Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Декан

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Градежен факултет


Дарко Мославац [10 мај, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Машински факултет - Скопје


Дарко Данев [25 октомври, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Медицински факултет Скопје


Соња Топузовска [19 ноември, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Педагошки факултет Битола


Валентина Гулевска [19 ноември, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Правен факултет “Јустинијан први“


Горан Коевски [10 мај, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Природно математички факултет


Ицко Ѓоргоски [28 мај, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Универзитет Св. Кирил и Методиј


Огнен Марина [12 ноември, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Факултет за Земјоделски науки и храна


Вјекослав Танасковиќ [25 јуни, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Факултет за Физичка култура


Ленче Алексовска - Величковска [16 јануари, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Факултет за безбедност


Никола Дујовски [02 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Факултет за ветеринарна медицина


Лазо Пендовски [02 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер


Зоран Трпоски [16 јануари, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Факултет за електротехника и информациски технологии


Димитар Ташковски [20 октомври, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Факултет за музичка уметност - Скопје


Зоран Пехчевски [10 мај, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Филолошки факултет Скопје


Анета Дучевска [20 октомври, 2016]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Декан

Медицински факултет Скопје

Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер

Фармацевтски факултет

Природно математички факултет

Правен факултет “Јустинијан први“

Факултет за Земјоделски науки и храна

Педагошки факултет Битола

Градежен факултет

Машински факултет - Скопје

Шумарски факултет

Факултет за ликовни уметности-Скопје

Педагошки факултет УКИМ Св.Кирил и Методиј - Скопје

Факултет за ветеринарна медицина

Факултет за безбедност

Факултет за Физичка култура

Технички Факултет - Битола

Универзитет Св. Кирил и Методиј

Факултет за електротехника и информациски технологии

Факултет за музичка уметност - Скопје

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство

Стоматолошки факултет

Машински факултет - Виница

Факултет за драмски уметности

Факултет за туризам и угостителство-Охрид

Филолошки факултет Скопје

Економски факултет Скопје

Факултет за природни и технички науки - Штип

УКИМ Факултет за физичко образование спорт и здравје

Факултет за музичка уметност - Штип