Каталог: Државна комисија за спречување корупција > Член на комисија

Државна комисија за спречување корупција > Член на комисија > Агенција за електронски комуникации


Ервин Реџепагиќ [01 септември, 2019]

Стевица Јосифовски [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Член на комисија > Агенција за пошти


Биљана Шехтанска [01 септември, 2019]

Борче Груевски [01 септември, 2019]

Владимир Кироски [10 мај, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Член на комисија > Државна комисија за жалби по јавни набавки


Елита Шуки [01 септември, 2019]

Томо Томовски [08 јули, 2018]

Државна комисија за спречување корупција > Член на комисија > Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен


Бошко Китановски [07 февруари, 2019]

Сулејман Сулејмановски [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Член на комисија > Институт за стандардизација на РМ


Лазар Коцев [01 септември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Член на комисија > Комисија за заштита на конкуренцијата


Александар Давчевски [07 февруари, 2019]

Димитрија Вревезоски [07 февруари, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Член на комисија > Комисија за право на поврат на средства на Агенцијата за филм на РМ


Горан Цветковиќ [06 декември, 2019]

Државна комисија за спречување корупција > Член на комисија > Комисија за хартии од вредност


Душко Гошевски [02 септември, 2018]

Зоран Колев [02 септември, 2018]

Каталози

Државна комисија за спречување корупција

Член на комисија

Комисија за жалби

ЈКП „Скопска Црна Гора“

Агенција за филм на Република Македонија

Комисија за заштита на конкуренцијата

Агенција за пошти

Комисија за заштита од дискриминација

Комисија за право на поврат на средства на Агенцијата за филм на РМ

Комисија за електонски комуникации

Агенција за електронски комуникации

Државна комисија за спречување на корупцијата

Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочна постап

Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен

Институт за стандардизација на РМ

СОУ „Љупчо Сантов“ - Кочани

Комисија за заштита на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Државна комисија за жалби по јавни набавки

Комисија за хартии од вредност

Национален одбор за македонската рамка за квалификации-Скопје

Министерство за образование и наука

Државна изборна комисија

Комисија за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост

Комисија за воедначување на казнената политика