Каталог: Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Битола


Дивна Живорадиќ Најдовска [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Здравствен Дом Кичево


Џабир Бајрами [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Здравствен дом - Тетово


Борислав Јоргаќиевски [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод


Жарко Симески [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза


Арбен Љабеништа [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Институт за јавно здравје на РМ


Шабан Мемети [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство „Мајка Тереза“ Скопје


Башким Исмаили [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за хируршки болести “Св. Наум Охридски“


Иван Спировски [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар „Св. Пантелејмон“ Скопје


Амела Цана [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Центар за јавно здравје Кочани


Васил Пендевски [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈКП Водовод Илинден


Сашо Саздовски [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈКП „Пиша„


Фатмир Касуми [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на РМ


Сами Рушиди [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Државен студенски дом „НХ ОРДЕ ЧОПЕЛА“ - Прилеп


Филип Секулоски [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Институт за социолошки и политичко правни истражувања - Скопје


Бојана Наумовска [07 февруари, 2019]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

ВД Директор

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Струмица

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Крива Паланка

Културно информативен центар „Романса“- Македонска Каменица

НУ Центар за култура - “Браќа Миладиновци“ - Струга

ООУ „Братство“ Скопје

Биро за развој на образованието

ЈП „Паркови и зеленило“ Скопје

ЈП Комуна Крушево

ОУ „Даме Груев“ с. Смилево Демир Хисар

ЈП Градски паркинг - Скопје

ООУ Јоаким Крчовски Крива Паланка

ЈЗУ Здраствен Дом - Виница

ЈП Стрежево

Фонд за здравствено осигурување на Македонија

Воспитно поправен дом Тетово

Дирекција за радијациона сигурност

Основно училиште “Гоце Делчев“ - Ресен

ЈПКР „УСЛУГА“ БЕРОВО

ООУ Александар Македонски-Скопје

ЈПКД Плаваја ПО Радовиш

ЈЗУ Психијатриска болница Демир Хисар

ЈКП,,Пела Хигиена,,Могила

ЈКП Комуналец Свети Николе

ОУ Блаже Конески Скудриње

ОСМУ „Д-р Јован Калаузи“ - Битола

ООУ Мирче Ацев - Ѓорче Петров

КПУ Затвор Струмица

ООУ Славејко Арсов Штип

Археолошки музеј на Македонија

ЈЗУ Центар за јавно здравје Охрид

ООУ,,Единство,, с.Октиси,Струга

ЈП Комуналец Кавадарци

НУ Музеј - Гевгелија

ОУ Ѓерѓи Пулески

Државен инспекторат за земјоделство

ЈЗУ Институт за белодробни заболувања и туберкулоза

ЈЗУ Здравствен дом Прилеп

ОУ „Јосип Броз Тито“ село Жировница

Средно училиште “Таки Даскало“ - Битола

НУ Завод за заштита на споменици од културата и музеј - Штип

ОУ „Мехмет Дерала“ - с.Градец

ЈЗУ Градска општа болница “8-ми Септември“

ООУ Славко Лумбарковски Новаци

Агенција за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој

ЈП за водостопанство „Лисиче“ Велес

Основно училиште „Св.Климент Охридски“ - Охрид

ЈП Комуналец Кр.Паланка

ООУ „Стојан Бурчевски - Буридан“ - село Иванковци

ОУ Работнички универзитет „Крсте Мисирков“ - Кичево

ЈЗУ Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија

ЈКП “Дервен“ Велес

Основно училиште “Св. Кирил и Методиј“ - с.Иловица

СОУ „Димитар Мирасчиев“ Штип

Државен инспекторат за животна средина

МЈП “Проаква“ - Струга

Агенција за управување со одземен имот

ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка биохемија

ЈУ Дом за доенчиња и мали деца - Битола

ЈП Градски пазар -Охрид

ООУ „Ванчо Китанов“ - Пехчево

ЈОУ Дом за стари лица „ СЈУ РАЈДЕР“ Битола

НУ Музеј на Македонија

Агенција за регулирање на железничкиот сектор

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Крушево

ЈУ Национален Парк Маврово

Економски институт - Скопје

ЈП “Пелагонија“ - Кривогаштани

НУ Центар за култура “Трајко Прокопиев“ - Куманово

НУ Народен театар - Битола

ЈОУДГ 11 Септември Ресен

ОУ „Димитар Влахов“ - с.Љубојно

ОУ „БРАТСТВО ЕДИНСТВО “ ОХРИД

ЈКП Водовод Битола

ЈЗУ Општа болница Кавадарци

ЈКП Комуналец - Пехчево

Институт за акредитација

ОУ „Гоце Делчев“ - Битола

Јавна установа Завод за заштита и рехабилитација „Бања Банско“ Струмица

ЈЗУ Универзитетска клиника за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања

ЈП Водовод и канализација Скопје

Државен архив

Општински ученички дом „Лазар Лазаревски“ - Велес

Агенција за катастар на недвижности

ЈП за државни патишта

ЈОУДГ „Прва Радост“

Државен девизен инспекторат

ЈКПД „Комуна“-Ново Село

ЈКП Долнени

ОУ „Илинден“ - Крива Паланка

ООУ Кирил и Методиј Прилеп

Државен инспекторат за градежништво и урбанизам

Дом на млади - Штип

НУ Музеј на тетовскиот крај - Тетово

ЈП Камена Река

КЈП Нискоградба Битола

ЈП за стопанисување со шуми “Македонски шуми“

ЈП Студенчица - Кичево

Агенција за промоција и подршка на туризмот

Дирекција за технолошки индустриски развојни зони

ЈЗУ Специјална болница за гинекологија и акушерство „Мајка Тереза“ Скопје

ЈЗУ Здравствен Дом „Железничар“

ЈКП Комуналец - Крива Паланка

НУЦК Јордан Хаџи Констадинов Џинот, Велес

Управа за хидрометеоролошки работи

НУ Центар за култура "Бели Мугри"

