Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Државен правобранител

Државна комисија за спречување корупција > Државен правобранител > Државно правобранителство


Зоран Петковски [02 септември, 2018]

Вишња Младеновска [11 февруари, 2017]

Лидија Штерјова [29 април, 2016]

Александар Маринчески [03 април, 2016]

Владе Богданоски [03 април, 2016]

Златко Узуноски [03 април, 2016]

Насер Ајдари [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Државен правобранител > Државно правобранителство Битола


Виолета Костова-Талевска [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Државен правобранител > Државно правобранителство Кавадарци


Лидија Бошкова [12 ноември, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Државен правобранител > Државно правобранителство Кочани


Благојчо Стоименов [02 септември, 2018]

Даниела Диванисова [20 јули, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Државен правобранител > Државно правобранителство Скопје


Јане Јанкуловски [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Државен правобранител > Државно правобранителство Струга


Надежда Ѓореска [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Државен правобранител > Државно правобранителство Струмица


Мери Енимитева [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Државен правобранител > Државно правобранителство Штип


Сунчица Кукушева [10 мај, 2018]

Каталози