Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > ЈП за стопанисување со шуми “Национални шуми“


Берат Дехари [25 јануари, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > Агенција за вработување на РСМ


Беким Мурати [11 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер


Блерим Исени [25 јануари, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > Агенција за национална безбедност


Ариф Асани [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > Агенција за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој


Авдуљ Селам Селами [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > Дирекција за безбедност на класифицирани информации


Бурин Сулејмани [25 јануари, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > Дирекција за заштита и спасување


Екрем Зендели [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > Дирекција за заштита на лични податоци


Игор Кузевски [25 јануари, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија


Зоран Ракиќевиќ [01 септември, 2019]

Роберта Апостолска [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > КПУ Затвор Тетово


Сузана Костовска [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > МИА


Халит Ајдини [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > Управа за финансиска полиција


Башким Хасани [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > Фонд за пензиско и инвалидско осигурување


Илија Иваноски [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > Центар за стручно образование и обука


Асим Даил [06 декември, 2019]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Заменик на директор

Агенција за млади и спорт

КПУ Затвор Скопје

Агенција за иселеништво на РМ

Агенција за развој и инвестиции

Управа за јавни приходи

Агенција за национална безбедност

Агенција за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој

КПУ Затвор Струга

КПУ Затвор Битола

Дирекција за заштита на лични податоци

МИА

Агенција за администрација

Дирекција за технолошки индустриски развојни зони

Државен архив

Дирекција за заштита и спасување

КПУ Идризово

Центар за стручно образование и обука

Воспитно поправен дом Тетово

Агенција за катастар на недвижности

АД Електрани на Северна Македонија

Агенција за вработување на РСМ

Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на РМ

Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи

Агенција за храна и ветеринарство

Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер

КПД од отворен вид Струга

Дирекција за безбедност на класифицирани информации

Агенција за иселеништво на РСМ

Државен завод за индустриска сопственост

Фонд за пензиско и инвалидско осигурување

Центар за управување со кризи

МРТВ

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија

КПУ Затвор Тетово

Царинска управа на Република Македонија

Државен завод за статистика

Државен Испитен Центар

Агенција за остварување на правата на заедниците

ЈП за стопанисување со шуми “Национални шуми“

Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ

АД Електрани на Македонија - ЕЛЕМ

Управа за финансиска полиција