Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Државен правобранител

Државна комисија за спречување корупција > Државен правобранител > Државно правобранителство


Саша Станчевски [25 октомври, 2020]

Орхан Рамадани [28 април, 2020]

Јована Василевска Мициќ [01 септември, 2019]

Фитим Касапи [01 септември, 2019]

Хилда Серафимовска [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Државен правобранител > Државно правобранителство Битола


Мендо Брајановски [03 јануари, 2020]

Виолета Костова-Талевска [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Државен правобранител > Државно правобранителство Гостивар


Светлана Рафаиловска [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Државен правобранител > Државно правобранителство Кавадарци


Лидија Бошкова [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Државен правобранител > Државно правобранителство Кичево


Станко Китаноски [25 јануари, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Државен правобранител > Државно правобранителство Кочани


Благојчо Стоименов [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Државен правобранител > Државно правобранителство Скопје


Јане Јанкуловски [25 октомври, 2019]

Арлинда Зимери [01 септември, 2019]

Симона Зориќ - Ристова [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Државен правобранител > Државно правобранителство Струмица


Мери Енимитева [11 октомври, 2019]

Каталози