Каталог: Државна комисија за спречување корупција > ВД Декан

Државна комисија за спречување корупција > ВД Декан > Економски Факултет - Универзитет во Тетово


Раман Исмаили [03 јануари, 2020]

Брикенд Азири [25 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Декан > Природно математички факултет, Универзитет во Тетово


Флорим Идризи [11 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Декан > Технолошко металуршки факултет Скопје


Благој Ризов [04 јануари, 2022]

Јадранка Блажевска Гилев [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Декан > Универзитет во Тетово


Решат Амети [18 октомври, 2019]

Јусуф Зејнељи [11 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Декан > Факултет за земјоделство и биотекнологија, Универзитет Тетово


Дашмир Мамути [18 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Декан > Факултет за информатички и комуникациски технологии Универзитет Св.Климент Охридски Битола


Андријана Боцевска [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Декан > Факултет за применети информатички технологии при Универзитет „Св.Апостол Павле“ - Охрид


Дијана Цапеска Богатиноска [04 јануари, 2022]

Јане Бакрески [04 јануари, 2022]

Мерсиха Исмајлоска [04 јануари, 2022]

Устијана Р.Шикоска [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Декан > Факултет за применети науки, Универзитет во Тетово


Ндерим Зеќири [18 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > ВД Декан > Факултет за туризам и бизнис логистика


Никола Димитров [11 октомври, 2019]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

ВД Декан

Факултет за применети науки, Универзитет во Тетово

Филолошки факултет, Универзитет во Тетово

Факултет за туризам и бизнис логистика

Медицински факултет, Универзитет во Тетово

Ветеринарен факултет Битола

Универзитет „Мајка Тереза“ - Скопје

Технолошко металуршки факултет Скопје

Правен факултет “Јустинијан први“

Факултет за уметност, Универзитет во Тетово

Факултет за бизнис администрација, Универзитет во Тетово

Стоматолошки факултет

Факултет за земјоделство и биотекнологија, Универзитет Тетово

Факултет за применети информатички технологии при Универзитет „Св.Апостол Павле“ - Охрид

Факултет за музичка уметност - Скопје

Природно математички факултет, Универзитет во Тетово

Правен факултет, Универзитет во Тетово

Економски Факултет - Универзитет во Тетово

Природно математички факултет

Факултет за информатички и комуникациски технологии Универзитет Св.Климент Охридски Битола

Универзитет во Тетово