Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Член на управен одбор

Државна комисија за спречување корупција > Член на управен одбор > ЈЗУ Здравствен дом Струга


Абдула Ќазимоски [02 септември, 2018]

Артим Мета [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Член на управен одбор > ЈЗУ Универзитетска клиника за Урологија


Александар Трифуновски [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Член на управен одбор > ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија


Розета Соколова [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Член на управен одбор > ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести


Кристиан Јовановски [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Член на управен одбор > ЈЗУ Универзитетска клиника за хируршки болести “Св. Наум Охридски“


Беким Кќику [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Член на управен одбор > ЈЗУ Универзитетски институт за позитрон – емисионска томографија


Вјолца Алији [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Член на управен одбор > ЈКП Водовод и канализација Прилеп


Игор Ефремоски [02 септември, 2018]

Петра Лукароска [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Член на управен одбор > ЈКП Комуналец - Крива Паланка


Станојко Додевски [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Член на управен одбор > АД Електрани на Македонија - ЕЛЕМ


Иван Трпески [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Член на управен одбор > АД МЕПСО


Билен Саљији [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Член на управен одбор > Агенција за филм на Република Македонија


Георги Трајчев [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Член на управен одбор > ГЕС - Скопје АД Скопје


Борче Ѓозински [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Член на управен одбор > Државен студентски дом „ СКОПЈЕ “ Скопје


Орхан Рамадани [02 септември, 2018]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Член на управен одбор

ЈЗУ Здравствен дом Берово

Центар за Култура,,Ацо Ѓорѓев,,

ЈЗУ Здравствен дом Радовиш

ЈП за железничка инфрастуктура „МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“

Завод за деца со посебни потреби Кочо Рацин - Битола

АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката

ЈЗУ Здравствен дом Кочани

СУГС „Орце Николов“ - Скопје

АД МЕПСО

ЈЗУ Здравствен дом - Вевчани

АД ТЕЦ “Неготино“

ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични респираторни неспецифични и алергиски

ЈЗУ Здравствен дом Крушево

Државен студентски дом Кочо Рацин - Битола

ОУ „Илинден“ - Крива Паланка

ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Битола

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Кочани

ДСУ Лазар Личеноски - Скопје

НУ Филмски Центар Вардар Филм - Македонија

ЈКП Водовод и канализација Прилеп

ЈЗУ Универзитетска клиника за Неврологија

ОЈУ Детска градинка „Детелинка“ - Крива Паланка

ОУ „Христијан Тодоровски-Карпош“ Ранковце

ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија

ЈЗУ Здравствен дом Прилеп

ЈЗУ Општа болница Гостивар

ГОБ„ 8-ми Септември “ Скопје

Државен Испитен Центар

НУ Завод и музеј - Битола

ЈКП Гази Баба 2007 - Скопје

ЈКП,,Пела Хигиена,,Могила

ЈПКД „Брегалница“ Делчево

КЈП „НИСКОГРАДБА “ Битола

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Берово

ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата - Козле

ЈП „Паркови и зеленило“ Скопје

ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија

ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија

ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и ТБЦ - Јасеново

ЈП Македонса Радиодифузија

Општинска Установа Дом на култура „Јане Сандански“ ПЕХЧЕВО

Фонд за осигурување на депозити

ЈОУДДГ Планински Цвет - Вевчани

ЈП за берзанско работење “Агро Берза“

ЈП Стрежево

ЈП Македонска Радиодифузија Скопје

ЈОУ Дом на Култура „Бранд Петрушев“ - Богданци

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Крушево

ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес

ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА „8 Септември“ СКОПЈЕ

ЈЗУ Здравствен Дом Крива Паланка

ЈП,,ЕРЕМЈА,, - Вевчани

ЈЗУ Психијатриска болница Демир Хисар

Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството

Национална галерија на Македонија

Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати

ЈОУДГ 11 Септември Ресен

ЈЗУ Универзитетска клиника за Неврохирургија

ЈП Комуналец Битола

НУ Кинотека на Македонија

ЈКП Водовод Битола

Општа Болница Струга

ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод

ЈУ Државен испитен центар

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Гостивар

Комуналец Гевгелија

ЈУ од областа на здраството за потребите на ЈЗУ Универзитетски клиники, завод и ургентен центар

