Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Претседател на управен одбор

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на управен одбор > ЈЗУ Здравствен дом Велес


Марјан Јовановски [15 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на управен одбор > ЈЗУ Здраствен дом - Пехчево


Богдан Стојановски [15 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на управен одбор > ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и ТБЦ “Лешок“


Саит Беадини [25 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на управен одбор > ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија


Бисера Николовска [15 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на управен одбор > ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Берово


Татјана Димитровска [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на управен одбор > ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Кочани


Љубица Крстова Гоцевска [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на управен одбор > ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Крушево


Перо Курета [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на управен одбор > ЈУ Национален Парк „Пелистер“


Биљана Поповска Талевска [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на управен одбор > ЈУ Центар за социјална работа Виница


Благој Илиев [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на управен одбор > ЈУ Центар за социјални работи Ресен


Гордана Стојевска [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на управен одбор > ЈУДГ Виножито


Даниела Димчевска [03 јануари, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на управен одбор > Агенција за филм на Република Северна Македонија


Александар Касапинов [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на управен одбор > Агенција за цивилно воздухопловство


Раим Бајрами [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на управен одбор > НУ Македонска филхармонија


Трена Јорданоска [25 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на управен одбор > Национална установа- Музеј на македонската борба за самостојност


Петар Тодоров [03 јануари, 2020]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Претседател на управен одбор

ЈП Куманово Газ

НУ Центар за култура - Крива Паланка

ЈП за стопанисување со пасиштата

НУ Музеј - Гевгелија

Театар Јордан Хаџи Констадинов Џинот, Велес

Државен Испитен Центар

АД за аеродромски услуги „Аеродроми на Македонија“

НУ Македонска филхармонија

Национална установа Охридско лето

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Тетово

Агенција за вработување на РМ

ЈП Македонска Радио Телевизија

ЈП Комуналец Битола

ЈКП Гази Баба 2007 - Скопје

ЈКП Зелениково

ЈУДГ Виножито

ЈЗУ Универзитетска клиника за Урологија

ЈП за стопанисување со индустриска зона „Жабени“

Македонски железници транспорт АД

ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија-Скопје

ЈПКД „Маврово“

НУ Центар за култура „Кочо Рацин“ Кичево

Национална академска истражувачка мрежа

НУ Манифестација “Струшки вечери на поезијата“

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Крушево

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Радовиш

ЈПКД „ТОПОЛКА“ ЧАШКА

НУ Библиотека “Григор Прличев“ - Охрид

Агенција за управување со одземен имот

АД “М-НАВ“ во државна сопственост за вршење дејност давање услуги во воздухопловна навигација

ЈОУДГ Виножито

ЈП за железничка инфрастуктура „Железници на Р.Северна Македонија“

Фонд за иновации и технолошки развој

ЈКП Комуналец - Прилеп

Национална установа- Музеј на македонската борба за самостојност

НУ Филмски Центар Вардар Филм - Македонија

Агенција за регулирање на железничкиот сектор

НУ Музеј Куманово

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Куманово

НУ Завод и музеј - Струмица

НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Прилеп

Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството

НУ Театар за деца и младинци - Скопје

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Кочани

Национална агенција за европски образовни програми и мобилност

ЈЗУ Здравствен дом Куманово

ЈЗУ Здравствен дом „д-р Ѓорги Гаврилски“ Свети Николе

ЈП Агро Берза

ЈП „КОМУНА“ КРУШЕВО

ЈП Комунална хигиена - Новаци

ГОБ„ 8-ми Септември “ Скопје

ЈП Колекторски систем

ЈЗУ Универзитетски институт за позитрон – емисионска томографија

ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод

ЈП за благосостојба на животни скитници ЛАЈКА

ЈЗУ Здравствен дом Кавадарци

ЈКП Водовод Битола

ЈОУДГ 11 Септември Ресен

Централен регистар на РМ

ЈЗУ Здраствена станица “Липково“

ЈКП Комуналец - Крива Паланка

ЈЗУ Универзитетска клиника за токсикологија

ЈП Студенчица - Кичево

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Струмица

ЈП Национална Радиодифузија Скопје

НУЦК Јордан Хаџи Констадинов Џинот, Велес

ЈП за државни патишта

ЈОУДГ 8-ми Април Ш.Оризари-Скопје

ЈУ од областа на здраството за потребите на ЈЗУ Универзитетски клиники, завод и ургентен центар

