Каталог: Отворени податоци .gov.mk

Отворени податоци .gov.mk > Агенција за електронски комуникации


Нотифицирани оператори и даватели на услуги [05 април, 2016]

Одобренија за користење радио фрекфенции [05 април, 2016]

Пренесени броеви [05 април, 2016]

Серии на броеви [05 април, 2016]

Отворени податоци .gov.mk > Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој


Листа на потпишани договори за ИПАРД [05 април, 2016]

Листа на потпишани договори за Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој [05 април, 2016]

Листа на реализирани исплати за ИПАРД [05 април, 2016]

Листа на реализираните исплати за Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој [05 април, 2016]

Отворени податоци .gov.mk > Агенција на катастар за недвижности


Тарифник [12 август, 2017]

Статистика по општини [05 април, 2016]

Отворени податоци .gov.mk > Државен инспекторат за земјоделство


Извештај за увезени пратки на земјоделски производи [05 април, 2016]

Извршени инспекциски надзори [05 април, 2016]

Преглед на дестилати [05 април, 2016]

Отворени податоци .gov.mk > Државен пазарен инспекторат


Квартален извештај за безбедност на производи [16 јуни, 2016]

Отворени податоци .gov.mk > Министерство за финансии


Извештај за извршување на Буџетот на РМ ( GFSM1986 методологија) [12 август, 2017]

Каталози