Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Извршен директор

Државна комисија за спречување корупција > Извршен директор > АД Водостопанство на РМ


Емрла Укшини [11 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Извршен директор > АД Водостопанство на РСМ


Васко Стефанов [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Извршен директор > АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката


Цветко Грозданов [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Извршен директор > АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост


Шеваљ Цеку [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Извршен директор > АД “М-НАВ“ во државна сопственост за вршење дејност давање услуги во воздухопловна навигација


Николет Тагарински [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Извршен директор > ГА - МА АД - Скопје


Владимир Талевски [04 јануари, 2022]

Владимир Стојановиќ [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Извршен директор > Македонски енергетски ресурси АД


Крсте Миладинов [02 октомври, 2017]

Каталози