Каталог: Завод за статистика > Индустрија > Внатрешна трговија

Завод за статистика > Индустрија > Внатрешна трговија


Индекси на индустриското производство, на просек 2015 година, месечни [17 октомври, 2019]

Индекси на индустриското производство, претходен месец = 100, месечни [17 октомври, 2019]

Индекси на индустриското производство, претходна година = 100, месечни [17 октомври, 2019]

Индекси на прометот во индустријата на домашен пазар, на просек 2015 година, по месеци [17 октомври, 2019]

Индекси на прометот во индустријата на просек 2015 година, вкупно, по месеци [17 октомври, 2019]

Индекси на прометот во индустријата на странски пазари, на просек 2015 година, по месеци [17 октомври, 2019]

Индекси на работници во индустријата на просек 2015 година, месечни [17 октомври, 2019]

Индустриско производство во натурални показатели, по години [01 септември, 2019]

Верижни индекси на индустриското производство, по години [03 мај, 2019]

Индекси на индустриското производство, на просек 2015 година, по месеци [10 мај, 2018]

Индекси на индустриското производство, по месеци, претходен месец = 100 [10 мај, 2018]

Индекси на индустриското производство, по месеци, претходна година = 100 [10 мај, 2018]

Индекси на прометот во индустријата на домашен пазар, на просек 2015 година, по години [10 мај, 2018]

Индекси на прометот во индустријата на просек 2015 година, вкупно, по години [10 мај, 2018]

Индекси на прометот во индустријата на странски пазари, на просек 2015 година, по години [10 мај, 2018]

Каталози