Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за внатрешни работи


Магдалена Несторовска [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за животна средина и просторно планирање


Каја Шукова [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за здравство


Иванка Стојаноски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство


Реџаил Исмаили [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за информатичко општество и администрација


Елена Манчева [04 јануари, 2022]

Адем Авзиу [03 јануари, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за култура


Валмир Азири [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за локална самоуправа


Кирил Парталов [25 октомври, 2020]

Лирим Шабани [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за правда


Фатон Сељами [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за транспорт и врски


Митко Трајчулески [25 октомври, 2020]

Зоран Маневски [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за труд и социјална политика


Ресми Ејупи [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Државен секретар > Министерство за финансии


Јелена Таст [04 јануари, 2022]

Јулијана Петановска [28 април, 2020]

Каталози