Последно ажурирање: 03 мај, 2019
Вкупно 11972 податочни сетови

Завод за статистика > Бруто-домашен производ и инвестиции > Бруто-домашен производ и инвестиции годишни податоци > БДП според ЕСС 2010


Бруто-домашен производ според производниот метод, по НКД Рев.2, по години (од тримесечните пресметки на БДП) [03 мај, 2019]

Бруто-домашен производ според трошочниот метод , по години (од тримесечните пресметки на БДП) [03 мај, 2019]

Завод за статистика > Бруто-домашен производ и инвестиции > Бруто-домашен производ тримесечни податоци > БДП според ЕСС 2010


Бруто-домашен производ според производниот метод, по НКД Рев.2, по тримесечја [03 мај, 2019]

Бруто-домашен производ според трошочниот метод, по тримесечја [03 мај, 2019]

Завод за статистика > Внатрешна трговија > Внатрешна трговија


Индекси на вработените во секторот Трговијата, по месеци, 2015=100 [03 мај, 2019]

Номинални и реални индекси на промет во секторот Трговијата, по месеци, 2015=100 [03 мај, 2019]

Номинални и реални стапки на промена на промет во секторот Трговијата, по месеци, тековен месец во однос на истиот од претходната година [03 мај, 2019]

Промет во трговијата со моторни возила, трговија на големо и на мало, по НКД Рев. 2, по месеци [03 мај, 2019]

Завод за статистика > Градежништво > Извршени работи во странство


Вредност на извршени градежни работи во странство, во илјади денари, по години [03 мај, 2019]

Завод за статистика > Градежништво > Издадени одобренија за градење, годишни податоци


Издадени одобренија за градење, по број, вид на објекти и инвеститор, по региони, по години [03 мај, 2019]

Издадени одобренија за градење, по број, видови објекти, инвеститор, по години [03 мај, 2019]

Издадени одобренија за градење, по број и вредност, по региони, по години [03 мај, 2019]

Завод за статистика > Градежништво > Месечни податоци за градежништво


Број на издадени одобренија за градење по видови инвеститор и регион, по месеци [03 мај, 2019]

Број на станови по број и површина за кои се издадени одобренија за градење по регион, по месеци [03 мај, 2019]

Издадени одобренија за градење, согласно Номенклатурата на градежни објекти, по број и површина, број на станови, по месеци [03 мај, 2019]

Каталози