Издадени одобренија за градење, по број, видови објекти, инвеститор, по години

Историја

03 мај, 2019 8.51 KB csv 4e41f65b41f7269e37c50635608da720 спореди
29 март, 2018 1.28 KB csv 6c5618330095ee1e7fcea32e9799ce26 спореди
19 ноември, 2017 1.23 KB csv 98e642fc55f9336cea2dd73f460b983b

Каталог на отворени податоци

Завод за статистика > Градежништво > Издадени одобренија за градење, годишни податоци


оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...


Преглед:

"Број на градежни објекти, видови и инвеститор", Година, value

"Број на издадени одобренија за градење, вкупно", 2008, 3463

"Број на издадени одобренија за градење, вкупно", 2009, 3074

"Број на издадени одобренија за градење, вкупно", 2010, 2854

"Број на издадени одобренија за градење, вкупно", 2011, 2596

"Број на издадени одобренија за градење, вкупно", 2012, 2794

"Број на издадени одобренија за градење, вкупно", 2013, 2269

"Број на издадени одобренија за градење, вкупно", 2014, 2628

"Број на издадени одобренија за градење, вкупно", 2015, 3143

"Број на издадени одобренија за градење, вкупно", 2016, 3377

"Број на издадени одобренија за градење, вкупно", 2017, 3390

"Број на издадени одобренија за градење, вкупно", 2018, 2800

"Од тоа, високоградба", 2008, 2817

"Од тоа, високоградба", 2009, 2441

"Од тоа, високоградба", 2010, 2170

"Од тоа, високоградба", 2011, 2007

"Од тоа, високоградба", 2012, 2054

"Од тоа, високоградба", 2013, 1751

"Од тоа, високоградба", 2014, 1830

"Од тоа, високоградба", 2015, 1938

"Од тоа, високоградба", 2016, 2076

"Од тоа, високоградба", 2017, 2132

"Од тоа, високоградба", 2018, 1589

"Од тоа, нискоградба", 2008, 181

"Од тоа, нискоградба", 2009, 243

"Од тоа, нискоградба", 2010, 277

"Од тоа, нискоградба", 2011, 211

"Од тоа, нискоградба", 2012, 318

"Од тоа, нискоградба", 2013, 196

"Од тоа, нискоградба", 2014, 323

"Од тоа, нискоградба", 2015, 454

"Од тоа, нискоградба", 2016, 413

"Од тоа, нискоградба", 2017, 372

"Од тоа, нискоградба", 2018, 442

"Од тоа, реконструкција", 2008, 465

"Од тоа, реконструкција", 2009, 390

"Од тоа, реконструкција", 2010, 407

"Од тоа, реконструкција", 2011, 378

"Од тоа, реконструкција", 2012, 422

"Од тоа, реконструкција", 2013, 322

"Од тоа, реконструкција", 2014, 475

"Од тоа, реконструкција", 2015, 751

"Од тоа, реконструкција", 2016, 888

"Од тоа, реконструкција", 2017, 886

"Од тоа, реконструкција", 2018, 769

"Инвеститор физичко лице, вкупно", 2008, 2821

"Инвеститор физичко лице, вкупно", 2009, 2446

"Инвеститор физичко лице, вкупно", 2010, 2162

"Инвеститор физичко лице, вкупно", 2011, 1995

"Инвеститор физичко лице, вкупно", 2012, 2010

"Инвеститор физичко лице, вкупно", 2013, 1738

"Инвеститор физичко лице, вкупно", 2014, 1783

"Инвеститор физичко лице, вкупно", 2015, 2022

"Инвеститор физичко лице, вкупно", 2016, 2153

"Инвеститор физичко лице, вкупно", 2017, 2308

"Инвеститор физичко лице, вкупно", 2018, 1717

"Физичко лице, високоградба", 2008, 2539

"Физичко лице, високоградба", 2009, 2191

"Физичко лице, високоградба", 2010, 1945

"Физичко лице, високоградба", 2011, 1763

"Физичко лице, високоградба", 2012, 1769

