Издадени одобренија за градење, согласно Номенклатурата на градежни објекти, по број и површина, број на станови, по месеци

Историја

03 мај, 2019 110.33 KB csv 9653adee6e21d48e4447fa02e46b3251 спореди
07 февруари, 2019 107.34 KB csv f0fcfa65f9d3047a172c288e9e098d69 спореди
02 септември, 2018 102.35 KB csv cc6aed041cd3cf9841157245e98425a5 спореди
08 јули, 2018 100.36 KB csv df08704ea86247ec4f5db46438c17b3c спореди
10 мај, 2018 98.37 KB csv fab7ac435b27957d5b1c172c249b79e7 спореди
29 март, 2018 97.37 KB csv ed5a6c5cbf2535ea9ad16c6b6608ada1 спореди
09 декември, 2017 94.39 KB csv cdb81f6145335cbb2531ee82f0ca8659 спореди
19 ноември, 2017 93.39 KB csv d7550495e1199f3e54d6329595daf8c6

Каталог на отворени податоци

Завод за статистика > Градежништво > Месечни податоци за градежништво


оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...


Преглед:

Месец, "Видови објекти од високоградба, број/површина ( во m2 )", Број, Површина ( во m2 )

2010М01, 11 Станови во станбени објекти (згради), 195, 17601

2010М01, 111 Станови во објекти (згради) со еден стан, 51, 5844

2010М01, 112 Станови во објекти (згради) со два и повеќе стана, 144, 11757

2010М01, 113 Станови на заедници, -, -

2010М01, 12 Нестанбени згради, 21, 7143

2010М01, 121 Хотели и слични згради, -, -

2010М01, 122 Деловни згради, 2, 441

2010М01, 123 Згради во трговијата на големо и на мало, 5, 405

2010М01, 124 Згради за сообраќај и други комуникации, 1, 29

2010М01, 125 Индустриски згради и складишта, 6, 3980

2010М01, "126 Згради за разонода на публика, за образование, болници или згради за институционална грижа", 2, 985

2010М01, 127 Други нестанбени згради, 5, 1303

2010М02, 11 Станови во станбени објекти (згради), 300, 26531

2010М02, 111 Станови во објекти (згради) со еден стан, 73, 8418

2010М02, 112 Станови во објекти (згради) со два и повеќе стана, 227, 18113

2010М02, 113 Станови на заедници, -, -

2010М02, 12 Нестанбени згради, 30, 12851

2010М02, 121 Хотели и слични згради, 4, 414

2010М02, 122 Деловни згради, -, -

2010М02, 123 Згради во трговијата на големо и на мало, 8, 3123

2010М02, 124 Згради за сообраќај и други комуникации, 1, 70

2010М02, 125 Индустриски згради и складишта, 9, 4811

2010М02, "126 Згради за разонода на публика, за образование, болници или згради за институционална грижа", 1, 190

2010М02, 127 Други нестанбени згради, 7, 4243

2010М03, 11 Станови во станбени објекти (згради), 248, 24566

2010М03, 111 Станови во објекти (згради) со еден стан, 75, 10268

2010М03, 112 Станови во објекти (згради) со два и повеќе стана, 173, 14298

2010М03, 113 Станови на заедници, -, -

2010М03, 12 Нестанбени згради, 34, 30382

2010М03, 121 Хотели и слични згради, 1, 456

2010М03, 122 Деловни згради, 4, 12241

2010М03, 123 Згради во трговијата на големо и на мало, 13, 9303

2010М03, 124 Згради за сообраќај и други комуникации, 1, 18

2010М03, 125 Индустриски згради и складишта, 5, 4544

2010М03, "126 Згради за разонода на публика, за образование, болници или згради за институционална грижа", 2, 861

