Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Директор

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈЗУ Здравствен дом - Вевчани


Јован Стојковски [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈЗУ Здравствен дом “Прим. Д-р Ѓорѓи Гаврилски“ Свети Николе


Славица Панева [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство


Ајрула Мустафа [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија


Неџат Јакупи [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈКП “Дервен“ Велес


Антон Јовиќ [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈП Градски паркинг - Скопје


Борче Јакимовски [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈП Нискоградба Охрид


Бесник Османи [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈП за државни патишта


Зоран Китанов [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги


Зоран Трајчевски [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Агенција за катастар на недвижности


Борис Тунџев [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Агенција за квалитет на високото образование


Агим Рушити [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Биро за јавни набавки


Армир Садики [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ГОБ„ 8-ми Септември “ Скопје


Христијан Костов [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Државен студенски дом „НХ ОРДЕ ЧОПЕЛА“ - Прилеп


Филип Секулоски [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Институт за акредитација


Слободен Чокревски [25 октомври, 2020]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Директор

СОУ АТА Центар Жупа

СОУ „ Кочо Рацин “ Св.Николе

КПД од отворен вид Струга

ЈП “Исар“

Агенција за лекови и медицински средства

Државен инспекторат за техничка инспекција

Дом на културата “Злетовски рудари“ - Злетово

Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија

НУ Центар за култура - “Браќа Миладиновци“ - Струга

ЈЗУ Здравствен дом Пробиштип

Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на РМ

ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата - Козле

НУ Центар за култура "Бели Мугри"

ООУ „СВ КИРИЛ и МЕТОДИЈ “ БОСИЛОВО

ЈЗУ Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија

ООУ Димче А. Габерот - Демир Капија

ЈКП “Плавија’’ Радовиш

СУГС Лазар ТАнев Скопје

НУ Центар за култура „Кочо Рацин“ Кичево

ООУ Св. Климент Охридски - Делчево

ООУ Рајко Жинзифов Скопје

АД Водостопанство на РМ - Подружница Берово

Државен студентски дом „ СКОПЈЕ “ Скопје

ЈДГ „8-ми Март“ Скопје

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Струга

Основно училиште “Мануш Турновски“ - Ново Село

Основно училиште “Кочо Рацин“ Дојран

ЈПКР “Услуга“

ЈЗУ Здраствен Дом Неготино

Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати

Национална установа Охридско лето

Институт за акредитација

СЕОУ „Гостивар„

ЈОУДГ Борис Трајковски- Демир Капија

Биро за застапување на РМ пред Европскиот суд за човекови права

ЈПКР „УСЛУГА“ БЕРОВО

ЈОУДГ Росица Скопје

ОУ „Никола Парапунов“ село Драгоброште

ЈП,,ЕРЕМЈА,, - Вевчани

ООУ „Даме Груев“ Свети Николе

Основно училиште “Рамиз - Хамид“ - Скопје

Државен пазарен инспекторат

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Македонски Брод

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Кичево

СОУ„Ѓорче Петров“ - Крива Паланка

Државна Фитосанитарна лабораторија

ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија

ЈЗУ Општа болница Струга

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Радовиш

ООУ,,Гоце Делчев,,-Неготино

ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични респираторни неспецифични и алергиски

