Каталог: Државна комисија за спречување корупција > ВД Заменик на директор

Државна комисија за спречување корупција > ВД Заменик на директор > ЈП Стрежево


Љутфи Ахмети [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Заменик на директор > ЈП за водоснабдување “Студенчица“


Слободан Аврамоски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Заменик на директор > Агенција за катастар на недвижности


Арбер Ќерими [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Заменик на директор > Агенција за млади и спорт


Газменд Ристеми [11 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Заменик на директор > Агенција за остварување на правата на заедниците


Џелал Хоџиќ [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Заменик на директор > Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола


Борче Петковски [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Заменик на директор > Биро за развој на образованието


Мирван Џемаиљи [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Заменик на директор > Државен Испитен Центар


Дритан Имери [04 јануари, 2022]

Ванчо Петрушевски [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Заменик на директор > Државен завод за статистика


Иљми Селами [04 јануари, 2022]

Зирап Адеми [29 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Заменик на директор > КПУ Затвор Битола


Костантин Тодоровски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Заменик на директор > КПУ Затвор Охрид


Мумин Ајредини [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Заменик на директор > Управа за финансиска полиција


Бесир Деари [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Заменик на директор > Центар за управување со кризи


Екрем Зендели [04 јануари, 2022]

Каталози