Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Член

Државна комисија за спречување корупција > Член > Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги


Селвер Ајдини [02 септември, 2018]

Методија Јанчески [08 јули, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Член > Државна изборна комисија


Борис Кондарко [02 септември, 2018]

Елизабета Постоловска [02 септември, 2018]

Енвер Саљихи [02 септември, 2018]

Јанаќе Витановски [02 септември, 2018]

Радица Ристеска [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Член > Комисија за заштита од дискриминација


Нена Неновска Ѓорѓиевска [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Член > Комисија за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост


Аднан Алии [02 септември, 2018]

Александар Диље [02 септември, 2018]

Жанета Ѓорѓиевска [02 септември, 2018]

Кирил Ристоски [02 септември, 2018]

Насер Даути [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Член > Регулаторна комисија за енергетика на РМ


Атанаско Тунески [02 септември, 2018]

Наташа Вељановска [02 септември, 2018]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Член

Регулаторна комисија за енергетика на РМ

Совет за Јавни набавки

Комисија за заштита на конкуренцијата

Државна изборна комисија

Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен

Републички Совет за Безбедност на Собраќајот

Национален совет за безбедност на храна и храна на животни

ЈОУ Дом на култура Бранд Петрушев

Совет на народна банка на РМ

Национална комисија за учебници

Совет за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување на одговорност на судија

Одбор за акредитација и евалуација на високото образование на Р.М.

Судски совет на Република Македонија

Инспекциски совет

Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Комисија за електонски комуникации

Регулаторна комисија за домување

Комисија за решавање на жалби од областа на енергетиката

Комисија за право на поврат на средства на Агенцијата за филм на РМ

ОУ „ Крсте П. Мисирков“ Оризари

Дом на Култура „Бранд Петрушев“ - Богданци

Совет за унапредување и надзор на ревизијата

Државна комисија за жалби по јавни набавки

Комисија за верификација на факти

Совет за стручно образование и обука

Биро за јавни набавки

Комисија за воедначување на казнената политика

Државен совет запревенција на детско престапништво

Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочна постап

Државна комисија за спречување на корупцијата

Комисија за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост

ЈОУ Дом на Култура „Бранд Петрушев“ - Богданци

Комисија за хартии од вредност

Одбор за обезбедување, следење и оценување на квалитетот на медијацијата

Комисија за заштита од дискриминација

Совет на јавни обвинители на РМ