејчинович“ Скопје

НУ Филмски Центар Вардар Филм - Македонија

НУ Театар за деца и младинци - Скопје

АД ЕЛЕМ „РЕК-БИТОЛА“-НОВАЦИ

Јавно сообраќајно претпријатие - Скопје

Институт за белодробни заболувања и ТБЦ

ЈОУДГ „Прва Радост“

Национална академска истражувачка мрежа

ЈЗУ Општа болница Велес

ЈОУДГ Гоце Делчев - Пробиштип

Агенција за планирање на просторот

ЈУ центар за социјална работа Валандово

ООУ Круме Волнароски Тополчани

ООУ “Гоце Делчев“, Василево

ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни и фебрилни болести

ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија

СУГС Гимназија „Панче Арсовски“ Скопје

ЈП Улици и патишта - Скопје

Локален археолошки и историски музеј - Теракота Виница

Државен инспекторат за шумарство и ловство

ЈЗУ Спец болница за превенција, лекување и рехабилитација на хронични, респираторни и алергиски заб.

ЈП за управување и заштита на повеќенаменско подрачје “Јасен“

Хидробилошки завод - Охрид

Државна лотарија на Македонија

АД Водостопанство на РМ - Скопје

ЈКП “Дервен“ Велес

ООУ „Тошо Арсов“ - Штип

Агенција за остварување на правата на заедниците

ЈУ Центар за социјална работа Виница

ЈП “Комунална Чистота“ Богданци

Јавна установа Завод за заштита и рехабилитација „Бања Банско“ Струмица

СУГ Гимназија „Никола Карев“

Основно училиште “Кирил и Методиј“ - село Стајковци

ЈОУД Детска градинка “Мајски цвет“, Битола

АД за аеродромски услуги „Аеродроми на Македонија“

ЈП Градски Гробишта Охрид

Агенција за пошти

ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов“ - Богданци

Научен институт за тутун-Прилеп при Универзитет Св.Климент Охридски Битола

НУ Албански театар за Деца и Млади - Скопје

Институт за македонска литература

Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија

КПУ Казнено-поправен дом Идризово

Завод за рехабилитација на деца и младинци„Топанско Поле“ Скопје

ЈП за изградба и одржување на јавен простор за паркирање и организирање јавен локален превоз

