Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Проректор

Државна комисија за спречување корупција > Проректор > Универзитет Гоце Делчев


Дејан Мираковски [18 октомври, 2019]

Мишко Џидров [18 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Проректор > Универзитет Св. Кирил и Методиј


Валентина Гечевска [04 јануари, 2022]

Ордан Чукалиев [04 јануари, 2022]

Биљана Ангелова [25 октомври, 2020]

Христина Спасевска [25 октомври, 2020]

Државна комисија за спречување корупција > Проректор > Универзитет за информатички науки и технологии „Св.Апостол Павле“ - Охрид


Иван Бимбиловски [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Проректор > Универзитет “Св.Климент Охридски“


Игор Неделковски [04 јануари, 2022]

Гордана Трајкоска [06 декември, 2019]

Марјан Ѓуровски [06 декември, 2019]

Љупче Кочоски [25 октомври, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Проректор > Универзитет „Мајка Тереза“ - Скопје


Бедри Адеми [28 април, 2020]

Беким Фетаји [01 септември, 2019]

Зоран Трифунов [01 септември, 2019]

Ризван Сулејмани [01 септември, 2019]

Каталози