Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Член на комисија

Државна комисија за спречување корупција > Член на комисија > Агенција за електронски комуникации


Насер Адеми [04 јануари, 2022]

Тања Ковачев [04 јануари, 2022]

Ервин Реџепагиќ [01 септември, 2019]

Стевица Јосифовски [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Член на комисија > Агенција за пошти


Андреј Јосифовски [04 јануари, 2022]

Борче Груевски [04 јануари, 2022]

Ѓорѓи Михаилов [04 јануари, 2022]

Биљана Шехтанска [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Член на комисија > Влада на Република Северна Македонија


Трајче Јовановски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Член на комисија > Државна комисија за жалби по јавни набавки


Елита Шуки [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Член на комисија > Институт за стандардизација на РМ


Лазар Коцев [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Член на комисија > Комисија за заштита на конкуренцијата


Димитрија Вревезоски [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Член на комисија > Комисија за заштита од дискриминација


Ирфан Деари [04 јануари, 2022]

Исмаиљ Камбери [04 јануари, 2022]

Државна комисија за спречување корупција > Член на комисија > Комисија за право на поврат на средства на Агенцијата за филм на РМ


Горан Цветковиќ [06 декември, 2019]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Член на комисија

Комисија за жалби

ЈКП „Скопска Црна Гора“

Влада на Република Северна Македонија

Агенција за филм на Република Македонија

Комисија за заштита на конкуренцијата

Агенција за пошти

Комисија за заштита од дискриминација

Комисија за право на поврат на средства на Агенцијата за филм на РМ

Комисија за електонски комуникации

Агенција за електронски комуникации

Државна комисија за спречување на корупцијата

Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочна постап

Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен

Институт за стандардизација на РМ

СОУ „Љупчо Сантов“ - Кочани

Комисија за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Државна комисија за жалби по јавни набавки

Комисија за хартии од вредност

Национален одбор за македонската рамка за квалификации-Скопје

Министерство за образование и наука

Државна изборна комисија

Комисија за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост

Комисија за воедначување на казнената политика