Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Член на управен одбор

Државна комисија за спречување корупција > Член на управен одбор > АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА


Ивана Максимова [04 јануари, 2022]

Томе Костадиновски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Член на управен одбор > АД Аеродроми на РСМ


Златко Ивановски [04 јануари, 2022]

Лидија Чоклевска [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Член на управен одбор > Агенција за енергетика на Република Северна Македонија


Роберт Диковски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Член на управен одбор > Агенција за планирање на просторот


Арсим Фидани [04 јануари, 2022]

Живко Спасески [04 јануари, 2022]

Јулијана Ставревски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Член на управен одбор > Агенција за планирање на просторот Скопје


Илина Лалкова [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Член на управен одбор > Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија


Иван Ајтарски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Член на управен одбор > Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството


Иван Манчевски [04 јануари, 2022]

Марјан Кипријановски [04 јануари, 2022]

Симе Шурбески [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Член на управен одбор > Агенција за регулирање на железничкиот сектор


Ангел Наковски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Член на управен одбор > Агенција за филм на Република Северна Македонија


Георги Трајчев [04 јануари, 2022]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Член на управен одбор

Јавно комунално претпријатие - Кисела Вода

ЈЗУ Здравствен дом Берово

Центар за Култура,,Ацо Ѓорѓев,,

ЈЗУ Здравствен дом Радовиш

ЈП за железничка инфрастуктура „МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“

Завод за деца со посебни потреби Кочо Рацин - Битола

АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката

ЈЗУ Здравствен дом Кочани

НУЦК АЦО ЃОРЧЕВ Неготино

СУГС „Орце Николов“ - Скопје

АД МЕПСО

ЈЗУ Здравствен дом - Вевчани

АД ТЕЦ “Неготино“

ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични респираторни неспецифични и алергиски

ЈЗУ Здравствен дом Крушево

Државен студентски дом Кочо Рацин - Битола

ОУ „Илинден“ - Крива Паланка

ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Битола

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Кочани

ДСУ Лазар Личеноски - Скопје

НУ Филмски Центар Вардар Филм - Македонија

ЈКП Водовод и канализација Прилеп

ЈП за комунални дејности Комуналец „Полин“

ЈОУДГ „Кокиче“ Дојран

ОЈУ Детска градинка „Детелинка“ - Крива Паланка

ОУ „Христијан Тодоровски-Карпош“ Ранковце

ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија

ЈЗУ Здравствен дом Прилеп

ЈЗУ Општа болница Гостивар

ЈПКД Комуналец Полин - Стар Дојран

ГОБ„ 8-ми Септември “ Скопје

Државен Испитен Центар

НУ Завод и музеј - Битола

ЈКП Гази Баба 2007 - Скопје

ЈКП,,Пела Хигиена,,Могила

ЈПКД „Брегалница“ Делчево

КЈП „НИСКОГРАДБА “ Битола

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Берово

ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата - Козле

ЈП „Паркови и зеленило“ Скопје

ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија

ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија

ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и ТБЦ - Јасеново

ЈП Македонса Радиодифузија

Општинска Установа Дом на култура „Јане Сандански“ ПЕХЧЕВО

ЈЗУ Специјализирана болница за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања