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Делчево

Агенција за храна и ветеринарство

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Берово

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Штип

СОУ „ Кочо Рацин “ Св.Николе

ООУ „СТРАШО ПИНЏУР “ ВЕВЧАНИ

ЈП Пазари - Битола

Завод за деца со посебни потреби „Кочо Рацин“ - Битола

ЈОУ Дом на културата 25 Мај

ЈУ Младински културен центар

Управа за финансиско разузнување

ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија

ЈП Паркови и зеленило - Скопје

Дом на Култура „Бранд Петрушев“ - Богданци

Партизански дом “Сандево“

ООУ „ Блаже Конески“ ВЕЛЕС

ЈЗУ Здравствен дом Велес

ЈЗУ Здравствен дом Демир Хисар

НУ Драмски театар - Скопје

СОУ „Гошо Викентиев“ - Кочани

Основно училиште “Христијан Тодоровски Карпош“

Управа за заштита на културното наследство

ЈП Паркиралишта Струмица

ЈКП Мирмбајтја - Желино

ЈКП „КОМУНАЛЕЦ “ Битола

ЈКП Комуналец - Демир Хисар

ЈЗУ Центар за јавно здравје Струмица

Просторен информативен систем

ЈЗУ Општа болница Гевгелија

ЈКП „Чист Ден“ Ранковце, Крива Паланка

ЈКП „Пиша„

ЈЗУ Клиничка болница “Д-р Трифун Пановски“ Битола

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Гостивар

ОУ „Крсте Петков Мисирков“ Оризари, Кочани

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Прилеп

ЈЗУ Општа болница Гостивар

ЈЗУ Здравствен дом Битола

ЈУ Детски дом „11 Октомври“ - Скопје

НУ Центар за култура „Григор Прличев“ - Охрид

Државен инспекторат за локална самоуправа

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Македонски Брод

ЈЗУ Универзитетска клиника за Неврологија

ЈКП Гази Баба 2007 - Скопје

Македонска Опера и Балет

СОУ Нико Нестор Струга

Агенција за поддршка на претприемништвото на Република Македонија

ЈКП Водовод Илинден

Дирекција за заштита и спасување

ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија

ЈУ Специјален завод - Демир Капија

ЈП за енергетика ВЕЛЕС-ГАС - Велес

Биро за метрологија

ОУ „Гоце Делчев“ - Демир Хисар

НУ Центар за култура - Битола

ООУ „Коле Канински“ Битола

ЈОУДДГ Планински Цвет - Вевчани

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Скопје

ЈОУ Детски градинка “Втори септември“

ЈП Паркинзи на Општина Центар

Јавна општинска установа за деца - детска градинка Бамби

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Радовиш

ООУ “Св. Кирил и Методиј“ - село Иловица

ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија

ЈП за комунални дејности и инфраструктура - Кратово

ЈЗУ Здравствен дом Кочани

ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци - Скопје

ЈП,,ЕРЕМЈА,, - Вевчани

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Ресен

ЈЗУ Здраствена станица “Железара“- Скопје

Национална установа Охридско лето

Основно училиште “Кочо Рацин“ Дојран

ООУ Гоце Делчев Босилово

Државен пазарен инспекторат

ООУ „Тошо Арсов“ - Штип

СОЗУ „Кузман Шапкаров“ - Битола

ЈЗУ Општа болница Прилеп

ЈУ од областа на здраството за потребите на ЈЗУ Универзитетски клиники, завод и ургентен центар

Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на РМ

ЈПКД „Маврово“

СОТУ „Ѓорги Наумов“ БИТОЛА

ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух,говор и глас-Скопје

ООУ Димитар Влахов Штип

СУГС „Др.Панче Караѓозов“ - Скопје

СОУ Јосип Броз Тито - Битола

КПУ Затвор Скопје

ЈП Охридски Комуналец - Охрид

Јавно сообраќајно претпријатие - Скопје

ЈП Службен весник на РМ

ЈЗУ Општа болница Охрид

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Кавадарци

ЈЗУ Центар за јавно здравје Битола

ЈП за јавни паркиралишта Велес-Паркинг

ЈЗУ Здравствен дом Скопје

ЈЗУ Здраствен дом - Пехчево

НУ за управување со археолошкиот локалитет Стоби

Универзитет Св. Кирил и Методиј

Централен регистар на РМ

ЈП за комунални дејности Комуналец „Полин“

ЈОУД Детска градинка “Мајски цвет“, Битола

ЈЗУ Завод за физикална медицина и рехабилитација

ООУ Војдан Чернодрински Скопје

ЈКП Кале

ЈЗУ Здравствен дом Струга

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи- Свети Николе

ЈЗУ Универзитетска клиника за дерматологија

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Кратово

НУЦК„ АЦО ЃОРЧЕВ“ Неготино

ООУ Никола Петров Русински

ЈОУДГ Авионче - О.Петровец

ЈП за јавни паркиралишта„Паркизни“ на Општина Центар

ОУ Никола Карев Кочани

ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клиники центар

НУ Театар Комедија - Скопје

ЈОУ Дом за стари лица Киро Крстески - Платник, Прилеп

ЈУ Центар за социјална работа Демир Хисар

ЈЗУ Општа болница Кичево

ОУ Денче Дејаноски Маврови Анови

КЈП Водовод - Кочани

ОУ Браќа Миладиновци с.Царев Двор, Ресен

ЈЗУ завод за кардиоваскуларни заболувања Охрид

ЈЗУ Клиничка болница Штип

Музеј на Град Скопје

ЈЗУ Здравствен дом “Прим. Д-р Ѓорѓи Гаврилски“ Свети Николе

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Битола

Агенција за разузнавање

ЈП за просторни и урбанистички планови - Прилеп

ЈП Комунална хигиена - Скопје

ЈЗУ Општа болница Куманово

ЈЗУ Здравствен дом Гостивар

ЈУДГ Раде Јовчевски Корчагин Скопје

ЈКП Пролетер Ресен

СОУ „Миле Јаневски - Џингар“ - Македонска Каменица

ОУ “Гоце Делчев“ - Виница

ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија

ЈУДОДГ „Вера Циривири Трена“ - Штип

ООУ Браќа Миладиновци - с.Жван

Агенција за стокови резерви

КПД Затвор Штип

ЈЗУ Здравствен Дом Кичево

ЈЗУ Општа болница Кочани

СОУ „Цар Самоил“ Ресен

ЈОУДГ Царка Андреевска Кратово

НУ Македонска филхармонија

ЈП Доминг

ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања и ТБЦ “Лешок“

ЈЗУ Универзитетска клиника за хируршки болести “Св. Наум Охридски“

ООУ „Петар Мусев“ - Богданци

ЈЗУ Универзитетска клиника за гинекологија и акушерство

ЈЗУ Центар за јавно здравје - Скопје

ОУ „ Св. Климент Охридски“ - Битола

ЈОУ Детска градинка “Мајски цвет“, Битола

ЈЗУ Здравствен дом Гоце Делчев - Делчево

ОУ „Малина Попиванова“ - Кочани

Фонд за иновации и технолошки развој

СОУ„Ѓорче Петров“ - Крива Паланка

НУ Музеј на современата уметност - Скопје

ЈКП „Никола Карев“ - Пробиштип

Биро за регионален развој

ЈЗУ Универзитетска клиника за токсикологија

Основно училиште “Мануш Турновски“ - Ново Село

ЈП за управување и заштита на повеќенаменско подрачје “Јасен“

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Гевгелија

НУ Центар за култура „Кочо Рацин“ Кичево

ЈЗУ Здравствен дом Берово

Агенција за лекови и медицински средства

ЈЗУ Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија

Државен инспекторат за шумарство и ловство

ЈЗУ Здравствен дом Пробиштип

Средно општинско економско училиште “Јане Сандански“ - Битола

Агенција за млади и спорт

ЈЗУ Општа болница Велес

Дом на културата “Илинден“ - Демир Хисар

ЈЗУ Клиничка болница - Тетово

ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на хронични респираторни неспецифични и алергиски