2010М03, 127 Други нестанбени згради, 8, 2959

2010М04, 11 Станови во станбени објекти (згради), 662, 47905

2010М04, 111 Станови во објекти (згради) со еден стан, 83, 9978

2010М04, 112 Станови во објекти (згради) со два и повеќе стана, 579, 37927

2010М04, 113 Станови на заедници, -, -

2010М04, 12 Нестанбени згради, 31, 11176

2010М04, 121 Хотели и слични згради, 1, 400

2010М04, 122 Деловни згради, -, -

2010М04, 123 Згради во трговијата на големо и на мало, 15, 4461

2010М04, 124 Згради за сообраќај и други комуникации, 2, 87

2010М04, 125 Индустриски згради и складишта, 7, 4488

2010М04, "126 Згради за разонода на публика, за образование, болници или згради за институционална грижа", 2, 774

2010М04, 127 Други нестанбени згради, 4, 966

2010М05, 11 Станови во станбени објекти (згради), 318, 32073

2010М05, 111 Станови во објекти (згради) со еден стан, 74, 9407

2010М05, 112 Станови во објекти (згради) со два и повеќе стана, 244, 22666

2010М05, 113 Станови на заедници, -, -

2010М05, 12 Нестанбени згради, 33, 9206

2010М05, 121 Хотели и слични згради, -, -

2010М05, 122 Деловни згради, 3, 1446

2010М05, 123 Згради во трговијата на големо и на мало, 14, 979

2010М05, 124 Згради за сообраќај и други комуникации, 1, 34

2010М05, 125 Индустриски згради и складишта, 6, 2026

2010М05, "126 Згради за разонода на публика, за образование, болници или згради за институционална грижа", 4, 4014

2010М05, 127 Други нестанбени згради, 5, 707

2010М06, 11 Станови во станбени објекти (згради), 379, 36520

2010М06, 111 Станови во објекти (згради) со еден стан, 88, 10601

2010М06, 112 Станови во објекти (згради) со два и повеќе стана, 291, 25919

2010М06, 113 Станови на заедници, -, -

2010М06, 12 Нестанбени згради, 27, 11727

2010М06, 121 Хотели и слични згради, 3, 1476

2010М06, 122 Деловни згради, 2, 969

2010М06, 123 Згради во трговијата на големо и на мало, 8, 3624

2010М06, 124 Згради за сообраќај и други комуникации, 1, 18

2010М06, 125 Индустриски згради и складишта, 7, 4301

2010М06, "126 Згради за разонода на публика, за образование, болници или згради за институционална грижа", 1, 1081

2010М06, 127 Други нестанбени згради, 5, 258

2010М07, 11 Станови во станбени објекти (згради), 410, 37900

2010М07, 111 Станови во објекти (згради) со еден стан, 82, 10992

2010М07, 112 Станови во објекти (згради) со два и повеќе стана, 328, 26908

2010М07, 113 Станови на заедници, -, -

2010М07, 12 Нестанбени згради, 27, 13821

2010М07, 121 Хотели и слични згради, -, -

2010М07, 122 Деловни згради, -, -

2010М07, 123 Згради во трговијата на големо и на мало, 11, 3459

2010М07, 124 Згради за сообраќај и други комуникации, 1, 112

2010М07, 125 Индустриски згради и складишта, 5, 7918

2010М07, "126 Згради за разонода на публика, за образование, болници или згради за институционална грижа", 3, 1644

2010М07, 127 Други нестанбени згради, 7, 688

2010М08, 11 Станови во станбени објекти (згради), 492, 40987

2010М08, 111 Станови во објекти (згради) со еден стан, 85, 9735

2010М08, 112 Станови во објекти (згради) со два и повеќе стана, 407, 31252

2010М08, 113 Станови на заедници, -, -

2010М08, 12 Нестанбени згради, 34, 16019

2010М08, 121 Хотели и слични згради, -, -

2010М08, 122 Деловни згради, -, -

2010М08, 123 Згради во трговијата на големо и на мало, 22, 13366

2010М08, 124 Згради за сообраќај и други комуникации, 1, 34

2010М08, 125 Индустриски згради и складишта, 2, 1899

2010М08, "126 Згради за разонода на публика, за образование, болници или згради за институционална грижа", -, -

