Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Организациски Директор

Државна комисија за спречување корупција > Организациски Директор > ЈЗУ Здравствен дом Скопје


Бесим Кока [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Организациски Директор > ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата - Козле


Ријад Алими [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Организациски Директор > ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на РМ


Венко Стомнароски [28 април, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Организациски Директор > ЈЗУ Клиника за пулмологија и алергологија


Сузана Аџиовска [19 ноември, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Организациски Директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за Неврохирургија


Оливер Гечески [29 ноември, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Организациски Директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за гастроентерохепатологија


Мухамет Алију [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Организациски Директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија Скопје


Елмедин Асани [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Организациски Директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести


Ридван Ибраими [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Организациски Директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни и фебрилни болести


Мирјана Пехчевска Поп Илиева [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Организациски Директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за клиничка биохемија


Борче Стефановски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Организациски Директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за нефрологија


Вулнет Мемеди [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Организациски Директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести


Александар Дракулевски [03 април, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Организациски Директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за трауматологија


Арсим Азири [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Организациски Директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за хируршки болести “Св. Наум Охридски“


Нермин Шаќири [06 декември, 2019]

Каталози