Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Член на комисија

Државна комисија за спречување корупција > Член на комисија > Агенција за пошти


Владимир Кироски [10 мај, 2018]

Биљана Шехтанска [24 февруари, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Член на комисија > Државна изборна комисија


Субхи Јакупи [12 ноември, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Член на комисија > Државна комисија за жалби по јавни набавки


Томо Томовски [08 јули, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Член на комисија > Државна комисија за спречување на корупцијата


Горан Миленков [12 ноември, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Член на комисија > Комисија за жалби


Ненад Миноски [11 октомври, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Член на комисија > Комисија за заштита од дискриминација


Ирфан Деари [10 мај, 2018]

Беким Кадриу [12 јули, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Член на комисија > Комисија за право на поврат на средства на Агенцијата за филм на РМ


Виолета Ставрова [12 јули, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Член на комисија > Комисија за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост


Гајур Рушити [03 јануари, 2017]

Мирослав Гавровски [22 јули, 2016]

Државна комисија за спречување корупција > Член на комисија > Комисија за хартии од вредност


Душко Гошевски [02 септември, 2018]

Зоран Колев [02 септември, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Член на комисија > Министерство за образование и наука


Никита Шекутковски [16 јануари, 2017]

Државна комисија за спречување корупција > Член на комисија > Национален одбор за македонската рамка за квалификации-Скопје


Сабахудин Имери [10 мај, 2018]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Член на комисија

Комисија за жалби

ЈКП „Скопска Црна Гора“

Агенција за филм на Република Македонија

Агенција за пошти

Комисија за заштита од дискриминација

Комисија за право на поврат на средства на Агенцијата за филм на РМ

Комисија за електонски комуникации

Државна комисија за спречување на корупцијата

Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочна постап

Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен

СОУ „Љупчо Сантов“ - Кочани

Комисија за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Државна комисија за жалби по јавни набавки

Министерство за образование и наука

Национален одбор за македонската рамка за квалификации-Скопје

Комисија за хартии од вредност

Државна изборна комисија

Комисија за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост

Комисија за воедначување на казнената политика