Бруто-домашен производ според производниот метод, по НКД Рев.2, по години (од тримесечните пресметки на БДП)

Историја

03 мај, 2019 71.41 KB csv bded69e31222f6c4140b016eb929c21d спореди
07 февруари, 2019 67.61 KB csv 2c52a89b91e358c05cbbf13cb279b271 спореди
08 јули, 2018 67.66 KB csv 511b6cfa0183b328d112ac8522e705a9 спореди
29 март, 2018 67.66 KB csv 38127d3f849587ab81289a0c175af87d спореди
22 декември, 2017 63.87 KB csv a2f2bbf8534c4435768246c8cf06e234 спореди
19 ноември, 2017 63.91 KB csv 9d6e04de4414b5b1778d6b50a37fd738

Каталог на отворени податоци

Завод за статистика > Бруто-домашен производ и инвестиции > Бруто-домашен производ и инвестиции годишни податоци > БДП според ЕСС 2010


оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...


Преглед:

Сектор, Година, волуменски индекси (во однос на истиот период од претходната година %), имплицитни дефлатори (%), по цени од претходната година (мил. денари), референтна 2005 година (мил. денари), тековни цени (мил. денари), учество во БДП (%)

Бруто-домашен производ, 2000, -0.000000000400, -0.000000000400, -0.000000000400, 279794.000000000000, 248646.449772792000, 100.000000000000

Бруто-домашен производ, 2001, 96.932816893133, 104.718885712061, 241020.007869537000, 271212.460423420000, 252393.466584101000, 100.000000000000

Бруто-домашен производ, 2002, 101.493665722766, 100.943655441419, 256163.381280969000, 275263.467980636000, 258580.680967350000, 100.000000000000

Бруто-домашен производ, 2003, 102.222563848935, 101.651757533814, 264327.501702859000, 281381.374309297000, 268693.551126180000, 100.000000000000

Бруто-домашен производ, 2004, 104.674175522997, 99.834057431982, 281252.759324792000, 294533.633633536000, 280786.041273346000, 100.000000000000

Бруто-домашен производ, 2005, 104.723932827685, 104.896109613514, 294050.185252615000, 308447.204641325000, 308447.204641325000, 100.000000000000

Бруто-домашен производ, 2006, 105.137035800730, 103.252590850276, 324292.247970100000, 324292.247970099000, 334840.147955728000, 100.000000000000

Бруто-домашен производ, 2007, 106.473468823700, 104.592590464075, 356515.920542872000, 345285.205540118000, 372889.236712632000, 100.000000000000

Бруто-домашен производ, 2008, 105.471911581242, 105.491245626479, 393293.406041515000, 364178.906690383000, 414890.113000000000, 100.000000000000

Бруто-домашен производ, 2009, 99.641340061371, 100.295071727497, 413402.068375335000, 362872.742847147000, 414621.901000000000, 100.000000000000

Бруто-домашен производ, 2010, 103.358786884082, 102.041156547540, 428548.167029318000, 375060.864939804000, 437295.506000000000, 100.000000000000

Бруто-домашен производ, 2011, 102.339915148675, 103.722334171319, 447527.849789369000, 383836.970935282000, 464186.331868250000, 100.000000000000

Бруто-домашен производ, 2012, 99.544002289032, 101.002673872092, 462069.652820306000, 382086.683133970000, 466702.704500000000, 100.000000000000

Бруто-домашен производ, 2013, 102.900000000000, 104.500000000000, 480353.000000000000, 393262.000000000000, 501891.000000000000, 100.000000000000

Бруто-домашен производ, 2014, 103.629578100000, 101.446522800000, 520107.525900000000, 407535.852600000000, 527631.000000000000, 100.000000000000

Бруто-домашен производ, 2015, 103.900000000000, 102.000000000000, 547975.000000000000, 423249.000000000000, 558954.000000000000, 100.000000000000

Бруто-домашен производ, 2016, 102.800000000000, 103.500000000000, 574875.000000000000, 435305.000000000000, 594795.000000000000, 100.000000000000

Бруто-домашен производ, 2017 1), 100.200000000000, 103.400000000000, 596226.000000000000, 436352.000000000000, 616600.000000000000, 100.000000000000

Бруто-домашен производ, 2018 2), 102.700000000000, 104.300000000000, 633030.000000000000, 447979.000000000000, 660308.000000000000, 100.000000000000

Додадена вредност, 2000, -0.000000000400, -0.000000000400, -0.000000000400, 240524.909912009000, 209601.449772792000, 84.300000000000

