Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Член

Државна комисија за спречување корупција > Член > АД за Приредување игри на среќа и забавни игри Лотарија на Македонија-Скопје


Скендер Мехмети [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Член > Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги


Методија Јанчески [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Член > Државен совет за превенција на детско престапништво


Гордана Лажетиќ [04 јануари, 2022]

Милка Масникоса Јовановиќ [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Член > Државна изборна комисија


Бобан Стојаноски [04 јануари, 2022]

Борис Кондарко [04 јануари, 2022]

Кренар Лога [04 јануари, 2022]

Оливер Ристовски [04 јануари, 2022]

Радица Ристеска [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Член > Државна комисија за жалби по јавни набавки


Билјана Иванов [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Член > Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен


Даниела Бочварска [04 јануари, 2022]

Ташко Дојчинов [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Член > Државна комисија за спречување на корупцијата


Владимир Георгиев [04 јануари, 2022]

Горан Трпеноски [04 јануари, 2022]

Катица Николовска [04 јануари, 2022]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Член

АД за Приредување игри на среќа и забавни игри Лотарија на Македонија-Скопје

Регулаторна комисија за енергетика на РМ

Совет за Јавни набавки

Комисија за заштита на конкуренцијата

Државна изборна комисија

Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен

Републички Совет за Безбедност на Собраќајот

Државен совет за превенција на детско престапништво

Национален совет за безбедност на храна и храна на животни

ЈОУ Дом на култура Бранд Петрушев

Совет на народна банка на РМ

Координативен комитет за координирање на државната статистика

Национална комисија за учебници

Совет за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување на одговорност на судија

Дом на Култура „Бранд Петрушев“ - Богданци

Стручна комисија од областа на одобрување на фитофармацевтски производи - МЗШВ

Инспекциски совет

Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Комисија за електонски комуникации

Регулаторна комисија за домување

Комисија за решавање на жалби од областа на енергетиката

Комисија за право на поврат на средства на Агенцијата за филм на РМ

Национален одбор за македонската рамка за квалификации-Скопје

ОУ „ Крсте П. Мисирков“ Оризари

Судски совет на Република Северна Македонија

Републички Совет за Безбедност на Собраќајот и патиштата

Совет за унапредување и надзор на ревизијата

Совет за статистика

Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на РСМ

Државна комисија за жалби по јавни набавки

Комисија за верификација на факти

Совет на јавни обвинители на РСМ

Одбор за акредитација и евалуација на високото образование на Р.М.

Совет за стручно образование и обука

Биро за јавни набавки

Комисија за воедначување на казнената политика

Национален совет за високо образование и научно истражувачка дејност

Државен совет запревенција на детско престапништво

Одбор за национална рамка на квалификации

Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочна постап

Државна комисија за спречување на корупцијата

Национален совет за евроинтеграции - Собрание на Северна Македонија

Комисија за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост

ЈОУ Дом на Култура „Бранд Петрушев“ - Богданци

Комисија за хартии од вредност

Одбор за обезбедување, следење и оценување на квалитетот на медијацијата

Комисија за заштита од дискриминација

Судски совет на Република Македонија

Совет на јавни обвинители на РМ