Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Член на Училишен одбор

Државна комисија за спречување корупција > Член на Училишен одбор > ООМУ Ристо Јуруков - Кочани


Сузана Петрушевска [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Член на Училишен одбор > ООУ “Манчу Матак“ Кривогаштани


Татјана Чируноска [25 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Член на Училишен одбор > ООУ „Ацо Шопов“ - Скопје


Наталија Радивојевиќ Миленкова [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Член на Училишен одбор > ООУ „Петар Мусев“ - Богданци


Мелита Периќ [01 септември, 2019]

Томица Милосављевиќ [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Член на Училишен одбор > ОУ “Манчу Матак“ Кривогаштани


Жарко Нешкоски [15 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Член на Училишен одбор > ОУ „Крсте П. Мисирков“ - с.Бистрица


Слободанка Тасева [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Член на Училишен одбор > ОУ „Христијан Тодоровски-Карпош“ Ранковце


Лиле Младеновска [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Член на Училишен одбор > Основно училиште “Христијан Тодоровски Карпош“


Наташа Пешевска [07 февруари, 2019]

Петар Тошевски [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Член на Училишен одбор > СОУ „БОГДАНЦИ“ - Богданци


Сашо Ѓавочанов [04 јануари, 2022]

Трајче Тодоровски [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Член на Училишен одбор > СОУ „Гошо Викентиев“ - Кочани


Александра Коцева [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Член на Училишен одбор > СОУ„Ѓорче Петров“ - Крива Паланка


Елена Николовска [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Член на Училишен одбор > СУГС „Браќа Миладиновци“ - Скопје


Ане Мишовска [02 октомври, 2019]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Член на Училишен одбор

Основно училиште “Петар Мусев“ - Богданци

СУГС Владо Тасевски Скопје

Основно училиште “Христијан Тодоровски Карпош“

ОУ “Манчу Матак“ Кривогаштани

ОУ “Св. Кирил и Методиј“ - Кочани

СОУ „Цар Самоил“ Ресен

Основно училиште “Браќа Миладиновци“ село Добрушево

Државно училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид “Димитар Влахов“ - Скопје

ООУ „Петар Мусев“ - Богданци

Државно стручно средно училиште „Гошо Викентиев“ - Кочани

ОУ „Мите Богоевски“ Ресен

СУГС Цветан Димов - Скопје

СОУ„Ѓорче Петров“ - Крива Паланка

ООУ “Гоце Делчев“, Василево

ОУ „Раде Кратовче“ - Кочани

ОУ „Малина Попиванова“ - Кочани

СОУ „Кирил и Методиј“ Неготино

ОУ Никола Карев Кочани

ОУ „ Крсте П. Мисирков“ Оризари

Основно училиште “Гоце Делчев“, Василево

СОУ „Љупчо Сантов“ - Кочани

ОУ „Христијан Тодоровски-Карпош“ Ранковце

ОМУ„Ристо Јуруков“ Кочани

ОУ „Крсте П. Мисирков“ - с.Бистрица

ОУ „Св. Кирил и Методиј“ КОЧАНИ

Основно училиште „Гоце Делчев“ - Могила

ДСУ„ Методи Митевски - Брицо“ Скопје

ОУ „Крсте Петков Мисирков“ Оризари, Кочани

Основно училиште “Гоце Делчев“ - Ресен

ОУ Страшо Пинџур - Вевчани

ДСУ за рехабилитација и образование „Св.Наум Охридски“ Скопје

СМУ „Тодор Скалоски-Тетоец “ ТЕТОВО

СУГС „Др.Панче Караѓозов“ - Скопје

СОУ „Маршал Тито“ - Богданци

ООУ „Кирил и Методиј“ - Стојаково

ОУ Браќа Миладиновци с.Царев Двор, Ресен

ООУ “Св. Кирил и Методиј“ - село Иловица

ДМБУЦ „Илија Николовски - Луј“ - Скопје

Државен училишен центар за образование и рехабилитација „Партение Зоографски“ Скопје

СУГС „Браќа Миладиновци“ - Скопје

ОУ „Славејко Арсов“ с. Подмочани

СУГС „Орце Николов“ - Скопје

ОУ „Илинден“ - Крива Паланка

ОУ Димитар Влахов с.Љубојно - Ресен

ОМУ„Ристо Јурулов“

Државно музичко училиште „Тодор Скалоски - Тетоец“-Тетово

ООУ „Страшо Пинџур“ Вевчани

ООУ „Гоце Делчев“, Василево

АСУЦ „Боро Петрушевски“ - Скопје

СОУ „Кирил и Методиј“ - Стојаково

ООУ “Манчу Матак“ Кривогаштани

ООУ „Св. Климент Охридски“ Делчево

ЕМАУЦ Гошо Витанов Кочани

СУГС „АРЕСЕНИ ЈОВКОВ“ Скопје

СОУ „Гошо Викентиев“ - Кочани

ОУ Славејко Арсов с. Подмочани

ООМУ Ристо Јуруков - Кочани

ООУ „Ацо Шопов“ - Скопје

СОУ „БОГДАНЦИ“ - Богданци