ООУ Браќа Миладиновци- Аеродром Скопје

ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство

ЈП Градски пазар -Охрид

СОУ „Наум Наумовски-БОРЧЕ“ ПРОБИШТИП

ЈЗУ Универзитетска клиника за токсикологија

ООУ Кирил и Методиј Стајковци-Скопје

ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија

ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и ТБЦ - Јасеново

СОУ „Димитар Мирасчиев“ Штип

НУ Библиотека “Гоце Делчев“ - Штип

ООУ Св.Кирил и Методиј - Македонска Каменица

ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија

Јавно претпријатие за стопанисување со спортска сала Риниа - Гостивар

НУ Спомен куќа Мајка Тереза, Скопје

СОУ „Цар Самоил“ Ресен

КПУ Идризово

ЈП за комунални дејности КОМУНАЛЕЦ Гевгелија

Агенција за филм на Република Македонија

СОУ Нико Нестор Струга

ЈУ „Конкресен центар Александар Македонски “ Скопје

Државен санитарен и здравствен инспекторат

ЈОУ Детска градинка „Естреја Овадија Мара“

ЈКП Комуналец - Пехчево

НУ Музеј Д-р.Никола Незлобински

ЈУ Зоолошка градина на град Скопје

ЈКП Водовод Битола

Национална агенција за европски образовни програми и мобилност

ЈЗУ Ценхтар за јавно зддравје Охрид

АСУЦ „Боро Петрушевски“ - Скопје

ООУ “Св.Кирил и Методиј“ - Велес

ОЈУ Детска градинка “Димче Мирчев“

ЈЗУ Здравствен дом Прилеп

ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза

СОУ „Св.Наум Охридски“ - Македонски Брод

ООУ „Гоце Делчев“ - Штип

ООУ „Кирил и Методиј“ - Скопје

ООУ Гоце Делчев Аеродром

ЈП за стопанисување со шуми “Национални шуми“

НУ Музеј - Гевгелија

ЈОУДГ Ангел Шајче Куманово

ООУ Кочо Рацин - Кратово

ЈУ Национален Парк Маврово

НУ Музеј на Македонија

ООУ „Невена Георгиева Дуња“ - Скопје

НУ Центар за култура “Ацо Шопов“ - Штип

УД „Боро Менков“

Ученички дом “Лазар Лазаревски“

ЈОУДДГ Планински Цвет - Вевчани

ЈКП „Чист Ден“ Ранковце, Крива Паланка

Управа за водење на матични книги

Државен студентски дом „ Никола Карев “ - Охрид

Јавна установа Завод за заштита и рехабилитација Бања Банско Струмица

ООМУ „Енвер Стафаи“ Гостивар

НУ Музеј на македонската борба за државност и самостојност

ЈУДГ,,БУБА МАРА,,ОА Скопје

Основно училиште “Св. Кирил и Методиј“ - с.Иловица

ПОУ “Св. Климент Охридски“ - Ново Село

ЈПКД Огражден Босилово

ЈКП,,Пела Хигиена,,Могила

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Виница

ЈЗУ Здравствен дом “Прим. Д-р Ѓорѓи Гаврилски“ Свети Николе

ЈП за стопанисување со спортски сали и спортски објекти - Кисела Вода

Институт за социолошки и политичко правни истражувања - Скопје

КПУ Затвор Тетово

Институт за Фолклор „ Марко Цепенков“

ЈОУДГ Срничка Скопје

ОУ „Малина ПОПИВАНОВА“ Кочани

ДМУЦ Сергех Михајлов Штип

ООУ „Пере Тошев“ Росоман

Македонска Опера и Балет

Основно училиште “Христијан Тодоровски Карпош“

Институт за стандардизација на РМ

ОЈУДГ „Рахилка Гонева“ Свети Николе

ООУ “Манчу Матак“ Кривогаштани

ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања

ЈЗУ Универзитетска клиника за максилофацијална хирургија

ЈЗУ Здравствен дом Велес

ЈП Хидросистем Злетовица

Јавна општинска установа библиотека „Искра“ - Кочани

ОСМУ „Никола Штејн“ - Тетово

ЈПКД Комуналец Гевгелија

ЈУ Центар за социјална работа Демир Хисар

Управа за финансиска полиција

Центар за култура Ацо Караманов Радовиш

Државен инспекторат за земјоделство

Агенција за подршка на претприемништвото на РМ

Завод за рехабилитација на деца со оштетен слух, говор и глас - Кочо Рацин - Битола

ООУ „ ДАМЕ ГРУЕВ “ ГРАДСКО

ЈУ Национален Парк „Галичица“

ОСУ „Ацо Русковски“-Берово

АД ЕЛЕМ Подружница РЕК Осломеј-Кичево

ЈП Службен весник на РСМ

Агенција за промоција и подршка на туризмот

СОУ “Исмет Јашари“ - Липково

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Гостивар

НУЦК „Никола Јонков Вапцаров“ - Делчево

ДСУ Лазар Личеноски - Скопје

Државен комунален инспекторат

ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија

Биро за развој на образованието

ООУ Глигор Прличев Скопје

ООУ Даме Груев - с. Ерџелија, Свети Николе

Државен инспекторат за транспорт

ЈПКД „Брегалница“ Делчево

ОУ “Манчу Матак“ Кривогаштани

НУ Албански театар - Скопје

Управа за хидрометеоролошки работи

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Битола

ЈКП Комуналец Свети Николе

ОЕМУЦ Св. Наум Охридски - Охрид

КПУ Затвор Струмица

Средно училиште на Град Скопје “Димитар Влахов“

СОУ „Маврово-Ростуше“, село Ростуше

КПУ Затвор Битола

Државно училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид “Димитар Влахов“ - Скопје

