Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Член на одбор

Државна комисија за спречување корупција > Член на одбор > ЈП Службен весник на РМ


Дејанчо Цветановски [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Член на одбор > ЈПКД „Брегалница“ Делчево


Христина Анастасовска [10 мај, 2018]

Снежана Трајкова [06 март, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Член на одбор > ЈУ Национален Парк Маврово


Исмет Абдули [29 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Член на одбор > АД Водостопанство на РМ


Милан Ќироски [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Член на одбор > Агенција за квалитет на високото образование


Славица Роческа [25 октомври, 2020]

Јетмире Алимани Јакупи [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Член на одбор > Национален одбор за македонската рамка за квалификации-Скопје


Наташа Јаневска [15 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Член на одбор > Одбор за акредитација и евалуација на високото образование на Р.М.


Митко Младенов [04 јануари, 2022]

Руменка Петковска Димовска [25 октомври, 2020]

Билјана Кузмановска [28 април, 2020]

Јусуф Зејнељи [28 април, 2020]

Ќуфли Османи [28 април, 2020]

Мишо Докмановиќ [12 ноември, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Член на одбор > Центар за стручно образование и обука


Ардијана Исахи Палоши [04 јануари, 2022]

Каталози