ЈЗУ Институт за јавно здравје на РМ

ООУ „Ванчо Прке“ - Штип

ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас - Битола

ЈЗУ Здравствен дом Ресен

НУ Филмски Центар Вардар Филм - Македонија

Народен музеј Свети Николе

ООУ „Никола Карев“ - Пробиштип

ЈЗУ Геронтолошки завод “13 Ноември“

НУ Ансамбл „ТАНЕЦ“ - Скопје

ОЈУ Детска градинка „Детелинка“ - Крива Паланка

НУ Завод за заштита на споменици од културата и музеј - Охрид

Управа за животна средина

ОУ „Кочо Рацин“ - село Блатец

ГОБ„ 8-ми Септември “ Скопје

ЈЗУ Универзитетски стоматолошки клинички центар „Св. Пантелејмон“ Скопје

Фонд за пензиско и инвалидско осигурување

КПУ Затвор Битола

ЈП Билјанини Извори - Охрид

ЈЗУ Завод за рехабилитација Отешево

СУГС Цветан Димов - Скопје

ЈП Нискоградба Битола

ООУ „Кирил и Методиј “ Свети Николе

ЈОУДГ 11-ти Октомври

ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата - Козле

Управа за јавни приходи

НУ Конзерваторски центар -Скопје

СОУ „ Перо Наков“ Куманово

СУГС Гимназија „Раде Јовчевски-Корчагин“ Скопје

НУ Центар за култура - Крива Паланка

ЈОУ Библиотека Искра Кочани

ЈП “Исар“

Дирекција за безбедност на класифицирани информации

ЈЗУ Здравствен дом - Тетово

Геолошки завод на Република Македонија

ЈП Калин Камен Крива Паланка

НУ Природонаучен музеј на Македонија - Скопје

ЈПКР “ Комунален сервис “ - Валандово

ОСУ „Ацо Русковски“-Берово

ЈЗУ Универзитетска клиника за државна кардиохирургија

ООУ Дане Крапчев Скопје

Филмски фонд на РМ

ЈЗУ Здравствен дом- Охрид

ЈЗУ Универзитетска клиника за пластична и реконструктивна хирургија

Државен студентски Дом Скопје

СОУ Крсте Петков Мисирков, Демир Хисар

ЈП Македонска Радиодифузија

ООУ Ванчо Прке Делчево

НУ Библиотека „Св.Климент Охридски“ - Скопје

ЈЗУ Центар за јавно здравје - Тетово

НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј-ОХРИД

ЈЗУ Здравствен дом Радовиш

Државен завод за статистика

ЈЗУ Универзитетска клиника за Неврохирургија

НУ Кинотека на Македонија

ЈУДГ,,БУБА МАРА,,ОА Скопје

КПУ Казнено поправен дом Штип

ЈП Пакинзи на Општина Центар

УКИМ Институт за сточарство

ОУ Народен музеј - Свети Николе

Управа за водење на матични книги

ОЈУДГ Астибо Штип

ЈКП “Сопиште“

ЈУ Државен испитен центар

ЈЗУ Здравствен дом Крушево

Државен управен инспекторат

ЈП „КОМУНАЛЕЦ “ ГОСТИВАР

Служба за просторен информативен систем

ООУ „ ДАМЕ ГРУЕВ “ ГРАДСКО

НУ Центар за култура „ АЦО ЃОРЧЕВ “ Неготино

СОУ “Коле Нехтенин“ - Штип

ЈЗУ Здравствен дом Кратово

Државен Испитен Центар

ЈКПД „Облешево-Чешиново“

СОУ „Наум Наумовски - Борче“ - Крушево

