Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Член

Државна комисија за спречување корупција > Член > Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги


Методија Јанчески [25 јануари, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Член > Државен совет за превенција на детско престапништво


Владимир Делов [28 април, 2020]

Наташа Јанковска [03 јануари, 2020]

Гордана Лажетиќ [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Член > Државна изборна комисија


Борис Кондарко [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Член > Државна комисија за спречување на корупцијата


Катица Николовска [28 април, 2020]

Шемши Салаи [28 април, 2020]

Горан Трпеноски [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Член > Инспекциски совет


Ќерамедин Селими [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Член > Одбор за национална рамка на квалификации


Кети Костовска [03 јануари, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Член > Совет на јавни обвинители на РСМ


Јасна Жежова [28 април, 2020]

Меџит Јусуфи [03 јануари, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Член > Судски совет на Република Северна Македонија


Ханиф Зендели [28 април, 2020]

Весна Дамева [25 јануари, 2020]

Селим Адеми [25 јануари, 2020]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Член

Регулаторна комисија за енергетика на РМ

Совет за Јавни набавки

Комисија за заштита на конкуренцијата

Државна изборна комисија

Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен

Републички Совет за Безбедност на Собраќајот

Државен совет за превенција на детско престапништво

Национален совет за безбедност на храна и храна на животни

ЈОУ Дом на култура Бранд Петрушев

Совет на народна банка на РМ

Координативен комитет за координирање на државната статистика

Национална комисија за учебници

Совет за утврдување на факти и покренување на постапка за утврдување на одговорност на судија

Дом на Култура „Бранд Петрушев“ - Богданци

Судски совет на Република Македонија

Инспекциски совет

Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Комисија за електонски комуникации

Регулаторна комисија за домување

Комисија за решавање на жалби од областа на енергетиката

Комисија за право на поврат на средства на Агенцијата за филм на РМ

Национален одбор за македонската рамка за квалификации-Скопје

ОУ „ Крсте П. Мисирков“ Оризари

Републички Совет за Безбедност на Собраќајот и патиштата

Совет за унапредување и надзор на ревизијата

Совет за статистика

Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на РСМ

Државна комисија за жалби по јавни набавки

Комисија за верификација на факти

Совет на јавни обвинители на РСМ

Одбор за акредитација и евалуација на високото образование на Р.М.

Совет за стручно образование и обука

Биро за јавни набавки

Комисија за воедначување на казнената политика

Судски совет на Република Северна Македонија

Државен совет запревенција на детско престапништво

Одбор за национална рамка на квалификации

Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочна постап

Државна комисија за спречување на корупцијата

Национален совет за евроинтеграции - Собрание на Северна Македонија

Комисија за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост

ЈОУ Дом на Култура „Бранд Петрушев“ - Богданци

Комисија за хартии од вредност

Одбор за обезбедување, следење и оценување на квалитетот на медијацијата

Комисија за заштита од дискриминација

Совет на јавни обвинители на РМ