Каталог: Регистар на избрани и именувани лица, ДКСК

Каталози

Регистар на избрани и именувани лица, ДКСК

Министер за здравство

Заменик член

Потпретседател на управен одбор

Проректор

Генерален секретар

Советник (Претседател)

Портпарол

Пратеник

Член на совет

Вицегувернер

Ректор

Претседател на управен одбор

Член на Училишен одбор

Член на надзорен одбор

Регистар

Заменик на генерален секретар

Главен државен ревизор

Член на управен одбор

Јавен обвинител

Комисионер (член)

ВД Декан

Управител

Министер за внатрешни работи

Директор

Судија

Декан

Советник

Заменик на Претседател

Потпретседател

Министер

Гувернер

член на Управен одбор

Државен службеник

Заменик на претседател на управен одбор

Професор

Заменик на министер

Народен правобранител

Заменик Народен правобранител

ВД Директор

Претседател на надзорен одбор

Заменик главен државен ревизор

Градоначалник

Член на комисија

Дополнителен замник на министерот

Неизвршен член

Член на извршен одбор

Член

Претседател

Заменик на директор

Претседател на совет

Член на програмски совет

Член на одбор

Секретар