Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Неизвршен член на Одбор на Директор

Државна комисија за спречување корупција > Неизвршен член на Одбор на Директор > АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката


Берат Мехмеди [03 април, 2016]

Шукри Лимани [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Неизвршен член на Одбор на Директор > АД за истразување,произ. и изградба на енергетски индустри објекти со полна одг. ЕМО АД Охрид


Гордана Сусулеска Итиќ [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Неизвршен член на Одбор на Директор > АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост


Диме Јованоски [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Неизвршен член на Одбор на Директор > АД „Агри Ленд“


Трајче Шанов [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Неизвршен член на Одбор на Директор > АД „ЕУРОКОМПОЗИТ“ Прилеп


Данчо Николовски [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Неизвршен член на Одбор на Директор > Еурокомпозит АД Прилеп -„11 Октомври„


Виктор Манасиев [25 јуни, 2017]

Симона Јандревска [03 април, 2016]

Каталози