Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Заменик на претседател на управен одбор

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на претседател на управен одбор > ЈЗУ Општа болница Гевгелија


Александар Паласкаров [02 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на претседател на управен одбор > ЈЗУ Општа болница Куманово


Бедри Вељиу [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на претседател на управен одбор > ЈЗУ Специјана болница по ортопедија и трауматологија „Св.Еразмо“


Везир Лога [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на претседател на управен одбор > ЈЗУ Универзитетски институт за позитронско – емисиона томографија


Даниела Костадиновска [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на претседател на управен одбор > ЈКП Водовод Битола


Горан Долевски [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на претседател на управен одбор > ЈП Пазари - Битола


Борче Петковски [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на претседател на управен одбор > ЈП за водостопанство „Лисиче“ Велес


Биљана Поцкова [11 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на претседател на управен одбор > ЈП за државни патишта


Тања Томиќ [02 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на претседател на управен одбор > ЈП за комунални дејности и инфраструктура - Кратово


Марија Петковска [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на претседател на управен одбор > ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „ МАКЕДОНИЈА ПАТ “


Златко Лозановски [02 октомври, 2017]

Марјанчо Јорданов [02 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на претседател на управен одбор > ЈУ Општинска детска градинка „Орце Николов“ - Скопје


Даниела Андонова [08 јули, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на претседател на управен одбор > ЈУ „Дом за доенчиња и мали деца“БИТОЛА


Елена Николовска [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на претседател на управен одбор > Државен студентски дом „ Никола Карев “ - Охрид


Смиљана Максимоска [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на претседател на управен одбор > КЈП Водовод - Кочани


Елка Тодорова [22 јули, 2016]

Каталози