Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Влада на РМ - Секретаријат за спроведување на рамковен договор


Ејуп Аљими [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за внатрешни работи


Магдалена Несторовска [20 јули, 2017]

Сања Димитриевска [26 септември, 2016]

Анастасија Илиеска [03 април, 2016]

Виолета Андоновска [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за економија


Зоран Павловски [02 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за животна средина и просторно планирање


Ана Петровска [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за здравство


Владимир Милошев [20 јули, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство


Нефрус Челику [02 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за култура


Валмир Азири [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за локална самоуправа


Кирил Парталов [02 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за образование и наука


Анета Трпевска [02 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за правда


Зулфи Адили [29 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за транспорт и врски


Зоран Маневски [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Секретаријат за европски прашања


Габер Калинка [02 септември, 2018]

Каталози