Вредност на извршени градежни работи во странство, во илјади денари, по години

Историја

03 мај, 2019 11.28 KB csv 93f91ae18454ea60ca3d8f5ce403aac9 спореди
29 март, 2018 10.54 KB csv c3e2d59a9b383a3b5e958c007bab84da

Каталог на отворени податоци

Завод за статистика > Градежништво > Извршени работи во странство


оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...


Преглед:

Држава, Година, value

Вкупно, 2004, 3895312

Вкупно, 2005, 2661492

Вкупно, 2006, 2344726

Вкупно, 2007, 4462716

Вкупно, 2008, 2877078

Вкупно, 2009, 2689390

Вкупно, 2010, 2477287

Вкупно, 2011, 2261640

Вкупно, 2012, 910872

Вкупно, 2013, 1911009

Вкупно, 2014, 1126327

Вкупно, 2015, 2972918

Вкупно, 2016, 2395517

Вкупно, 2017, 1557662

Вкупно, 2018, 1280950

Австрија, 2004, -

Австрија, 2005, -

Австрија, 2006, -

Австрија, 2007, -

Австрија, 2008, -

Австрија, 2009, -

Австрија, 2010, 4429

Австрија, 2011, 1988

Австрија, 2012, -

Австрија, 2013, -

Австрија, 2014, 18148

Австрија, 2015, 11071

Австрија, 2016, -

Австрија, 2017, -

Австрија, 2018, 27697

Украина, 2004, 1374244

Украина, 2005, 561544

Украина, 2006, 826884

Украина, 2007, 2183607

Украина, 2008, 934122

Украина, 2009, 1432858

Украина, 2010, 1280636

Украина, 2011, 1609202

Украина, 2012, 162963

Украина, 2013, -

Украина, 2014, -

Украина, 2015, -

Украина, 2016, -

Украина, 2017, -

Украина, 2018, -

Романија, 2004, -

Романија, 2005, -

Романија, 2006, -

Романија, 2007, -

Романија, 2008, -

Романија, 2009, -

Романија, 2010, 143769

Романија, 2011, 145648

Романија, 2012, -

Романија, 2013, -

Романија, 2014, -

Романија, 2015, -

Романија, 2016, -

Романија, 2017, -

Романија, 2018, -

Хрватска, 2004, 1290651

Хрватска, 2005, 759713

Хрватска, 2006, 646467

Хрватска, 2007, 741240

Хрватска, 2008, 916596

Хрватска, 2009, 711018

Хрватска, 2010, 198732

Хрватска, 2011, 317242

Хрватска, 2012, 56379

Хрватска, 2013, 29072

Хрватска, 2014, 48772

Хрватска, 2015, 105832

Хрватска, 2016, -

Хрватска, 2017, -

Хрватска, 2018, -

Германија, 2004, 42181

Германија, 2005, 1105

Германија, 2006, 4031

Германија, 2007, -

Германија, 2008, -

Германија, 2009, -

Германија, 2010, 54276

Германија, 2011, 54284

Германија, 2012, 51701

Германија, 2013, 154747

Германија, 2014, 107624

Германија, 2015, 72907

Германија, 2016, 154777

Германија, 2017, 136125

Германија, 2018, 140403

Албанија, 2004, -

Албанија, 2005, -

Албанија, 2006, -

Албанија, 2007, 113201

Албанија, 2008, 246377

Албанија, 2009, 308958

Албанија, 2010, 10790

Албанија, 2011, 34018

Албанија, 2012, -

Албанија, 2013, -

Албанија, 2014, 4305

Албанија, 2015, 1631

Албанија, 2016, 919

Албанија, 2017, -

Албанија, 2018, -

Словачка, 2004, -

Словачка, 2005, -

Словачка, 2006, -

Словачка, 2007, -

Словачка, 2008, 388

Словачка, 2009, -

Словачка, 2010, 80329

Словачка, 2011, -

Словачка, 2012, -

Словачка, 2013, -

Словачка, 2014, -

Словачка, 2015, -

Словачка, 2016, -

Словачка, 2017, -

Словачка, 2018, -

Холандија, 2004, -

Холандија, 2005, -

Холандија, 2006, -

Холандија, 2007, -

Холандија, 2008, -

Холандија, 2009, -

Холандија, 2010, 3745

Холандија, 2011, 1603

Холандија, 2012, 12818