ЈОУДДГ Планински Цвет - Вевчани

ЈП за берзанско работење “Агро Берза“

ЈП Стрежево

ЈЗУ Здравствен Дом „Др Иван Георгиев“- Пехчево

ЈП Дрисла

ЈОУДГ Виножито

ЈОУ Дом на Култура „Бранд Петрушев“ - Богданци

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Крушево

НУ Библиотека “Григор Прличев“ - Охрид

АД ЕСМ-СКОПЈЕ

ЈКП„ ТЕТОВО“ - Тетово

ЈЗУ Здравствен Дом Крива Паланка

ЈП,,ЕРЕМЈА,, - Вевчани

ЈЗУ Психијатриска болница Демир Хисар

НУ Албански театар за Деца и Млади - Скопје

Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството

Национална галерија на Македонија

Дирекција за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати

ЈОУДГ 11 Септември Ресен

ЈПКД Огражден Босилово

ЈЗУ Универзитетска клиника за Неврохирургија

ЈП Комуналец Битола

НУ Кинотека на Македонија

ЈКП Водовод Битола

Општа Болница Струга

АД Тутунски комбинат Прилеп

АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

АД Пошта на Северна Македонија

ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод

ЈУ Државен испитен центар

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Гостивар

Комуналец Гевгелија

ЈП за управување и заштита на повеќенаменско подрачје “Јасен“

Дом на култура „Кочо Рацин“ - Скопје

Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на РМ

ЈУ Центар за организирање приредби „Универзална сала“ Скопје

Акционерско друштво за поштенски сообраќај “Пошта на Северна Македонија“

ЈЗУ Здравствен дом Битола

НУ Музеј - Гевгелија

ЈКП „Пела-Хигиена“

Централен регистар на РМ

Јавна установа за деца - Детско одморалиште Илинден

НУ Турски театар - Скопје

ЈОУДГ „Прва Радост“

ЈУ Центар за традиоционална кинеска медиина - Штип

ЈЗУ Општа болница Струга

Агенција за филм на Република Северна Македонија

ЈЗУ Универзитетски клиники, завод и ургентен центар

ЈЗУ Градска општа болница “8-ми Септември“

ЈЗУ Универзитетска клиника за максилофацијална хирургија

АД МЕПСО- Подружница ОПЕЕ-Скопје

ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство “Чаир“

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Неготино

ЈУ Центар за социјална работа Виница

ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија

ЈП Камена Река

ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија

Институт за јавно здравје на РМ

ЈЗУ Универзитетска клиника за Неврологија

Дирекција за технолошки индустриски развојни зони

АД Електрани на Северна Македонија

НУ Манифестација “Струшки вечери на поезијата“

Македонска банка за подршка и развој

ЈУДГ„ Весели Цветови“ Скопје

ЈУ Национален Парк Маврово

НУ Завод за заштита на споменици од културата и музеј - Битола

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи- Свети Николе

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Делчево

ЈЗУ Центар за јавно здравје Кочани

ЈП ХС „ЗЛЕТОВИЦА“ Пробиштип

ЈКП „Комунална чистота“ - Богданци

Универзална сала Скопје

НУ Народен театар - Битола

ЈКПД Огражден Босилово

ЈУД Детско Одморалиште „Илинден“

Национална агенција за европски образовни програми и мобилност

Завод за деца со посебни потреби „Кочо Рацин“ - Битола

ЈП Пазари - Битола

ЈП „Чистота и зеленило“ КУМАНОВО

Институт за акредитација

ЈУ Младински културен центар

АД Славија увоз - извоз

ЈП за јавен превоз Тетово Транспорт - Тетово

ЈП Хидросистем Злетовица

Центар за стручно образование и обука

Дирекција за радијациона сигурност

ЈКП Пазари - Прилеп

Градски енергетски систем - Скопје АД

ЈП Градски паркинг Тетово

ЈП за извршување на водостопански дејности ХС „Злетовица“ Пробиштип

НУ Кинотека на Република Северна Македонија

Јавно сообраќајно претпријатие - Скопје

ЈКП Водовод Кочани

НУ Музеј на македонската борба за државност и самостојност

ЈУ за згрижување на деца со воспитно социјални потреби и нарушено поведение

ЈЗУ Клиничка болница “Д-р Трифун Пановски“ Битола

ЈКП „Чист Ден“ Ранковце, Крива Паланка

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Кичево

Градски трговски центар АД

НУЦК „Никола Јонков Вапцаров“ - Делчево

МАРНЕТ

ЈЗУ Здравствен дом - Штип

ЈЗО Здравствен дом „Нада Михајлова“

ЈП за стопанисување со шуми “Македонски шуми“

ЈП Службен весник на РСМ

КЈП Нискоградба Битола

НУ Центар за култура „Григор Прличев“ - Охрид

НУ Природонаучен музеј на Р.С.Македонија - Скопје

ЈП за изградба и одржување на јавен простор за паркирање и организирање јавен локален превоз

ЈП за стопанисување со стамбен и деловен простор

Државно училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид “Димитар Влахов“ - Скопје