2010М08, 127 Други нестанбени згради, 9, 720

2010М09, 11 Станови во станбени објекти (згради), 541, 49770

2010М09, 111 Станови во објекти (згради) со еден стан, 85, 10100

2010М09, 112 Станови во објекти (згради) со два и повеќе стана, 456, 39670

2010М09, 113 Станови на заедници, -, -

2010М09, 12 Нестанбени згради, 43, 84953

2010М09, 121 Хотели и слични згради, 1, 310

2010М09, 122 Деловни згради, 2, 11745

2010М09, 123 Згради во трговијата на големо и на мало, 17, 8074

2010М09, 124 Згради за сообраќај и други комуникации, 2, 164

2010М09, 125 Индустриски згради и складишта, 11, 62414

2010М09, "126 Згради за разонода на публика, за образование, болници или згради за институционална грижа", 2, 1350

2010М09, 127 Други нестанбени згради, 8, 896

2010М10, 11 Станови во станбени објекти (згради), 273, 26106

2010М10, 111 Станови во објекти (згради) со еден стан, 67, 8002

2010М10, 112 Станови во објекти (згради) со два и повеќе стана, 206, 18104

2010М10, 113 Станови на заедници, -, -

2010М10, 12 Нестанбени згради, 34, 61810

2010М10, 121 Хотели и слични згради, -, -

2010М10, 122 Деловни згради, 1, 3108

2010М10, 123 Згради во трговијата на големо и на мало, 12, 12039

2010М10, 124 Згради за сообраќај и други комуникации, 4, 35204

2010М10, 125 Индустриски згради и складишта, 6, 8734

2010М10, "126 Згради за разонода на публика, за образование, болници или згради за институционална грижа", 7, 2233

2010М10, 127 Други нестанбени згради, 4, 492

2010М11, 11 Станови во станбени објекти (згради), 822, 58329

2010М11, 111 Станови во објекти (згради) со еден стан, 82, 10633

2010М11, 112 Станови во објекти (згради) со два и повеќе стана, 740, 47696

2010М11, 113 Станови на заедници, -, -

2010М11, 12 Нестанбени згради, 28, 10638

2010М11, 121 Хотели и слични згради, 2, 1500

2010М11, 122 Деловни згради, -, -

2010М11, 123 Згради во трговијата на големо и на мало, 15, 2636

2010М11, 124 Згради за сообраќај и други комуникации, 3, 136

2010М11, 125 Индустриски згради и складишта, 4, 6086

2010М11, "126 Згради за разонода на публика, за образование, болници или згради за институционална грижа", -, -

2010М11, 127 Други нестанбени згради, 4, 280

2010М12, 11 Станови во станбени објекти (згради), 858, 68339

2010М12, 111 Станови во објекти (згради) со еден стан, 91, 10472

2010М12, 112 Станови во објекти (згради) со два и повеќе стана, 767, 57867

2010М12, 113 Станови на заедници, -, -

2010М12, 12 Нестанбени згради, 54, 65904

2010М12, 121 Хотели и слични згради, 1, 1492

2010М12, 122 Деловни згради, 1, 250

2010М12, 123 Згради во трговијата на големо и на мало, 25, 8940

2010М12, 124 Згради за сообраќај и други комуникации, 3, 5417

2010М12, 125 Индустриски згради и складишта, 8, 38761

2010М12, "126 Згради за разонода на публика, за образование, болници или згради за институционална грижа", 11, 9194

2010М12, 127 Други нестанбени згради, 5, 1850

2011М01, 11 Станови во станбени објекти (згради), 265, 27753

2011М01, 111 Станови во објекти (згради) со еден стан, 56, 9505

2011М01, 112 Станови во објекти (згради) со два и повеќе стана, 209, 18248

2011М01, 113 Станови на заедници, -, -

2011М01, 12 Нестанбени згради, 22, 10833

2011М01, 121 Хотели и слични згради, -, -

2011М01, 122 Деловни згради, -, -

2011М01, 123 Згради во трговијата на големо и на мало, 8, 2926

2011М01, 124 Згради за сообраќај и други комуникации, 1, 22

2011М01, 125 Индустриски згради и складишта, 10, 6625

2011М01, "126 Згради за разонода на публика, за образование, болници или згради за институционална грижа", 2, 760

