Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Член на надзорен одбор

Државна комисија за спречување корупција > Член на надзорен одбор > ЈП за управување и заштита на повеќенаменско подрачје “Јасен“


Јордан Крцковски [08 јули, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Член на надзорен одбор > ЈП Хидросистем Злетовица


Емилија Галабовска Биљарска [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Член на надзорен одбор > ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Прилеп


Весна Зероска [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Член на надзорен одбор > Јавно сообраќајно претпријатие - Скопје


Игор Стојановски [10 мај, 2018]

Нуран Нуредин [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Член на надзорен одбор > АД Електрани на Македонија - ЕЛЕМ


Сашо Додовски [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Член на надзорен одбор > Библиотека “Браќа Миладиновци“


Наташа Симиќ [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Член на надзорен одбор > Дом на култура „Кочо Рацин“ - Скопје


Јована Андоноска [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Член на надзорен одбор > Друштво за изградба, управувањеи издавање на повеќенаменска сала “Борис Трајковски“


Горан Шумански [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Член на надзорен одбор > КЈП Водовод - Кочани


Владко Тодоровски [02 септември, 2018]

Лилјана Трајановска-Велкова [02 септември, 2018]

Марија Ангелова [02 септември, 2018]

Олгица Јанева [02 септември, 2018]

Роза Тодосова [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Член на надзорен одбор > Македонска банка за подршка и развој


Бурим Кадриу [02 септември, 2018]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Член на надзорен одбор

ЈП за стопанисување со стамбен и деловен простор

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Македонски Брод

ЈОУ Детски градинка “Коста Поп Ристов Делчев“

ЈКП Комуналец - Крива Паланка

Контрола на материјално финансиското работење на ЈСП “Скопје“

КЈП Нискоградба Битола

ТЕЦ “Неготино“

ЈП за стопанисување со шуми “Македонски шуми“

ЈП за урбанистичко планирање и инжињеринг

ЈКП „Пела-Хигиена“

Младински културен центар - Скопје

ЈКПД Водовод Богданци

Друштво за ремонт на пруги и нискоградба ДООЕЛ

ЈКП Комуналец - Прилеп

ЈЗУ Центар за јавно здравје Охрид

Детски културен центар Карпош - Скопје

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Кавадарци

ЈКП Пролетер Ресен

АД Електрани на Македонија - ЕЛЕМ

ЈКП,,ПРОЛЕТЕР,,-Ресен

ЈКП,,Пела Хигиена,,Могила

ЈП за државни патишта

ЈОУ Детска градинка „Естреја Овадија Мара“

ЈКП Пазари - Прилеп

ЈП Водовод Куманово

ЈП за просторни и урбанистички планови - Прилеп

Дом на култура „Кочо Рацин“ - Скопје

ЈКП „Никола Карев“ - Пробиштип

ЈП Погребални услуги - Свети Николе

ЈП за водоснабдување “Студенчица“

Друштво за изградба, управувањеи издавање на повеќенаменска сала “Борис Трајковски“

ЈП Хидросистем Злетовица

МРТВ

ЈУ Дом за стари лица - Битола

ЈКП Комуналец Свети Николе

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Неготино

ТАВ Македонија ДООЕЛ

ЈП за железничка инфрастуктура „МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“

ЈУ Младински културен центар

Дом на Култура „Бранд Петрушев“ - Богданци

ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „ МАКЕДОНИЈА ПАТ “

АД САЅУЅ

ЈОУ Дом на Култура „Бранд Петрушев“ - Богданци

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Охрид

Библиотека “Браќа Миладиновци“

КЈП Водовод - Кочани

ЈП Македонска Радиодифузија

ЈП за Пасишта

ЈКПД Огражден Босилово

ЈКП „Комунална чистота“ - Богданци

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Скопје

ЈП Пазари - Битола

АД за пренос на електрична енергија и управување со електро-енергетскиот систем - МЕПСО

ЈП Стрежево

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Валандово

ЈП за стопанисување со пасиштата

ЈОУДДГ Планински Цвет - Вевчани

ЈП Пазаришта

ЈП Улици и патишта - Скопје

ЈОУ Дом на култура Бранд Петрушев

Акционерско друштво за Приредување игри на среќа АД.-Скопје

ЈУ Зоолошка градина на град Скопје

ЈП Камена Река

АД за аеродромски услуги „Аеродроми на Македонија“

ЈП Македонска Радио Телевизија

ЈУ „Конкресен центар Александар Македонски “ Скопје

ЈП Македонски Железници

ЈУ Центар за социјални работи Ресен

ЈП за стопанисување со индустриска зона „Жабени“

ЈП Службен весник на РМ

Државна лотарија на Македонија

ЈП “Комунална Чистота“ Богданци

ЈЗУ Ценхтар за јавно зддравје Охрид

ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов“ - Богданци

ЈП за водостопанство „Лисиче“ Велес

ЈП Агро Берза

Друштво фабрика за шински возила “Велес“, ДООЕЛ

Јавно сообраќајно претпријатие - Скопје

ЈУ Национален Парк „Галичица“

ЈП за управување и заштита на повеќенаменско подрачје “Јасен“

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Кичево

ЈКП „Чист Ден“ Ранковце, Крива Паланка

ЈП Комунална хигиена - Скопје

ЈПВ “Лисиче“ Велес

АД “М-НАВ“ во државна сопственост за вршење дејност давање услуги во воздухопловна навигација

Македонски железници транспорт АД

ЈПКД „Маврово“

ЈКП Водовод Битола

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Прилеп

ЈП „КОМУНАЛНА ХИГИЕНА“ СКОПЈЕ

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Ресен

АД МЕПСО

ЈП Комуналец Битола

Одбор за акредитација и евалуација на високото образование на Р.М.

ЈУ Прифатен центар за баратели на азил

ЈП Водовод и канализација Скопје

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Тетово

ЈУ за згрижување на деца со воспитно социјални проблеми и нарушено поведение „25 Мај“ , Скопје

Фабрика за шински возила - Велес

ЈП „ КУМАНОВО-ГАС “ Куманово

ЈП,,ЕРЕМЈА,, - Вевчани

АД ТЕЦ “Неготино“

ЈП Паркинзи на Општина Центар

ЈКП „Скопска Црна Гора“

ЈП Македонска Радиодифузија Скопје

АД,,МЕПСО,,-СКОПЈЕ

„КУМАНОВО ГАС“ КУМАНОВО

Институт за акредитација

ЈЗУ Здравствен дом Демир Хисар

ЈОУ Детска градинка “Мајски цвет“, Битола

ЈП Куманово - паркинг Куманово

ЈП „Кратово“ Кратово

ЈП за јавни паркиралишта„Паркизни“ на Општина Центар

МИА

Агенција за администрација

Македонска банка за поддршка на рзвојот

ЈП за берзанско работење “Агро Берза“

ЈП за Просторно и урбанистичко планирање - Прилеп

АД за поштенски сообраќај “МАКЕДОНСКА ПОШТА“

ЈПКД „Водовод“ - Богданци

АД Славија увоз - извоз

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Берово

ЈП Македонса Радиодифузија

ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инжинеринг - Битола

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Кочани

Македонска банка за подршка и развој

ЈП „Паркови и зеленило“ Скопје

ЈП Студенчица - Кичево

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Битола

ЈП Градски паркинг - Скопје