Каталог: Завод за статистика > Градежништво > Месечни податоци за градежништво

Завод за статистика > Градежништво > Месечни податоци за градежништво


Број на издадени одобренија за градење по видови инвеститор и регион, по месеци [03 мај, 2019]

Број на станови по број и површина за кои се издадени одобренија за градење по регион, по месеци [03 мај, 2019]

Издадени одобренија за градење, согласно Номенклатурата на градежни објекти, по број и површина, број на станови, по месеци [03 мај, 2019]

Издадени одобренија за градење, согласно Номенклатурата на градежни објекти, по број и предвидена вредност, по месеци [03 мај, 2019]

Номинални вредности на договорени градежни работи (НКД Рев.2) по видови објекти, по месеци [03 мај, 2019]

Номинални и реални вредности на извршени градежни работи (НКД Рев.2) по видови објекти, по месеци [03 мај, 2019]

Номинални и реални индекси на извршени градежни работи (НКД Рев.2) по видови објекти, по месеци [03 мај, 2019]

Сезонски прилагодени индекси на извршени градежни работи (НКД Рев.2) по видови објекти, по месеци [03 мај, 2019]

Каталози