Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Претседател

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Агенција за регулирање на железничкиот сектор


Раде Лазаревски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Агенција за супервизија на осигурување


Крсте Шајноски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Апелационен суд Битола


Петре Србиновски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Апелационен суд Гостивар


Беким Мехмеди [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Апелационен суд Скопје


Лидија Димчевска [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Апелационен суд Штип


Корнелија Давчева [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Виш управен суд


Исмета Амет [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Влада на Република Северна Македонија


Зоран Заев [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Државна изборна комисија


Александар Даштевски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Државна комисија за жалби по јавни набавки


Кирил Каранфилов [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Државна комисија за спречување на корупцијата


Билјана Ивановска [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Инспекциски совет


Магдалена Филиповска Грашкоска [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Национален совет за високо образование и научно истражувачка дејност


Тодор Серафимовски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Основен граѓански суд Скопје


Илир Сулејмани [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Основен суд Гевгелија


Марица Аврамчева Зафирова [04 јануари, 2022]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Претседател

Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на РСМ

Совет на јавни обвинители на РСМ

Централен регистар на РМ

Комисија за право на поврат на средства на Агенцијата за филм на РМ

Основен суд Берово

Основен суд Битола

Уставен суд на Република Македонија

Влада на Република Македонија

Основен суд Крива Паланка

Комисија за електонски комуникации

Комисија за заштита од дискриминација

Основен суд Гостивар

Основен суд Струга

Регулаторна комисија за домување

Основен суд Кичево

Државен совет запревенција на детско престапништво

Основен суд Гевгелија

Основен суд Скопје 2

Комисија за решавање на жалби од областа на енергетиката

Основен суд Тетово

Управен суд на Република Северна Македонија

Апелационен суд Битола

Државна изборна комисија

Комисија за заштита на конкуренцијата

Совет на јавни обвинители на РМ

Основен суд Виница

Основен суд Кавадарци

Републички Совет за Безбедност на Собраќајот и патиштата

Управен суд на Република Македонија

Претседател на Република Северна Македонија

Совет за статистика

Основен суд Скопје 1

Влада на Република Северна Македонија

Комисија за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост

Основен суд Кочани

Апелационен суд Штип

Основен граѓански суд Скопје

Основен суд Куманово

Основен суд Ресен

Апелационен суд Скопје

Одбор за Медијација

Виш управен суд

Државен совет за превенција на детско престапништво

Одбор за национална рамка на квалификации

Врховен Суд на Република Македонија

Основен суд Делчево

Комисија за хартии од вредност

ЈП за енергетски дејности ЕНЕРГО Прилеп - Прилеп

Агенција за супервизија на осигурување

Основен суд Прилеп

ЈП Пазари - Битола

Совет за граѓански надзор на законитоста на спроведување над мерките за следење на комуникации

Основен суд Кратово

Инспекциски совет

Апелационен суд Гостивар

Агенција за регулирање на железничкиот сектор

Основен суд Неготино

Собрание на Република Северна Македонија

Регулаторна комисија за енергетика на РМ

Основен суд Радовиш

Основен суд Дебар

Комисија за верификација на факти

Сенат на УКЛО - Битола

Совет за унапредување и надзор на ревизијата

Собрание на Република Македонија

Основен суд Свети Николе

Државна комисија за жалби по јавни набавки

Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен

Комисија за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочна постап

Судски совет на Република Северна Македонија

Државна комисија за спречување на корупцијата

Основен суд Струмица

Основен суд Велес

Судски совет на Република Македонија

Основен суд Штип

Основен суд Охрид

Национален совет за високо образование и научно истражувачка дејност