Каталог: Државна комисија за спречување корупција > ВД Заменик на директор

Државна комисија за спречување корупција > ВД Заменик на директор > Агенција за млади и спорт


Газменд Ристеми [11 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Заменик на директор > Агенција за остварување на правата на заедниците


Џелал Хоџиќ [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Заменик на директор > Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола


Борче Петковски [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Заменик на директор > Биро за развој на образованието


Мирван Џемаиљи [28 април, 2020]

Ванчо Петрушевски [02 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Заменик на директор > Државен Испитен Центар


Ванчо Петрушевски [01 септември, 2019]

Елвин Хасан [02 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Заменик на директор > Државен архив


Музафер Бислими [12 декември, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Заменик на директор > Државен завод за статистика


Зирап Адеми [29 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Заменик на директор > КПУ Затвор Битола


Костантин Тодоровски [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Заменик на директор > КПУ Затвор Охрид


Мумин Ајредини [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Заменик на директор > КПУ Затвор Тетово


Сузана Костовска [02 октомври, 2017]

Каталози