ЈУ Национален Парк „Галичица“

Медицински симулациски центар

ЈЗУ Универзитетска клиника за Урологија

ЈУ Зоолошка градина на град Скопје

ЈКП Комуналец „Полин“

ЈП Нискоградба Охрид

ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија

ЈП “Комунална Чистота“ Богданци

СОУ „Ванчо Прке“ - Виница

Основно училиште “Тодор Ангелевски“ - Битола

Агенција за филм на Република Македонија

Агенција за остварување на правата на заедниците

ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија

Управа за извршување на санкции

Институт за социолошки и политичко правни истражувања - Скопје

ОУ „Крсте П. Мисирков“ - с.Бистрица

НУ Библиотека “Гоце Делчев“ - Штип

ЈЗО Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања

Јавна установа Завод за заштита и рехабилитација Бања Банско Струмица

ЈП за комунални дејности „Комуна“ - Крушево

ЈКП Петровец

Агенција за електронски комуникации

Основно училиште “Блаже Конески“

ЈП Градски паркинг и зеленило Гостивар

ОУ „Раде Кратовче“ - Кочани

ООУ „Браќа Миладиновци“ - Пробиштип

СОУ „Љупчо Сантов“ - Кочани

ЈЗУ Центар за јавно здравје Кочани

ЈЗУ Центар за јавно здравје - Велес

НУ Театар за деца и младинци - Скопје

ОУ Браќа Рамиз-Хамид

ООУ „Гоце Делчев“ - Штип

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Куманово

Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството

ООУ “Св.Кирил и Методиј“ - Велес

Агенција за вработување на РМ

ЈП Комуналец Кичево

Биро за застапување на РМ пред Европскиот суд за човекови права

ООУ„Страшо Пинџур“-Карбинци

ЈП за стопанисување со спортски објекти “Парк Спорт“

ЈЗУ Здравствен дом Македонски Брод

ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија-Скопје

ООУ Св.Кирил и Методиј - Македонска Каменица

ЈЗУ Здравствен дом - Вевчани

ОУ „ Крсте П. Мисирков“ Оризари

Основно училиште “Браќа Миладиновци“

Биро за судски вештачења

ЈЗУ Завод за здравствена заштита Велес

Биро за јавни набавки

ЈУ Центар за традиоционална кинеска медиина - Штип

Агенција за планирање на просторот

Средно општинско училиште “Јане Сандански“ - Штип

ОУ Даме Груев

ЈП за комунални дејности Комуналец Гевгелија

НУ Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Прилеп

Државен студенски дом „НХ ОРДЕ ЧОПЕЛА“ - Прилеп

ЈУ Меѓуопштински центар за социјални работи - Кочани

ЈЗУ Универзитетски институт за позитрон – емисионска томографија

ЈКП Водовод и канализација Прилеп

ЈЗУ Универзитетска клиника за психијатрија

Средно општинско училиште “Киро Спанџов-Брко“ - Кавадарци

Педагошка служба

Посебно основно училиште „Иднина“

ООУ „Раметула Амети“ село Чифлик