Додадена вредност, 2001, 97.308013895242, 104.816404441841, 203959.007869537000, 234050.012758696000, 213782.498584101000, 84.700000000000

Додадена вредност, 2002, 101.173567861488, 98.571939064642, 216291.381280969000, 236796.748488240000, 213202.608558350000, 82.500000000000

Додадена вредност, 2003, 102.577513947023, 106.163576973964, 218697.935529357000, 242900.217706620000, 232177.551126179000, 86.400000000000

Додадена вредност, 2004, 104.641583123231, 100.300812219821, 242954.265155182000, 254174.633217981000, 243685.101273346000, 86.800000000000

Додадена вредност, 2005, 104.198912884509, 104.304543810772, 253917.226388342000, 264847.204641325000, 264847.204641325000, 85.900000000000

Додадена вредност, 2006, 104.521230609665, 105.159854802116, 276821.557526410000, 276821.557526410000, 291105.147955728000, 86.900000000000

Додадена вредност, 2007, 105.932512816177, 104.216696756605, 308374.998166754000, 293244.031904606000, 321378.236712632000, 86.200000000000

Додадена вредност, 2008, 105.727218096146, 105.110904279351, 339784.269242712000, 310038.757165714000, 357150.318000000000, 86.100000000000

Додадена вредност, 2009, 99.698677495576, 100.644366439754, 356074.143717243000, 309104.540617937000, 358368.566000000000, 86.400000000000

Додадена вредност, 2010, 103.411182682125, 101.782907519462, 370593.172461570000, 319648.661177157000, 377200.506000000000, 86.300000000000

Додадена вредност, 2011, 101.949814012032, 103.853886515369, 384555.214319444000, 325881.215562062000, 399375.535868250000, 86.000000000000

Додадена вредност, 2012, 99.333823184833, 101.756609671087, 396714.988642846000, 323710.270459003000, 403683.722500000000, 86.500000000000

Додадена вредност, 2013, 103.900000000000, 104.100000000000, 419487.000000000000, 336383.000000000000, 436706.000000000000, 87.000000000000

Додадена вредност, 2014, 104.984345500000, 99.924764180000, 458472.935900000000, 353149.253200000000, 458128.000000000000, 86.827347140000

Додадена вредност, 2015, 104.400000000000, 102.100000000000, 478472.000000000000, 368831.000000000000, 488408.000000000000, 87.400000000000

Додадена вредност, 2016, 102.000000000000, 103.500000000000, 498298.000000000000, 376300.000000000000, 515601.000000000000, 86.700000000000

Додадена вредност, 2017 1), 100.100000000000, 103.500000000000, 515919.000000000000, 376533.000000000000, 534221.000000000000, 86.600000000000

Додадена вредност, 2018 2), 102.800000000000, 103.300000000000, 549247.000000000000, 387124.000000000000, 567525.000000000000, 85.900000000000

"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 2000, -0.000000000400, -0.000000000400, -0.000000000400, 28612.134599952000, 25104.566000000000, 10.100000000000

"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 2001, 88.430513965048, 110.789855041127, 22200.096742494800, 25301.857683109100, 24595.455000000000, 9.700000000000

"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 2002, 100.027591767957, 106.895106250703, 24602.241320871600, 25308.838912969800, 26298.592000000000, 10.200000000000

"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 2003, 110.637764565162, 106.554678561393, 29096.174300912600, 28001.133610707800, 31003.335000000000, 11.500000000000

"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 2004, 106.666347546094, 98.101558246898, 33070.125061979800, 29867.786494043700, 32442.308000000000, 11.600000000000

"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 2005, 100.545823862739, 92.064308414937, 32619.385858687100, 30030.812000000000, 30030.812000000000, 9.700000000000

"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 2006, 99.458747023019, 100.776264139555, 29868.269336038600, 29868.269336038600, 30100.126000000000, 9.000000000000

"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 2007, 102.304331887867, 108.164165138676, 30793.732801706200, 30556.533390702900, 33307.784000000000, 8.900000000000

"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 2008, 122.486513265642, 116.375122610987, 40797.543267651500, 37427.632325123800, 47478.191000000000, 11.400000000000

"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 2009, 102.720713982524, 88.163249406931, 48769.936781186500, 38445.931151121100, 42997.161000000000, 10.400000000000

"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 2010, 86.523570903222, 118.964534515976, 37202.679084207600, 33264.792498944300, 44257.994000000000, 10.100000000000

"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 2011, 101.834046351805, 96.307375247250, 45069.706124338900, 33874.884212206500, 43405.451000000000, 9.400000000000

"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 2012, 83.953850780024, 116.608142711637, 36440.547562936600, 28439.269743422000, 42492.645707091100, 9.100000000000

