Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Претседател на надзорен одбор

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на надзорен одбор > ЈКП Водовод Битола


Мимоза Кузманова Танушевска [28 април, 2020]

Томе Петровски [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на надзорен одбор > ЈКП Комуналец - Крива Паланка


Мијалче Стојановски [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на надзорен одбор > ЈКП Пазари - Прилеп


Александар Коруноски [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на надзорен одбор > ЈОУ Детска градинка „Естреја Овадија Мара“


Дијана Станковска [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на надзорен одбор > ЈОУДГ „МАЈСКИ ЦВЕТ “ БИТОЛА


Биљана Палашковска [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на надзорен одбор > ЈП Македонски Железници


Александар Стефановиќ [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на надзорен одбор > ЈПКД Комуналец Струмица


Живорад Ќурчиев [15 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на надзорен одбор > ЈУ Центар за социјални работи Ресен


Мирјана Дунимаглоска [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на надзорен одбор > АД Електрани на Северна Македонија


Слаѓана Богдановиќ [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на надзорен одбор > АД ТЕЦ “Неготино“


Јордан Шијаков [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на надзорен одбор > Градски енергетски систем - Скопје АД


Владимир Тартиќ [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на надзорен одбор > Институт за акредитација


Љубомир Поповски [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на надзорен одбор > МИА


Мери Илиќ [04 јануари, 2022]

Зоран Иванов [17 август, 2020]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Претседател на надзорен одбор

ЈОУДГ „МАЈСКИ ЦВЕТ “ БИТОЛА

МИА

ЈП Калин Камен Крива Паланка

Детски културен центар Карпош - Скопје

ЈП за управување и заштита на повеќенаменско подрачје “Јасен“

АД за Приредување игри на среќа и забавни игри Лотарија на Македонија-Скопје

АД ТЕЦ “Неготино“

ЈУ Центар за организирање приредби „Универзална сала“ Скопје

ЈП за државни патишта

АД Електрани на Македонија - ЕЛЕМ

ЈКП Пазари - Прилеп

АД Електрани на Северна Македонија

Градски енергетски систем - Скопје АД

АД за поштенски сообраќај “МАКЕДОНСКА ПОШТА“

Македонски железници транспорт АД

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Гостивар

ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инжинеринг - Битола

АД Славија увоз - извоз

ЈКП Водовод Битола

ЈП Студенчица - Кичево

ЈП Комуналец Битола

Македонска банка за подршка и развој

ЈУ Центар за социјални работи Ресен

ЈУ Дом за стари лица - Битола

КЈП Нискоградба Битола

ЈП за стопанисување со индустриска зона „Жабени“

ЈУ Младински културен центар

ЈКП Комуналец Свети Николе

Државна лотарија на Македонија

ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „ МАКЕДОНИЈА ПАТ “

Друштво фабрика за шински возила “Велес“, ДООЕЛ

ЈОУ Детска градинка „Естреја Овадија Мара“

ТЕЦ “Неготино“

ЈКП Комуналец - Крива Паланка

ЈП Службен весник на РМ

М- НАВ

ЈП Македонски Железници

ЈП Хидросистем Злетовица

АД,,МЕПСО,,-СКОПЈЕ

Институт за акредитација

КЈП Водовод - Кочани

ЈПКД Комуналец Струмица

Акционерско друштво за Приредување игри на среќа АД.-Скопје

Друштво за изградба, управувањеи издавање на повеќенаменска сала “Борис Трајковски“

Друштво за ремонт на пруги и нискоградба ДООЕЛ

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Крушево