Дом на култура „Кочо Рацин“ - Скопје

Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на РМ

ЈУ Центар за организирање приредби „Универзална сала“ Скопје

ЈЗУ Здравствен дом Битола

НУ Музеј - Гевгелија

ЈКП „Пела-Хигиена“

Централен регистар на РМ

Јавна установа за деца - Детско одморалиште Илинден

НУ Турски театар - Скопје

ЈОУДГ „Прва Радост“

ЈУ Центар за традиоционална кинеска медиина - Штип

ЈЗУ Општа болница Струга

ЈЗУ Универзитетски клиники, завод и ургентен центар

ЈЗУ Градска општа болница “8-ми Септември“

АД МЕПСО- Подружница ОПЕЕ-Скопје

ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство “Чаир“

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Неготино

ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија

ЈП Камена Река

ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија

Институт за јавно здравје на РМ

Дирекција за технолошки индустриски развојни зони

НУ Манифестација “Струшки вечери на поезијата“

Македонска банка за подршка и развој

ЈУДГ„ Весели Цветови“ Скопје

ЈУ Национален Парк Маврово

НУ Завод за заштита на споменици од културата и музеј - Битола

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи- Свети Николе

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Делчево

ЈЗУ Центар за јавно здравје Кочани

ЗКЈП “Пела хигиена“, Општина Могила

ЈКП „Комунална чистота“ - Богданци

Универзална сала Скопје

НУ Народен театар - Битола

ЈКПД Огражден Босилово

ЈУД Детско Одморалиште „Илинден“

Пела Хигиена-С.Могила

Завод за деца со посебни потреби „Кочо Рацин“ - Битола

ЈП Пазари - Битола

ЈП „Чистота и зеленило“ КУМАНОВО

Институт за акредитација

ЈУ Младински културен центар

АД Славија увоз - извоз

ЈП за јавен превоз Тетово Транспорт - Тетово

ЈП Хидросистем Злетовица

Центар за стручно образование и обука

Дирекција за радијациона сигурност

ЈКП Пазари - Прилеп

ЈП Градски паркинг Тетово

Јавно сообраќајно претпријатие - Скопје

ЈКП Водовод Кочани

ЈУ за згрижување на деца со воспитно социјални потреби и нарушено поведение

ЈЗУ Клиничка болница “Д-р Трифун Пановски“ Битола

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Кичево

ЈП за комунални дејности Комуналец Гевгелија

МАРНЕТ

ЈЗУ Здравствен дом - Штип

ЈЗО Здравствен дом „Нада Михајлова“

ЈП за стопанисување со шуми “Македонски шуми“

КЈП Нискоградба Битола

НУ Центар за култура „Григор Прличев“ - Охрид

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Гевгелија

ЈП за стопанисување со стамбен и деловен простор

Државно училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид “Димитар Влахов“ - Скопје

НУЦК Јордан Хаџи Констадинов Џинот, Велес

ЈЗУ Здравствен дом Валандово

ЈПКД „Водовод“ - Богданци

Македонска Опера и Балет

ЈКП “Дервен“ Велес

ЈЗУ Општа болница Кавадарци

М- НАВ

ЈЗУ Заеднички служби - Скопје

Ј.П. Кратово

ЈЗУ клиника за нефрологија при медицински факултет Скопје

ЈП „Комуналец“ КРИВА ПАЛАНКА

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Скопје

Агенција за подршка на претприемништвото на РМ

НУ „КОЧО РАЦИН “ КИЧЕВО

ЈУДГ„ Весели Цветови“ - Делчево

ЈУ Општинска детска градинка „Орце Николов“ - Скопје

НУ Музеј на Македонија

Агенција за супервизија на капитално, финансиско, пензиско осигурување (МАПАС)