Холандија, 2013, 75390

Холандија, 2014, 32892

Холандија, 2015, 259842

Холандија, 2016, 58696

Холандија, 2017, 120566

Холандија, 2018, 111957

Полска, 2004, -

Полска, 2005, -

Полска, 2006, -

Полска, 2007, -

Полска, 2008, -

Полска, 2009, -

Полска, 2010, 660493

Полска, 2011, -

Полска, 2012, -

Полска, 2013, -

Полска, 2014, -

Полска, 2015, 28814

Полска, 2016, -

Полска, 2017, -

Полска, 2018, -

Словенија, 2004, -

Словенија, 2005, -

Словенија, 2006, -

Словенија, 2007, -

Словенија, 2008, -

Словенија, 2009, -

Словенија, 2010, 21770

Словенија, 2011, 35512

Словенија, 2012, -

Словенија, 2013, 5154

Словенија, 2014, -

Словенија, 2015, 113

Словенија, 2016, 1487

Словенија, 2017, -

Словенија, 2018, -

Италија, 2004, -

Италија, 2005, -

Италија, 2006, -

Италија, 2007, -

Италија, 2008, -

Италија, 2009, -

Италија, 2010, 8791

Италија, 2011, 49117

Италија, 2012, 345194

Италија, 2013, 142677

Италија, 2014, 310037

Италија, 2015, 428426

Италија, 2016, -

Италија, 2017, -

Италија, 2018, -

Франција, 2004, -

Франција, 2005, -

Франција, 2006, -

Франција, 2007, -

Франција, 2008, -

Франција, 2009, -

Франција, 2010, -

Франција, 2011, 7764

Франција, 2012, 6599

Франција, 2013, 35770

Франција, 2014, 25857

Франција, 2015, -

Франција, 2016, -

Франција, 2017, -

Франција, 2018, -

Чешка Република, 2004, -

Чешка Република, 2005, -

Чешка Република, 2006, -

Чешка Република, 2007, -

Чешка Република, 2008, -

Чешка Република, 2009, -

Чешка Република, 2010, -

Чешка Република, 2011, -

Чешка Република, 2012, -

Чешка Република, 2013, -

Чешка Република, 2014, -

Чешка Република, 2015, -

Чешка Република, 2016, -

Чешка Република, 2017, -

Чешка Република, 2018, -

Русија, 2004, 426431

Русија, 2005, 606053

Русија, 2006, 430376

Русија, 2007, 702237

Русија, 2008, 205692

Русија, 2009, 5658

Русија, 2010, -

Русија, 2011, -

Русија, 2012, -

Русија, 2013, -

Русија, 2014, -

Русија, 2015, -

Русија, 2016, -

Русија, 2017, -

Русија, 2018, -

Бугарија, 2004, 99008

Бугарија, 2005, 165741

Бугарија, 2006, 407008

Бугарија, 2007, 80837

Бугарија, 2008, 225557

Бугарија, 2009, -

Бугарија, 2010, -

Бугарија, 2011, -

Бугарија, 2012, -

Бугарија, 2013, 64368

Бугарија, 2014, 64707

Бугарија, 2015, 7059

Бугарија, 2016, -

Бугарија, 2017, -

Бугарија, 2018, 1739

Србија и Црна Гора, 2004, 662797

Србија и Црна Гора, 2005, 567336

Србија и Црна Гора, 2006, -

Србија и Црна Гора, 2007, -

Србија и Црна Гора, 2008, -

Србија и Црна Гора, 2009, -

Србија и Црна Гора, 2010, -

Србија и Црна Гора, 2011, -

Србија и Црна Гора, 2012, -

Србија и Црна Гора, 2013, -

Србија и Црна Гора, 2014, -

Србија и Црна Гора, 2015, -

Србија и Црна Гора, 2016, -

Србија и Црна Гора, 2017, -

Србија и Црна Гора, 2018, -

Србија, 2004, -

Србија, 2005, -

Србија, 2006, 2743

Србија, 2007, 569548

Србија, 2008, 61120

Србија, 2009, -

Србија, 2010, -

Србија, 2011, -

Србија, 2012, 441

Србија, 2013, 8608

Србија, 2014, 25272

Србија, 2015, 88428

Србија, 2016, 52612

Србија, 2017, 6339

Србија, 2018, 14897

Црна Гора, 2004, -

Црна Гора, 2005, -

Црна Гора, 2006, 27217

Црна Гора, 2007, 72046

Црна Гора, 2008, 24611

Црна Гора, 2009, -