ЈПКД Комуналец Гевгелија

НУЦК Јордан Хаџи Констадинов Џинот, Велес

ЈЗУ Здравствен дом Валандово

ЈЗУ Здравствен дом Струмица

ЈПКД „Водовод“ - Богданци

Македонска Опера и Балет

ЈКП “Дервен“ Велес

ЈЗУ Општа болница Кавадарци

М- НАВ

ЈЗУ Заеднички служби - Скопје

Ј.П. Кратово

ЈЗУ клиника за нефрологија при медицински факултет Скопје

ЈП „Комуналец“ КРИВА ПАЛАНКА

ЈУДГ Виножито

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Скопје

ЈЗУ св. Еразмо Охрид

Агенција за подршка на претприемништвото на РМ

НУ „КОЧО РАЦИН “ КИЧЕВО

ЈУДГ„ Весели Цветови“ - Делчево

ЈУ Општинска детска градинка „Орце Николов“ - Скопје

НУ Музеј на Македонија

Агенција за супервизија на капитално, финансиско, пензиско осигурување (МАПАС)

ЈЗУ Здравствен дом „Д-р Русе Бошковски“ - Ростуше

ЈЗУ Здравствен дом Демир Хисар

ЈП Колектор Охрид

ЈЗУ Здравствен дом Велес

ЈП за железничка инфрастуктура „Железници на Р.Северна Македонија“

ЈП за Пасишта

ЗЈП ЕКО ЗОНА

Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Северна Македонија

Македонска академска истражувачка мрежа-МАРнет

Агенција за цивилно воздухопловство

Пела Хигиена-С.Могила

ЈЗУ Општа болница Прилеп

ЈУ Прифатен центар за баратели на азил

АД за стопанисување со деловен простор во државна сопственост

ЈПДЕ Струмица гас

ЈЗУ Универзитетска клиника за токсикологија

ЈКП „КОМУНАЛЕЦ “ Битола

ЈКП Комуналец Свети Николе

Национална установа Охридско лето

ЈЗУ Здравствен дом Гостивар

ЈЗУ Здраствен Дом Неготино

ЈП Пазаришта

ЈП Македонска Радио Телевизија

ЈЗУ Универзитетска клиника за кожни болести

ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Прилеп

ЈП Погребални услуги - Свети Николе

ЈУ Центар за социјални работи - Пробиштип

ЈПКД „Маврово“

ЈЗО Специјална болница Јасеново

ЈЗУ Центар за јавно здравје Охрид

ЈУ Детски дом „11 Октомври“ - Скопје

ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија

ЈЗУ Здраствена станица “Железара“- Скопје

ЈЗУ Клиничка болница - Тетово

СОУ „Цар Самоил“ Ресен

ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза

ЈУ Национален Парк „Пелистер“

Министерство за образование и наука

ЈЗУ „ЗДРАВСТВЕН ДОМ “ СТРУГА

Старски дом „ СЈУ РАЈДЕР“ Битола

ЈЗУ Здраствен дом - Пехчево

НУ Завод за заштита на споменици од културата и музеј - Охрид

ЈУ Центар за социјални работи Ресен

ЈУ Национален Парк „Галичица“

ЈЗУ Здравствен дом Гевгелија

ТЕЦ “Неготино“

Специјана болница по ортопедија и трауматологија „Св.Еразмо“

Агенција за планирање на просторот Скопје

ЈП за комунални дејности КОМУНАЛЕЦ Гевгелија

ЈП за урбанистичко планирање, проектирање и инжинеринг - Битола

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Виница

НУ Универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски“

ЈП за благосостојба на животни скитници ЛАЈКА

НУ Центар за култура - Битола

Агенција за промоција и подршка на туризмот

ЈЗУ Универзитетска клиника за дигестивна хирургија

ЈЗУ Психијатриска болница Скопје

ЈСП Скопје

ЈЗУ Здравствен дом Струга

ЈЗУ Здравствен дом Гоце Делчев - Делчево

Психијатриска болница - Бардовци

ЈП за комунални дејности и инфраструктура - Кратово

ЈП за комунални дејности „Пелагонија“ Кривогаштани

ЈОУ Библиотека Искра Кочани

ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија

НУЦК„ АЦО ЃОРЧЕВ“ Неготино

Електростопанство на Македонија

НУ Центар за култура “Трајко Прокопиев“ - Куманово

ЈУ Центар за образование на возрасните

УД „Боро Менков“

ЈП за просторни и урбанистички планови

ЈП Комуна Крушево

НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ СТРУГА

ОУ Никола Карев Кочани

НУ Театар Комедија - Скопје

ОУ „Димитар Влахов“ - с.Љубојно

Академија за судии и јавни обвинители на РМ

ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија

ОУ Гоце Делчев - Гостивар

ЈКП Комуналец - Пехчево

Фонд за осигурување на депозити

ЈП за стопанисување со индустриска зона „Жабени“

Јавна установа Завод за заштита и рехабилитација „Бања Банско“ Струмица

НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј-ОХРИД

Дом на Култура „Бранд Петрушев“ - Богданци

АД Македонска информативна агенција - МИА

НУ Археолошки музеј на Република Северна Македонија

Институт за трансфузиона медицина - ЈЗУ Универзитетска клиника за ревматологија

ЈП за водоснабдување “Студенчица“

ЈОУДГ „11 ОКТОМВРИ“ СКОПЈЕ

ЈП Комуналец - Крива Паланка

НУ Драмски театар - Скопје

ОУ Браќа Миладиновци с.Царев Двор, Ресен

ЈЗУ Завод за рехабилитација Отешево

Завод за физикална медицина и рехабилитација - Скопје

ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух,говор и глас-Скопје

Музеј на Град Скопје

ЈЗУ Институт за јавно здравје на РМ

АД Електрани на Македонија - ЕЛЕМ

Државен студентски дом „ Никола Карев “ - Охрид

ЈП Агро Берза

ЈП Водовод Куманово

Агенција за развој на земјоделие

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Гевгелија

ЈЗУ Општа болница Охрид

Агенција за енергетика на Република Северна Македонија

Државно средно училиште за образо. и рехаб.„ИСКРА“ Штип

ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести

ЈКП Комуналец - Прилеп

ЈУ Центар за социјални работи - Делчево

ЈЗУ Ценхтар за јавно зддравје Охрид

ЈП Градски паркинг - Скопје

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Македонски Брод

ЈКП Комуналец - Крива Паланка

ЈП Нискоградба Битола

ЈПЕД Струмица гас

Државен студентски дом „Пелагонија“

ЈЗУ Здравствен дом Академик проф. Д-р „Димитар Арсов“ Крива Паланка

ЈП ЕРЕМЈА - Вевчани

Национален Парк „Пелистер“

НУ Македонска филхармонија

ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија

Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија

ЈП Улици и патишта - Скопје

ЈП Македонска Радиодифузија Скопје

МИА

ЈП за јавни паркиралишта„Паркизни“ на Општина Центар

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи-Демир Хисар

Железници на Република Северна Македонија - Транспорт

Меѓуопштински јавно претпријатије Пелалинк - Битола

ЈЗУ Здравствен дом- Охрид

Завод за социјални дејности-Скопје

ЈОУДГ „МАЈСКИ ЦВЕТ “ БИТОЛА

ЈП Паркинзи на Општина Центар

ЈП Куманово - паркинг Куманово

Јавна општинска установа библиотека „Искра“ - Кочани

ЈОУ Детска градинка “Мајски цвет“, Битола

ЈП Паркови и зеленило - Скопје

ЈЗУ Општа болница Кичево

ЈЗУ Центар за јавно здравје - Штип

КЈП Водовод - Кочани

ЈЗУ клиники и институти Скопје

СОУ „БОГДАНЦИ“ - Богданци

ЈЗУ Здравствен дом “Прим. Д-р Ѓорѓи Гаврилски“ Свети Николе

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Битола

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Ресен

ЈП за просторни и урбанистички планови - Прилеп

ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес

ЈЗУ Центар за јавно здравје Струмица

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Тетово

ЈЗУ Општа болница Гевгелија

ЈЗУ Центар за јавно здравје Битола

ЈОУ Детска градинка „Естреја Овадија Мара“

НУ Центар за култура „Кочо Рацин“ Кичево

ЈКП Пролетер Ресен

ГЕС - Скопје АД Скопје

НУ Центар за култура Марко Цепенков Прилеп

ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни и фебрилни болести

НУ Филхармонија на РСМ

НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Прилеп

ГРАДСКА ОПШТА БОЛНИЦА „8 Септември“ СКОПЈЕ

ЈЗУ Здравствен Дом Кичево

ЈП за урбанистичко планирање и инжињеринг

Национален парк Маврово Маврови Анови

ЈЗУ Здравствен дом Ресен

ЈЗУ Спец болница за превенција, лекување и рехабилитација на хронични, респираторни и алергиски заб.

