Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Директор

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈЗУ Психијатриска болница Скопје


Ќамил Ковачи [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија


Стојан Бајрактаров [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈОУ Дом на култура Бранд Петрушев


Бранко Саламаев [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈП за државни патишта


Зоран Китанов [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈП “Комунална Чистота“ Богданци


Ристо Прочков [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Делчево


Благој Стоименовски [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Куманово


Александра Арсовска [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи- Свети Николе


Мелита Стојкова [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈУДГ,,БУБА МАРА,,ОА Скопје


Елена Устамитова [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Агенција за планирање на просторот


Огнен Апостолски [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на РМ


Вулнет Адеми [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ДМБУЦ „Илија Николовски - Луј“ - Скопје


Јован Бицевски [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Дом на култура “Драги Тозија“ Ресен


Васко Василевски [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Државен инспекторат за земјоделство


Благој Индов [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Институт за стандардизација на РМ


Џеват Кицара [02 септември, 2018]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Директор

СОУ „ Кочо Рацин “ Св.Николе

КПД од отворен вид Струга

ЈП “Исар“

Дом на културата “Злетовски рудари“ - Злетово

НУ Центар за култура - “Браќа Миладиновци“ - Струга

ЈЗУ Здравствен дом Пробиштип

Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на РМ

ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата - Козле

НУ Центар за култура "Бели Мугри"

ООУ „СВ КИРИЛ и МЕТОДИЈ “ БОСИЛОВО

ЈЗУ Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија

ЈКП “Плавија’’ Радовиш

АД Водостопанство на РМ - Подружница Берово

ЈДГ „8-ми Март“ Скопје

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Струга

Основно училиште “Мануш Турновски“ - Ново Село

Основно училиште “Кочо Рацин“ Дојран

ЈПКР “Услуга“

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Гевгелија

Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати

Национална установа Охридско лето

Институт за акредитација

Биро за застапување на РМ пред Европскиот суд за човекови права

ЈПКР „УСЛУГА“ БЕРОВО

ОУ „Никола Парапунов“ село Драгоброште

ЈП,,ЕРЕМЈА,, - Вевчани

ООУ „Даме Груев“ Свети Николе

Основно училиште “Рамиз - Хамид“ - Скопје

Државен пазарен инспекторат

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Македонски Брод

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Кичево

СОУ„Ѓорче Петров“ - Крива Паланка

Државна Фитосанитарна лабораторија

ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија

ЈЗУ Општа болница Струга

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Радовиш

ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични респираторни неспецифични и алергиски

ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство

ЈП Градски пазар -Охрид

СОУ „Наум Наумовски-БОРЧЕ“ ПРОБИШТИП

ЈЗУ Универзитетска клиника за токсикологија

ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија

СОУ „Димитар Мирасчиев“ Штип

НУ Библиотека “Гоце Делчев“ - Штип

ООУ Св.Кирил и Методиј - Македонска Каменица

ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија

Јавно претпријатие за стопанисување со спортска сала Риниа - Гостивар

СОУ „Цар Самоил“ Ресен

КПУ Идризово

Агенција за филм на Република Македонија

ЈУ „Конкресен центар Александар Македонски “ Скопје

Државен санитарен и здравствен инспекторат

ЈКП Комуналец - Пехчево

ЗЗ „Нов Живот„

НУ Музеј Д-р.Никола Незлобински

ЈУ Зоолошка градина на град Скопје

ЈКП Водовод Битола

Национална агенција за европски образовни програми и мобилност

ЈЗУ Ценхтар за јавно зддравје Охрид

АСУЦ „Боро Петрушевски“ - Скопје

ООУ “Св.Кирил и Методиј“ - Велес

ОЈУ Детска градинка “Димче Мирчев“

ЈЗУ Здравствен дом Прилеп

ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза

СОУ „Св.Наум Охридски“ - Македонски Брод

ООУ „Гоце Делчев“ - Штип

ООУ „Кирил и Методиј“ - Скопје

Основно училиште “Димитар Македонски“ - Скопје

АД Водостопанство на РМ

НУ Музеј - Гевгелија

ЈУ Национален Парк Маврово

НУ Музеј на Македонија

АД ЕЛЕМ Подружница РЕК Осломеј-Кичево

НУ Центар за култура “Ацо Шопов“ - Штип

Ученички дом “Лазар Лазаревски“

ЈОУДДГ Планински Цвет - Вевчани

ЈКП „Чист Ден“ Ранковце, Крива Паланка

Управа за водење на матични книги

Јавна установа Завод за заштита и рехабилитација Бања Банско Струмица

ООМУ „Енвер Стафаи“ Гостивар

НУ Музеј на македонската борба за државност и самостојност

ЈУДГ,,БУБА МАРА,,ОА Скопје

Основно училиште “Св. Кирил и Методиј“ - с.Иловица

ЈКП,,Пела Хигиена,,Могила

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Виница

Институт за социолошки и политичко правни истражувања - Скопје

Институт за Фолклор „ Марко Цепенков“

ОУ „Малина ПОПИВАНОВА“ Кочани

ООУ „Пере Тошев“ Росоман

Македонска Опера и Балет

Основно училиште “Христијан Тодоровски Карпош“

Институт за стандардизација на РМ

ОЈУДГ „Рахилка Гонева“ Свети Николе

ЈП Хидросистем Злетовица

Јавна општинска установа библиотека „Искра“ - Кочани

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Кратово

ЈУ Центар за социјална работа Демир Хисар

Управа за финансиска полиција

Центар за култура Ацо Караманов Радовиш

ЈП Погребални услуги - Свети Николе

Државен инспекторат за земјоделство

Агенција за подршка на претприемништвото на РМ

ЈУ Национален Парк „Галичица“

ОСУ „Ацо Русковски“-Берово

ООУ „Невена Георгиева Дуња“ - Скопје

Агенција за промоција и подршка на туризмот

ЈОУДГ Срничка Скопје

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Гостивар

Државен комунален инспекторат

ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија

Биро за развој на образованието

ООУ Глигор Прличев Скопје

Државен инспекторат за транспорт

НУ Албански театар - Скопје

Управа за хидрометеоролошки работи

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Битола

ЈКП Комуналец Свети Николе

Средно училиште на Град Скопје “Димитар Влахов“

СОУ „Маврово-Ростуше“, село Ростуше

КПУ Затвор Битола

Државно училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид “Димитар Влахов“ - Скопје

Посебно основно училиште „Иднина“

Дирекција за радијациона сигурност

ООУ,,Гоце Делчев,, - Свети Николе

ЈП Штип - Проект

ООУ “Св. Климент Охридски“ - село Драслајца

Основно училиште „Кузман Јосифоски - Питу“ - Кичево

ЈП “Пелагонија“ - Кривогаштани

ОЈУДГ „7 Септември“ Пехчево

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Кавадарци

ЈУ Национален Парк „Пелистер“

Државен студентски дом „ Доне Божинов“ Пробиштип

ОУ „Димитар Влахов“ - с.Љубојно

Управа за семе и саден материјал

Јавна установа за деца детска градинка на о.Центар „13 ноември“

КПУ Затвор Куманово

Агенција за вработување на РМ

АД ЕЛЕМ Подружница Енергетика

Институт за трансфузиона медицина - ЈЗУ Универзитетска клиника за ревматологија

Биро за јавни набавки

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Берово

Јавна општинска установа за деца - детска градинка Бамби

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Делчево

ООУ „Лазо Ангеловски“ Скопје

ЈП ТУРИЈА п.о. Василево

ЈЗУ Општа болница Прилеп

ЈП Нискоградба Битола

ДМБУЦ „Илија Николовски - Луј“ - Скопје

ОУ „Крсте Петков Мисирков“ Оризари, Кочани

Центар за стручно образование и обука

Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Државен студентски дом „Браќа Миладиновци“ Штип

