Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Неизвршен член на Одбор на Директори

Државна комисија за спречување корупција > Неизвршен член на Одбор на Директори > АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката


Шукри Масурица [10 мај, 2018]

Силвана Јовческа [02 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Неизвршен член на Одбор на Директори > АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост


Јасна Оровчанец Аранѓеловиќ [20 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Неизвршен член на Одбор на Директори > АД „ЕУРОКОМПОЗИТ“ Прилеп


Катерина Калешковска [20 октомври, 2017]

Игор Дамјаноски [11 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Неизвршен член на Одбор на Директори > Градски трговски центар АД


Бранко Цветановски [04 јануари, 2022]

Шеваљ Цеку [04 јануари, 2022]

Стојан Станиславски [29 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Неизвршен член на Одбор на Директори > Македонски Телеком


Садула Дураки [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Неизвршен член на Одбор на Директори > Македонски енергетски ресурси АД


Дејан Цветаноски [20 октомври, 2017]

Каталози