Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Член на совет

Државна комисија за спречување корупција > Член на совет > Агенција за супервизија на капитално, финансиско, пензиско осигурување (МАПАС)


Марина Макенаџиева [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Член на совет > Град Скопје


Енвер Малиќи [02 септември, 2018]

Љубица Јанчева [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Член на совет > Општина Боговиње


Бидајет Суљејмани [08 јули, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Член на совет > Општина Гевгелија


Ташко Дојчинов [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Член на совет > Општина Гостивар


Лоран Страшевски [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Член на совет > Општина Зелениково


Александар Јовановски [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Член на совет > Општина Кисела Вода


Емилија Трајковска [08 јули, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Член на совет > Општина Кочани


Гордана Арсова [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Член на совет > Општина Могила


Александар Јанкуловски [02 септември, 2018]

Ќире Анѓелковски [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Член на совет > Општина Струга


Николина Велкоска Глигороска [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Член на совет > Општина Тетово


Валентина Стефановска [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Член на совет > Општина Центар


Дарко Гиговски [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Член на совет > Општина Чаир


Танер Хаџимустафа [02 септември, 2018]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Член на совет

Општина Лозово

Општина Чаир

Општина Демир Капија

Агенција за супервизија на капитално, финансиско, пензиско осигурување (МАПАС)

ЈП Македонска Радиодифузија Скопје

Општина Струга

Општина Македонска Каменица

Општина Гостивар

Агенција за супервизија на осигурување

Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Општина Крива Паланка

Агенција за администрација

Општина Кочани

Општина Вранештица

Општина Аеродром

Општина Штип

Општина Струмица

Општина Ново Село

Општина Велес

Општина Боговиње

Општина Карпош

Општина Зрновци

Републички Совет за Безбедност на Собраќајот

Општина Зајас

Совет на јавни обвинители на РМ

Општина Босилово

Општина Карбинци

Општина Кавадарци

Совет за стручно образование и обука

Општина Пехчево

Општина Теарце

Општина Старо Нагоричане

Општина Маврово и Ростуше

Град Скопје

Општина Вевчани

Национален Совет за храна

Општина Куманово

Општина Арачиново

Општина Пробиштип

Општина Долнени

Општина Центар Жупа

Општина Липково

Општина Росоман

Општина Врапчиште

Општина Василево

Општина Сопиште

Народна банка на Република Македонија

Општина Кисела Вода

Општина Сарај

Општина Дебар

Државен Испитен Центар

Општина Виница

Општина Зелениково

Општина Јегуновце

Општина Дојран

Општина Свети Николе

Општина Брвеница

Општина Прилеп

Општина Радовиш

Совет на нациноналната инфраструктура на просторни податоци

Институт за стандардизација на РМ

Општина Центар

Општина Могила

Општина Петровец

Јавна научна установа Институт за филм Филмска академија -Охрид

Општина Шуто Оризари

ЈП Македонска Радио Телевизија

Хидробилошки завод - Охрид

Општина Градско

Општина Охрид

Центар за стручно образование и обука

Општина Чучер-Сандево

Општина Битола

Општина Крушево

Општина Чашка

Општина Валандово

Општина Берово

Општина Бутел

Совет на Град Скопје

Општина Неготино

Општина Тетово

Совет за унапредување и надзор на ревизијата

Општина Конче

ЈУ Центар за образование на возрасните

ЈОУДГ 11 Септември Ресен

Општина Ресен

Општина Богданци

Институт за акредитација

Општина Кратово

Општина Студеничани

Општина Македонски Брод

Општина Кичево

Биро за јавни набавки

Општина Гевгелија

ЈНУ Институт за национална историја - Скопје

Општина Ранковце

Основен суд Скопје 1

Општина Новаци

Институт за македонска литература

Општина Демир Хисар

Општина Пласница

Совет за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување на одговорност на судија

Општина Дебарца

Општина Желино

Општина Чешиново-Облешево

Општина Гази Баба

Општина Делчево

Општина Илинден

Општина Ѓорче Петров

Општина Кривогаштани