Каталог: Државна комисија за спречување корупција

Државна комисија за спречување корупција > ВД Медицински директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за хируршки болести “Св. Наум Охридски“


Љубен Арсенков [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Претседател > Основен суд Кочани


Зоран Глигоров [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Член > Фонд за осигурување на депозити


Сузана Пенева [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Виш јавен обвинител > Вишо јавно обвинителство Гостивар


Ислам Абази [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Градоначалник > Град Скопје


Петре Шилегов [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Градоначалник > Општина Бутел


Велимир Смилевски [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Градоначалник > Општина Василево


Марјан Јанев [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Градоначалник > Општина Виница


Ивица Димитров [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Градоначалник > Општина Крушево


Томе Христоски [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Универзитет Св. Кирил и Методиј


Огнен Марина [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Универзитет “Св.Климент Охридски“


Татјана Калевска [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Факултет за информатички и комуникациски технологии Универзитет Св.Климент Охридски Битола


Александар Маркоски [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Факултет за ликовни уметности-Скопје


Беди Ибрахим [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги


Зоран Трајчевски [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Агенција за квалитет на високото образование


Агим Рушити [28 април, 2020]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

надворешен научен соработник за надворешна и внатрешна политика на ПРСМ

Заменик на министер

Претседател на совет

член на Совет за статистика

Неизвршен член на Одбор на Директор

Извршен директор

Заменик на генерален секретар

Претседател на Одбор за контрола на материјано - финансиско работење

Државен секретар

Министер за внатрешни работи

Член на програмски совет

Член на УО и Директор

Претседател на Сенат

Раководител

Генерален секретар

Претседател на Одбор на Директори

ВД Член

посебен советник

Вонреден и ополномошен амбасадор

Национален кординатор за имплементација на НПНРНК

Ректор

Претседател на управен одбор

Директор

Член на Училишен одбор

Гувернер

Претставник на Град Скопје

Директор на поштенски операции

Заменик координатор

Директор за правни и општи работи и член на УО

Пратеник

ВД Амбасадор

Заменик на главен државен ревизор

Министер за финансии

Судија

Декан

Заменик Народен правобранител

ВД Замеик на главниот ревизор

член на Комитет за заеднички стручно дисциплински и образовни прашања

Генерален директор

ВД Председател

Амбасадор

Јавен обвинител на Република Македонија

Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство

Неизвршен член на Одбор на Директори

министер за политички систем и односи меѓу заедниците

Нотар

Министер за локална самоуправа

В.Д.Организациски Директор

Потпретседател

Заменик на претседател на управен одбор

Потпретседател на управен одбор

Проректор

Извршен член на Одбор на директори

Член на управен одбор

член на Совет за граѓански надзор над ОТА

Продекан

Главен оперативен директор

ВД Заменик на директор

Вицегувернер

ВД Директор

Национален кординатор за намалување на ризици од несреќи и катастрофи

Директор за маркетинг и продажба

Заменик на Претседателот на Владата задолжен за економски прашања

Член на совет

Градоначалник

Заменик Претседател на Владата на РМ задолжен за европски прашања

член на Заедничкиот интердисциплинарен комитет на експерти за историски, археолошки и образовни праш

ВД Член на Управен одбор

Координатор

Министер за одбрана

Раководител на Ревизорско тело

Заменик на Претседателот на Владата и министер за финансии

Претседател на Република Македонија

Советник (Претседател)

Организациски Директор

член на управен одбор и Извршен директор за финансиски работи, правни работи, развој и инвестиции

Комисионер (член)

претседател на суд

Член на комисија за жалби

Заменик генерален секретар

ВД Претседател

Член на одбор

Заменик државен правобранител

Заменик на Претседател

Заменик генерален директор

Директор - владин агент

Претседател на училишен одбор

Министер за труд и социјална политика

Главен ревизор

Национален координатор за интегрирано гранично управување

висок воен преставник на Република Македонија во Нато

Заменик виш јавен обвинител

Министер за надворешни работи

Заменик претседател на Влада на РМ задолжен за спроведување на рамковниот договор

Директор за економски и финансиски работи

Заменик основен јавен обвинител

Министер за образование и наука

Дополнителен Заменик на Министерот

Шеф на кабинет на премиерот на Влада на РМ

Член на надзорен одбор

Координатор на Комитет именуван од Владата

Директор на подружница

Заменик јавен обвинител

Народен правобранител

Претставник во совет

Виш јавен обвинител

член на орган за внатрешна контрола

Претседател на УО и Генерален директор

Член на совет на експерти

медицински директор

Заменик главен државен ревизор

Генерален директор и Претседател на управен одбор

Член на комисија

Надворешен член на Совет на експерти

ВД Медицински директор

Државен правобранител

Советник на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија

министер без ресор задолжен за регулатива за подобрување на инвестициската клима за домашните претп.

ВД Градоначалник

Извршител

Претставник во училишен одбор

Генерален конзул

член на Совет за граѓански надзор

надворешен член на државен совет

Член

Претседател

Портпарол

Прв генерален директор

Член на одбор на директори

Јавен обвинител

Генерален извршен директор

Член на УО и Директор на Подружница ОПМ

Министер за информатичко општество и администрација

Неизвршен член

Управител

Основен јавен обвинител

ВД Управител

Секретар

Претседател на надзорен одбор

Министер за економија

Началник

неизвршен директор

Министер за транспорт и врски

ВД Декан

Претседател на комисија за жалби

ВД Проректор

Министер за култура

Советник

Министер без ресор

Анкетни листови

Министер за животна средина и просторно планирање

Министер

Министер за правда

заменик претседател на надзорен одбор

член на одбор за надзор на материјално финансиска контрола

Национален координатор за подготовка на РМ за членство во НАТО

Специјален Јавен Обвинител

заменик шеф на Канцеларијата на Претседателот на Влада

Судија - поротник

Директор за маркетинг и продажба и член на Управен одбор

Директор за правни и општи работи

Министер за здравство

ВД Претседател на совет

Прв извршен член на одбор на директори и Генерален директор

Специјален претставник на Владата на Р.М. за НАТО интеграција

Капетан

ВД Јавен обвинител

Дополнителен замник на министерот

Заменик на директор

Директор за финансии

Заменик главен ревизор

Специјален советник

член на државен совет за превенција на детско престапништво

Главен државен ревизор

член на Одбор за контрола на материјално финансиско работење

член на Советот за образование на возрасните