ЈЗУ Универзитетски институт за позитрон – емисионска томографија

ЈП “Комунална Чистота“ Богданци

ЈП Службен весник на РМ

Акционерско друштво за Приредување игри на среќа АД.-Скопје

Агенција за филм на Република Македонија

ЈЗУ Здравствен дом Скопје

СД,,Томе Стефановски Сеник,,

ЈП Доминг

Државна лотарија на Македонија

Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Македонија

ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар „Св. Пантелејмон“ Скопје

ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и ТБЦ “Лешок“

НУУБ Свети Климент Охридски - Битола

ЈОУДГ Прва Радост Василево

ЈЗУ Универзитетски институт за позитронско – емисиона томографија

ЈП Македонски Железници

Фонд за пензиско и инвалидско осигурување

ЈП за комунални дејности „Комуна“ - Крушево

Агенција за енергетика на Република Македонија

ЈЗУ Клиника за пулмологија и алергологија

ЗКЈП “Пела хигиена“, Општина Могила

Национална академска истражувачка мрежа

Државна лотарија на Република Северна Македонија

ЈОУДГ 8-ми Април Ш.Оризари-Скопје

АД за пренос на електрична енергија и управување со електро-енергетскиот систем - МЕПСО

ЈЗУ Завод за Нефрологија Струга

Училиште за слепи деца Димитар Влахов - Скопје

ЈП за стопанисување со пасиштата

ЈП “Исар“

ЈП „Кратово“ Кратово

Агенција за вработување на РМ

ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ

ЈП за енергетски дејности ЕНЕРГО Прилеп - Прилеп

ЈП Калин Камен Крива Паланка

ЈП Колекторски систем

ЈЗУ Универзитетска клиника за државна кардиохирургија

ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести

ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „ МАКЕДОНИЈА ПАТ “

Фонд за здравствено осигурување на Македонија

Државен студентски Дом Скопје

Библиотека “Браќа Миладиновци“

ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клиники центар

Државен студентски дом „ СКОПЈЕ “ Скопје

ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ - Кочани

ЈЗУ Центар за јавно здравје- Куманово

ЈЗУ Центар за јавно здравје - Тетово

ЈЗУ Здравствен дом Пробиштип

ЈЗУ Здраствена станица “Липково“

Агенција за планирање на просторот

АД за поштенски сообраќај “МАКЕДОНСКА ПОШТА“

ЈЗУ Општа болница Велес

ЈЗУ Општа болница со проширена дејност Прилеп

ЈЗУ Центар за јавно здравје Прилеп

НУ Центар за култура „ АЦО ЃОРЧЕВ “ Неготино

Државен студентски дом „ Доне Божинов“ Пробиштип

ЗЈПРУ,,ЕКО ИСТОК '- СЕВЕРОИСТОК

Археолошки музеј на Македонија

ЈОУ Библиотека „ИСКРА“ КОЧАНИ

Универзитетска клиника за уво, нос и грло

ЈЗУ Здравствен дом Кавадарци

Агенција за вработување на РСМ

ЈОУ Дом за стари лица Зафир Сајто Куманово

ЈКПД „Облешево-Чешиново“

ЈЗУ Психијатриска болница Негорци

Младински културен центар - Скопје

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Струмица

ЈП за стопанисување со шуми “Национални шуми“

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Крива Паланка

Академија за судии и јавни обвинители Павел Шатев

Гостиварски Театар - Гостивар

ЈОУДГ “ Среќни насмевски “

АД за аеродромски услуги „Аеродроми на Македонија“

НУ Албански театар - Скопје

ЈП Комунална хигиена - Скопје

ЈОУ Работнички универзитет „Кирил и Методиј“ - Гевгелија

НУ Македонски народен театар

ОУ Димитар Влахов с.Љубојно - Ресен

НУ Центар за култура - Крива Паланка

Студентски дом „Кочо Рацин“-Битола

ЈУ од областа на здраството за потребите на ЈЗУ Универзитетски клиники, завод и ургентен центар