"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 2013, 108.600000000000, 109.100000000000, 46136.000000000000, 30878.000000000000, 50327.000000000000, 10.000000000000

"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 2014, 103.121584800000, 103.474122300000, 51898.000000000000, 31841.548910000000, 53701.000000000000, 10.177756800000

"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 2015, 101.900000000000, 99.400000000000, 54699.000000000000, 32433.000000000000, 54369.000000000000, 9.700000000000

"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 2016, 99.600000000000, 100.700000000000, 54161.000000000000, 32309.000000000000, 54559.000000000000, 9.200000000000

"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 2017 1), 86.500000000000, 103.000000000000, 47217.000000000000, 27961.000000000000, 48636.000000000000, 7.900000000000

"А Земјоделство, шумарство и рибарство", 2018 2), 95.000000000000, 103.500000000000, 46212.000000000000, 26568.000000000000, 47817.000000000000, 7.200000000000

"Б, В, Г и Д Рударство и вадење на камен; Преработувачка индустрија; Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација; Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината", 2000, -0.000000000400, -0.000000000400, -0.000000000400, 34079.983896160700, 39226.453000000000, 15.800000000000

"Б, В, Г и Д Рударство и вадење на камен; Преработувачка индустрија; Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација; Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината", 2001, 103.347112648936, 95.920160875487, 40539.406570091900, 35220.679347904300, 38885.464000000000, 15.400000000000

"Б, В, Г и Д Рударство и вадење на камен; Преработувачка индустрија; Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација; Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината", 2002, 101.434594102447, 92.231540980331, 39443.312573253200, 35725.953136671100, 36379.175000000000, 14.100000000000

"Б, В, Г и Д Рударство и вадење на камен; Преработувачка индустрија; Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација; Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината", 2003, 109.442721086108, 107.584288796782, 39814.359028677300, 39099.455246720700, 42833.995000000000, 15.900000000000

"Б, В, Г и Д Рударство и вадење на камен; Преработувачка индустрија; Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација; Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината", 2004, 105.079480640423, 87.416580170131, 45009.739483544800, 41085.504506488700, 39345.975000000000, 14.000000000000

"Б, В, Г и Д Рударство и вадење на камен; Преработувачка индустрија; Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација; Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината", 2005, 113.147725842476, 104.421111705807, 44519.075923049200, 46487.314000000000, 46487.314000000000, 15.100000000000

"Б, В, Г и Д Рударство и вадење на камен; Преработувачка индустрија; Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација; Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината", 2006, 102.717020310393, 103.486110698337, 47750.383763136200, 47750.383763136100, 49415.015000000000, 14.800000000000

"Б, В, Г и Д Рударство и вадење на камен; Преработувачка индустрија; Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација; Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината", 2007, 89.121546262199, 124.684324180686, 44039.425453697600, 42555.880355840900, 54910.260000000000, 14.700000000000

"Б, В, Г и Д Рударство и вадење на камен; Преработувачка индустрија; Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација; Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината", 2008, 98.842206436631, 106.201300201775, 54274.512544090700, 42063.171112245900, 57640.238000000000, 13.900000000000

"Б, В, Г и Д Рударство и вадење на камен; Преработувачка индустрија; Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација; Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината", 2009, 101.758902782445, 94.269440236467, 58654.073749990000, 42803.021399323800, 55292.867000000000, 13.300000000000

"Б, В, Г и Д Рударство и вадење на камен; Преработувачка индустрија; Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација; Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината", 2010, 106.551875503541, 114.863943410217, 58915.586808178800, 45607.422073161700, 67672.766291143800, 15.500000000000

"Б, В, Г и Д Рударство и вадење на камен; Преработувачка индустрија; Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација; Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината", 2011, 110.200567577162, 101.927495221143, 74575.772548006600, 50259.637981936000, 76013.217000000000, 16.400000000000

"Б, В, Г и Д Рударство и вадење на камен; Преработувачка индустрија; Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација; Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината", 2012, 93.300923842322, 101.082603075504, 70921.033703269100, 46892.706556952800, 71688.826995319700, 15.400000000000

"Б, В, Г и Д Рударство и вадење на камен; Преработувачка индустрија; Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација; Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината", 2013, 103.700000000000, 101.400000000000, 74363.000000000000, 48642.000000000000, 75397.000000000000, 15.000000000000

"Б, В, Г и Д Рударство и вадење на камен; Преработувачка индустрија; Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација; Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината", 2014, 111.488628300000, 99.769113460000, 84059.081100000000, 54230.211740000000, 83865.000000000000, 15.894630910000