Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Генерален директор и Претседател на управен одбор

Државна комисија за спречување корупција > Генерален директор и Претседател на управен одбор > АД за поштенски сообраќај “МАКЕДОНСКА ПОШТА“


Ејуп Рустеми [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Генерален директор и Претседател на управен одбор > АД Електрани на Македонија - ЕЛЕМ


Дејан Бошковски [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Генерален директор и Претседател на управен одбор > АД Македонска информативна агенција - МИА


Драган Антоновски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Генерален директор и Претседател на управен одбор > АД ТЕЦ “Неготино“


Небојша Стојановиќ [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Генерален директор и Претседател на управен одбор > АД за пренос на електрична енергија и управување со електро-енергетскиот систем - МЕПСО


Синиша Спасов [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Генерален директор и Претседател на управен одбор > Железници на Република Северна Македонија - Транспорт


Орхан Муртезани [15 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Генерален директор и Претседател на управен одбор > Македонски железници транспорт АД


Николчо Костов [03 април, 2016]

Каталози