ЈЗУ Здравствен дом „Д-р Русе Бошковски“ - Ростуше

ЈЗУ Здравствен дом Демир Хисар

ЈЗУ Здравствен дом Велес

ЈЗУ Универзитетска клиника за максилофацијална хирургија

ЈП за Пасишта

ЗЈП ЕКО ЗОНА

Македонска академска истражувачка мрежа-МАРнет

Агенција за цивилно воздухопловство

Национална агенција за европски образовни програми и мобилност

ЈЗУ Општа болница Прилеп

ЈУ Прифатен центар за баратели на азил

АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост

ЈЗУ Универзитетска клиника за токсикологија

ЈКП „КОМУНАЛЕЦ “ Битола

ЈКП Комуналец Свети Николе

Национална установа Охридско лето

ЈЗУ Здравствен дом Гостивар

ЈЗУ Здраствен Дом Неготино

ЈП Пазаришта

ЈЗУ Универзитетска клиника за кожни болести

ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Прилеп

ЈП Погребални услуги - Свети Николе

ЈУ Центар за социјални работи - Пробиштип

ЈПКД „Маврово“

ЈЗО Специјална болница Јасеново

ЈЗУ Центар за јавно здравје Охрид

ЈУ Детски дом „11 Октомври“ - Скопје

ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија

ЈЗУ Здраствена станица “Железара“- Скопје

ЈЗУ Клиничка болница - Тетово

СОУ „Цар Самоил“ Ресен

ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза

ЈУ Национален Парк „Пелистер“

Министерство за образование и наука

ЈЗУ „ЗДРАВСТВЕН ДОМ “ СТРУГА

Старски дом „ СЈУ РАЈДЕР“ Битола

ЈЗУ Здраствен дом - Пехчево

ЈУ Центар за социјални работи Ресен

ЈУ Национален Парк „Галичица“

ЈЗУ Здравствен дом Гевгелија

ТЕЦ “Неготино“

Специјана болница по ортопедија и трауматологија „Св.Еразмо“

Агенција за планирање на просторот Скопје

ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инжинеринг - Битола

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Виница

ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух,говор и глас-Скопје

НУ Центар за култура - Битола

Агенција за промоција и подршка на туризмот

ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија

ЈЗУ Психијатриска болница Скопје

ЈОУДГ 11-ти Октомври

ЈЗУ Здравствен дом Струга

ЈЗУ Здравствен дом Гоце Делчев - Делчево

Психијатриска болница - Бардовци

ЈП за комунални дејности и инфраструктура - Кратово

ЈП за комунални дејности „Пелагонија“ Кривогаштани

ЈОУ Библиотека Искра Кочани

ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија

НУЦК„ АЦО ЃОРЧЕВ“ Неготино

Електростопанство на Македонија

НУ Центар за култура “Трајко Прокопиев“ - Куманово

ЈУ Центар за образование на возрасните

УД „Боро Менков“

ЈП за просторни и урбанистички планови

ЈП Комуна Крушево

НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ СТРУГА

ОУ Никола Карев Кочани

НУ Театар Комедија - Скопје

ОУ „Димитар Влахов“ - с.Љубојно

ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија

ОУ Гоце Делчев - Гостивар

ЈП за стопанисување со индустриска зона „Жабени“

Јавна установа Завод за заштита и рехабилитација „Бања Банско“ Струмица

Дом на Култура „Бранд Петрушев“ - Богданци

Институт за трансфузиона медицина - ЈЗУ Универзитетска клиника за ревматологија

ЈП за водоснабдување “Студенчица“

ЈОУДГ „11 ОКТОМВРИ“ СКОПЈЕ

НУ Драмски театар - Скопје

ОУ Браќа Миладиновци с.Царев Двор, Ресен

ЈЗУ Завод за рехабилитација Отешево

