Каталог: Завод за статистика > Внатрешна трговија

Завод за статистика > Внатрешна трговија > Внатрешна трговија


Индекси на вработените во секторот Трговијата, по месеци, 2015=100 [03 мај, 2019]

Номинални и реални индекси на промет во секторот Трговијата, по месеци, 2015=100 [03 мај, 2019]

Номинални и реални стапки на промена на промет во секторот Трговијата, по месеци, тековен месец во однос на истиот од претходната година [03 мај, 2019]

Промет во трговијата со моторни возила, трговија на големо и на мало, по НКД Рев. 2, по месеци [03 мај, 2019]

Завод за статистика > Индустрија > Внатрешна трговија


Верижни индекси на индустриското производство, по години [03 мај, 2019]

Индекси на индустриското производство, на просек 2015 година, месечни [03 мај, 2019]

Индекси на индустриското производство, претходен месец = 100, месечни [03 мај, 2019]

Индекси на индустриското производство, претходна година = 100, месечни [03 мај, 2019]

Индекси на прометот во индустријата на домашен пазар, на просек 2015 година, по месеци [03 мај, 2019]

Индекси на прометот во индустријата на просек 2015 година, вкупно, по месеци [03 мај, 2019]

Индекси на прометот во индустријата на странски пазари, на просек 2015 година, по месеци [03 мај, 2019]

Индекси на работници во индустријата на просек 2015 година, месечни [03 мај, 2019]

Индустриско производство во натурални показатели, по години [03 мај, 2019]

Индекси на индустриското производство, на просек 2015 година, по месеци [10 мај, 2018]

Индекси на индустриското производство, по месеци, претходен месец = 100 [10 мај, 2018]

Каталози