Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > ЈП за државни патишта


Благојче Трпевски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > ЈП за железничка инфрастуктура „Железници на Р.Северна Македонија“


Ќерим Халили [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > ЈП за стопанисување со пасиштата


Виолета Илиевска [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > АД Македонска информативна агенција - МИА


Халит Ајдини [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > Агенција за администрација


Агрон Сефери [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > Агенција за вработување на РСМ


Беким Мурати [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > Агенција за млади и спорт


Авни Рустеми [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > Агенција за национална безбедност


Бесник Ферати [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > Агенција за разузнавање


Александра Бакревска Додовска [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > Агенција за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој


Ремзи Абдулахи [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > Академија за судии и јавни обвинители на РМ


Илир Исени [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > Воспитно поправен дом Тетово


Јусуф Шаини [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > Дирекција за заштита и спасување


Зулфиќар Зејнулаи [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > Дирекција за заштита на лични податоци


Игор Кузевски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > Државен завод за индустриска сопственост


Блерим Идризи [04 јануари, 2022]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Заменик на директор

Агенција за млади и спорт

ЈП за железничка инфрастуктура „Железници на Р.Северна Македонија“

КПУ Затвор Скопје

Агенција за иселеништво на РМ

Агенција за развој и инвестиции

Управа за јавни приходи

Агенција за национална безбедност

Агенција за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој

АД Македонска информативна агенција - МИА

Дирекција за технолошки индустриски развојни зони (ТИРЗ)

КПУ Затвор Струга

КПУ Затвор Битола

Дирекција за заштита на лични податоци

МИА

Агенција за администрација

Дирекција за технолошки индустриски развојни зони

Државен архив

Дирекција за заштита и спасување

КПУ Идризово

Центар за стручно образование и обука

Агенција за разузнавање

Воспитно поправен дом Тетово

Агенција за катастар на недвижности

АД Електрани на Северна Македонија

Агенција за вработување на РСМ

Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на РМ

Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи

Агенција за храна и ветеринарство

Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер

КПД од отворен вид Струга

Дирекција за безбедност на класифицирани информации

Агенција за иселеништво на РСМ

Државен завод за индустриска сопственост

Академија за судии и јавни обвинители на РМ

Фонд за пензиско и инвалидско осигурување

Центар за управување со кризи

МРТВ

Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија

КПУ Затвор Тетово

Царинска управа на Република Македонија

Државен завод за статистика

Државен Испитен Центар

Агенција за остварување на правата на заедниците

ЈП за стопанисување со шуми “Национални шуми“

Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ

АД Електрани на Македонија - ЕЛЕМ

ЈП Колекторски систем

ЈП за стопанисување со пасиштата

Управа за финансиска полиција

ЈП за државни патишта