Завод за физикална медицина и рехабилитација - Скопје

ЈОУДГ „Кокиче“ Дојран

Музеј на Град Скопје

ЈЗУ Институт за јавно здравје на РМ

АД Електрани на Македонија - ЕЛЕМ

Државен студентски дом „ Никола Карев “ - Охрид

ЈП Агро Берза

ЈП Водовод Куманово

Агенција за развој на земјоделие

ЈЗУ Општа болница Охрид

Државно средно училиште за образо. и рехаб.„ИСКРА“ Штип

ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести

ЈОУ Детски градинка “Коста Поп Ристов Делчев“

ЈУ Центар за социјални работи - Делчево

ЈЗУ Ценхтар за јавно зддравје Охрид

ЈП Градски паркинг - Скопје

ЈЗУ Геронтолошки завод “13 Ноември“

ЈКП Комуналец - Крива Паланка

ЈП Нискоградба Битола

Државен студентски дом „Пелагонија“

ЈЗУ Здравствен дом Академик проф. Д-р „Димитар Арсов“ Крива Паланка

НУ Македонска филхармонија

ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија

ЈП Улици и патишта - Скопје

ЈЗУ клиники и институти Скопје

МИА

ЈП за јавни паркиралишта„Паркизни“ на Општина Центар

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи-Демир Хисар

ЈЗУ Здравствен дом- Охрид

Завод за социјални дејности-Скопје

ЈОУДГ „МАЈСКИ ЦВЕТ “ БИТОЛА

ЈП Куманово - паркинг Куманово

Јавна општинска установа библиотека „Искра“ - Кочани

ЈОУ Детска градинка “Мајски цвет“, Битола

ЈП Паркови и зеленило - Скопје

ЈЗУ Општа болница Кичево

ЈЗУ Центар за јавно здравје - Штип

КЈП Водовод - Кочани

СОУ „БОГДАНЦИ“ - Богданци

ЈЗУ Здравствен дом “Прим. Д-р Ѓорѓи Гаврилски“ Свети Николе

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Битола

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Ресен

ЈП за просторни и урбанистички планови - Прилеп

НУ Библиотека “Григор Прличев“ - Охрид

ЈЗУ Центар за јавно здравје Струмица

ЈЗУ Општа болница Гевгелија

ЈЗУ Центар за јавно здравје Битола

ЈОУ Детска градинка „Естреја Овадија Мара“

НУ Центар за култура „Кочо Рацин“ Кичево

ЈКП Пролетер Ресен

ГЕС - Скопје АД Скопје

НУ Центар за култура Марко Цепенков Прилеп

ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни и фебрилни болести

НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Прилеп

НУ Музеј Куманово

ЈЗУ Здравствен Дом Кичево

ЈП за урбанистичко планирање и инжињеринг

Национален парк Маврово Маврови Анови

ЈЗУ Здравствен дом Ресен

ЈЗУ Универзитетски институт за позитрон – емисионска томографија

ЈП “Комунална Чистота“ Богданци

ЈП Службен весник на РМ

Акционерско друштво за Приредување игри на среќа АД.-Скопје

Агенција за филм на Република Македонија

ЈЗУ Здравствен дом Скопје

СД,,Томе Стефановски Сеник,,

ЈП Доминг

Државна лотарија на Македонија

Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Македонија

ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар „Св. Пантелејмон“ Скопје

ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и ТБЦ “Лешок“

ЈОУДГ Прва Радост Василево

ЈП Македонски Железници

Фонд за пензиско и инвалидско осигурување

Агенција за енергетика на Република Македонија

ЈЗУ Клиника за пулмологија и алергологија

ЈП ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ Пробиштип

ЈОУДГ 8-ми Април Ш.Оризари-Скопје

АД за пренос на електрична енергија и управување со електро-енергетскиот систем - МЕПСО