"Физичко лице, високоградба", 2013, 1516

"Физичко лице, високоградба", 2014, 1478

"Физичко лице, високоградба", 2015, 1582

"Физичко лице, високоградба", 2016, 1652

"Физичко лице, високоградба", 2017, 1751

"Физичко лице, високоградба", 2018, 1262

"Физичко лице, нискоградба", 2008, 17

"Физичко лице, нискоградба", 2009, 7

"Физичко лице, нискоградба", 2010, 9

"Физичко лице, нискоградба", 2011, 2

"Физичко лице, нискоградба", 2012, 7

"Физичко лице, нискоградба", 2013, 9

"Физичко лице, нискоградба", 2014, 5

"Физичко лице, нискоградба", 2015, 4

"Физичко лице, нискоградба", 2016, 8

"Физичко лице, нискоградба", 2017, 11

"Физичко лице, нискоградба", 2018, 5

"Физичко лице, реконструкција", 2008, 265

"Физичко лице, реконструкција", 2009, 248

"Физичко лице, реконструкција", 2010, 208

"Физичко лице, реконструкција", 2011, 230

"Физичко лице, реконструкција", 2012, 234

"Физичко лице, реконструкција", 2013, 213

"Физичко лице, реконструкција", 2014, 300

"Физичко лице, реконструкција", 2015, 436

"Физичко лице, реконструкција", 2016, 493

"Физичко лице, реконструкција", 2017, 546

"Физичко лице, реконструкција", 2018, 450

"Инвеститор деловен субјект, вкупно", 2008, 642

"Инвеститор деловен субјект, вкупно", 2009, 628

"Инвеститор деловен субјект, вкупно", 2010, 692

"Инвеститор деловен субјект, вкупно", 2011, 601

"Инвеститор деловен субјект, вкупно", 2012, 784

"Инвеститор деловен субјект, вкупно", 2013, 531

"Инвеститор деловен субјект, вкупно", 2014, 845

"Инвеститор деловен субјект, вкупно", 2015, 1121

"Инвеститор деловен субјект, вкупно", 2016, 1224

"Инвеститор деловен субјект, вкупно", 2017, 1082

"Инвеститор деловен субјект, вкупно", 2018, 1083

"Деловен субјект, високоградба", 2008, 278

"Деловен субјект, високоградба", 2009, 250

"Деловен субјект, високоградба", 2010, 225

"Деловен субјект, високоградба", 2011, 244

"Деловен субјект, високоградба", 2012, 285

"Деловен субјект, високоградба", 2013, 235

"Деловен субјект, високоградба", 2014, 352

"Деловен субјект, високоградба", 2015, 356

"Деловен субјект, високоградба", 2016, 424

"Деловен субјект, високоградба", 2017, 381

"Деловен субјект, високоградба", 2018, 327

"Деловен субјект, нискоградба", 2008, 164

"Деловен субјект, нискоградба", 2009, 236

"Деловен субјект, нискоградба", 2010, 268

"Деловен субјект, нискоградба", 2011, 209

"Деловен субјект, нискоградба", 2012, 311

"Деловен субјект, нискоградба", 2013, 187

"Деловен субјект, нискоградба", 2014, 318

"Деловен субјект, нискоградба", 2015, 450

"Деловен субјект, нискоградба", 2016, 405

"Деловен субјект, нискоградба", 2017, 361

"Деловен субјект, нискоградба", 2018, 437

"Деловен субјект, реконструкција", 2008, 200

"Деловен субјект, реконструкција", 2009, 142

"Деловен субјект, реконструкција", 2010, 199

"Деловен субјект, реконструкција", 2011, 148

"Деловен субјект, реконструкција", 2012, 188

"Деловен субјект, реконструкција", 2013, 109

"Деловен субјект, реконструкција", 2014, 175

"Деловен субјект, реконструкција", 2015, 315

"Деловен субјект, реконструкција", 2016, 395

"Деловен субјект, реконструкција", 2017, 340

"Деловен субјект, реконструкција", 2018, 319