ЈЗУ Општа болница Прилеп

НУ Завод за заштита на споменици од културата и музеј - Битола

Служба за просторен информативен систем

Основно училиште „Драга Стојановска“ С.Ракотинци-Сопиште

ООУ Славејко Арсов Штип

ЛУ Гратски музеј - Крива Паланка

ЈУ Дом за доенчиња и мали деца - Битола

ЈОУ Дом на култура Бранд Петрушев

НУ Природонаучен музеј на Македонија - Скопје

ДСУ за рехабилитација и образование „Св.Наум Охридски“ Скопје

ЈКП Петровец

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Скопје

ЈЗУ Општа болница Куманово

СОУ „БОГДАНЦИ“

Општинско угостителско туристичко училиште Ванчо Питошески Охрид

НУ Центар за култура - Битола

Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ

ЈКП Комуналец - Демир Хисар

ООУ„Страшо Пинџур“- с.Соколарци Чешиново Облешево

ООУ ,,Гоце Делчев' , Тетово

Национална галерија на Македонија

Дирекција за заштита и спасување

ЈЗУ Центар за јавно здравје Прилеп

НУ Кинотека на Македонија

Основно училиште “Петар Мусев“ - Богданци

Македонска академска истражувачка мрежа-МАРнет

СОУ Јане Сандански - Штип

Основно училиште „Св.Климент Охридски“ - Охрид

ООУ Александар Македонски-Скопје

СУГС „Шаип Јусуф“

ООУ „ Блаже Конески“ Прилеп

ЈКПД “Комунална Хигиена“

ЈП Нискоградба Охрид

НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј-ОХРИД

НУ Библиотека „Св.Климент Охридски“ - Скопје

Дом на културата “Злетовски рудари“ - Пробиштип

Државен инспекторат за локална самоуправа

Медицински симулациски центар

ООУ Кочо Рацин - Скопје

ЈЗУ Здравствен дом Валандово

Дом на култура Пробиштип

ОУ „Мехмет Дерала“ - с.Градец

ЈЗУ Здравствен дом- Охрид

НУ Театар Комедија - Скопје

ООУ Страшо Пинџур - Кавадарци

Дом на култура „Крсте Мисирков“- Свети Николе

Центар за управување со кризи

ЗЗ „Нов Живот„

СОУ “Коле Нехтенин“ - Штип

ЈЗУ Здравствен дом Битола

ЈЗУ Универзитетска клиника за државна кардиохирургија

ЈЗУ Центар за јавно здравје Охрид

Детски културен центар Карпош - Скопје

Државен управен инспекторат

Основно училиште “Гоце Делчев“, Василево

ООУ Кочо Рацин Н.Дојран

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Кратово

ЈП Пазари - Битола

ЈП Пазари

ЈП „Паркови и зеленило“ Скопје

Национален Парк „Пелистер“

ЈП за просторни и урбанистички планови - Прилеп

Културно информативен центар „Романса“- Македонска Каменица

Државен студентски дом „Пелагонија“

ОУ Народен музеј - Свети Николе

ЈОУДГ 11-ти Октомври

ЈУ за згрижување на деца со воспитно социјални потреби и нарушено поведение

Водостопанство Тиквеш

ООМУ Ордан Михајлоски - Оцка Прилеп

ООУ Хасан Тахсини с.Рогле

ООУ Методи Митевски - Брицо, Лозово

Управа за развој и унапредување на јазиците на заедниците

ЈУОДГ Орце Николов - Скопје

ЈКП „ ЛОЗОВО“ ЛОЗОВО

Основно училиште “Димитар Македонски“ - Скопје

Академија за судии и јавни обвинители Павел Шатев

ООУ Рампо Левката - Прилеп

АД Водостопанство на РМ

Агенција за храна и ветеринарство

ЈП Погребални услуги - Свети Николе

ООУ Лирија

Управа за јавни приходи

Завод за рехабилитација на деца и младински„Топански Поле“ Скопје

СУГС Михајло Пупин Скопје

НУ Природонаучен музеј на Р.С.Македонија - Скопје

НУУБ Свети Климент Охридски - Битола

ОУ„Љубен Лапе“-Скопје

Педагошка служба

Воспитно поправен дом Тетово

КЈП Нискоградба Битола

Управа за животна средина

ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"

