Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > Агенција за администрација


Агрон Сефери [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > Агенција за иселеништво на РМ


Арсим Хасани [03 април, 2016]

Осман Шукриу [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > Агенција за катастар на недвижности


Муса Ибраими [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > Агенција за храна и ветеринарство


Фирус Мемед [19 ноември, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > Државен Испитен Центар


Бети Кузмановска [20 октомври, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > Државен завод за индустриска сопственост


Горан Герасимовски [29 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > Државен завод за статистика


Дејан Станков [15 септември, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > КПУ Затвор Скопје


Садуш Арифи [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > КПУ Затвор Струга


Васил Ашталкоски [02 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > КПУ Затвор Тетово


Сузана Костовска [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > КПУ Идризово


Феми Јонузи [08 јули, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > МРТВ


Арун Ибраими [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > Управа за јавни приходи


Насер Демири [02 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на директор > Центар за управување со кризи


Зеќир Јакупоски [02 октомври, 2017]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Заменик на директор

Агенција за млади и спорт

Фонд за пензиско и инвалидско осигурување

Агенција за иселеништво на РМ

Агенција за развој и инвестиции

Управа за јавни приходи

КПУ Затвор Струга

КПУ Затвор Битола

Дирекција за заштита на лични податоци

Агенција за администрација

Дирекција за технолошки индустриски развојни зони

Државен архив

КПУ Идризово

Воспитно поправен дом Тетово

Агенција за катастар на недвижности

Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на РМ

Комисија за односи со верски заедници и религиозни групи

Агенција за храна и ветеринарство

КПД од отворен вид Струга

КПУ Затвор Скопје

Државен завод за индустриска сопственост

Центар за управување со кризи

МРТВ

КПУ Затвор Тетово

Царинска управа на Република Македонија

Државен завод за статистика

Државен Испитен Центар

Агенција за остварување на правата на заедниците

АД Електрани на Македонија - ЕЛЕМ

Управа за финансиска полиција