Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Управител

Државна комисија за спречување корупција > Управител > ЈП Паркинг - Кавадарци


Сашко Богев [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Управител > ЈСП Турс - Скопје


Миле Јакимовски [09 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Управител > ДППУ„Препород“ДООЕЛ Скопје- Влада на РМ


Бобан Стојаноски [17 февруари, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Управител > ДПТУ Економија - Идризово ДООЕЛ Скопје


Славчо Цветановски [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Управител > Друштво за изградба, управувањеи издавање на повеќенаменска сала “Борис Трајковски“


Александар Петровски [15 септември, 2019]

Златко Перински [25 август, 2016]

Ратко Капушевски [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Управител > Друштво фабрика за шински возила “Велес“, ДООЕЛ


Фанија Стојановска [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Управител > ЕЛЕМ Турс ДООЕЛ Скопје


Адем Авзиу [04 јануари, 2022]

Џемаил Јусуфи [08 јули, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Управител > Нафтовод ДООЕЛ


Есад Рахиќ [04 јануари, 2022]

Зоран Исајловски [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Управител > Национален оператор на пазар на електрочка енергија МЕМО ДООЕЛ Скопје


Симон Шутиноски [04 јануари, 2022]

Каталози