Јавна установа за деца - Детска градинка „Детска радост“ - Скопје

ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија-Скопје

ЈП за стопанисување со спортски објекти “Парк Спорт“

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Тетово

ООУ„Страшо Пинџур“-Карбинци

Рударско-енергетски комбинат Осломеј

Фонд за пензиско и инвалидско осигурување

ЈП Комуналец Битола

ООУ “Атанас Нивичански”- Нова Маала

Управа за прашање на борците и воените инвалиди

НУ Завод и музеј - Прилеп

НУ Завод и музеј - Штип

НУ за управување со археолошкиот локалитет Стоби

Библиотека “Браќа Миладиновци“

НУ Народен театар - Битола

ЈУ Центар за образование на возрасните

ООУ „25 Мај“ , Скопје

ЈЗУ Здравствен дом Скопје

ООУ “Гоце Делчев“, Василево

Царинска управа на Република Македонија

ЈЗУ Здравствен дом Куманово

ООУ„СТИВ НАУМОВ“ - Скопје

Основно училиште “Јонче Смугрески“

ОУ „Санде Штерјоски“-Кичево

Државен девизен инспекторат

ЈОУ Детска градинка “Мајски цвет“, Битола

ЈЗУ Геронтолошки завод “13 Ноември“

Агенција за регулирање на железничкиот сектор

Дом на културата “Илинден“ - Демир Хисар

Дирекција за безбедност на класифицирани информации

Основно училиште “Ванчо Николески“ - с.Лескоец

НУ Турски театар - Скопје

Агенција за управување со одземен имот

ООУ “Св. Наум Охридски“ с.Булачани,Скопје

КПУ Затвор Прилеп

ЈЗУ Клиника за пулмологија и алергологија

Средно општинско економско училиште “Јане Сандански“ - Битола

Државен инспекторат за животна средина

ЈП Комунална хигиена - Скопје

Дирекција за заштита на лични податоци

СОУ „Ристе Ристески Ричко“ - Прилеп

Биро за метрологија

Државен архив

ЈП Пазаришта

ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија

ООУ „Вера Циривири - Трена“ Скопје

ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија

ЈУ Центар за социјални работи Ресен

Основно училиште “Тодор Ангелевски“ - Битола

Академија за судии и јавни обвинители на РМ

Библиотека Страшо Пинџур Неготино

ЈЗУ Здравствен дом Академик проф. Д-р „Димитар Арсов“ Крива Паланка

Агенција за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој

СОУ „Гошо Викентиев“ - Кочани

ООУ Свети Климент Охридски - Македонски брод

ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски“ Куманово

ДУЦОР “Партенија Зографски“ - Скопје

ООУ „Светозар Марковиќ“ Старо Нагоричане

АД МЕПСО- Подружница ОПЕЕ-Скопје

ЈОУ Зоолошка градина - Битола

Основно училиште “Јонче Смугрески“ - с.Обршани

ЈП за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на РМ

Управа за сигурност во железничкиот систем

Државен Испитен Центар

ЈП за изградба, одржување и користење на јавни паркинг простории - Струмица

ООУ Герас Цунев - Просениково

Јавна општинска установа за деца - Детска градинка „Ангел Шајче“ - Куманово

Основно училиште “Рилиндија“

ООУ “Св. Кирил и Методиј“ - село Иловица

СОУ „Љупчо Сантов“ - Кочани

Археолошки музеј на Македонија

ООУ Ванчо Прке Делчево

Агенција за иселеништво на РМ

ЈЗУ Завод за здравствена заштита Битола

ЈОУ Детски градинка “Втори септември“

ЈОУД Детска градинка “Мајски цвет“, Битола

НУ Спомен куќа Тодор Проески - Крушево

НУ Манифестација “Струшки вечери на поезијата“

ОСУ „Јовче Тесличков“-Велес

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Дебар

Биро за регионален развој

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Неготино

НУ Македонска филхармонија

ЈП Комуналец Кр.Паланка

ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија

ООУ „Борис Трајковски“ - Моноспитово

ЈП Комунална чистота

КПД Затвор Штип

ОУ Александар Турунџев С.Кукуречани

Геолошки завод на Република Македонија

ОМУ„Ристо Јуруков“ Кочани

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Штип

Универзитет,,Св.Кирил и Методиј,,Економски Институт

ЈУ Младински културен центар

Биро за лекови

Културно информативен центар на РМ во Софија

ЈУ Центар за социјални работи - Пробиштип

Основно училиште “Кирил и Методиј“ село Стојаково

НУ Македонски народен театар

КПУ Затвор Струмица

