Каталог: Завод за статистика

Завод за статистика > Внатрешна трговија > Внатрешна трговија


Индекси на вработените во секторот Трговијата, по месеци, 2015=100 [02 септември, 2018]

Номинални и реални индекси на промет во секторот Трговијата, по месеци, 2015=100 [02 септември, 2018]

Номинални и реални стапки на промена на промет во секторот Трговијата, по месеци, тековен месец во однос на истиот од претходната година [02 септември, 2018]

Промет во трговијата со моторни возила, трговија на големо и на мало, по НКД Рев. 2, по месеци [02 септември, 2018]

Завод за статистика > Градежништво > Месечни податоци за градежништво


Број на издадени одобренија за градење по видови инвеститор и регион, по месеци [02 септември, 2018]

Број на станови по број и површина за кои се издадени одобренија за градење по регион, по месеци [02 септември, 2018]

Издадени одобренија за градење, согласно Номенклатурата на градежни објекти, по број и површина, број на станови, по месеци [02 септември, 2018]

Издадени одобренија за градење, согласно Номенклатурата на градежни објекти, по број и предвидена вредност, по месеци [02 септември, 2018]

Номинални вредности на договорени градежни работи (НКД Рев.2) по видови објекти, по месеци [02 септември, 2018]

Номинални и реални вредности на извршени градежни работи (НКД Рев.2) по видови објекти, по месеци [02 септември, 2018]

Сезонски прилагодени индекси на извршени градежни работи (НКД Рев.2) по видови објекти, по месеци [02 септември, 2018]

Завод за статистика > Деловни тенденции


Деловни тенденции во градежништвото (баланси на пондерираните одговори) [02 септември, 2018]

Деловни тенденции во преработувачката индустрија (баланси на пондерираните одговори) [02 септември, 2018]

Деловни тенденции во трговијата на мало ( баланси на пондерираните одговори ) [02 септември, 2018]

Завод за статистика > Енергија > Месечни енергетски статистики


Електрична енергија во MWh, по месеци [02 септември, 2018]

Каталози