Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Претседател

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Агенција за супервизија на осигурување


Крсте Шајноски [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Апелационен суд Штип


Наќе Георгиев [03 јануари, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Влада на Република Северна Македонија


Зоран Заев [25 октомври, 2020]

Оливер Спасовски [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Државна комисија за спречување на корупцијата


Билјана Ивановска [17 август, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Комисија за електонски комуникации


Гордана Клинчарова [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Комисија за заштита на конкуренцијата


Владимир Наумовски [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Одбор за национална рамка на квалификации


Борчо Алексов [03 јануари, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Основен суд Гостивар


Ќирко Михајлоски [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Основен суд Дебар


Илир Исени [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Основен суд Охрид


Васил Баткоски [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Основен суд Радовиш


Лила Цветаноска [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Основен суд Свети Николе


Тодор Поп-Панев [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Основен суд Струмица


Татјана Малинова [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Управен суд на Република Северна Македонија


Бурим Сејдини [25 октомври, 2020]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Претседател

Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на РСМ

Совет на јавни обвинители на РСМ

Централен регистар на РМ

Комисија за право на поврат на средства на Агенцијата за филм на РМ

Основен суд Берово

Одбор за Медијација

Уставен суд на Република Македонија

Апелационен суд Скопје

Основен суд Крива Паланка

Комисија за електонски комуникации

Комисија за заштита од дискриминација

Основен суд Охрид

Основен суд Струга

Основен суд Тетово

Совет за унапредување и надзор на ревизијата

Основен суд Кичево

Државен совет запревенција на детско престапништво

Основен суд Гевгелија

Основен суд Скопје 2

Комисија за решавање на жалби од областа на енергетиката

Управен суд на Република Северна Македонија

Основен суд Штип

Совет за статистика

Државна изборна комисија

Комисија за заштита на конкуренцијата

Совет на јавни обвинители на РМ

Основен суд Виница

Основен суд Кавадарци

Управен суд на Република Македонија

Претседател на Република Северна Македонија

Основен суд Скопје 1

Влада на Република Северна Македонија

Комисија за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост

Основен суд Кочани

Апелационен суд Штип

Основен граѓански суд Скопје

Основен суд Куманово

Основен суд Ресен

Одбор за национална рамка на квалификации

Основен суд Битола

Виш управен суд

Основен суд Гостивар

Врховен Суд на Република Македонија

Комисија за хартии од вредност

ЈП за енергетски дејности ЕНЕРГО Прилеп - Прилеп

Агенција за супервизија на осигурување

Основен суд Прилеп

Влада на Република Македонија

ЈП Пазари - Битола

Совет за граѓански надзор на законитоста на спроведување над мерките за следење на комуникации

Основен суд Кратово

Инспекциски совет

Апелационен суд Гостивар

Основен суд Неготино

Собрание на Република Северна Македонија

Регулаторна комисија за енергетика на РМ

Основен суд Радовиш

Основен суд Дебар

Комисија за верификација на факти

Апелационен суд Битола

Сенат на УКЛО - Битола

Републички Совет за Безбедност на Собраќајот и патиштата

Собрание на Република Македонија

Основен суд Свети Николе

Државна комисија за жалби по јавни набавки

Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен

Комисија за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочна постап

Државен совет за превенција на детско престапништво

Државна комисија за спречување на корупцијата

Основен суд Струмица

Основен суд Велес

Судски совет на Република Македонија

Судски совет на Република Северна Македонија