НУ Историски музеј - Крушево

АД “Пазари“

ЈЗУ Универзитетска клиника за Неврологија

ЈКП „Пиша„

ЈКП “Сопиште“

ОУ „Ѓорче Петров“ Долнени

Агенција за разузнавање

Управа за јавни приходи

НУ Завод за заштита на споменици од културата и музеј - Струмица

Дом на култура “Драги Тозија“ Ресен

ООУ Гоце Делчев Прилеп

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Струмица

АД Електрани на Македонија - ЕЛЕМ

СОУ „Кирил и Методиј“ Неготино

Основно училиште “Браќа Миладиновци“

Агенција за електронски комуникации

ЈЗУ Психијатриска болница Негорци

КЈП Водовод - Кочани

ООУ 26 Јули - Скопје

ЈП за стопанисување со шуми “Македонски шуми“

АД Водостопанство - подружница ТИКВЕШ

Основно училиште “Дебрца“- с. Белчишта

Државен студентски Дом Скопје

ООУ „Кирил и Методиј“ - Свети Николе

ЈКП Комуналец - Прилеп

ЈКП „Лиќени Треска“ - Сарај, Скопје

Управа за безбедност и котрарзузнавање

Државен инспекторат за труд

СОЕПТУ „Кузман Јосифовски Питу“ Прилеп

ЈНУ Институт за тутун

МИА

ЕМО Охрид АД

ЈКП Илинден

ООУ „Јордан Хаџи Констадинов Џинот“, Велес

Основно училиште “Христо Узунов“ - Охрид

ЈКП Пазари - Прилеп

Основно училиште “Манчу Матак“

ОМУ„Ристо Јурулов“

ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија

ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп

Државен ученички дом “Мирка Гинова“

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Крива Паланка

Општински ученички дом „Лазар Лазаревски“ - Велес

Основно училиште “Св. Климент Охридски“ - Ново Село

ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ - Кочани

Агенција за администрација

СУГС Цветан Димов - Скопје

ООУ Кочо Рацин Прилеп

ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања

НУ Завод и музеј - Битола

ЈНУ Институт за духовно културно наследство на Албанците-Скопје

Средно училиште “Таки Даскало“ - Битола

Основно училиште “Св. Наум Охридски“ - с. Пештани

ООУ „Св. Климент Охридски“ Делчево

ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести

ЈП “Комуна“ Ново Село

Фитосанитарна управа

СУГС „Браќа Миладиновци“ - Скопје

Основно училиште “Кочо Рацин“ - с. Петровец

НУ Театар комедија - СОНК

ЈП Комуналец Неготино

ЈЗУ Завод за рехабилитација Отешево

Фонд за иновации и технолошки развој

ЈКП “Козјак“

ЈЗУ Општа болница Охрид

НУ Филмски Центар Вардар Филм - Македонија

НУ Театар за деца и младинци - Скопје

АД ЕЛЕМ „РЕК-БИТОЛА“-НОВАЦИ

Јавно сообраќајно претпријатие - Скопје

Агенција за планирање на просторот

ООУ Круме Волнароски Тополчани

ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни и фебрилни болести

ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија

СУГС Гимназија „Панче Арсовски“ Скопје

ЈП Улици и патишта - Скопје

Локален археолошки и историски музеј - Теракота Виница

Државен инспекторат за шумарство и ловство

ЈП за управување и заштита на повеќенаменско подрачје “Јасен“

Хидробилошки завод - Охрид

Државна лотарија на Македонија

АД Водостопанство на РМ - Скопје

ООУ „Тошо Арсов“ - Штип

Агенција за остварување на правата на заедниците

ЈП Градски Гробишта Охрид

Јавна установа Завод за заштита и рехабилитација „Бања Банско“ Струмица

СУГ Гимназија „Никола Карев“

Основно училиште “Кирил и Методиј“ - село Стајковци

АД за аеродромски услуги „Аеродроми на Македонија“

ЈП “Комунална Чистота“ Богданци

ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов“ - Богданци

Институт за македонска литература

КПУ Казнено-поправен дом Идризово

Македонски железници транспорт АД

НУ Завод за заштита на споменици од културата и музеј - Битола

Служба за просторен информативен систем

Основно училиште „Драга Стојановска“ С.Ракотинци-Сопиште

ООУ Славејко Арсов Штип

ЛУ Гратски музеј - Крива Паланка

ЈУ Дом за доенчиња и мали деца - Битола

ЈОУ Дом на култура Бранд Петрушев

ЈКП Петровец

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Скопје

СОУ „БОГДАНЦИ“

НУ Центар за култура - Битола

Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ

ЈКП Комуналец - Демир Хисар

