Каталог: Завод за статистика

Завод за статистика > Бруто-домашен производ и инвестиции > Бруто-домашен производ тримесечни податоци > БДП според ЕСС 2010


Бруто-домашен производ според производниот метод, по НКД Рев.2, по тримесечја [25 октомври, 2020]

Бруто-домашен производ според трошочниот метод, по тримесечја [25 октомври, 2020]

Завод за статистика > Внатрешна трговија > Внатрешна трговија


Индекси на вработените во секторот Трговијата, по месеци, 2015=100 [25 октомври, 2020]

Индекс на прометот на услугите, според оддели и сектори од НКД рев.2, по тримесечија [25 октомври, 2020]

Номинални и реални индекси на промет во секторот Трговијата, по месеци, 2015=100 [25 октомври, 2020]

Номинални и реални стапки на промена на промет во секторот Трговијата, по месеци, тековен месец во однос на истиот од претходната година [25 октомври, 2020]

Промет во трговијата со моторни возила, трговија на големо и на мало, по НКД Рев. 2, по месеци [25 октомври, 2020]

Завод за статистика > Градежништво > Месечни податоци за градежништво


Број на издадени одобренија за градење по видови инвеститор и регион, по месеци [25 октомври, 2020]

Број на станови по број и површина за кои се издадени одобренија за градење по регион, по месеци [25 октомври, 2020]

Издадени одобренија за градење, согласно Номенклатурата на градежни објекти, по број и површина, број на станови, по месеци [25 октомври, 2020]

Издадени одобренија за градење, согласно Номенклатурата на градежни објекти, по број и предвидена вредност, по месеци [25 октомври, 2020]

Номинални вредности на договорени градежни работи (НКД Рев.2) по видови објекти, по месеци [25 октомври, 2020]

Номинални и реални вредности на извршени градежни работи (НКД Рев.2) по видови објекти, по месеци [25 октомври, 2020]

Номинални и реални индекси на извршени градежни работи (НКД Рев.2) по видови објекти, по месеци [25 октомври, 2020]

Сезонски прилагодени индекси на извршени градежни работи (НКД Рев.2) по видови објекти, по месеци [25 октомври, 2020]

Каталози