Каталог: Завод за статистика

Завод за статистика > Бруто-домашен производ и инвестиции > Бруто-домашен производ и инвестиции годишни податоци > БДП според ЕСС 2010


Бруто додадена вредност, по сектори на дејност, НКД Рев.2, по региони, по години, во милиони денари (по ЕСС 2010) [04 јануари, 2022]

Бруто домашен производ, по години, по региони, ЕСС 2010 [04 јануари, 2022]

Бруто-домашен производ според доходовниот метод, по години [04 јануари, 2022]

Бруто-домашен производ според производниот метод, по години [04 јануари, 2022]

Бруто-домашен производ според производниот метод, по НКД Рев.2, по години (од тримесечните пресметки на БДП) [04 јануари, 2022]

Бруто - домашен производ според трошочниот метод, по години [04 јануари, 2022]

Бруто-домашен производ според трошочниот метод , по години (од тримесечните пресметки на БДП) [04 јануари, 2022]

Вработеност по сектори и оддели на НКД Рев.2, по години [04 јануари, 2022]

Инвестиции во основни средства по НКД Рев.2 - организационен принцип, по години [04 јануари, 2022]

Инвестиции во основни средства според вид на сопственост, по тековни цени, во милиони денари [04 јануари, 2022]

Инвестиции во основни средства според институционални сектори, по години, по тековни цени, во милиони денари [04 јануари, 2022]

Инвестиции во основни средства според класификацијата на производи според дејности, по тековни цени, по години, во милиони денари [04 јануари, 2022]

Компоненти на БДП по сектори и оддели на НКД Рев.2, по години [04 јануари, 2022]

Финална потрошувачка на домаќинствата според трајноста и Класификацијата на индивидуалната потрошувачка по намена (национален концепт), по години [04 јануари, 2022]

Завод за статистика > Бруто-домашен производ и инвестиции > Бруто-домашен производ тримесечни податоци > БДП според ЕСС 2010


Бруто-домашен производ според производниот метод, по НКД Рев.2, по тримесечја [04 јануари, 2022]

Каталози