Каталог: Државна комисија за спречување корупција > член на Одбор за контрола на материјално финансиско работење

Државна комисија за спречување корупција > член на Одбор за контрола на материјално финансиско работење > ЈКП „Чист Ден“ Ранковце, Крива Паланка


Стојне Крстевски [25 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > член на Одбор за контрола на материјално финансиско работење > ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски“ Куманово


Емире Адеми [10 мај, 2018]

Чедо Крстевски [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > член на Одбор за контрола на материјално финансиско работење > ЈП Службен весник на РСМ


Дејанчо Цветановски [04 јануари, 2022]

Ќани Сеадиновски [15 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > член на Одбор за контрола на материјално финансиско работење > ЈП за благосостојба на животни скитници ЛАЈКА


Радица Тодоровска Алексовска [25 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > член на Одбор за контрола на материјално финансиско работење > ЈП „Комуналец“ КРИВА ПАЛАНКА


Ѕвонко Филиповски [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > член на Одбор за контрола на материјално финансиско работење > ЈУ Национален Парк „Галичица“


Неџип Ајдар [04 јануари, 2022]

Суарта Амети [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > член на Одбор за контрола на материјално финансиско работење > ЈУ Национален Парк „Пелистер“


Даниел Бошевски [01 септември, 2019]

Каталози