Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Декан

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Економски факултет- УГД Штип


Оливера Ѓоргиева Трајковска [18 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Електротехнички факултет, Универзитет Гоце Делчев


Василија Шарац [25 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Земјоделски Факултет - УГД Штип


Љупчо Михајлов [25 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Ликовна академија Универзитет Гоце Делчев Штип


Катерина Деспот [02 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Музичка академија, Универзитет Гоце Делчев


Антонијо Китановски [18 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Педагошки факултет Битола


Добри Петровски [18 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Правен Факултет при УГД Штип


Олга Кошевалиска [11 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Технолошко металуршки факултет Скопје


Јон Магдески [18 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Технолошко технички факултет - УГД Штип


Ацо Јаневски [18 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Универзитет Гоце Делчев


Ристо Кукутанов [18 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Факултет за информатика при Универзитет “Гоце Делчев“ - Штип


Цвета Мартиновска Банде [25 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Факултет за медицински науки при Универзитет Гоце Делчев Штип


Милка Здравковска [02 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Факултет за образовни науки, УГД Штип


Емилија Петрова Ѓорѓева [11 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Факултет за природни и технички науки - Штип


Зоран Десподов [11 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Факултет за туризам и угостителство-Охрид


Цветко Андреески [18 октомври, 2019]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Декан

Правен Факултет при УГД Штип

Економски Факултет - Прилеп

Филозофски факултет

Земјоделски Факултет - УГД Штип

Факултет за технолошки науки, Универзитет Мајка Тереза

Факултет за физичка култура - Универзитет во Тетово

Електротехнички факултет, Универзитет Гоце Делчев

Технолошко металуршки факултет Скопје

Медицински факултет Скопје

Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер

Фармацевтски факултет

Факултет за технички науки, Универзитет Мајка Тереза

Природно математички факултет

Технолошко технички факултет - УГД Штип

Филолошки факултет - УГД Штип

Универзитет во Тетово

Правен факултет “Јустинијан први“

Музичка академија, Универзитет Гоце Делчев

Државен универзитет во Тетово

Факултет за информациски системи, визуелизација, мултимедија и анимација

Факултет за Земјоделски науки и храна

Педагошки факултет Битола

Факултет за образовни науки, УГД Штип

Факултет за информатички и комуникациски технологии Универзитет Св.Климент Охридски Битола

Православен Богословски Факултет Св. Климент Охридски - Скопје

Градежен факултет

Машински факултет - Скопје

Шумарски факултет

Факултет за ликовни уметности-Скопје

Педагошки факултет УКИМ Св.Кирил и Методиј - Скопје

Факултет за ветеринарна медицина

Факултет за драмски уметности

Факултет за градежништво и архитектура Универзитет Мајка Тереза

Факултет за безбедност

Факултет за Физичка култура

Технички Факултет - Битола

Универзитет Св. Кирил и Методиј

Педагошки факултет во Универзитет во Тетово

Економски факултет- УГД Штип

Факултет за електротехника и информациски технологии

Факултет за музичка уметност - Скопје

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство

Правен факултет - Кичево

Стоматолошки факултет

Машински факултет - Виница

Универзитет “Св.Климент Охридски“

Универзитет „Мајка Тереза“ - Скопје

Факултет за туризам и угостителство-Охрид

Филолошки факултет Скопје

Машински факултет - УГД Штип

Економски факултет Скопје

Факултет за медицински науки при Универзитет Гоце Делчев Штип

Факултет за природни и технички науки - Штип

Ликовна академија Универзитет Гоце Делчев Штип

Факултет за информатика при Универзитет “Гоце Делчев“ - Штип

УКИМ Факултет за физичко образование спорт и здравје

Факултет за музичка уметност - Штип

Факултет за информатички науки, Универзитет Мајка Тереза

Универзитет Гоце Делчев