Каталог: Државна комисија за спречување корупција

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈКП,,Пела Хигиена,,Могила


Зоран Ристевски [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈП за просторни и урбанистички планови - Прилеп


Марија Цветаноска [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци - Скопје


Љупчо-Кец Мицковски [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈУДГ Раде Јовчевски Корчагин Скопје


Лидија Поповска [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > НУ Природонаучен музеј на Македонија - Скопје


Методија Велевски [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > НУ Центар за култура - “Браќа Миладиновци“ - Струга


Николина Велкоска Глигороска [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ОЈУДГ Астибо Штип


Билјана Трајчевска [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Основно училиште “Кочо Рацин“ Дојран


Цветанка Аризанова [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Заменик на директор > Агенција за остварување на правата на заедниците


Џелал Хоџиќ [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Генерален директор > АД за поштенски сообраќај “МАКЕДОНСКА ПОШТА“


Фаадис Реџепи [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Градоначалник > Град Скопје


Петре Шилегов [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Градоначалник > Општина Пласница


Исмаил Јахоски [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Гувернер > Народна банка на Република Македонија


Анита Ангеловска-Бежоска [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Агенција за планирање на просторот


Огнен Апостолски [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на РМ


Вулнет Адеми [02 септември, 2018]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Заменик на министер

Претседател на совет

Неизвршен член на Одбор на Директор

Извршен директор

Заменик на генерален секретар

Државен секретар

Министер за внатрешни работи

Член на програмски совет

Член на УО и Директор

Раководител

Министер

Генерален секретар

ВД Член

Јавен обвинител

Вонреден и ополномошен амбасадор

Национален кординатор за имплементација на НПНРНК

Ректор

Претседател на управен одбор

Директор

Член на Училишен одбор

Гувернер

Претставник на Град Скопје

Директор на поштенски операции

Управител

Директор за правни и општи работи и член на УО

Пратеник

ВД Амбасадор

Заменик координатор

Министер за финансии

Судија

Декан

Заменик Народен правобранител

ВД Замеик на главниот ревизор

Генерален директор

ВД Председател

Амбасадор

Директор на подружница

Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство

Неизвршен член на Одбор на Директори

Нотар

Министер за локална самоуправа

В.Д.Организациски Директор

Потпретседател

Заменик на претседател на управен одбор

Потпретседател на управен одбор

Проректор

Извршен член на Одбор на директори

Член на управен одбор

Продекан

Главен оперативен директор

ВД Заменик на директор

Вицегувернер

ВД Директор

Национален кординатор за намалување на ризици од несреќи и катастрофи

Директор за маркетинг и продажба

Член на совет

Заменик Претседател на Владата на РМ задолжен за европски прашања

ВД Член на Управен одбор

Координатор

Министер за одбрана

Национален координатор за интегрирано гранично управување

Заменик на Претседателот на Владата и министер за финансии

Претседател на Република Македонија

Советник (Претседател)

Организациски Директор

Комисионер (член)

претседател на суд

Член на комисија за жалби

Заменик генерален секретар

Член на одбор

Заменик државен правобранител

Заменик на Претседател

Заменик генерален директор

Директор - владин агент

Претседател на училишен одбор

Министер за труд и социјална политика

Главен ревизор

Раководител на Ревизорско тело

Јавен обвинител на Република Македонија

Заменик виш јавен обвинител

Министер за надворешни работи

Заменик претседател на Влада на РМ задолжен за спроведување на рамковниот договор

Директор за економски и финансиски работи

Заменик основен јавен обвинител

Министер за образование и наука

Градоначалник

Член на надзорен одбор

Заменик јавен обвинител

Народен правобранител

Претставник во совет

Виш јавен обвинител

Претседател на УО и Генерален директор

Член на совет на експерти

Заменик главен државен ревизор

Генерален директор и Претседател на управен одбор

Член на комисија

Портпарол

ВД Медицински директор

Државен правобранител

Министер за транспорт и врски

ВД Градоначалник

Извршител

Претставник во училишен одбор

Генерален конзул

надворешен член на државен совет

Член

Претседател

Надворешен член на Совет на експерти

Член на одбор на директори

Генерален извршен директор

Член на УО и Директор на Подружница ОПМ

Министер за информатичко општество и администрација

Неизвршен член

висок воен преставник на Република Македонија во Нато

Основен јавен обвинител

Дополнителен Заменик на Министерот

ВД Управител

Секретар

Претседател на надзорен одбор

Министер за економија

Заменик главен ревизор

неизвршен директор

ВД Декан

Претседател на комисија за жалби

Министер за култура

Советник

Министер без ресор

Анкетни листови

Министер за животна средина и просторно планирање

Претседател на Одбор на Директори

Министер за правда

заменик претседател на надзорен одбор

Национален координатор за подготовка на РМ за членство во НАТО

Специјален Јавен Обвинител

Судија - поротник

Директор за маркетинг и продажба и член на Управен одбор

Директор за правни и општи работи

Министер за здравство

Прв извршен член на одбор на директори и Генерален директор

Специјален претставник на Владата на Р.М. за НАТО интеграција

Капетан

ВД Јавен обвинител

Заменик на директор

Директор за финансии

член на Советот за образование на возрасните

Главен државен ревизор

член на Одбор за контрола на материјално финансиско работење

Прв генерален директор