Издадени одобренија за градење, по број и вредност, по региони, по години

Историја

03 мај, 2019 3.09 KB csv 145634015866be9d96329849d2ba4797 спореди
29 март, 2018 2.84 KB csv 2032fa21ef608bb4b57e6ca914aacece спореди
19 ноември, 2017 2.59 KB csv 8e8e69bac3e19ad323b91162eed727b8

Каталог на отворени податоци

Завод за статистика > Градежништво > Издадени одобренија за градење, годишни податоци


оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...


Преглед:

Број и вредност на објектите, Година, Република Македонија, Вардарски регион, Источен регион, Југозападен регион, Југоисточен регион, Пелагониски регион, Полошки регион, Североисточен регион, Скопски регион

Број на издадени одобренија за градење, 2008, 3463, 178, 256, 527, 339, 304, 737, 161, 961

Број на издадени одобренија за градење, 2009, 3074, 183, 187, 474, 262, 276, 690, 118, 884

Број на издадени одобренија за градење, 2010, 2854, 204, 210, 404, 339, 165, 581, 120, 831

Број на издадени одобренија за градење, 2011, 2596, 170, 155, 428, 257, 198, 564, 96, 728

Број на издадени одобренија за градење, 2012, 2794, 143, 261, 295, 298, 211, 593, 202, 791

Број на издадени одобренија за градење, 2013, 2269, 137, 293, 216, 235, 199, 439, 136, 614

Број на издадени одобренија за градење, 2014, 2628, 164, 316, 268, 224, 196, 454, 140, 866

Број на издадени одобренија за градење, 2015, 3143, 280, 376, 319, 282, 319, 473, 147, 947

Број на издадени одобренија за градење, 2016, 3377, 229, 356, 371, 326, 327, 529, 163, 1076

Број на издадени одобренија за градење, 2017, 3390, 236, 375, 385, 303, 312, 581, 159, 1039

Број на издадени одобренија за градење, 2018, 2800, 229, 323, 356, 325, 176, 478, 126, 787

Предвидена вредност на објектите, 2008, 28305176, 1406020, 1120168, 3428907, 2329916, 1130500, 5842164, 1473875, 11573626

Предвидена вредност на објектите, 2009, 23731789, 1071166, 892752, 3135609, 2405662, 1468403, 5473989, 354385, 8929823

Предвидена вредност на објектите, 2010, 27579929, 1807447, 2086150, 3080458, 3470276, 886251, 8156915, 514924, 7577508

Предвидена вредност на објектите, 2011, 28755251, 1326172, 2395872, 3577683, 2665372, 965919, 5841675, 534622, 11447936

Предвидена вредност на објектите, 2012, 51898426, 7913620, 3028311, 2559630, 2590638, 2330988, 4816757, 1203528, 27454954

Предвидена вредност на објектите, 2013, 28391281, 870616, 2660294, 1364006, 5710770, 2482292, 4916584, 594188, 9792531

Предвидена вредност на објектите, 2014, 69630676, 8068170, 3292907, 24876441, 2433112, 2321498, 3447435, 7987414, 17203699

Предвидена вредност на објектите, 2015, 46260048, 5169846, 5234851, 3535547, 3446266, 5424316, 3061101, 1418036, 18970085

Предвидена вредност на објектите, 2016, 51725596, 3032311, 2843957, 3122308, 8132716, 3629079, 3793913, 1430891, 25740421

Предвидена вредност на објектите, 2017, 45368752, 5720158, 5861284, 3883328, 2913539, 6173274, 4529644, 1023625, 15263900

Предвидена вредност на објектите, 2018, 44614683, 1344771, 4920940, 3791513, 2990571, 1932296, 4282531, 6445035, 18907026