Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Декан

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Економски факултет Скопје


Предраг Трпески [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Машински факултет - Скопје


Дарко Данев [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Медицински факултет Скопје


Соња Топузовска [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Педагошки факултет УКИМ Св.Кирил и Методиј - Скопје


Емиљ Сулејмани [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Правен факултет “Јустинијан први“


Сашо Георгиевски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Природно математички факултет


Александар Скепаровски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > УКИМ - Шумарски Факултет


Кирил Сотировски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Факултет за Земјоделски науки и храна


Вјекослав Танасковиќ [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Факултет за Физичка култура


Ленче Алексовска - Величковска [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Факултет за безбедност


Никола Дујовски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Факултет за ветеринарна медицина


Лазо Пендовски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Факултет за електротехника и информациски технологии


Димитар Ташковски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Факултет за информатички науки, Универзитет Мајка Тереза


Александар Димовски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Факултет за применети информатички технологии при Универзитет „Св.Апостол Павле“ - Охрид


Елена Хаџиева [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Фармацевтски факултет


Зоран Стерјев [04 јануари, 2022]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Декан

Правен Факултет при УГД Штип

Економски Факултет - Прилеп

Филозофски факултет

Земјоделски Факултет - УГД Штип

Факултет за технолошки науки, Универзитет Мајка Тереза

Факултет за физичка култура - Универзитет во Тетово

Електротехнички факултет, Универзитет Гоце Делчев

Технолошко металуршки факултет Скопје

Медицински факултет Скопје

Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер

Факултет за природни и технички науки - Штип

Природно математички факултет, Универзитет во Тетово

Фармацевтски факултет

Факултет за технички науки, Универзитет Мајка Тереза

Природно математички факултет

Технолошко технички факултет - УГД Штип

Факултет за бизнис администрација, Универзитет во Тетово

Филолошки факултет - УГД Штип

Универзитет во Тетово

Правен факултет “Јустинијан први“

Музичка академија, Универзитет Гоце Делчев

Правен факултет, Универзитет во Тетово

Државен универзитет во Тетово

Факултет за информациски системи, визуелизација, мултимедија и анимација

Факултет за Земјоделски науки и храна

Факултет за биотехнички науки, Универзитет Св. Климент Охридски

Педагошки факултет Битола

Факултет за образовни науки, УГД Штип

Факултет за информатички и комуникациски технологии Универзитет Св.Климент Охридски Битола

Православен Богословски Факултет Св. Климент Охридски - Скопје

Градежен факултет

Машински факултет - Скопје

Шумарски факултет

Факултет за ликовни уметности-Скопје

Педагошки факултет УКИМ Св.Кирил и Методиј - Скопје

Факултет за применети информатички технологии при Универзитет „Св.Апостол Павле“ - Охрид

Факултет за ветеринарна медицина

Факултет за драмски уметности

Факултет за градежништво и архитектура Универзитет Мајка Тереза

Факултет за безбедност

Факултет за Физичка култура

Технички Факултет - Битола

Универзитет Св. Кирил и Методиј

Филолошки факултет, Универзитет во Тетово

Педагошки факултет во Универзитет во Тетово

Економски факултет- УГД Штип

Факултет за електротехника и информациски технологии

Факултет за музичка уметност - Скопје

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство

Правен факултет - Кичево

Стоматолошки факултет

УКИМ - Шумарски Факултет

Машински факултет - Виница

Универзитет “Св.Климент Охридски“

Универзитет „Мајка Тереза“ - Скопје

Факултет за применети науки, Универзитет во Тетово

Факултет за туризам и угостителство-Охрид

Филолошки факултет Скопје

Машински факултет - УГД Штип

Економски факултет Скопје

Факултет за медицински науки при Универзитет Гоце Делчев Штип

Факултет за земјоделство и биотекнологија, Универзитет Тетово

Ликовна академија Универзитет Гоце Делчев Штип

Факултет за информатика при Универзитет “Гоце Делчев“ - Штип

УКИМ Факултет за физичко образование спорт и здравје

Ветеринарен факултет Битола

Факултет за музичка уметност - Штип

Факултет за информатички науки, Универзитет Мајка Тереза

Универзитет Гоце Делчев