Агенција за иселеништво на РСМ

Посебно основно училиште „Иднина“

ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести

Дирекција за радијациона сигурност

ОУ Славејко Арсов с. Подмочани

ООУ,,Гоце Делчев,, - Свети Николе

ЈП Штип - Проект

ООУ “Св. Климент Охридски“ - село Драслајца

ЈОУ Дом за стари лица Зафир Сајто Куманово

Основно училиште „Кузман Јосифоски - Питу“ - Кичево

ЈП “Пелагонија“ - Кривогаштани

ЈКП Комуналец - Прилеп

ОЈУДГ „7 Септември“ Пехчево

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Кавадарци

ЈЗУ Центар за јавно здравје - Штип

ЈУ Национален Парк „Пелистер“

Државен студентски дом „ Доне Божинов“ Пробиштип

ОУ „Димитар Влахов“ - с.Љубојно

Управа за семе и саден материјал

ООУ “Св. Климент Охридски“ Драчево

Јавна установа за деца детска градинка на о.Центар „13 ноември“

КПУ Затвор Куманово

Агенција за вработување на РМ

АД ЕЛЕМ Подружница Енергетика

Институт за трансфузиона медицина - ЈЗУ Универзитетска клиника за ревматологија

Биро за јавни набавки

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Берово

СОТУ „Ѓорги Наумов“ БИТОЛА

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Делчево

ООУ „Лазо Ангеловски“ Скопје

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Прилеп

ЈП ТУРИЈА п.о. Василево

НУ Центар за култура Марко Цепенков Прилеп

ЈП Нискоградба Битола

ООУ Луиѓ Гуракуќи Желино

ДМБУЦ „Илија Николовски - Луј“ - Скопје

ОУ „Крсте Петков Мисирков“ Оризари, Кочани

Економски институт - Скопје

Центар за стручно образование и обука

Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Државен студентски дом „Браќа Миладиновци“ Штип