2011М01, 127 Други нестанбени згради, 1, 500

2011М02, 11 Станови во станбени објекти (згради), 376, 30036

2011М02, 111 Станови во објекти (згради) со еден стан, 39, 4877

2011М02, 112 Станови во објекти (згради) со два и повеќе стана, 337, 25159

2011М02, 113 Станови на заедници, -, -

2011М02, 12 Нестанбени згради, 27, 11203

2011М02, 121 Хотели и слични згради, 1, 243

2011М02, 122 Деловни згради, -, -

2011М02, 123 Згради во трговијата на големо и на мало, 14, 4983

2011М02, 124 Згради за сообраќај и други комуникации, -, -

2011М02, 125 Индустриски згради и складишта, 5, 2714

2011М02, "126 Згради за разонода на публика, за образование, болници или згради за институционална грижа", -, -

2011М02, 127 Други нестанбени згради, 7, 3263

2011М03, 11 Станови во станбени објекти (згради), 382, 38201

2011М03, 111 Станови во објекти (згради) со еден стан, 41, 4922

2011М03, 112 Станови во објекти (згради) со два и повеќе стана, 341, 33279

2011М03, 113 Станови на заедници, -, -

2011М03, 12 Нестанбени згради, 26, 28769

2011М03, 121 Хотели и слични згради, -, -

2011М03, 122 Деловни згради, 1, 178

2011М03, 123 Згради во трговијата на големо и на мало, 9, 8129

2011М03, 124 Згради за сообраќај и други комуникации, 1, 13635

2011М03, 125 Индустриски згради и складишта, 10, 4153

2011М03, "126 Згради за разонода на публика, за образование, болници или згради за институционална грижа", 2, 2366

2011М03, 127 Други нестанбени згради, 3, 308

2011М04, 11 Станови во станбени објекти (згради), 367, 30671

2011М04, 111 Станови во објекти (згради) со еден стан, 61, 7069

2011М04, 112 Станови во објекти (згради) со два и повеќе стана, 306, 23602

2011М04, 113 Станови на заедници, -, -

2011М04, 12 Нестанбени згради, 26, 10670

2011М04, 121 Хотели и слични згради, 1, 706

2011М04, 122 Деловни згради, -, -

2011М04, 123 Згради во трговијата на големо и на мало, 14, 5300

2011М04, 124 Згради за сообраќај и други комуникации, -, -

2011М04, 125 Индустриски згради и складишта, 8, 2181

2011М04, "126 Згради за разонода на публика, за образование, болници или згради за институционална грижа", 2, 2075

2011М04, 127 Други нестанбени згради, 1, 408

2011М05, 11 Станови во станбени објекти (згради), 729, 58600

2011М05, 111 Станови во објекти (згради) со еден стан, 63, 7758

2011М05, 112 Станови во објекти (згради) со два и повеќе стана, 666, 50842

2011М05, 113 Станови на заедници, -, -

2011М05, 12 Нестанбени згради, 36, 59964

2011М05, 121 Хотели и слични згради, 2, 14248

2011М05, 122 Деловни згради, 2, 443

2011М05, 123 Згради во трговијата на големо и на мало, 13, 9914

2011М05, 124 Згради за сообраќај и други комуникации, 1, 8618

2011М05, 125 Индустриски згради и складишта, 12, 10786

2011М05, "126 Згради за разонода на публика, за образование, болници или згради за институционална грижа", -, -

2011М05, 127 Други нестанбени згради, 6, 15955

2011М06, 11 Станови во станбени објекти (згради), 615, 48394

2011М06, 111 Станови во објекти (згради) со еден стан, 61, 7877

2011М06, 112 Станови во објекти (згради) со два и повеќе стана, 554, 40517

2011М06, 113 Станови на заедници, -, -