ЈЗУ Психијатриска болница Демир Хисар

ЈЗУ Институт за јавно здравје на РМ

Градски енергетски систем - Скопје АД

ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија

ЈУ Национален Парк „Пелистер“

ЈКП Пазари - Прилеп

ЈП Калин Камен Крива Паланка

ЈУ Центар за традиоционална кинеска медиина - Штип

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Берово

Студентски дом „Кочо Рацин“-Битола

Железници на Република Северна Македонија - Транспорт

ЈП “Исар“

Агенција за филм на Република Македонија

ЈОУ Детски градинка “Коста Поп Ристов Делчев“

Државен студентски Дом Скопје

ЈЗУ Здраствен дом - Пехчево

АД „Охис„

ЈЗУ Здравствен дом Велес

КЈП Нискоградба Битола

ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „ МАКЕДОНИЈА ПАТ “

ЈП за стопанисување со шуми “Македонски шуми“

НУ Драмски театар - Скопје

ЈП Македонска Радиодифузија Скопје

Фонд за пензиско и инвалидско осигурување

ЈП Хидросистем Злетовица

ЈП Нискоградба Битола

ЈП за водоснабдување “Студенчица“

НУ Кинотека на Македонија

Национална галерија на Македонија

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Делчево

НУ Археолошки музеј на Република Северна Македонија

ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство „Мајка Тереза“ Скопје

ЈПКД Огражден Босилово

НУ Конзерваторски центар -Скопје

ЈП Водовод Куманово

НУ Галерија Музеј - Битола

Македонска академска истражувачка мрежа-МАРнет

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи- Свети Николе

Државен студентски дом „ Никола Карев “ - Охрид

ЈЗУ Универзитетска клиника за хируршки болести “Св. Наум Охридски“

АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката

НУ Македонски народен театар

ЈКП,,Пела Хигиена,,Могила

ЈП Пазари - Битола

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Крива Паланка

ЈП Стрежево

ЈЗУ Центар за јавно здравје - Тетово

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Штип

ЈКП,,ПРОЛЕТЕР,,-Ресен

Дом на Култура „Бранд Петрушев“ - Богданци

Филмски фонд на РМ

НУ Театар Комедија - Скопје

ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија

ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија

ЈП за изградба и одржување на јавен простор за паркирање и организирање јавен локален превоз

НУ Центар за култура „Григор Прличев“ - Охрид

Македонска Опера и Балет

НУ Центар за култура Марко Цепенков Прилеп

ЈЗУ Здравствен дом Академик проф. Д-р „Димитар Арсов“ Крива Паланка

ЈЗУ Здравствен дом Радовиш

Агенција за филм на Република Северна Македонија

ЈП “Пелагонија“ - Кривогаштани

ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски“ Куманово

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Битола

ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и ТБЦ “Лешок“

ЈП за железничка инфрастуктура „МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“

ЈЗУ Универзитетски институт за позитронско – емисиона томографија

НУ Центар за култура - “Браќа Миладиновци“ - Струга

Агенција за цивилно воздухопловство

ЈП Камена Река

ЈУ Центар за социјални работи Ресен

НУ Музеј на македонската борба за државност и самостојност

ЈУ Центар за социјална работа Виница

НУБ „Св. Климент Охридски“ СКОПЈЕ

ЈЗУ Клиника за пулмологија и алергологија

НУ Кинотека на Република Северна Македонија

ЗКЈП “Пела хигиена“, Општина Могила

ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка биохемија

ЈУ Дом за доенчиња и мали деца - Битола

Агенција за подршка на претприемништвото на РМ

ЈЗУ Општа болница Прилеп

ЈП за паркинг простори и осветлување „КУМАНОВО ПАРКИНГ“ КУМАНОВО

НУ Центар за култура - Битола

НУ Музеј на Македонија

НУ Универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“

ЈКП Мирмбајтја - Желино

ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза

ЈП за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на РМ

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Валандово

Археолошки музеј на Македонија