Јавна установа за деца - Детска градинка „Детска радост“ - Скопје

ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија-Скопје

ЈП за стопанисување со спортски објекти “Парк Спорт“

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Тетово

ООУ„Страшо Пинџур“-Карбинци

Рударско-енергетски комбинат Осломеј

ЈПКД „Росоман“ Росоман

Фонд за пензиско и инвалидско осигурување

ЈОУДГ Ацо Караманов Радовиш

ООУ „Гоце Делчев“ - Босилово

ЈП Комуналец Битола

ООУ “Атанас Нивичански”- Нова Маала

Управа за прашање на борците и воените инвалиди

НУ Завод и музеј - Прилеп

НУ Завод и музеј - Штип

НУ за управување со археолошкиот локалитет Стоби

Агенција за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на РСМ

Библиотека “Браќа Миладиновци“

НУ Народен театар - Битола

ЈУ Центар за образование на возрасните

ООУ „25 Мај“ , Скопје

ЈЗУ Здравствен дом Скопје

ОУ Мехмет Дерала - с.Градец

ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија

Царинска управа на Република Македонија

ЈЗУ Здравствен дом Куманово

ООУ„СТИВ НАУМОВ“ - Скопје

Основно училиште “Јонче Смугрески“

ОУ „Санде Штерјоски“-Кичево

Државен девизен инспекторат

ОУ “Св. Кирил и Методиј“ - Кочани

Средно општинско училиште “Јане Сандански“ - Штип

ЈЗУ Геронтолошки завод “13 Ноември“

Агенција за регулирање на железничкиот сектор

Дом на културата “Илинден“ - Демир Хисар

Дирекција за безбедност на класифицирани информации

Основно училиште “Ванчо Николески“ - с.Лескоец

НУ Турски театар - Скопје

Агенција за управување со одземен имот

ООУ “Св. Наум Охридски“ с.Булачани,Скопје

ЈОУДГ Калинка-Валандово

ЈЗУ Клиника за пулмологија и алергологија

Средно општинско економско училиште “Јане Сандански“ - Битола

Државен инспекторат за животна средина

ЈП Комунална хигиена - Скопје

Македонски железници транспорт АД

Дирекција за заштита на лични податоци

СОУ „Ристе Ристески Ричко“ - Прилеп

Биро за метрологија

ЈОУДГ Гоце Делчев

Државен архив

ОУ Наим Фрашери, Неготино Полошко

СОУ Орде Чопела Прилеп

ЈКП Водовод Илинден

ЈП Пазаришта

ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија

ООУ „Вера Циривири - Трена“ Скопје

ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија

ЈУ Центар за социјални работи Ресен

Основно училиште “Тодор Ангелевски“ - Битола

ЈЛБ Илинден - Делчево

Академија за судии и јавни обвинители на РМ

ОУ Неџати Зекирија

ЈЗУ Здравствен дом Академик проф. Д-р „Димитар Арсов“ Крива Паланка

Агенција за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој

Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер

СОУ „Гошо Викентиев“ - Кочани

ООУ Свети Климент Охридски - Македонски брод

ЈЗУ Општа болница Кочани

ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски“ Куманово

ДУЦОР “Партенија Зографски“ - Скопје

ООУ „Светозар Марковиќ“ Старо Нагоричане

АД МЕПСО- Подружница ОПЕЕ-Скопје

ЈОУ Зоолошка градина - Битола

Основно училиште “Јонче Смугрески“ - с.Обршани

ЈП за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на РМ

Управа за сигурност во железничкиот систем

Државен Испитен Центар

ЈП за изградба, одржување и користење на јавни паркинг простории - Струмица

ООУ Герас Цунев - Просениково

ЈОУДГ Детска радост - Гевгелија

Јавна општинска установа за деца - Детска градинка „Ангел Шајче“ - Куманово

Основно училиште “Рилиндија“

ООУ “Св. Кирил и Методиј“ - село Иловица

СОУ „Љупчо Сантов“ - Кочани

Археолошки музеј на Македонија

Јавна општинска установа за деца - детска градинка Бамби

Агенција за иселеништво на РМ

ЈЗУ Завод за здравствена заштита Битола

ООУ „Ванчо Китанов“ - Пехчево

ООУ „Гоце Делчев“, Василево

ЈОУ Детски градинка “Втори септември“

ЈУДГ Раде Јовчевски Корчагин Скопје

СОУ Јосиф Јосифовски - Гевгелија

ООУ 11 Октомври - Куманово

НУ Спомен куќа Тодор Проески - Крушево

НУ Манифестација “Струшки вечери на поезијата“

УКИМ Институт за сточарство

ОСУ „Јовче Тесличков“-Велес

НУ Кинотека на Република Северна Македонија

ООУ Христијан Тодоровски Карпош С.Драгоманце-Старо Нагоричане

АД ТЕЦ “Неготино“

ООУ,,Страшо Пинџур,,-Неготино

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Дебар

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија

ОУ „Раде Кратовче“ - Кочани

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Неготино

НУ Македонска филхармонија

НУ Центар за култура “Трајко Прокопиев“ - Куманово

ЈП Комуналец Кр.Паланка

ЈОУДГ Мајски Цвет Скопје

ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија

НУ Драмски театар - Скопје

ООУ „Борис Трајковски“ - Моноспитово

ЈП Плачковица Карбинци

ЈП Комунална чистота

КПД Затвор Штип

ОУ Александар Турунџев С.Кукуречани

Геолошки завод на Република Македонија

ОМУ„Ристо Јуруков“ Кочани

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Штип

ЈОУ за деца - Детска градинка „Гонча Туфа“ - Крушево

ЈУ Младински културен центар

ЈЗУ Здраствена станица “Железара“- Скопје

Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците

Завод за социјални дејности-Скопје

Биро за лекови

Културно информативен центар на РМ во Софија

ЈУ Центар за социјални работи - Пробиштип

