Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > Агенција за вработување на РСМ


Беким Мурати [11 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > Агенција за катастар на недвижности


Муса Ибраими [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > Агенција за национална безбедност


Ариф Асани [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > Агенција за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој


Авдуљ Селам Селами [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > Дирекција за заштита и спасување


Екрем Зендели [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија


Зоран Ракиќевиќ [01 септември, 2019]

Роберта Апостолска [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > КПУ Затвор Тетово


Сузана Костовска [11 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > КПУ Идризово


Феми Јонузи [08 јули, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > МИА


Халит Ајдини [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ


Ернад Фејзула [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > Управа за финансиска полиција


Башким Хасани [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > Фонд за пензиско и инвалидско осигурување


Илија Иваноски [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > Царинска управа на Република Македонија


Ирфан Буќи [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > Центар за стручно образование и обука


Асим Даил [06 декември, 2019]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Заменик на директор

Агенција за млади и спорт

Фонд за пензиско и инвалидско осигурување

Агенција за иселеништво на РМ

Агенција за развој и инвестиции

Управа за јавни приходи

Агенција за национална безбедност

Агенција за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој

КПУ Затвор Струга

КПУ Затвор Битола

Дирекција за заштита на лични податоци

МИА

Агенција за администрација

Дирекција за технолошки индустриски развојни зони

Државен архив

Дирекција за заштита и спасување

КПУ Идризово

Центар за стручно образование и обука

Воспитно поправен дом Тетово

Агенција за катастар на недвижности

АД Електрани на Северна Македонија

Агенција за вработување на РСМ

Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на РМ

Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи

Агенција за храна и ветеринарство

КПД од отворен вид Струга

КПУ Затвор Скопје

Агенција за иселеништво на РСМ

Државен завод за индустриска сопственост

Центар за управување со кризи

МРТВ

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија

КПУ Затвор Тетово

Царинска управа на Република Македонија

Државен завод за статистика

Државен Испитен Центар

Агенција за остварување на правата на заедниците

Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ

АД Електрани на Македонија - ЕЛЕМ

Управа за финансиска полиција