Каталог: Завод за статистика > Градежништво

Завод за статистика > Градежништво > Извршени градежни работи


Вредност на извршени градежни работи од страна на деловни субјекти во илјади денари, за објекти во јавна сопственост, согласно Номенклатурата на градежни објекти, по години [08 јули, 2018]

Завршени и незавршени градежни објекти од страна на деловни субјекти, согласно Номенклатурата на градежни објекти, по региони, по години [08 јули, 2018]

Завршени и незавршени градежни објекти од страна на индивидуални лица, согласно Номенклатурата на градежни објекти, по региони, од 2008 наваму [08 јули, 2018]

Завод за статистика > Градежништво > Извршени работи во странство


Вредност на извршени градежни работи во странство, во илјади денари, по години [03 мај, 2019]

Завод за статистика > Градежништво > Издадени одобренија за градење, годишни податоци


Издадени одобренија за градење, по број, вид на објекти и инвеститор, по региони, по години [03 мај, 2019]

Издадени одобренија за градење, по број, видови објекти, инвеститор, по години [03 мај, 2019]

Издадени одобренија за градење, по број и вредност, по региони, по години [03 мај, 2019]

Завод за статистика > Градежништво > Месечни податоци за градежништво


Број на издадени одобренија за градење по видови инвеститор и регион, по месеци [03 мај, 2019]

Број на станови по број и површина за кои се издадени одобренија за градење по регион, по месеци [03 мај, 2019]

Издадени одобренија за градење, согласно Номенклатурата на градежни објекти, по број и површина, број на станови, по месеци [03 мај, 2019]

Издадени одобренија за градење, согласно Номенклатурата на градежни објекти, по број и предвидена вредност, по месеци [03 мај, 2019]

Номинални вредности на договорени градежни работи (НКД Рев.2) по видови објекти, по месеци [03 мај, 2019]

Номинални и реални вредности на извршени градежни работи (НКД Рев.2) по видови објекти, по месеци [03 мај, 2019]

Номинални и реални индекси на извршени градежни работи (НКД Рев.2) по видови објекти, по месеци [03 мај, 2019]

Сезонски прилагодени индекси на извршени градежни работи (НКД Рев.2) по видови објекти, по месеци [03 мај, 2019]

Каталози