ООУ„Страшо Пинџур“- с.Соколарци Чешиново Облешево

Национална галерија на Македонија

Дирекција за заштита и спасување

НУ Кинотека на Македонија

Основно училиште “Петар Мусев“ - Богданци

Македонска академска истражувачка мрежа-МАРнет

Основно училиште „Св.Климент Охридски“ - Охрид

ООУ Александар Македонски-Скопје

ЈКПД “Комунална Хигиена“

ЈП Нискоградба Охрид

Дом на културата “Злетовски рудари“ - Пробиштип

Државен инспекторат за локална самоуправа

Дом на култура Пробиштип

ОУ „Мехмет Дерала“ - с.Градец

НУ Театар Комедија - Скопје

Дом на култура „Крсте Мисирков“- Свети Николе

ОУ “Св. Кирил и Методиј“ - Кочани

СОУ “Коле Нехтенин“ - Штип

ЈЗУ Здравствен дом Битола

ЈЗУ Универзитетска клиника за државна кардиохирургија

Детски културен центар Карпош - Скопје

Државен управен инспекторат

Основно училиште “Гоце Делчев“, Василево

ОСМУ „Никола Штејн“ - Тетово

ЈП Пазари - Битола

ЈП Пазари

ЈП за просторни и урбанистички планови - Прилеп

ЈОУДГ 11-ти Октомври

ЈУ за згрижување на деца со воспитно социјални потреби и нарушено поведение

Водостопанство Тиквеш

ООМУ Ордан Михајлоски - Оцка Прилеп

ЈУ за згрижување на деца со воспитно социјални проблеми и нарушено поведение „25 Мај“ , Скопје

Управа за развој и унапредување на јазиците на заедниците

ЈУОДГ Орце Николов - Скопје

ЈКП „ ЛОЗОВО“ ЛОЗОВО

НУ Центар за култура “Трајко Прокопиев“ - Куманово

Агенција за храна и ветеринарство

ЈП за железничка инфрастуктура „МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“

КПУ Затвор Гевгелија

ЈОУДГ 8-ми Април Ш.Оризари-Скопје

Јавна општинска установа за деца - детска градинка „Ѕвездички“ Чешиново

ОУ„Љубен Лапе“-Скопје

Педагошка служба

Воспитно поправен дом Тетово

КЈП Нискоградба Битола

Управа за животна средина

ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"

ЈЗУ Здравствен дом Кавадарци

ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија

ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија

ЈКП Водовод и канализација Прилеп

ЈП “Пелагонија“

ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клиники центар

Државен студенски дом „НХ ОРДЕ ЧОПЕЛА“ - Прилеп

ЈКП Долнени

ЈП за јавни паркиралишта„Паркизни“ на Општина Центар

Управа за заштита на културното наследство

Управа за наменско призводство

Општинска установа за култура “Дом на Млади“ - Штип

ЈЗУ Клиничка болница - Тетово

Средно општинско техничко училиште “Ѓорѓи Наумов“

ЈП за државни патишта

ООУ „Братство“ Скопје

Биро за судски вештачења

ОУ Александар Урдаревски с.Сандево

ЈП за безанско работење АГРО-БЕРЗА Скопје

АД ЕЛЕМ- Подрушница ХЕС ТРЕСКА-Скопје

ЈП Градски паркинг - Скопје

СУГС,,Зеф Луш Марку,,Скопје

ЈЗУ Здравствен дом Валандово

Државен просветен инспекторат

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Ресен

Државен инспекторат за техничка инспекција

Државен завод за индустриска сопственост

НУ Музеј на современата уметност - Скопје

Средно општинско училиште “Киро Спанџов-Брко“ - Кавадарци

ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци - Скопје

Државно средно училиште за образо. и рехаб.„ИСКРА“ Штип

Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството

ООУ Наум Наумовски Борче - Гази Баба, Скопје

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Куманово

Јавна установа општинска детскаградинка „Орце Николов“

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Кочани

ОУ „Малина Попиванова“ - Кочани

Централен регистар на РМ

ЈЗУ Здравствен дом Крушево

НУ Библиотека “Григор Прличев“ - Охрид

ЈП Агро Берза

СОУ „БОГДАНЦИ“ - Богданци

Основно училиште “Антон Зако Чајупи“

Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи

ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка биохемија

ООУ Димитар Влахов Штип

Агенција за катастар на недвижности

Јавна установа за деца „25 Мај“ , Скопје

Управа за имотно правни работи

НУ Универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“

АД “М-НАВ“ во државна сопственост за вршење дејност давање услуги во воздухопловна навигација