Основно училиште “Кирил и Методиј“ село Стојаково

ЈОУ Библиотека „ИСКРА“ КОЧАНИ

НУ Македонски народен театар

ООУ Ѓорѓија Пулевски

НУ Историски музеј - Крушево

АД “Пазари“

ЈЗУ Универзитетска клиника за Неврологија

ЈКП „Пиша„

ЈЗУ Специјализирана болница за нефрологија - Струга

НУ Конзерваторски центар -Скопје

ОУ „Ѓорче Петров“ Долнени

Агенција за разузнавање

ЈОУДГ 8-ми Април Ш.Оризари-Скопје

НУ Завод за заштита на споменици од културата и музеј - Струмица

Дом на култура “Драги Тозија“ Ресен

ООУ Гоце Делчев Прилеп

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Струмица

АД Електрани на Македонија - ЕЛЕМ

СОУ „Кирил и Методиј“ Неготино

Основно училиште “Браќа Миладиновци“

Агенција за електронски комуникации

ЈЗУ Психијатриска болница Негорци

КЈП Водовод - Кочани

ОУ Сали Лиси

ООУ 26 Јули - Скопје

ГОБ„ 8-ми Септември “ Скопје

ЈП за стопанисување со шуми “Македонски шуми“

АД Водостопанство - подружница ТИКВЕШ

Основно училиште “Дебрца“- с. Белчишта

НУ Музеј Неготино

Државен студентски Дом Скопје

ЈЗУ Клиничка болница - Тетово

ООУ „Кирил и Методиј“ - Свети Николе

Државен инспекторат за градежништво и урбанизам

Управа за заштита на културното наследство

ЈКП „Лиќени Треска“ - Сарај, Скопје

ООУ Тоде Хаџи-Тефов Кавадарци

Управа за безбедност и котрарзузнавање

ЈЗУ Здраствен Дом - Виница

Државен инспекторат за труд

НУ Национален конзерваторски центар

СОЕПТУ „Кузман Јосифовски Питу“ Прилеп

Управа за наменско призводство

МИА

ЕМО Охрид АД

ЈКП Илинден

ЈЗУ Здравствен дом - Вевчани

Основно училиште “Христо Узунов“ - Охрид

ЈКП Пазари - Прилеп

Основно училиште “Манчу Матак“

ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух,говор и глас-Скопје

ОМУ„Ристо Јурулов“

Библиотека Страшо Пинџур Неготино

ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија

ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп

Државен ученички дом “Мирка Гинова“

ООУ Ванчо Прке Делчево

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Крива Паланка

Општински ученички дом „Лазар Лазаревски“ - Велес

Основно училиште “Св. Климент Охридски“ - Ново Село

ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ - Кочани

Агенција за администрација

СУГС Цветан Димов - Скопје

ОМУ Методи Патче Охрид

ООУ Кочо Рацин Прилеп

ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ

НУ Завод и музеј - Битола

ЈНУ Институт за духовно културно наследство на Албанците-Скопје

Средно училиште “Таки Даскало“ - Битола

Основно училиште “Св. Наум Охридски“ - с. Пештани

ООУ „Св. Климент Охридски“ Делчево

ОСЕУ 8 Септември Тетово

ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести

Оперативна техничка Агенција

ООУ „Јордан Хаџи Констадинов Џинот“, Велес

ЈОУДГ „Кокичиња“ села Таринци

ЈП “Комуна“ Ново Село

Фитосанитарна управа

СУГС „Браќа Миладиновци“ - Скопје

Основно училиште “Кочо Рацин“ - с. Петровец

НУ Театар комедија - СОНК

Универзитет,,Св.Кирил и Методиј,,Економски Институт

ЈП Комуналец Неготино

ЈЗУ Завод за рехабилитација Отешево

ЈОУДГ Сонце - Ново Село

Фонд за иновации и технолошки развој

ЈКП “Козјак“

ЈЗУ Општа болница Охрид

СОУ Јосип Броз Тито - Битола

ООУ „Кирил Пејчинович“ Скопје

НУ Филмски Центар Вардар Филм - Македонија

НУ Театар за деца и младинци - Скопје

АД ЕЛЕМ „РЕК-БИТОЛА“-НОВАЦИ

Јавно сообраќајно претпријатие - Скопје

Национална академска истражувачка мрежа

ЈЗУ Општа болница Велес

ЈОУДГ Гоце Делчев - Пробиштип

Агенција за планирање на просторот

ЈУ центар за социјална работа Валандово

ООУ Круме Волнароски Тополчани

ООУ “Гоце Делчев“, Василево

ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни и фебрилни болести

ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија

СУГС Гимназија „Панче Арсовски“ Скопје

ЈП Улици и патишта - Скопје

Локален археолошки и историски музеј - Теракота Виница

Државен инспекторат за шумарство и ловство

ЈЗУ Спец болница за превенција, лекување и рехабилитација на хронични, респираторни и алергиски заб.

ЈП за управување и заштита на повеќенаменско подрачје “Јасен“

Хидробилошки завод - Охрид

Државна лотарија на Македонија

АД Водостопанство на РМ - Скопје

ЈКП “Дервен“ Велес

ООУ „Тошо Арсов“ - Штип

Агенција за остварување на правата на заедниците

ЈУ Центар за социјална работа Виница

ЈП “Комунална Чистота“ Богданци

Јавна установа Завод за заштита и рехабилитација „Бања Банско“ Струмица

СУГ Гимназија „Никола Карев“

Основно училиште “Кирил и Методиј“ - село Стајковци

ЈОУД Детска градинка “Мајски цвет“, Битола

АД за аеродромски услуги „Аеродроми на Македонија“

ЈП Градски Гробишта Охрид

Агенција за пошти

ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов“ - Богданци

Научен институт за тутун-Прилеп при Универзитет Св.Климент Охридски Битола

Институт за македонска литература

Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија

КПУ Казнено-поправен дом Идризово

Завод за рехабилитација на деца и младинци„Топанско Поле“ Скопје

ЈП за изградба и одржување на јавен простор за паркирање и организирање јавен локален превоз

