Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Претседател

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > ЈП Пазари - Битола


Томе Димитровски [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Државна изборна комисија


Оливер Деркоски [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен


Ирена Брзанова [12 ноември, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Комисија за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер


Ѓорги Сламков [29 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Комисија за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост


Трајче Ангеловски [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Комисија за хартии од вредност


Нора Алити [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Одбор за Медијација


Марко Андонов [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Основен суд Битола


Дејан Крстанов [29 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Основен суд Велес


Александар Шопов [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Основен суд Кочани


Дарко Ристов [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Основен суд Куманово


Снежана Манев [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Основен суд Ресен


Емељ Кранли Али [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Основен суд Скопје 2


Илир Сулејмани [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Регулаторна комисија за енергетика на РМ


Марко Бислимоски [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Претседател > Собрание на Република Македонија


Талат Џафери [02 септември, 2018]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Претседател

Државен совет запревенција на детско престапништво

Основен суд Гостивар

Централен регистар на РМ

Комисија за право на поврат на средства на Агенцијата за филм на РМ

Основен суд Берово

Одбор за Медијација

Уставен суд на Република Македонија

Влада на Република Македонија

Основен суд Крива Паланка

Комисија за електонски комуникации

Комисија за заштита од дискриминација

Основен суд Охрид

Основен суд Тетово

Основен суд Кичево

Основен суд Гевгелија

Основен суд Скопје 2

Комисија за решавање на жалби од областа на енергетиката

Основен суд Штип

Основен суд Струга

Државна изборна комисија

Комисија за заштита на конкуренцијата

Совет на јавни обвинители на РМ

Основен суд Виница

Основен суд Кавадарци

Управен суд на Република Македонија

Основен суд Скопје 1

Комисија за верификација на факти

Комисија за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост

Основен суд Кочани

Апелационен суд Штип

Основен суд Куманово

Основен суд Ресен

Апелационен суд Скопје

Основен суд Битола

Виш управен суд

Апелационен суд Битола

Врховен Суд на Република Македонија

Комисија за хартии од вредност

Апелационен суд Гостивар

Основен суд Прилеп

ЈП Пазари - Битола

Основен суд Кратово

Инспекциски совет

Основен суд Неготино

Регулаторна комисија за енергетика на РМ

Основен суд Дебар

Совет за унапредување и надзор на ревизијата

Собрание на Република Македонија

Основен суд Свети Николе

Државна комисија за жалби по јавни набавки

Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен

Комисија за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочна постап

Основен суд Струмица

Основен суд Велес

Судски совет на Република Македонија