ЈЗУ Здравствен дом Кавадарци

ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија

ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија

ЈКП Водовод и канализација Прилеп

ЈП “Пелагонија“

ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клиники центар

ОУ „Мите Богоевски“ Ресен

Државен студенски дом „НХ ОРДЕ ЧОПЕЛА“ - Прилеп

Инспекторат за употреба на јазиците

Земјоделски институт- УКИМ

ЈКП Долнени

ЈП за јавни паркиралишта„Паркизни“ на Општина Центар

ЈЗУ Здравствен дом Ресен

ЈНУ Институт за тутун

Општинска установа за култура “Дом на Млади“ - Штип

ООУ „СТРАШО ПИНЏУР “ ВЕВЧАНИ

Државен завод за индустриска сопственост

Средно општинско техничко училиште “Ѓорѓи Наумов“

НУ Центар за култура - Крива Паланка

ЈП за државни патишта

ООУ „Братство“ Скопје

Биро за судски вештачења

ОУ Александар Урдаревски с.Сандево

ЈП за безанско работење АГРО-БЕРЗА Скопје

АД ЕЛЕМ- Подрушница ХЕС ТРЕСКА-Скопје

ЈКП Хигиена - Теарце

ООУ Војдан Чернодрински Скопје

ЈП Градски паркинг - Скопје

СУГС,,Зеф Луш Марку,,Скопје

ЈЗУ Здравствен Дом „Железничар“

ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство „Мајка Тереза“ Скопје

ЈОУ Дом за стари лица Киро Крстески - Платник, Прилеп

ООУ Добре Јовановски - Прилеп

Државен просветен инспекторат

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Ресен

ОДГ„ Фемо Кулаков“

Централен регистар на РСМ

ЈП за железничка инфрастуктура „Железници на Р.Северна Македонија“

НУ Музеј на современата уметност - Скопје

Средно општинско училиште “Киро Спанџов-Брко“ - Кавадарци

ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци - Скопје

Државно средно училиште за образо. и рехаб.„ИСКРА“ Штип

Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството

ООУ Наум Наумовски Борче - Гази Баба, Скопје

НУ Ансамбл „ТАНЕЦ“ - Скопје

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Куманово

СУГС Гимназија „Никола Карев“

Јавна установа општинска детскаградинка „Орце Николов“

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Кочани

Агенција за национална безбедност

ОУ „Малина Попиванова“ - Кочани

Централен регистар на РМ

ЈЗУ Здравствен дом Крушево

ЈУДГ„ Весели Цветови“ - Делчево

СОУ Сами Фрашери Гимназија - Куманово

НУ Библиотека “Григор Прличев“ - Охрид

СОУ „Методија Митевски Брицо“ Делчево

ЈП Агро Берза

СОУ „БОГДАНЦИ“ - Богданци

ЈОУДГ Рада Поцева

АД МЕПСО

Основно училиште “Антон Зако Чајупи“

ЈП Градски паркинг и зеленило Гостивар

Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи

ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка биохемија

ЈУДГ Детска градинка Детска радост Општина Гази Баба

ЈКП Илинден - н.Илинден

Агенција за катастар на недвижности

ООУ Сандо Масев - Струмица

Управа за имотно правни работи

НУ Универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“

АД “М-НАВ“ во државна сопственост за вршење дејност давање услуги во воздухопловна навигација

ООУ „Ацо Шопов“ - Скопје

ЈЗУ Здравствен дом Берово

ЈЗУ Здраствена станица “Липково“

Управа за водостопанство

ООУ ,,Гоце Делчев,, - Кавадарци

ООУ Фан Ноли - с. Требош

Управа за извршување на санкции

ЈП Водовод и канализација Скопје

ООУ Никола Карев - Крушево

ЈОУ Дом за култура „Тошо Арсов“ - Виница

ООУ „Рајко Жинзифов“ Оризари, Велес

СУГС Гимназија„ Кочо Рацин “ Скопје

АД,,МЕПСО,,-СКОПЈЕ

ЈП за водостопанство „Лисиче“ Велес

ООУ Киро Глигоров Скопје

ООУ „11 Октомври“ - Скопје

ОСТУ „Наце Буѓони“ Куманово

НУ Уметничка галерија Тетово

ЈЗУ Универзитетска клиника за Урологија

ЈОУДГ 11 Септември Ресен

КПУ Затвор Гевгелија

ОЈУ Детска градинка Димче Мирчев - Велес

СУ на Град Скопје„Марија Кири-Склодовска“-Скопје

ЈКПД „Облешево-Чешиново“

ЈЗУ Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина “13 Ноември“ Скопје

КПУ Затвор Охрид

ООМУ “Васо Карајанов“ - Гевгелија

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Валандово

ОУ „Санде Штерјоски“-Кичево

ОУ „Дебрца“ - Дебарца

ООУ Гоце Делчев - с. Јабланица

ООУ „Кочо Рацин“ Кратово

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Крушево

Локална установа народен музеј - Велес

Државен студентски центар “Никола Карев“

ООУ „Петар Мусев“ - Богданци

Основно училиште “Блаже Конески“

ЈУДГ„ Весели Цветови“ Скопје

ООУ „Кирил и Методиј“ - Стојаково

Општинско основно училиште„Дедо Иљо Малешевски“-Берово

Основно училиште “Видое Подгорец“ - Колешино

ЈЗУ Центар за јавно здравје Битола

ООУ 7 Марси - С.Челопек, Брвеница

Биро за јавна безбедност

ЈЗУ Центар за јавно здравје Струмица

ЈП Паркинг - Кавадарци

ЈП за железничка инфрастуктура „МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“