ЈЗУ Општа болница Прилеп

НУ Завод за заштита на споменици од културата и музеј - Битола

Служба за просторен информативен систем

Основно училиште „Драга Стојановска“ С.Ракотинци-Сопиште

ООУ Славејко Арсов Штип

ЛУ Гратски музеј - Крива Паланка

ЈУ Дом за доенчиња и мали деца - Битола

ЈОУ Дом на култура Бранд Петрушев

НУ Природонаучен музеј на Македонија - Скопје

ДСУ за рехабилитација и образование „Св.Наум Охридски“ Скопје

ЈКП Петровец

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Скопје

ЈЗУ Општа болница Куманово

СОУ „БОГДАНЦИ“

Општинско угостителско туристичко училиште Ванчо Питошески Охрид

НУ Центар за култура - Битола

Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ

ЈКП Комуналец - Демир Хисар

ООУ„Страшо Пинџур“- с.Соколарци Чешиново Облешево

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Гевгелија

Национална галерија на Македонија

Дирекција за заштита и спасување

ЈЗУ Центар за јавно здравје Прилеп

НУ Кинотека на Македонија

Основно училиште “Петар Мусев“ - Богданци

Македонска академска истражувачка мрежа-МАРнет

Основно училиште „Св.Климент Охридски“ - Охрид

ООУ Александар Македонски-Скопје

ООУ „ Блаже Конески“ Прилеп

ЈКПД “Комунална Хигиена“

ЈП Нискоградба Охрид

НУ Библиотека „Св.Климент Охридски“ - Скопје

Дом на културата “Злетовски рудари“ - Пробиштип

Државен инспекторат за локална самоуправа

ООУ Кочо Рацин - Скопје

ЈЗУ Здравствен дом Валандово

Дом на култура Пробиштип

ОУ „Мехмет Дерала“ - с.Градец

ЈЗУ Здравствен дом- Охрид

НУ Театар Комедија - Скопје

Дом на култура „Крсте Мисирков“- Свети Николе

Центар за управување со кризи

ЗЗ „Нов Живот„

СОУ “Коле Нехтенин“ - Штип

ЈЗУ Здравствен дом Битола

ЈЗУ Универзитетска клиника за државна кардиохирургија

ЈЗУ Центар за јавно здравје Охрид

Детски културен центар Карпош - Скопје

Државен управен инспекторат

Основно училиште “Гоце Делчев“, Василево

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Кратово

ЈП Пазари - Битола

ЈП Пазари

ЈП „Паркови и зеленило“ Скопје

ЈП за просторни и урбанистички планови - Прилеп

ЈКП “Сопиште“

Државен студентски дом „Пелагонија“

ОУ Народен музеј - Свети Николе

ЈОУДГ 11-ти Октомври

ЈУ за згрижување на деца со воспитно социјални потреби и нарушено поведение

Водостопанство Тиквеш

ООМУ Ордан Михајлоски - Оцка Прилеп

ООУ Хасан Тахсини с.Рогле

ООУ Методи Митевски - Брицо, Лозово

Управа за развој и унапредување на јазиците на заедниците

ЈУОДГ Орце Николов - Скопје

ЈКП „ ЛОЗОВО“ ЛОЗОВО

Основно училиште “Димитар Македонски“ - Скопје

Академија за судии и јавни обвинители Павел Шатев

ООУ Рампо Левката - Прилеп

АД Водостопанство на РМ

Агенција за храна и ветеринарство

ЈП Погребални услуги - Свети Николе

КПУ Затвор Гевгелија

Управа за јавни приходи

Завод за рехабилитација на деца и младински„Топански Поле“ Скопје

СУГС Михајло Пупин Скопје

Јавна општинска установа за деца - детска градинка „Ѕвездички“ Чешиново

НУУБ Свети Климент Охридски - Битола

ОУ„Љубен Лапе“-Скопје

Педагошка служба

Воспитно поправен дом Тетово

КЈП Нискоградба Битола

Управа за животна средина

ЈОУ Библиотека "Гоце Делчев"

