Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Член

Државна комисија за спречување корупција > Член > Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги


Методија Јанчески [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Член > Државна изборна комисија


Радица Ристеска [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Член > Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен


Јусуф Минири [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Член > Државна комисија за спречување на корупцијата


Горан Трпеноски [25 октомври, 2020]

Катица Николовска [25 октомври, 2020]

Нури Бајрами [25 октомври, 2020]

Софка Пејовска Дојчиновска [25 октомври, 2020]

Шемши Салаи [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Член > Комисија за хартии од вредност


Лиле Делиџакова [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Член > Одбор за акредитација и евалуација на високото образование на Р.М.


Владо Матевски [25 октомври, 2020]

Марина Митревска [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Член > Совет на јавни обвинители на РСМ


Антонио Јолевски [25 октомври, 2020]

Коле Штерјев [25 октомври, 2020]

Фиданка Рајевска [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Член > Судски совет на Република Северна Македонија


Весна Дамева [25 октомври, 2020]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Член

Регулаторна комисија за енергетика на РМ

Совет за Јавни набавки

Комисија за заштита на конкуренцијата

Државна изборна комисија

Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен

Републички Совет за Безбедност на Собраќајот

Државен совет за превенција на детско престапништво

Национален совет за безбедност на храна и храна на животни

ЈОУ Дом на култура Бранд Петрушев

Совет на народна банка на РМ

Координативен комитет за координирање на државната статистика

Национална комисија за учебници

Совет за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување на одговорност на судија

Дом на Култура „Бранд Петрушев“ - Богданци

Судски совет на Република Македонија

Инспекциски совет

Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Комисија за електонски комуникации

Регулаторна комисија за домување

Комисија за решавање на жалби од областа на енергетиката

Комисија за право на поврат на средства на Агенцијата за филм на РМ

Национален одбор за македонската рамка за квалификации-Скопје

ОУ „ Крсте П. Мисирков“ Оризари

Републички Совет за Безбедност на Собраќајот и патиштата

Совет за унапредување и надзор на ревизијата

Совет за статистика

Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на РСМ

Државна комисија за жалби по јавни набавки

Комисија за верификација на факти

Совет на јавни обвинители на РСМ

Одбор за акредитација и евалуација на високото образование на Р.М.

Совет за стручно образование и обука

Биро за јавни набавки

Комисија за воедначување на казнената политика

Судски совет на Република Северна Македонија

Државен совет запревенција на детско престапништво

Одбор за национална рамка на квалификации

Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочна постап

Државна комисија за спречување на корупцијата

Национален совет за евроинтеграции - Собрание на Северна Македонија

Комисија за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост

ЈОУ Дом на Култура „Бранд Петрушев“ - Богданци

Комисија за хартии од вредност

Одбор за обезбедување, следење и оценување на квалитетот на медијацијата

Комисија за заштита од дискриминација

Совет на јавни обвинители на РМ