ОУ „Живко Брајковски“ - Скопје

Агенција за квалитет и акредитација на здраствените установи

ОУ „Раде Кратовче“ - Кочани

Музеј на Град Скопје

СОУГ Добри Даскалов - Кавадарци

Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Македонија

КПУ Затвор Скопје

Државен завод за статистика

ООУ „Стојан Бурчевски - Буридан“ - село Иванковци

Железници на Република Северна Македонија - Транспорт

ДСД Томе Стефановски - Сениќ

Управа за развој на образованието на заедниците

ОУ Кочо Рацин-Охрид

ЈП за водоснабдување “Студенчица“

ООУ Страшо Пинџур Прилеп

Посебно ОУ за ученици со пречки во психофизичкиот развој и аутизам „д-р Златан Сремец“ - Скопје

ЈП Македонска Радиодифузија

ЈОУ Детска градинка “Мајски цвет“, Битола

АД Водостопанство на РСМ

ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „ МАКЕДОНИЈА ПАТ “

ООУ Дане Крапчев Скопје

ЈОУ Детски градинка “Естреја Овадија-Мара“

Основно училиште “Гоце Делчев“ - Битола

ЈП Стрежево

НУ Турски театар - Скопје

ЈЗУ Здравствен дом Кратово

ЈУДГОЦ „Кочо Рацин“ - Скопје

ЈП „Солидарност“ - Виница

ОУ “Гоце Делчев“ Илинден

ОЈУДГ „Гоце Делчев“ - Виница

КПУ Затвор Прилеп

Фонд за осигурување на депозити

Библиотека „Ванчо Прке“ Виница

ООУ Димитар Влахов Штип

ООУ Ристо Шуклев Негорци-Гевгелија

СУГС Гимназија „Раде Јовчевски-Корчагин“ Скопје

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи- Свети Николе

ЈОУ Детски градинка “Коста Поп Ристов Делчев“

СОУ Димитар Мирасчиев Штип

ОУ „Славчо Стојменски“ - Виница

Државен студентски дом Кочо Рацин - Битола

Јавна установа за деца „25 Мај“ , Скопје

ЈП ЕРЕМЈА - Вевчани

ОДГ „Распеана Младост“ Карпош

ЈПВ “Лисиче“ Велес

НУЦК Јордан Хаџи Констадинов Џинот, Велес

АД ЕСМ Подружница ХЕЦ Тиквеш - Кавадарци

СОЗУ „Кузман Шапкаров“ - Битола

ООУ Димката Ангелов - Габерот, с. Ваташа

Агенција за цивилно воздухопловство

ЈЗУ Психијатриска болница Скопје

ЈКП Комуналец - Крива Паланка

ЈП Дехи Транс - Демир Хисар

ЈП Билјанини Извори - Охрид

ООУ „Пашко Васа“ Групчин

Дирекција за технолошки индустриски развојни зони

МРТВ

ЈНУ Институт за национална историја - Скопје

Општинско основно училиште Вера Јоциќ

ОУ Стив Наумов Битола

Основно училиште “Гоце Делчев“ - Ресен

ЈЗУ Здравствен дом Радовиш

Управа за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во РМ

ЈЗУ Здравствен дом Демир Хисар

Градски трговски центар АД

ООУ „Лазо Трповски“, Скопје

ЈП за стопанисување со спортски и деловни објекти „Старо Скопје Чаир

СОУ „ Перо Наков“ Куманово

ООУ „Коле Канински“ Битола

Фонд за здравствено осигурување на Македонија

ОУ „ Крсте П. Мисирков“ Оризари

ЈЗУ Специјана болница по ортопедија и трауматологија „Св.Еразмо“

Основно училиште “Гоце Делчев“ - Босилово

ЈЗУ Универзитетски институт за позитрон – емисионска томографија

ЈУ за згрижување на деца со воспитно социјални проблеми и нарушено поведение „25 Мај“ , Скопје

ОУ Никола Карев Кочани

Агенција за квалитет на високото образование

ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Битола