ЈЗУ Здравствен дом Кавадарци

ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија

ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија

ЈКП Водовод и канализација Прилеп

ЈП “Пелагонија“

ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клиники центар

ОУ „Мите Богоевски“ Ресен

Државен студенски дом „НХ ОРДЕ ЧОПЕЛА“ - Прилеп

Инспекторат за употреба на јазиците

Земјоделски институт- УКИМ

ЈКП Долнени

ЈП за јавни паркиралишта„Паркизни“ на Општина Центар

ЈЗУ Здравствен дом Ресен

ЈНУ Институт за тутун

Општинска установа за култура “Дом на Млади“ - Штип

ООУ „СТРАШО ПИНЏУР “ ВЕВЧАНИ

Државен завод за индустриска сопственост

Средно општинско техничко училиште “Ѓорѓи Наумов“

НУ Центар за култура - Крива Паланка

ЈП за државни патишта

ООУ „Братство“ Скопје

Биро за судски вештачења

ОУ Александар Урдаревски с.Сандево

ЈП за безанско работење АГРО-БЕРЗА Скопје

АД ЕЛЕМ- Подрушница ХЕС ТРЕСКА-Скопје

ЈКП Хигиена - Теарце

ООУ Војдан Чернодрински Скопје

ЈП Градски паркинг - Скопје

СУГС,,Зеф Луш Марку,,Скопје

ЈЗУ Здравствен Дом „Железничар“

ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство „Мајка Тереза“ Скопје

ЈОУ Дом за стари лица Киро Крстески - Платник, Прилеп

ООУ Добре Јовановски - Прилеп

Државен просветен инспекторат

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Ресен

ОДГ„ Фемо Кулаков“

ЈП за железничка инфрастуктура „Железници на Р.Северна Македонија“

НУ Музеј на современата уметност - Скопје

Средно општинско училиште “Киро Спанџов-Брко“ - Кавадарци

ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци - Скопје

Државно средно училиште за образо. и рехаб.„ИСКРА“ Штип

Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството

ООУ Наум Наумовски Борче - Гази Баба, Скопје

НУ Ансамбл „ТАНЕЦ“ - Скопје

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Куманово

Јавна установа општинска детскаградинка „Орце Николов“

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Кочани

Агенција за национална безбедност

ОУ „Малина Попиванова“ - Кочани

Централен регистар на РМ

ЈЗУ Здравствен дом Крушево

ЈУДГ„ Весели Цветови“ - Делчево

СОУ Сами Фрашери Гимназија - Куманово

НУ Библиотека “Григор Прличев“ - Охрид

СОУ „Методија Митевски Брицо“ Делчево

ЈП Агро Берза

СОУ „БОГДАНЦИ“ - Богданци

ЈОУДГ Рада Поцева

Основно училиште “Антон Зако Чајупи“

ЈП Градски паркинг и зеленило Гостивар

Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи

ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка биохемија

ООУ Димитар Влахов Штип

ЈКП Илинден - н.Илинден

Агенција за катастар на недвижности

Јавна установа за деца „25 Мај“ , Скопје

Управа за имотно правни работи

НУ Универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“

АД “М-НАВ“ во државна сопственост за вршење дејност давање услуги во воздухопловна навигација

