Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Заменик на Претседател

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на Претседател > ЈП Македонски Железници


Методија Тошевски [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на Претседател > Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги


Милаим Фетаи [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на Претседател > Влада на Република Македонија


Владимир Пешевски [26 септември, 2016]

Муса Џафери [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на Претседател > Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочна постап


Симона Лекароска [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на Претседател > Комисија за верификација на факти


Агим Мехмети [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на Претседател > Комисија за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер


Блерим Исени [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на Претседател > Регулаторна комисија за енергетика на РМ


Куштрим Рамадани [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на Претседател > Секретаријат за европски прашања


Фатмир Бесими [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на Претседател > Совет на јавни обвинители на РМ


Дашмир Саити [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на Претседател > Судски совет на Република Македонија


Башким Бесими [03 април, 2016]

Каталози