ООУ „Ванчо Китанов“ - Пехчево

Ученички дом “Лазар Лазаревски“

Агенција за регулирање на железничкиот сектор

ЈЗУ Општа болница Струмица

ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство

ЈП Македонска Радиодифузија

ЈП Комунална чистота

ЈЗУ Центар за јавно здравје - Скопје

ЈЗУ Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина “13 Ноември“ Скопје

ЈУ Центар за социјална работа Демир Хисар

НУ Библиотека „Св.Климент Охридски“ - Скопје

Музеј на Македонија

СОУ„Ѓорче Петров“ - Крива Паланка

АД Аеродроми на РСМ

ЈЗУ Завод за физикална мадицина и рехабилитација

ЈЗУ Клиничка болница Штип

Национална агенција за нуклеарни технологии

Дом на култура “Драги Тозија“ Ресен

ЈУОДГ Орце Николов - Скопје

ЈПУД „РАВЕН“ Пехчево

ЈЗУ ПЕТ Центар - Скопје

Здравствен дом „Нада Михајлова“

ЈУ „Дом за доенчиња и мали деца“БИТОЛА

ЈП Национални Шуми

ЈП Водовод и канализација Скопје

ЈЗУ Универзитетска клиника за хирургија на лице,вилици и врат - максилофасцијална хирургија

ЈУ Завод за социјални работи

ЈЗУ Општа болница Куманово

ЈЗУ Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија

Агенција за катастар на недвижности

ЈП за државни патишта

ЈП Чистота и зеленило Куманово

Македонски железници транспорт АД

ЈП за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на РМ

ОМУ„Ристо Јуруков“ Кочани

ЈЗУ Универзитетска клиника за Урологија

Национална установа „Национална галерија“

Фонд на Холокаустот на Евреите од Македонија

ЈП за водостопанство „Лисиче“ Велес

ЈОУДГ „Коста Поп-Ристов“ - Богданци

ЈОУ Детски градинка “Коста Поп Ристов Делчев“

ЈЗУ Геронтолошки завод “13 Ноември“

ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија

Централен регистар на РСМ

ЈКП Зелениково

ЈП Студенчица - Кичево

ЈЗУ Здравствен дом Кратово

ЈЗО Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања

ЈЗУ „Здраствен Дом“, Струмица

НУ Музеј Куманово

ЈЗУ Здравствен Дом „Железничар“

ЈЗУ Здавствен дом - Струмица

Јавна установа Завод за заштита и рехабилитација Бања Банско Струмица

Агенција за управување со одземен имот

ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка биохемија

ЈЗУ „Д-р Русе Бошковски“

АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Здраствен Дом Вевчани

СОУ „Методија Митевски Брицо“ Делчево

ЈОУ Дом за стари лица „ СЈУ РАЈДЕР“ Битола

ЈОУ Дом на култура Бранд Петрушев

Државен ученички дом “Мирка Гинова“

ЈП НИСКОГРАДБА - Битола

Дирекција за технолошки индустриски развојни зони (ТИРЗ)

ЈП за Просторно и урбанистичко планирање - Прилеп

НУ Театар за деца и младинци - Скопје

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Куманово

Фонд за иновации и технолошки развој

ЈП за стопанисување со спортски сали и спортски објекти - Кисела Вода

СУГС Орце Николов Скопје

ЈВП “Лисиче“

ЈЗУ Универзитетска клиника за хируршки болести “Св. Наум Охридски“

ЈОУДГ Коста Поп Ристов Делчев-Богданци

ОЈУДГ „7 Септември“ Пехчево

ЈКП Комуна Крушево

ЈП „ КУМАНОВО-ГАС “ Куманово

ЈОУДГ 11-ти Октомври

АД,,МЕПСО,,-СКОПЈЕ

ЈП “Пелагонија“ - Кривогаштани

ЈКП „Скопска Црна Гора“

ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија-Скопје

ЈЗУ Специјана болница по ортопедија и трауматологија „Св.Еразмо“

Дом на култура - Неготино

Претпријатие за нафтени цевоводи Солун – Скопје - ВАРДАКС АД

ЈП Национална Радиодифузија Скопје