Црна Гора, 2010, -

Црна Гора, 2011, 2525

Црна Гора, 2012, -

Црна Гора, 2013, -

Црна Гора, 2014, 477

Црна Гора, 2015, 256

Црна Гора, 2016, -

Црна Гора, 2017, -

Црна Гора, 2018, 9980

Косово1), 2004, -

Косово1), 2005, -

Косово1), 2006, -

Косово1), 2007, -

Косово1), 2008, 257285

Косово1), 2009, 218555

Косово1), 2010, 9527

Косово1), 2011, 2737

Косово1), 2012, -

Косово1), 2013, -

Косово1), 2014, 16163

Косово1), 2015, 10927

Косово1), 2016, 4615

Косово1), 2017, -

Косово1), 2018, -

Швајцарија, 2004, -

Швајцарија, 2005, -

Швајцарија, 2006, -

Швајцарија, 2007, -

Швајцарија, 2008, 70

Швајцарија, 2009, -

Швајцарија, 2010, -

Швајцарија, 2011, -

Швајцарија, 2012, 274777

Швајцарија, 2013, 4292

Швајцарија, 2014, 16497

Швајцарија, 2015, -

Швајцарија, 2016, -

Швајцарија, 2017, -

Швајцарија, 2018, -

Унгарија, 2004, -

Унгарија, 2005, -

Унгарија, 2006, -

Унгарија, 2007, -

Унгарија, 2008, 141

Унгарија, 2009, -

Унгарија, 2010, -

Унгарија, 2011, -

Унгарија, 2012, -

Унгарија, 2013, -

Унгарија, 2014, -

Унгарија, 2015, -

Унгарија, 2016, -

Унгарија, 2017, -

Унгарија, 2018, -

Алжир, 2004, -

Алжир, 2005, -

Алжир, 2006, -

Алжир, 2007, -

Алжир, 2008, 5119

Алжир, 2009, 12343

Алжир, 2010, -

Алжир, 2011, -

Алжир, 2012, -

Алжир, 2013, -

Алжир, 2014, -

Алжир, 2015, -

Алжир, 2016, -

Алжир, 2017, -

Алжир, 2018, -

Босна и Херцеговина, 2004, -

Босна и Херцеговина, 2005, -

Босна и Херцеговина, 2006, -

Босна и Херцеговина, 2007, -

Босна и Херцеговина, 2008, -

Босна и Херцеговина, 2009, -

Босна и Херцеговина, 2010, -

Босна и Херцеговина, 2011, -

Босна и Херцеговина, 2012, -

Босна и Херцеговина, 2013, 1294050

Босна и Херцеговина, 2014, 455576

Босна и Херцеговина, 2015, 1949939

Босна и Херцеговина, 2016, 2122411

Босна и Херцеговина, 2017, 1294632

Босна и Херцеговина, 2018, 974277

Индија, 2004, -

Индија, 2005, -

Индија, 2006, -

Индија, 2007, -

Индија, 2008, -

Индија, 2009, -

Индија, 2010, -

Индија, 2011, -

Индија, 2012, -

Индија, 2013, 91968

Индија, 2014, -

Индија, 2015, -

Индија, 2016, -

Индија, 2017, -

Индија, 2018, -

Либиска Арапска Џамахирија, 2004, -

Либиска Арапска Џамахирија, 2005, -

Либиска Арапска Џамахирија, 2006, -

Либиска Арапска Џамахирија, 2007, -

Либиска Арапска Џамахирија, 2008, -

Либиска Арапска Џамахирија, 2009, -

Либиска Арапска Џамахирија, 2010, -

Либиска Арапска Џамахирија, 2011, -

Либиска Арапска Џамахирија, 2012, -

Либиска Арапска Џамахирија, 2013, 4913

Либиска Арапска Џамахирија, 2014, -

Либиска Арапска Џамахирија, 2015, -

Либиска Арапска Џамахирија, 2016, -

Либиска Арапска Џамахирија, 2017, -

Либиска Арапска Џамахирија, 2018, -

Малта, 2004, -

Малта, 2005, -

Малта, 2006, -

Малта, 2007, -

Малта, 2008, -

Малта, 2009, -

Малта, 2010, -

Малта, 2011, -

Малта, 2012, -

Малта, 2013, -

Малта, 2014, -

Малта, 2015, 4605

Малта, 2016, -

Малта, 2017, -

Малта, 2018, -

Грција, 2004, -

Грција, 2005, -

Грција, 2006, -

Грција, 2007, -

Грција, 2008, -

Грција, 2009, -

Грција, 2010, -

Грција, 2011, -

Грција, 2012, -

Грција, 2013, -

Грција, 2014, -

Грција, 2015, 3068

Грција, 2016, -

Грција, 2017, -

Грција, 2018, -