Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Член на одбор

Државна комисија за спречување корупција > Член на одбор > ЈП за водоснабдување “Студенчица“


Ненад Магдески [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Член на одбор > ЈП Службен весник на РМ


Јане Стојанов [11 октомври, 2017]

Георѓи Трајчев [02 октомври, 2017]

Дејанчо Цветановски [02 октомври, 2017]

Васко Апостоловски [03 април, 2016]

Гоце Кузмановски [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Член на одбор > ЈП за стопанисување со стамбен и деловен простор


Булент Камбер [11 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Член на одбор > ЈПКД „Брегалница“ Делчево


Христина Анастасовска [10 мај, 2018]

Снежана Трајкова [06 март, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Член на одбор > ЈУ Национален Парк Маврово


Исмет Абдули [29 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Член на одбор > Македонски енергетски ресурси АД


Бошко Стефановски [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Член на одбор > Одбор за Медијација


Виолета Ангелеска [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Член на одбор > Одбор за акредитација и евалуација на високото образование на Р.М.


Мишо Докмановиќ [12 ноември, 2017]

Александар Стојков [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Член на одбор > Центар за стручно образование и обука


Аљбион Сулемани [11 октомври, 2017]

Каталози