Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Заменик на министер

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на министер > Министерство за економија


Кире Наумов [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на министер > Министерство за животна средина и просторно планирање


Јани Макрадули [31 јули, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на министер > Министерство за здравство


Асим Муса [02 септември, 2018]

Гоце Чакаровски [02 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на министер > Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство


Благе Цветковиќ [29 март, 2018]

Власте Димковиќ [31 јули, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на министер > Министерство за информатичко општество и администрација


Александар Бајдевски [31 јули, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на министер > Министерство за култура


Владимир Лазовски [31 јули, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на министер > Министерство за локална самоуправа


Дејан Павлевски [02 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на министер > Министерство за образование и наука


Арбер Адеми [06 март, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на министер > Министерство за одбрана


Беким Максути [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на министер > Министерство за транспорт и врски


Садик Беќири [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на министер > Министерство за труд и социјална политика


Ѓонул Бајрактар [02 септември, 2018]

Елми Азири [02 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на министер > Министерство за финансии


Ширет Елези [02 септември, 2018]

Каталози