Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Член на совет

Државна комисија за спречување корупција > Член на совет > Агенција за супервизија на капитално, финансиско, пензиско осигурување (МАПАС)


Марина Макенаџиева [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Член на совет > Општина Ѓорче Петров


Гавро Маркоски [06 декември, 2019]

Зоран Лалевиќ [25 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Член на совет > Општина Аеродром


Горан Стојковиќ [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Член на совет > Општина Берово


Даниела Кржовска [15 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Член на совет > Општина Бутел


Оливера Ливриниќ [11 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Член на совет > Општина Валандово


Верица Динова [25 септември, 2019]

Миле Петров [25 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Член на совет > Општина Виница


Зоки Филипов [15 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Член на совет > Општина Гевгелија


Петар Јанчев [25 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Член на совет > Општина Кисела Вода


Христина Оџаклиеска [25 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Член на совет > Општина Кочани


Ѓорѓи Алексов [11 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Член на совет > Општина Куманово


Сашо Милковски [25 октомври, 2019]

Александра Андоновска [25 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Член на совет > Општина Сарај


Влора Азизи [25 септември, 2019]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Член на совет

Општина Лозово

Општина Чаир

Општина Демир Капија

Агенција за супервизија на капитално, финансиско, пензиско осигурување (МАПАС)

ЈП Македонска Радиодифузија Скопје

Општина Струга

Општина Македонска Каменица

Општина Гостивар

Судски совет на Република Северна Македонија

Совет за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување на одговорност на судија

Агенција за супервизија на осигурување

Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Општина Крива Паланка

Државен завод за статистика

Агенција за администрација

Општина Кичево

Општина Вранештица

Општина Аеродром

Општина Штип

Општина Струмица

Општина Кавадарци

Општина Велес

Општина Свети Николе

Општина Карпош

Општина Зрновци

Републички Совет за Безбедност на Собраќајот

Општина Зајас

Совет на јавни обвинители на РМ

Државен совет за превенција на детско престапништво

Општина Босилово

Општина Карбинци

Општина Ново Село

Совет за стручно образование и обука

Општина Пехчево

Општина Теарце

Општина Старо Нагоричане

Општина Маврово и Ростуше

Град Скопје

Општина Вевчани

Национален Совет за храна

Општина Куманово

Општина Арачиново

Општина Пробиштип

Општина Долнени

Собрание на Република Северна Македонија

Општина Василево

Општина Липково

Општина Росоман

Општина Врапчиште

Општина Центар Жупа

Општина Сопиште

Судски совет на Република Македонија

Основен суд Скопје 1

Општина Сарај

Општина Дебар

Државен Испитен Центар

Општина Виница

Општина Зелениково

Општина Јегуновце

Општина Дојран

Општина Боговиње

Општина Брвеница

Општина Прилеп

Општина Дебарца

Совет на нациноналната инфраструктура на просторни податоци

Институт за стандардизација на РМ

Општина Центар

Општина Могила

Општина Петровец

Јавна научна установа Институт за филм Филмска академија -Охрид

Совет на јавни обвинители на РСМ

Општина Шуто Оризари

ЈП Македонска Радио Телевизија

Хидробилошки завод - Охрид

Општина Градско

Општина Охрид

Центар за стручно образование и обука

Општина Чучер-Сандево

Општина Битола

Републички Совет за Безбедност на Собраќајот и патиштата

Општина Крушево

Општина Чашка

Општина Валандово

Општина Берово

Општина Бутел

Совет на Град Скопје

Општина Неготино

Општина Тетово

Совет за унапредување и надзор на ревизијата

Народна банка на Република Македонија

Општина Конче

ЈУ Центар за образование на возрасните

ЈОУДГ 11 Септември Ресен

Општина Ресен

Општина Богданци

Институт за акредитација

Општина Кратово

Општина Илинден

Општина Македонски Брод

Општина Кочани

Општина Гевгелија

ЈНУ Институт за национална историја - Скопје

Општина Ранковце

Општина Кисела Вода

Општина Новаци

Институт за македонска литература

Општина Демир Хисар

Општина Пласница

Биро за јавни набавки

Општина Радовиш

Општина Желино

Општина Чешиново-Облешево

Општина Гази Баба

Општина Делчево

Општина Студеничани

Општина Ѓорче Петров

Општина Кривогаштани