Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Претседател на управен одбор

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на управен одбор > ЈЗУ Здравствен дом Кавадарци


Димитар Алексов [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на управен одбор > ЈЗУ Здравствен дом „д-р Ѓорги Гаврилски“ Свети Николе


Зоран Нунев [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на управен одбор > ЈЗУ Институт за јавно здравје на РМ


Гордана Ристовска [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на управен одбор > ЈЗУ Универзитетска клиника за Урологија


Јосиф Јанчулев [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на управен одбор > ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија


Даниела Дервенџи Шикова [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на управен одбор > ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија


Гоце Спасовски [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на управен одбор > ЈЗУ Универзитетска клиника за токсикологија


Даниела Чапароска [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на управен одбор > ЈЗУ Центар за јавно здравје - Тетово


Кадиме Бектеши [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на управен одбор > ЈКП Гази Баба 2007 - Скопје


Новица Томевски [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на управен одбор > ЈКП Комуналец - Крива Паланка


Андреја Станојковски [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на управен одбор > ЈКП Мирмбајтја - Желино


Бесник Џемаиљи [08 јули, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на управен одбор > ЈКП Пазари - Прилеп


Ирена Адамческа [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на управен одбор > ЈОУДГ 11 Септември Ресен


Надица Неданоска [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на управен одбор > ГОБ„ 8-ми Септември “ Скопје


Татјана Делева Стошевска [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на управен одбор > НУ Театар Комедија - Скопје


Весна Ѓиновска Илкова [08 јули, 2018]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Претседател на управен одбор

ЈП Куманово Газ

НУ Центар за култура - Крива Паланка

ЈП за стопанисување со пасиштата

НУ Музеј - Гевгелија

Театар Јордан Хаџи Констадинов Џинот, Велес

Државен Испитен Центар

АД за аеродромски услуги „Аеродроми на Македонија“

НУ Македонска филхармонија

Национална установа Охридско лето

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Тетово

Агенција за вработување на РМ

ЈП Македонска Радио Телевизија

ЈП Комуналец Битола

ЈКП Гази Баба 2007 - Скопје

ЈКП Зелениково

ЈП за стопанисување со индустриска зона „Жабени“

НУ Центар за култура Марко Цепенков Прилеп

ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија-Скопје

ЈПКД „Маврово“

НУ Центар за култура „Кочо Рацин“ Кичево

НУ Манифестација “Струшки вечери на поезијата“

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Крушево

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Радовиш

ЈПКД „ТОПОЛКА“ ЧАШКА

НУ Библиотека “Григор Прличев“ - Охрид

Агенција за управување со одземен имот

АД “М-НАВ“ во државна сопственост за вршење дејност давање услуги во воздухопловна навигација

Фонд за иновации и технолошки развој

ЈКП Комуналец - Прилеп

НУ Филмски Центар Вардар Филм - Македонија

Агенција за регулирање на железничкиот сектор

НУ Музеј Куманово

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Куманово

НУ Завод и музеј - Струмица

НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Прилеп

Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството

НУ Театар за деца и младинци - Скопје

Национална агенција за европски образовни програми и мобилност

ЈЗУ Здравствен дом Куманово

ЈЗУ Здравствен дом „д-р Ѓорги Гаврилски“ Свети Николе

ЈП Агро Берза

ЈП „КОМУНА“ КРУШЕВО

ЈП Комунална хигиена - Новаци

ГОБ„ 8-ми Септември “ Скопје

ЈЗУ Универзитетски институт за позитрон – емисионска томографија

ЈЗУ Здравствен дом Кавадарци

ЈКП Водовод Битола

ЈОУДГ 11 Септември Ресен

Централен регистар на РМ

ЈКП Комуналец - Крива Паланка

ЈЗУ Универзитетска клиника за токсикологија

ЈП Студенчица - Кичево

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Струмица

ЈП за државни патишта

ЈОУДГ 8-ми Април Ш.Оризари-Скопје

ЈУ од областа на здраството за потребите на ЈЗУ Универзитетски клиники, завод и ургентен центар

Агенција за подршка на претприемништвото на РМ

НУБ „Св. Климент Охридски“ СКОПЈЕ

АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката

ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија

ЈУ Национален Парк „Пелистер“

ЈКП Пазари - Прилеп

ЈП Калин Камен Крива Паланка

ЈУ Центар за традиоционална кинеска медиина - Штип

НУ Центар за култура - “Браќа Миладиновци“ - Струга

Студентски дом „Кочо Рацин“-Битола

ЈП “Исар“

ЈОУ Детски градинка “Коста Поп Ристов Делчев“

Државен студентски Дом Скопје

АД „Охис„

КЈП Нискоградба Битола

ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „ МАКЕДОНИЈА ПАТ “

ЈП за стопанисување со шуми “Македонски шуми“

НУ Драмски театар - Скопје

ЈП Македонска Радиодифузија Скопје

Фонд за пензиско и инвалидско осигурување

ЈП Хидросистем Злетовица

ЈП Нискоградба Битола

ЈП за водоснабдување “Студенчица“

НУ Кинотека на Македонија

Национална галерија на Македонија

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Делчево

ЈЗУ Институт за јавно здравје на РМ

ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство „Мајка Тереза“ Скопје

НУ Конзерваторски центар -Скопје

ЈП Водовод Куманово

НУ Галерија Музеј - Битола

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи- Свети Николе

Државен студентски дом „ Никола Карев “ - Охрид

ЈЗУ Универзитетска клиника за хируршки болести “Св. Наум Охридски“

ЈКП,,Пела Хигиена,,Могила

ЈП Пазари - Битола

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Крива Паланка

ЈП Стрежево

ЈЗУ Центар за јавно здравје - Тетово

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Штип

ЈКП,,ПРОЛЕТЕР,,-Ресен

Дом на Култура „Бранд Петрушев“ - Богданци

Филмски фонд на РМ

НУ Театар Комедија - Скопје

ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија

ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија

НУ Центар за култура „Григор Прличев“ - Охрид

Македонска Опера и Балет

ЈЗУ Здравствен дом Академик проф. Д-р „Димитар Арсов“ Крива Паланка

ЈЗУ Здравствен дом Радовиш

ЈЗУ Универзитетска клиника за Урологија

ЈП “Пелагонија“ - Кривогаштани

ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски“ Куманово

ЈП за железничка инфрастуктура „МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“

ЈЗУ Психијатриска болница Демир Хисар

Агенција за цивилно воздухопловство

ЈП Камена Река

ЈУ Центар за социјални работи Ресен

НУ Музеј на македонската борба за државност и самостојност

Агенција за филм на Република Македонија

ЈЗУ Клиника за пулмологија и алергологија

ЗКЈП “Пела хигиена“, Општина Могила

ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка биохемија

ЈУ Дом за доенчиња и мали деца - Битола

ЈЗУ Општа болница Прилеп

ЈП за паркинг простори и осветлување „КУМАНОВО ПАРКИНГ“ КУМАНОВО

НУ Центар за култура - Битола

НУ Музеј на Македонија

ЈКП Мирмбајтја - Желино

ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза

ЈП за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на РМ

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Валандово

Археолошки музеј на Македонија