Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Член на надзорен одбор

Државна комисија за спречување корупција > Член на надзорен одбор > ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ Пробиштип


Лидија Цикарска [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Член на надзорен одбор > АД Аеродроми на РСМ


Кирил Петров [04 јануари, 2022]

Мухарем Имеровски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Член на надзорен одбор > АД Електрани на Северна Македонија


Васил Коцев [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Член на надзорен одбор > АД Македонска информативна агенција - МИА


Татјана Поповска [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Член на надзорен одбор > АД Пошта на Северна Македонија


Исмаил Исмаили [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Член на надзорен одбор > АД Славија увоз - извоз


Донка Гаџовска [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Член на надзорен одбор > АД за Приредување игри на среќа и забавни игри Лотарија на Македонија-Скопје


Андреј Крстевски [04 јануари, 2022]

Бојан Јанев [04 јануари, 2022]

Фатмир Рамаданоски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Член на надзорен одбор > АД “М-НАВ“ во државна сопственост за вршење дејност давање услуги во воздухопловна навигација


Владимир Робановски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Член на надзорен одбор > Државен просветен инспекторат


Хермина Николовска [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Член на надзорен одбор > Државна лотарија на Република Северна Македонија


Александар Димитријоски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Член на надзорен одбор > Железници на Република Северна Македонија - Транспорт


Ѓоко Илиевски [04 јануари, 2022]

Панче Трпкоски [04 јануари, 2022]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Член на надзорен одбор

ЈП за стопанисување со стамбен и деловен простор

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Македонски Брод

ЈОУ Детски градинка “Коста Поп Ристов Делчев“

ЈКПД Огражден Босилово

ЈП за железничка инфрастуктура „Железници на Р.Северна Македонија“

Железници на Република Северна Македонија - Транспорт

КЈП Нискоградба Битола

ТЕЦ “Неготино“

ОЈУ Детска градинка „Детелинка“ - Крива Паланка

ЈП за стопанисување со шуми “Македонски шуми“

ЈП за урбанистичко планирање и инжињеринг

ЈКП „Пела-Хигиена“

Младински културен центар - Скопје

ЈОУ Детска градинка „Естреја Овадија Мара“

ЈП за комунални дејности Комуналец „Полин“

ЈКПД Водовод Богданци

Друштво за ремонт на пруги и нискоградба ДООЕЛ

ЈП Службен весник на РСМ

ЈКП Комуналец - Прилеп

ЈЗУ Центар за јавно здравје Охрид

Детски културен центар Карпош - Скопје

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Кавадарци

ЈКП Пролетер Ресен

Државен просветен инспекторат

АД Електрани на Македонија - ЕЛЕМ

ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ Пробиштип

АД за Приредување игри на среќа и забавни игри Лотарија на Македонија-Скопје

ЈКП,,Пела Хигиена,,Могила

Македонски пошта

ЈП за државни патишта

ЈУ за згрижување на деца со воспитно социјални потреби и нарушено поведение

ЈКП Пазари - Прилеп

АД Пошта на Северна Македонија

ЈП Водовод Куманово

ЈКП Комуналец - Крива Паланка

ЈКП,,ПРОЛЕТЕР,,-Ресен

ЈП за просторни и урбанистички планови - Прилеп

Дом на култура „Кочо Рацин“ - Скопје

ЈП Погребални услуги - Свети Николе

ЈП за водоснабдување “Студенчица“

ЈП Хидросистем Злетовица

МРТВ

ЈУ Дом за стари лица - Битола

ЈКП Комуналец Свети Николе

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Неготино

ТАВ Македонија ДООЕЛ

ЈП за железничка инфрастуктура „МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“

ЈУ Младински културен центар

Дом на Култура „Бранд Петрушев“ - Богданци

ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „ МАКЕДОНИЈА ПАТ “

АД САЅУЅ

ЈОУ Дом на Култура „Бранд Петрушев“ - Богданци

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Охрид

ЈП за енергетски дејности ЕНЕРГО Прилеп - Прилеп

Библиотека “Браќа Миладиновци“

КЈП Водовод - Кочани

ЈП Македонска Радиодифузија

ЈПКД Комуналец Струмица

ЈП за Пасишта

ЈКП „Никола Карев“ - Пробиштип

ЈКП „Комунална чистота“ - Богданци

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Скопје

Одбор за акредитација и евалуација на високото образование на Р.М.