ЈЗУ Завод за Нефрологија Струга

Училиште за слепи деца Димитар Влахов - Скопје

ЈП за стопанисување со пасиштата

ЈП “Исар“

ЈП „Кратово“ Кратово

Агенција за вработување на РМ

ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ

ЈП Калин Камен Крива Паланка

ЈЗУ Универзитетска клиника за државна кардиохирургија

ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести

ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „ МАКЕДОНИЈА ПАТ “

Фонд за здравствено осигурување на Македонија

Државен студентски Дом Скопје

ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клиники центар

Државен студентски дом „ СКОПЈЕ “ Скопје

ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ - Кочани

ЈЗУ Центар за јавно здравје- Куманово

ЈЗУ Центар за јавно здравје - Тетово

ЈЗУ Здравствен дом Пробиштип

Агенција за планирање на просторот

АД за поштенски сообраќај “МАКЕДОНСКА ПОШТА“

ЈЗУ Општа болница Велес

ЈЗУ Центар за јавно здравје Прилеп

НУ Центар за култура „ АЦО ЃОРЧЕВ “ Неготино

Државен студентски дом „ Доне Божинов“ Пробиштип

Археолошки музеј на Македонија

ЈОУ Библиотека „ИСКРА“ КОЧАНИ

Универзитетска клиника за уво, нос и грло

ЈЗУ Здравствен дом Кавадарци

ЈОУ Дом за стари лица Зафир Сајто Куманово

ЈКПД „Облешево-Чешиново“

ЈЗУ Психијатриска болница Негорци

Младински културен центар - Скопје

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Струмица

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Крива Паланка

АД за аеродромски услуги „Аеродроми на Македонија“

ЈП Комунална хигиена - Скопје

ЈОУ Работнички универзитет „Кирил и Методиј“ - Гевгелија

НУ Македонски народен театар

ОУ Димитар Влахов с.Љубојно - Ресен

НУ Центар за култура - Крива Паланка

Студентски дом „Кочо Рацин“-Битола

ЈП за управување и заштита на повеќенаменско подрачје “Јасен“

Ученички дом “Лазар Лазаревски“

ЈЗУ Општа болница Струмица

ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство

ЈП Македонска Радиодифузија

ЈП Комунална чистота

ЈЗУ Центар за јавно здравје - Скопје

ЈУ Центар за социјална работа Демир Хисар

НУ Библиотека „Св.Климент Охридски“ - Скопје

Музеј на Македонија

ЈЗУ Завод за физикална мадицина и рехабилитација

ЈЗУ Клиничка болница Штип

Национална агенција за нуклеарни технологии

Дом на култура “Драги Тозија“ Ресен

ЈУОДГ Орце Николов - Скопје

ЈПУД „РАВЕН“ Пехчево

ЈУ „Дом за доенчиња и мали деца“БИТОЛА

ЈП Водовод и канализација Скопје

ЈЗУ Универзитетска клиника за хирургија на лице,вилици и врат - максилофасцијална хирургија

ЈУ Завод за социјални работи

ЈЗУ Општа болница Куманово

ЈЗУ Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија

Агенција за катастар на недвижности

ЈП за државни патишта

ЈП Чистота и зеленило Куманово

Македонски железници транспорт АД

ЈП за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на РМ

ОМУ„Ристо Јуруков“ Кочани

ЈЗУ Универзитетска клиника за Урологија

Фонд на Холокаустот на Евреите од Македонија

ЈП за водостопанство „Лисиче“ Велес

ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов“ - Богданци

ЈКП Комуналец - Прилеп

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Македонски Брод

ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија

ЈКП Зелениково

ЈП Студенчица - Кичево

ЈЗУ Здравствен дом Кратово

ЈЗО Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања

ЈЗУ „Здраствен Дом“, Струмица

ЈП Македонска Радио Телевизија

Градски трговски центар АД

ЈЗУ Здравствен Дом „Железничар“

Јавна установа Завод за заштита и рехабилитација Бања Банско Струмица

Агенција за управување со одземен имот

ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка биохемија

ЈЗУ „Д-р Русе Бошковски“

АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Здраствен Дом Вевчани

СОУ „Методија Митевски Брицо“ Делчево

ЈОУ Дом за стари лица „ СЈУ РАЈДЕР“ Битола

ЈОУ Дом на култура Бранд Петрушев

Државен ученички дом “Мирка Гинова“

ЈП за Просторно и урбанистичко планирање - Прилеп

НУ Театар за деца и младинци - Скопје

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Куманово

Фонд за иновации и технолошки развој

СУГС Орце Николов Скопје

Претпријатие за нафтени цевоводи Солун – Скопје - ВАРДАКС АД

ЈЗУ Универзитетска клиника за хируршки болести “Св. Наум Охридски“

ЈОУДГ Коста Поп Ристов Делчев-Богданци

ЈЗУ ПЕТ Центар - Скопје

ЈП „ КУМАНОВО-ГАС “ Куманово

АД,,МЕПСО,,-СКОПЈЕ

ЈП “Пелагонија“ - Кривогаштани

ЈКП „Скопска Црна Гора“

ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија-Скопје

Дом на култура - Неготино

ЈВП “Лисиче“