Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Претседател

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > ЈП за енергетски дејности ЕНЕРГО Прилеп - Прилеп


Жарко Стеваноски [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Влада на Република Северна Македонија


Зоран Заев [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен


Даница Чадиева [25 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Државна комисија за спречување на корупцијата


Билјана Ивановска [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Инспекциски совет


Магдалена Филиповска Грашкоска [15 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Комисија за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер


Блерим Исени [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Основен суд Берово


Ленка Симевска [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Основен суд Дебар


Илир Исени [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Основен суд Кочани


Дарко Ристов [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Основен суд Куманово


Снежана Манев [18 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Основен суд Скопје 1


Владимир Панчевски [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Претседател на Република Северна Македонија


Стево Пендаровски [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Сенат на УКЛО - Битола


Светлана Вељановска [25 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Совет за унапредување и надзор на ревизијата


Ване Цветанов [15 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Совет на јавни обвинители на РСМ


Ацо Колевски [02 октомври, 2019]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Претседател

Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на РСМ

Совет на јавни обвинители на РСМ

Централен регистар на РМ

Комисија за право на поврат на средства на Агенцијата за филм на РМ

Основен суд Берово

Одбор за Медијација

Уставен суд на Република Македонија

Влада на Република Македонија

Основен суд Крива Паланка

Комисија за електонски комуникации

Комисија за заштита од дискриминација

Основен суд Охрид

Основен суд Струга

Основен суд Тетово

Совет за унапредување и надзор на ревизијата

Основен суд Кичево

Државен совет запревенција на детско престапништво

Основен суд Гевгелија

Основен суд Скопје 2

Комисија за решавање на жалби од областа на енергетиката

Основен суд Штип

Совет за статистика

Државна изборна комисија

Комисија за заштита на конкуренцијата

Совет на јавни обвинители на РМ

Основен суд Виница

Основен суд Кавадарци

Управен суд на Република Македонија

Основен суд Скопје 1

Влада на Република Северна Македонија

Комисија за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост

Основен суд Кочани

Апелационен суд Штип

Основен суд Куманово

Основен суд Ресен

Апелационен суд Скопје

Основен суд Битола

Виш управен суд

Основен суд Гостивар

Врховен Суд на Република Македонија

Комисија за хартии од вредност

ЈП за енергетски дејности ЕНЕРГО Прилеп - Прилеп

Основен суд Прилеп

ЈП Пазари - Битола

Совет за граѓански надзор на законитоста на спроведување над мерките за следење на комуникации

Основен суд Кратово

Инспекциски совет

Апелационен суд Гостивар

Основен суд Неготино

Собрание на Република Северна Македонија

Регулаторна комисија за енергетика на РМ

Претседател на Република Северна Македонија

Основен суд Дебар

Комисија за верификација на факти

Апелационен суд Битола

Сенат на УКЛО - Битола

Републички Совет за Безбедност на Собраќајот и патиштата

Собрание на Република Македонија

Основен суд Свети Николе

Државна комисија за жалби по јавни набавки

Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен

Комисија за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочна постап

Државен совет за превенција на детско престапништво

Државна комисија за спречување на корупцијата

Основен суд Струмица

Основен суд Велес

Судски совет на Република Македонија

Судски совет на Република Северна Македонија