ЈП Пазари - Битола

Друштво за изградба, управувањеи издавање на повеќенаменска сала “Борис Трајковски“

ЈП Национална Радиодифузија Скопје

ЈП Стрежево

ЈП за стопанисување со шуми “Национални шуми“

ЈП за стопанисување со спортски сали и спортски објекти - Кисела Вода

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Валандово

ЈП за стопанисување со пасиштата

ЈП „Комуналец“ КРИВА ПАЛАНКА

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи- Свети Николе

ЈОУДДГ Планински Цвет - Вевчани

АД Електрани на Северна Македонија

ЈП Пазаришта

М- НАВ

ЈП НИСКОГРАДБА - Битола

ЈП Улици и патишта - Скопје

ЈОУ Дом на култура Бранд Петрушев

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Тетово

ЈП ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ Пробиштип

ЈКП Гази Баба 2007 - Скопје

Акционерско друштво за Приредување игри на среќа АД.-Скопје

ЈУ Зоолошка градина на град Скопје

ЈП Камена Река

АД за аеродромски услуги „Аеродроми на Македонија“

ЈП Македонска Радио Телевизија

ЈУ „Конкресен центар Александар Македонски “ Скопје

ЈП Македонски Железници

ЈУ Центар за социјални работи Ресен

ЈУ за згрижување на деца со воспитно социјални проблеми и нарушено поведение „25 Мај“ , Скопје

ЈПКД Комуналец Полин - Стар Дојран

ЈП Службен весник на РМ

Државна лотарија на Македонија

ЈП “Комунална Чистота“ Богданци

ЈЗУ Ценхтар за јавно зддравје Охрид

ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов“ - Богданци

ЈП за водостопанство „Лисиче“ Велес

ЈП Агро Берза

Агенција за администрација

Друштво фабрика за шински возила “Велес“, ДООЕЛ

Јавно сообраќајно претпријатие - Скопје

ЈУ Национален Парк „Галичица“

ЈП за управување и заштита на повеќенаменско подрачје “Јасен“

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Кичево

ЈКП „Чист Ден“ Ранковце, Крива Паланка

ЈП Комунална хигиена - Скопје

Градски енергетски систем - Скопје АД

ЈПВ “Лисиче“ Велес

АД “М-НАВ“ во државна сопственост за вршење дејност давање услуги во воздухопловна навигација

Македонски железници транспорт АД

ЈПКД „Маврово“

ЈП Комуналец - Крива Паланка

ЈП за безанско работење АГРО-БЕРЗА Скопје

ЈКП Водовод Битола

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Прилеп

ЈП „КОМУНАЛНА ХИГИЕНА“ СКОПЈЕ

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Ресен

АД МЕПСО

ЈОУДГ „Кокиче“ Дојран

ЈП Комуналец Битола

ЈУ Прифатен центар за баратели на азил

АД Македонска информативна агенција - МИА

ЈП Водовод и канализација Скопје

ЈП Национални Шуми

Контрола на материјално финансиското работење на ЈСП “Скопје“

Фабрика за шински возила - Велес

ЈП „ КУМАНОВО-ГАС “ Куманово

ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ - Кочани

АД Аеродроми на РСМ

ЈП,,ЕРЕМЈА,, - Вевчани

АД ТЕЦ “Неготино“

ЈП Паркинзи на Општина Центар

ЈКП „Скопска Црна Гора“

ЈП Македонска Радиодифузија Скопје

АД,,МЕПСО,,-СКОПЈЕ

„КУМАНОВО ГАС“ КУМАНОВО

Институт за акредитација

ЈЗУ Здравствен дом Демир Хисар

ЈОУ Детска градинка “Мајски цвет“, Битола

ЈП Куманово - паркинг Куманово

ЈП „Кратово“ Кратово

ЈП за јавни паркиралишта„Паркизни“ на Општина Центар

ЈП за стопанисување со индустриска зона „Жабени“

МИА

АД за пренос на електрична енергија и управување со електро-енергетскиот систем - МЕПСО

Државна лотарија на Република Северна Македонија

Македонска банка за поддршка на рзвојот

ЈП за берзанско работење “Агро Берза“

ЈП за Просторно и урбанистичко планирање - Прилеп

АД за поштенски сообраќај “МАКЕДОНСКА ПОШТА“

ЈПКД „Водовод“ - Богданци

ЈП ЕРЕМЈА - Вевчани

ЈП Македонски Шуми

АД Славија увоз - извоз

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Берово

ЈП Македонса Радиодифузија

ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инжинеринг - Битола

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Кочани

Македонска банка за подршка и развој

ЈП „Паркови и зеленило“ Скопје

ЈП Студенчица - Кичево

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Битола

ЈП Градски паркинг - Скопје