ООУ „Ацо Шопов“ - Скопје

ЈЗУ Здравствен дом Берово

ЈЗУ Здраствена станица “Липково“

Управа за водостопанство

ООУ ,,Гоце Делчев,, - Кавадарци

НУ Центар за култура „Кочо Рацин“ Кичево

Управа за извршување на санкции

ЈП Водовод и канализација Скопје

ООУ „Рајко Жинзифов“ Оризари, Велес

СУГС Гимназија„ Кочо Рацин “ Скопје

АД,,МЕПСО,,-СКОПЈЕ

ЈП за водостопанство „Лисиче“ Велес

ООУ „11 Октомври“ - Скопје

ОСТУ „Наце Буѓони“ Куманово

ЈП за стопанисување со спортски објекти Радовиш 2014 Радовиш

СУ на Град Скопје„Марија Кири-Склодовска“-Скопје

ЈКПД „Облешево-Чешиново“

ООУ Добре Јовановски - Прилеп

КПУ Затвор Охрид

ООМУ “Васо Карајанов“ - Гевгелија

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Валандово

ОУ „Дебрца“ - Дебарца

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Прилеп

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Крушево

Локална установа народен музеј - Велес

Државен студентски центар “Никола Карев“

ООУ „Петар Мусев“ - Богданци

Основно училиште “Блаже Конески“

ЈУДГ„ Весели Цветови“ Скопје

ЈЗУ Центар за јавно здравје Прилеп

Општинско основно училиште„Дедо Иљо Малешевски“-Берово

Основно училиште “Видое Подгорец“ - Колешино

ЈЗУ Центар за јавно здравје Битола

Биро за јавна безбедност

ОУ „Живко Брајковски“ - Скопје

Агенција за квалитет и акредитација на здраствените установи

ОУ „Раде Кратовче“ - Кочани

Музеј на Град Скопје

КПУ Затвор Тетово

Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Македонија

КПУ Затвор Скопје

Државен завод за статистика

НУ Драмски театар - Скопје

Управа за развој на образованието на заедниците

ЈП за водоснабдување “Студенчица“

ООУ Страшо Пинџур Прилеп

Посебно ОУ за ученици со пречки во психофизичкиот развој и аутизам „д-р Златан Сремец“ - Скопје

ЈП Македонска Радиодифузија

ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „ МАКЕДОНИЈА ПАТ “

ООУ Дане Крапчев Скопје

ЈОУ Детски градинка “Естреја Овадија-Мара“

Основно училиште “Гоце Делчев“ - Битола

ЈП Стрежево

ЈЗУ Здравствен дом Кратово

ЈП „Солидарност“ - Виница

ОУ “Гоце Делчев“ Илинден

Фонд за осигурување на депозити

Библиотека „Ванчо Прке“ Виница

Центар за управување со кризи

СУГС Гимназија „Раде Јовчевски-Корчагин“ Скопје

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи- Свети Николе

ЈОУ Детски градинка “Коста Поп Ристов Делчев“

СОУ Димитар Мирасчиев Штип

ОУ „Славчо Стојменски“ - Виница

Државен студентски дом Кочо Рацин - Битола

ОДГ „Распеана Младост“ Карпош

ЈПВ “Лисиче“ Велес

НУЦК Јордан Хаџи Констадинов Џинот, Велес

ЈЗУ Психијатриска болница Скопје

ЈКП Комуналец - Крива Паланка

ООУ „Пашко Васа“ Групчин

Дирекција за технолошки индустриски развојни зони

МРТВ

ЈНУ Институт за национална историја - Скопје

Општинско основно училиште Вера Јоциќ

Основно училиште “Гоце Делчев“ - Ресен

Управа за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во РМ

ЈЗУ Здравствен дом Демир Хисар

Градски трговски центар АД

ООУ „Лазо Трповски“, Скопје

ЈП за стопанисување со спортски и деловни објекти „Старо Скопје Чаир

СОУ „ Перо Наков“ Куманово

Фонд за здравствено осигурување на Македонија

ОУ „ Крсте П. Мисирков“ Оризари

Основно училиште “Гоце Делчев“ - Босилово

ЈЗУ Универзитетски институт за позитрон – емисионска томографија

ОУ Никола Карев Кочани