ООУ „Ацо Шопов“ - Скопје

ЈЗУ Здравствен дом Берово

ЈЗУ Здраствена станица “Липково“

Управа за водостопанство

ООУ ,,Гоце Делчев,, - Кавадарци

ООУ Фан Ноли - с. Требош

Управа за извршување на санкции

ЈП Водовод и канализација Скопје

ООУ Никола Карев - Крушево

ЈОУ Дом за култура „Тошо Арсов“ - Виница

ООУ „Рајко Жинзифов“ Оризари, Велес

СУГС Гимназија„ Кочо Рацин “ Скопје

АД,,МЕПСО,,-СКОПЈЕ

ЈП за водостопанство „Лисиче“ Велес

ООУ „11 Октомври“ - Скопје

ОСТУ „Наце Буѓони“ Куманово

НУ Уметничка галерија Тетово

ЈЗУ Универзитетска клиника за Урологија

ЈП за стопанисување со спортски објекти Радовиш 2014 Радовиш

ОЈУ Детска градинка Димче Мирчев - Велес

СУ на Град Скопје„Марија Кири-Склодовска“-Скопје

ЈКПД „Облешево-Чешиново“

ЈЗУ Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина “13 Ноември“ Скопје

КПУ Затвор Охрид

ООМУ “Васо Карајанов“ - Гевгелија

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Валандово

ОУ „Дебрца“ - Дебарца

ООУ Гоце Делчев - с. Јабланица

ООУ „Кочо Рацин“ Кратово

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Крушево

Локална установа народен музеј - Велес

Државен студентски центар “Никола Карев“

ООУ „Петар Мусев“ - Богданци

Основно училиште “Блаже Конески“

ЈУДГ„ Весели Цветови“ Скопје

ООУ „Кирил и Методиј“ - Стојаково

Општинско основно училиште„Дедо Иљо Малешевски“-Берово

Основно училиште “Видое Подгорец“ - Колешино

ЈЗУ Центар за јавно здравје Битола

Биро за јавна безбедност

ЈЗУ Центар за јавно здравје Струмица

ЈП Паркинг - Кавадарци

ЈП за железничка инфрастуктура „МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“

ОУ „Живко Брајковски“ - Скопје

Агенција за квалитет и акредитација на здраствените установи

Биро за регионален развој

Музеј на Град Скопје

СОУГ Добри Даскалов - Кавадарци

Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Македонија

КПУ Затвор Скопје

Државен завод за статистика

Железници на Република Северна Македонија - Транспорт

ДСД Томе Стефановски - Сениќ

Управа за развој на образованието на заедниците

ОУ Кочо Рацин-Охрид

ЈП за водоснабдување “Студенчица“

ООУ Страшо Пинџур Прилеп

Посебно ОУ за ученици со пречки во психофизичкиот развој и аутизам „д-р Златан Сремец“ - Скопје

ЈП Македонска Радиодифузија

ЈОУ Детска градинка “Мајски цвет“, Битола

ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „ МАКЕДОНИЈА ПАТ “

ООУ Дане Крапчев Скопје

ЈОУ Детски градинка “Естреја Овадија-Мара“

Основно училиште “Гоце Делчев“ - Битола

ЈП Стрежево

ЈЗУ Здравствен дом Кратово

ЈУДГОЦ „Кочо Рацин“ - Скопје

ЈП „Солидарност“ - Виница

ОУ “Гоце Делчев“ Илинден

ОЈУДГ „Гоце Делчев“ - Виница

КПУ Затвор Прилеп

Фонд за осигурување на депозити

Библиотека „Ванчо Прке“ Виница

ООУ Ристо Шуклев Негорци-Гевгелија

СУГС Гимназија „Раде Јовчевски-Корчагин“ Скопје

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи- Свети Николе

ЈОУ Детски градинка “Коста Поп Ристов Делчев“

СОУ Димитар Мирасчиев Штип

ОУ „Славчо Стојменски“ - Виница

Државен студентски дом Кочо Рацин - Битола

ОДГ „Распеана Младост“ Карпош

ЈПВ “Лисиче“ Велес

НУЦК Јордан Хаџи Констадинов Џинот, Велес

СОЗУ „Кузман Шапкаров“ - Битола

ООУ Димката Ангелов - Габерот, с. Ваташа

Агенција за цивилно воздухопловство

ЈЗУ Психијатриска болница Скопје

ЈКП Комуналец - Крива Паланка

ЈП Билјанини Извори - Охрид

ООУ „Пашко Васа“ Групчин

Дирекција за технолошки индустриски развојни зони

МРТВ

ЈНУ Институт за национална историја - Скопје

Општинско основно училиште Вера Јоциќ

ОУ Стив Наумов Битола

Основно училиште “Гоце Делчев“ - Ресен

ЈЗУ Здравствен дом Радовиш

Управа за афирмирање и унапредување на културата на припадниците на заедниците во РМ

ЈЗУ Здравствен дом Демир Хисар

Градски трговски центар АД

ООУ „Лазо Трповски“, Скопје

ЈП за стопанисување со спортски и деловни објекти „Старо Скопје Чаир

СОУ „ Перо Наков“ Куманово

ООУ „Коле Канински“ Битола

Фонд за здравствено осигурување на Македонија

ОУ „ Крсте П. Мисирков“ Оризари

ЈЗУ Специјана болница по ортопедија и трауматологија „Св.Еразмо“

Основно училиште “Гоце Делчев“ - Босилово

ЈЗУ Универзитетски институт за позитрон – емисионска томографија

ЈУ за згрижување на деца со воспитно социјални проблеми и нарушено поведение „25 Мај“ , Скопје

ОУ Никола Карев Кочани

Агенција за квалитет на високото образование

ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Битола